Физика класс 11 казжүктеу 0.85 Mb.
бет4/4
Дата20.04.2019
өлшемі0.85 Mb.
1   2   3   4
, массасы m, горизонталь бағыттағы жіңішке екі жіпке ілінген өткізгіш, индукциясы вертикаль төмен бағытталған магнит өрісінде орналасқан.Өткізгіш бойынан I ток өткенде, жіп вертикаль жағдайдан бұрышқа ауытқиды. Магнит өрісінің индукциясын анықтайтын формула

A)

B)

C)

D)

E)

444_

Бойынан 3 А ток өтетін, ұзындығы 30 см өткізгішке индукциясы 20 мТл магнит өрісінде 9 мН күшпен әсер етеді. Магнит индукция векторы мен ток бағыты арасындағы бұрышA) 300

B) 450

C) 600

D) 900

E) 0

445_


Индукциясы 0,2Тл-ға тең магнит өрісіндегі 10Мм/с жылдамдықпен индукция сызықтарына перпендикуляр қозғалып келе жатқан протонға әсер ететін күш

(q = 1,6·10-19Кл)

A) 0,5 пН

B) 0,32 пН

C) 0,12 пН

D) 0,67 пН

E) 1,2 пН

446_


Индукциясы 0,4 Тл-ға тең магнит өрісіндегі 2 · 104 км/с жылдамдықпен индукция сызықтарына перпендикуляр қозғалып келе жатқан протонға әсер ететін күш (qp = 1,6·10-19Кл)

A) 0,6 пН

B) 1,28 пН

C) 2,7 пН

D) 3,3 пН

E) 6 пН


447_

Магнит өрісінде орналасқан өткізгіштегі токтың бағытын өзгерту үшін ... қажет

A) өткізгіштегі ток күшін арттыру

B) өткізгіштегі ток күшін кеміту

C) магниттің полюстерінің орнын ауыстыру

D) өзгерту мүмкін емес

E) полюстерді тұйықтау қажет

448_


Электромагниттік құбылысты ашқан ғалым

A) Ом


B) Фарадей

C) Резерфорд

D) Кулон

E) Э.Ленц

449_

Катушкаға тұрақты магнит таяқшасын енгізгенде, онда электр тогы пайда болды. Бұл құбылыс

A) электростатикалық индукция

B) магниттік индукция

C) электромагниттік индукция 

D) өздік индукция

E) индуктивтілік

450_

Айда магниткомпас арқылы дұрыс бағыт табу мүмкіндігіA) Жоқ, себебі Айда салмақсыздық басым

B) Жоқ, себебі Айдың магнит өрісі әлсіз

C) Жоқ, себебі Айдың магнит өрісі жоқ

D) Иә, себебі Айдың магнит өрісі жоқ

E) Иә, себебі Айдың магнит өрісі күшті

451_


Контурды тесіп өтетін магнит ағыны 0,5с ішінде 2 Вб –ден 10 Вб аралығында біркелкі артқандағы контурдың индукциялық ЭҚК-і

A) 1 В


B) 16 В

C) 5 В


D) 4 В

E) 20 В


452_

Индукция ЭҚК-і 16 В болып контурды тесіп өткен магнит ағынының 8 Вб-ге өзгергендегі уақыты

A) 5 с

B) 0,1 с


C) 0,5 с

D) 3 с


E) 4 с

453_


Магнит ағыны 6 мс ішінде 18 мВб-ге өзгереді.Осы контурдағы индукциялық ЭҚК-і

A) 4 В


B) 3 В

C) 2 В


D) 5 В

E) 7 В


454_

0,5 мс уақыт ішінде 20 В индукция ЭҚК-і тудырған контурды тесіп өткен магнит ағынының өзгерісі

A) 10 Вб

B) 10 мВб

C) 20 мВб

D) 20 Вб


E) 100 Вб

455_


Контурды тесіп өтетін магнит ағынының өзгеріс уақыты 3 есе артса индукцияның ЭҚК-і

A) 3 есе артады

B) 9 есе кемиді

C) өзгермейді

D) 9 есе артады

E) 3 есе кемиді

456_

Магнит ағыны 0,02 Вб 100 орамнан тұратын катушканы ажыратқанда ондағы индукцияның ЭҚК-і 4 В болса,магнит ағынының жоғалу уақытыA) 1 с

B) 0,5 с


C) 2 с

D) 2,5 с


E) 1,5 с

457_


500 орам сымы бар соленоидта 4 мс уақыт ішінде магнит ағыны 77 мВб-ден 5 мВб-ге дейін бірқалыпты кемиді. Соленоидтағы индукцияның ЭҚК-і

A) 10 кВ


B) 5 кВ

C) 2 кВ


D) 9 кВ

E) 7 кВ


458_

Кедергісі 0,2 Ом контур арқылы өтетін магнит ағыны, онда 4 А ток тудырады. Егер магнит ағынының өзгерісі 0,4 Вб болса, онда оған кеткен уақыт

A) 1,6 с

B) 0,8 с


C) 0,5 с

D) 1 с


E) 2 с

459_


2000 орамды соленоидта 120 В индукция ЭҚК-і қоздыратын болса, магнит ағынының өзгеру жылдамдығы

A) 6 мВб/с

B) 600 мВб/с

C) 360 мВб/с

D) 60 мВб/с

E) 36 мВб/с

460_

Магнит өрісінің кезкелген өзгерісі қоршаған кеңістіктеA) құйынды электр өрісін туғызады

B) құйынсыз электр өрісін туғызады

C) құйынды электростатикалық өріс туғызады

D) тұйықталғанмагнит өрісін туғызады

E) тұйықталмағанмагнит өрісін туғызады

461_


Электромагниттік толқын

A) электр зарядтарының тыныштықтағы қозғалысы кезінде туындайды

B) құйынсыз электр өрісіндетуындайды

C) құйынды электростатикалық өрісінде туындайды

D) протондардың тыныштықтағы қозғалысы кезінде туындайды

E) электр зарядтарының үдемелі қозғалысы кезінде туындайды

462_

Біртекті ортада км/сжылдамдықпен тарайтын электромагниттік толқын ұзындығы 280 cм. Толқынның вакуумдегі ұзындығы ( м/с)A) 500 м

B) 100 м


C) 300 м

D) 400 м


E) 150 м

463_


Электромагниттік толқынның вакуумдегі ұзындығы 60 м, ал біртекті ортада - 40 м. Электромагниттік толқынның біртекті ортада тарайтын жылдамдығы

(м/с)

A) м/с

B) м/с

C) м/с

D) м/с

E) м/с

464_


Радиолокатардан жіберілген сигнал0,0002 с кейін қайтадан оралады. Бақылаушы адамға дейінгі ара қашықтық (с = 3·108 м/с)

A) 20 км


B) 30 км

C) 60 км


D) 110 км

E) 150 км

465_

Радиолокациялық станциядан жіберілген импульс ұзақтығы 1 мкс. Локатордың нысананы барлау қашықтығы (с = 3·108 м/с)A) 1 км

B) 5 км


C) 500 м

D) 150 м


E) 100 м

466_


1 с уақытта 30 км қашықтықтағы нысанаға түсу үшін радиолокатордан жіберетін импульстер саны (с = 3·108 м/с)

A) 300


B) 10000

C) 50


D) 2000

E) 5000


467_

Радиолокация станциясынанжіберілген импульс ұзақтығы 0,5 мкс.

Импульс қуаты 90 кВт болса, онда бір импульстің энергиясының мәні

A) 14 кДж

B) Дж

C) 45 мДж

D) 0,55 МДж

E) Дж

468_

Радиостанция 2 МГц жиілікпен жұмыс жасайды. Станция шығара алатын толқын ұзындығы (с = 3·108 м/с)A) 120м

B) 100м


C) 300м

D) 2 км


E) 150 м

469_


Электромагниттік өріс теориясын ашқан

A) Фарадей

B) Ом

C) Вебер


D) Тесла

E) Максвелл

470_

Радиостанция 3 МГц жиілікпен жұмыс жасайды. Станция шығара алатын толқын ұзындығы (с = 3·108 м/с)A) 120 м

B) 10 м


C) 300 м

D) 2 км


E) 100 м

471_


Радиолокацияда қолданылатын толқын

A) ультракүлгін

B) инфрақызыл

C) рентген

D) ультрақысқа

E) гамма


472_

Радиолокатордың жұмыстық толқын ұзындығы 5см және шағылған импульстердің ұзақтығы 1,5 мкс.Әрбір импульстегі тербеліс саны

A) 2000

B) 7500


C) 3000

D) 1500


E) 4500

473_


Радиолокатордың жұмыстық толқын ұзындығы 5см және шағылған импульстердің ұзақтығы 1,5 мкс. Нысананы анықтаудың ең аз қашықтығы

A) 200м


B) 750м

C) 300м


D) 225м

E) 450м


474_

Радиобайланыста қолданылатын модуляциялар түрі

1.амплитудалық;2.фазалық;3.жиіліктік

A) 1


B) 2

C) 1,2,3


D) 2,3

E) 3


475_

Радио,теледидар,интернет жүйесіндегі электромагниттік толқындар адам өміріне қауіпті және адам организміне әсері оның тербеліс жиілігіне байланысты,сондықтан электромагниттік толқындардың зияны күшейе түседі

A) жиілік жоғары,толқын ұзындығы қысқа болғанда

B) жиілік төмен,толқын ұзындығы қысқа болғанда

C) жиілік төмен,толқын ұзындығы ұзын болғанда

D) толқын ұзындығы ұзын,жиілік жоғары болғанда

E) толқын ұзындығы және жиілік тең болғанда

476_


Вакуумдегі жарық жылдамдығымен қозғалатын бөлшек

A) протон

B) нейтрон

C) электрон

D) позитрон

E) фотон


477_

Белгілі бір жылдамдықпен қозғалған дененің массасы 20%-ға артқанда оның ұзындығы

A) 1,2 есе қысқарады

B) 1,2 есе ұзарады

C) 2,4 есе қысқарады

D) 2,4 есе ұзарады

E) өзгермейді

478_


Арнайы салыстырмалық теориясы екі постулатқа негізделген

1.жарық жылдамдығы тұрақты; 2.барлық инерциалдық санақ жүйелері теңқұқықты; 3.жарық жылдамдығы тұрақсыз

A) 1,2,3

B) 1,2


C) 2

D) 2,3


E) 3

479_


Кез келген инерциалдық жүйеде барлық физикалық құбылыстар

(тек механикалық қана емес )

A) бірдей жағдайларда бірдей өтеді

B) бірдей жағдайлардаәртүрліөтеді

C) әртүрлі жағдайлардабірдейөтеді

D) әртүрлі жағдайлардаәртүрліөтеді

E) еш өзгеріссіз қалады

480_


Галилей ұсынған прицип

A) барлық инерциалдық санақ жүйелерінде механикалық құбылыстардың бәрі бірдей өтеді

B) барлық инерциалдық емес санақ жүйелерінде механикалық құбылыстардың бәрі бірдей өтеді

C) барлық инерциалдық емес санақ жүйелерінде физикалық құбылыстардың бәрі бірдей өтеді

D) барлық инерциалдық емес санақ жүйелерінде жарық құбылыстардың бәрі бірдей өтеді

E) барлық инерциалдық санақ жүйелерінде жарық құбылыстардың бәрі бірдей өтеді

481_

Релятивистік механикада тыныштық массасы нөлге теңбөлшектер қозғалуға тиісA) вакуумдегі жарық жылдамдығымен

B) ауадағы жарық жылдамдығымен

C) бірінші ғарыштық жылдамдықпен

D) екінші ғарыштық жылдамдықпен

E) үшінші ғарыштық жылдамдықпен

482_


1кг зат аннигиляцияланғанда бөлінетін энергия(с = 3∙108 м/с )

A) 9∙10–16 Дж

B) 9∙10–18Дж

C) 9∙1016 Дж

D) 9∙1018Дж

E) 9 Дж


483_

3кг зат аннигиляцияланғанда бөлінетін энергия(с = 3∙108 м/с )

A) 2,7∙10–16 Дж

B) 9,∙10–18Дж

C) 2,7∙1016 Дж

D) 27∙1016Дж

E) 9 Дж

484_


Толқын ұзындығы 10–10 м рентген сәуле шығаруына сәйкес энергиясы

(с = 3∙108 м/с; h = 6,63∙10–34Дж∙с )

A) 198∙10–16 Дж

B) 19,8∙10–17Дж

C)9,89∙1016 Дж

D) 19,89∙10–16 Дж

E) 19 Дж

485_


Толқын ұзындығы 10–10 м рентген сәуле шығаруына сәйкес келетін фотонның массасы (с = 3∙108 м/с; h = 6,63∙10–34Дж∙с )

A) 3 ∙10–32 кг

B) 3кг

C)2,1∙1032 кгD) 2,21∙10–32кг

E) 2 кг


486_

Толқын ұзындығы 10–10 м рентген сәуле шығаруына сәйкес келетін фотонның энергиясы мен массасы (с = 3∙108 м/с; h = 6,63∙10–34Дж∙с )

A) 198 ∙10–16 Дж; 2 ∙10–32 кг

B) 19,8 ∙10–16 Дж; 2 кг

C) 19,89 ∙1016 Дж; 2,1∙1032 кг

D) 19,89 ∙10–16 Дж; 2,21∙10–32 кг

E) 19 Дж; 2 кг

487_


Жоғары энергияны алуда үдеткіш протондар 76∙10 9 эВ-қа дейінгі энергияға тең болса, масса өзгерісі (m0=1,67 · 10-27 кг, с= 3 · 108м/с,

1эВ= 1,6 · 10-19 Дж)

A) 72 кг

B) 81 кг

C) 24 кг

D) 16 кг

E) 38 кг

488_


Күннің жалпы сәуле шығару қуаты 3,83∙10 23 кВт. 1сек-та Күннің массасы тең (с = 3∙108 м/с )

A) 1,2∙10 9 кг

B) 4,3∙10 9 кг

C) 5,3∙10 9 кг

D) 7,3∙10 9 кг

E) 2,2∙10 9 кг

489_

Күннің жалпы сәуле шығару қуаты 3,83∙10 26 Вт.1сек-та Күннің массасы тең (с = 3∙108 м/с )A) 1,2∙10 9 кг

B) 4,3∙10 9 кг

C) 5,3∙10 9 кг

D) 7,3∙10 9 кг

E) 2,2∙10 9 кг

490_


Толқын ұзындығы 10–12 м рентген сәуле шығаруына сәйкес энергиясы

(с = 3∙108 м/с; h = 6,63∙10–34Дж∙с )

A) 198∙10–16 Дж

B) 19,8∙10–16 Дж

C) 9,89∙1016 Дж

D) 19,89∙10–14ДжE) 19 Дж


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет