Iii заплащане на труда на научно- преподавателския персоналжүктеу 57.1 Kb.
Дата12.05.2019
өлшемі57.1 Kb.

РАЗДЕЛ III

ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА НА НАУЧНО-
ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ ПЕРСОНАЛ

Чл.15. Научно- преподавателският персонал в Универси-


тета получава трудови възнаграждения в зависимост от
учебната заетост, научно- изследователската работа,
професионалната квалификация и заеманата длъжност,

Чл.16. В съответствие с утвърдени критерии за атести-


ране на научно- преподавателския персонал, индиви-
дуалната брутна работна заплата се увеличава или се
намалява.

Чл.17. (1) Аудиторната и общата учебна заетост се възла-


га и отчита въз основа на утвърдените учебни планове,
принципите и критериите за определяне на учебната за-
етост и приетия от Академическия съвет норматив за
учебна заетост. Задължително най-малко 2/3 от учебна-
та заетост на всеки преподавател се формира от ауди-
торната му заетост.

(2) Годишният норматив учебна заетост за преподавате-


лите от Университета е 360 часа (приравнени към
упражнения), от които задължително 240 часа аудиторна
заетост, пропорционално разпределени на 12 месеца
за съответната учебна година

(3) На преподавателите и старши преподавателите (по


чл. 48 ал. 2 от ЗВО), на които се възлага само преподава-
телска дейност и не се изисква научна работа, годиш-
ният норматив е 560 часа учебна заетост, в т,ч, 520 часа
аудиторна заетост,

(4) По решение на Академическия съвет, годишният нор-


матив за учебна заетост на преподавателите, заемащи
ръководни длъжности може да бъде намален процентно
както следва:

За ректор - до 75%


За заместник ректор - до 50%
За декан и директор на департамент - до 40%
За заместник декан и заместник директор
на департамент - до 25%

(5) Лицата, ползващи намаления норматив по предходна-


та алинея не могат да сключват трудови договори по
чл,111 от КТ.
Чл.18. Преподавателите с непълна учебна заетост (при
изпълнение на учебната заетост под 100%, или над 100%, но при неизпълнен норматив аудиторна заетост)
получават начална работна заплата.

Чл.19. (1) Изчисляването на учебната заетост се извърш-


ва на база сумата от реално изпълнената от предходна-
та година и заплануваната за текущата учебна година
учебна заетост, разделена на възприетия норматив за
учебна заетост за тези две години.

(2) Изпълнението на учебната заетост в Департамента за


езиково обучение се отчита за всяка учебна година по-
отделно,

(3) Научните сътрудници получават начална и основна


заплата в зависимост от изпълнението на тяхната учебна
заетост.

Чл.20. 0бявяването на конкурсите за нехабилитираните


преподаватели (гл.асистент, ст,асистент, асистент,
ст.преподавател и преподавател) се планира така, че
назначаването им да става извън летните месеци- юни,
юли, август и септември във връзка с формирането на
работните заплати от началото на учебната година-1 ок-
томври.

Чл.21. (1) Новоназначените преподаватели, завръщащи-


те се от работа в чужбина, от изборна длъжност или от
неплатен отпуск, след началото на семестъра (т,е,
след 1 октомври и след 1 март), получават начална ра-
ботна заплата за длъжността до началото на следва-
щия семестър.

(2) 0т началото на следващия семестър, преподаватели-


те по предходната алинея могат да получат основна за-
плата при условие, че имат 100% или над 100% изпълне-
ние на учебната заетост, като за тези преподаватели го-

дишният норматив се намалява с 1/12 част (30 часа) за


всеки месец на тяхното отсъствие.

(3) Преподавателите удостоверяват завръщането си на


работа в Университета (след отсъствие, поради работа
в чужбина, изборна длъжност, платен, неплатен или твор-
чески отпуск и др.) с подаване на молба за актуализа-
ция на работната им заплата до Работодателя, чрез Де-
кана на съответния факултет в деня на завръщането си.

(4) При подаване на молбата за актуализация на работ-


ната заплата със закъснение, завръщането на препода-
вателя на работа се счита от датата на завеждане на
молбата в деловодството на Университета,

(5) Преподавателите, завръщащи се от отпуск за времен-


на неработоспособност, майчинство и творчески отпуск
след началото на семестъра (1 октомври или 1 март) по-
лучават пълния размер на основната работна заплата.

(6) 0т началото на следващия семестър основна запла-


та те могат да получат само при изпълнение на учебната
и аудиторната заетост 100% или над 100%. При нейното
изчисляване годишният норматив се намалява с 1/12
част (30 часа) за всеки месец от тяхното отсъствие.

(7) Намаляване в норматива на учебната и аудиторната


заетост се прави и при ползване от съответния препода-
вател на платен годишен отпуск.

(8) При липса на учебна заетост, или когато същата е под


100% поради промяна на учебните планове за съответ-
ния факултет, наложена от нови държавни изисквания,
преподавателите получават пълния размер на основна-
та работна заплата за заеманата от тях длъжност.
Чл.22. (1) Oбобщените сведения за натовареността на пре-
подавателите в отделните катедри, включващи отчет от
предходната учебна година и заплануваната учебна за- етост за настоящата учебна година се подписват задължи-
телно от всеки преподавател, ръководителя на катедрата и декана на факултета или директора на департамента.

(2) В срок до 20 дни след започване на учебната година


обобщените сведения се изпращат в отдел Учебен на
Ректората за анализ и проверка.

(3) В срок от 10 дни Учебен отдел предава отчетите на от-


дел Личен състав и трудови отношения, който в 10-дне-
вен срок подадава изчислените основни заплати на пре-
подавателите в касите за начисляване.
(4) В случай, че сведенията от факултетите не бъдат пред-
ставени в срока по ал. 2, на декана, заместник декана
по учебната дейност и ръководителя на съответната ка-
тедра не се изплаща допълнително трудово възнаграж-
дение за ръководни функции до представяне на инфор-
мацията. а на преподавателите от съответния факултет
се изплаща начална работна заплата.

Чл.23. Искания за корекции в отчетите за учебната за-


етост на преподавателите по катедри се правят само в
рамките на факултетите до изпращането им в отделите
Учебен и Личен състав и трудови отношения на Ректора-
та. След постъпването им в Ректората искания за корек-
ции се допускат само при нововъзникнали обстоятел-
ства (отпуск за временна неработоспособност и/или
непредвидено пътуване).

Чл.24. Размерът на заплатите на преподавателите се


определя ежегодно, считано от 1 октомври за съответна-
та учебна година

Чл.25. (1) След приключване на съответната учебна годи-


на и при наличие на средства на преподавателите се изплащат часовете над норматива за учебна заетост,
приет от Академичния съвет.

(2) 3аплащането на наднормени часове за всеки препо-


давател не може да надвишава 180 часа годишно, при-
равнени към упражнения.

(3) Ежемесечно на преподавателите на трудов договор


по чл. 48 от ЗВО в Департамента за езиково обучение
могат да се заплащат допълнително часовете над нор-
матива учебна заетост, приет от Съвета на Департамен-
та,

(4) По предложение на Директора на Департамент


«Спорт» за работата на преподавателите от Департа-
мента с представителни отбори на Университета, им се
изплаща ежемесечно допълнително трудово възнаграж-
дение от 80 лева след издаване заповед на Ректора.

Чл.26.(1) На основание §2, т,2 от ПМС № 49 от П.03.1999 г,


за по-висока лична квалификация на лице с научна сте-
пен, която е свързана с изпълняваната работа се запла-
ща допълнително месечно трудово възнаграждение в
следните размери:

за доктор на науките 100 лв.


за доктор 50 лв.

(2) 3а ръководни функции на преподавателите от Универ-


ситета се изплаща допълнително месечно трудово въ-
знаграждение, съгласно постигнатите договорености в
КТД

(3) Не се изплаща допълнително възнаграждение за ръ-


ководни функции при неизпълнение на служебни задъл-
жения, произтичащи от закон, ПУДСУ и нареждания от
висшестоящи органи,

(4) Лишаването от правото за получаване на допълнител-


но възнаграждение за ръководни функции, както и нама- ляване на неговия размер става след издаване на запо-
вед на Ректора по предложение на прекия ръководител.
(5) Допълнителните възнаграждения за ръководни функ-
ции на ръководителите на обслужващите звена се полу-
чават след утвърждаване на Правилниците им от Акаде-
мическия съвет и провеждане на съответни избори.
Чл.27. Учебни часове на хонорувани преподаватели се
възлагат само при липса на възможност за изпълнение от
преподаватели и специалисти от други звена (катедри) в
рамките на Университета.

Чл.28. (1) Гост-преподаватели в Университета могат да бъ-


дат само хабилитирани лица.

(2) Назначаването на гост- преподавателите се извърш-


ва така, че договорът да не обхваща месеците юли, ав-
густ и септември.

(3) Преподаватели и служители на основен трудов дого-


вор в Университета не могат да работят и като хонору-
вани преподаватели към други факултети,


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет