Информация за преценяване необходимостта от овосжүктеу 297.47 Kb.
Дата17.10.2018
өлшемі297.47 Kb.

Приложение 2 към чл. 6 от

Наредба условията и реда

за извършване на оценка

на въздействието

върху околната среда

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя
1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице:
АГРОДОМИНАТОР” ЕООД, седалище на управление - гр. Първомай, ул. „Княз Борис I” № 34, общ. Първомай, обл. Пловдивска, с ЕИК 115098688
2. Пълен пощенски адрес:

област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, ул. „Княз Борис I” № 34, ПК 4270


3. Телефон, факс и e-mail:

0887 70 55 32, slavi_n@abv.bg;


4. Лице за контакти:

инж. Славчо НиколовII. Характеристики на инвестиционното предложение:


 1. Резюме на предложението:

ИП: „Изграждане на кравеферма за 120 млечни крави”.

Целта на Инвестиционното предложение е изграждане на кравеферма с капацитет 120 млечни крави, отглеждани за добив на мляко.

ИП предвижда изграждане на нова съвременна кравеферма върху територията на стара кравеферма в центъра на Стопанския двор на с. Брягово, община Първомай.

Общата площ на имота, предмет на инвестиционното предложение е 10 544 кв. м.

Ще бъдат запазени и използвани повечето от съществуващите сгради като сеновал и складови площи. Основната производствена сграда – едноетажна, еднообемна, със ЗП 1428 кв. м. ще бъде построена в централната част на имота, на мястото на бившия „г”- образен обор (по скицата - 06), от който са останали само руини. Допълнителната производствена дейност (отглеждане на млади животни) ще се организира в най-източната сграда (тази на бившия обор 05) с площ 474 кв.м. На свободните площи в централната част на терена, от югозападната страна на основния производствен корпус ще бъдат изградени и монтирани съоръженията:

- бункери за концентрирани фуражи, проход, фуражна кухня, склад за сух сепарат и сепаратор, под общ навес;

- торохранилище с цилиндрична стоманена конструкция, върху армиран бетонов фундамент с дебелина 0.2 м., с площ от 110 кв. м. и вместимост 500 куб. м. с площадка за цистерна;

- буферна торова шахта до южния ъгъл на основния производствен корпус;

- площадка за сух сепарат, разположена между сепаратора и сградата на бившия обор 03.

Не са необходими други свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности.

Съществуващата техническа инфраструктура на обекта, като електрозахранване, водоснабдяване, площадкова канализация и околни пътища е достатъчна и не се налага промяна или изграждане на нова. Ще бъде изградена нова вътрешноплощадкова инфраструктура в централната част на имота, съобразно конфигурацията на бъдещия основен производствен корпус.

За осъществяване на предвидените СМР ще бъдат извършени изкопни работи с дълбочина до 1,6 м. без използване на взрив.
 1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение:

Към настоящия момент теренът представлява говедовъдна ферма, част от Стопански двор. Теренът е бил организиран и експлоатиран като такъв от петдесетте години на миналия век. Това е причина част от сградния фонд да е полуразрушен, а съществуващите постройки да не отговарят на съвременните строително-технически норми и изисквания. За да продължи да бъде използвана фермата е необходимо изцяло ново изграждане на основаната сграда, ремонт и адаптация на съществуващите сгради и изграждане на спомагателни съоръжения. Самото отглеждане и хранене на животните ще бъде организирано така, че да гарантира производството на висококачествено сурово мляко, хуманно отглеждане на животните и спазване на всички изисквания на европейското и националното законодателство, свързани с тази дейност. Настоящото ИП ще даде възможност амортизиран терен да се обнови и да продължи да изпълнява функциите си, но според съвременните изисквания и норми.

 1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности:

Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с начин на трайно ползване Стопански двор, с №038249, намиращ се в местността „Потока”, от зелището на село Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдивска. Не се налага промяна в начина на ползване на терена, което няма да доведе и да е причина за промяна на статуквото относно връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.

За осъществяване на строителството на новите постройки, ще е необходимо Разрешително за строеж, съгласно изискванията на Закон за устройство на територията. 1. Подробна информация за разгледани алтернативи:


І. Алтернатива – реализиране на ИП.
ИП предвижда извършване на дейности по разрушаване на стар краварник, строителство на нова сграда с предназначение обор, ремонт и адаптация на краварник (сграда 05 по скицата) като помещение за отглеждането на млади животни, изграждане на спомагателни съоръжения – фуражна кухня и торова лагуна. Тази адаптация на старата ферма е необходима за организиране на нова модерна ферма за отглеждане на едър рогат добитък за мляко, като се спазят всички нормативни изисквания към тази дейност.

Инвестиционното предложение няма по-благоприятна алтернатива – проектът е за подобрение на вече съществуваща ферма, необходимо за покриване на завишените съвременни изисквания. Имотът е собственост на възложителя, а експлоатирането не противоречи на ПУП за съответната територия.ІІ. Алтернатива 0 – неосъществяване на ИП.
ИП предвижда модернизация на стара ферма за отглеждане на едър рогат добитък за мляко, така че производството което ще се извършва, да отговаря на всички съвременни производствени и екологични норми и изисквания и ще спомогне за възраждането на традиционно добре развитото в близкото минало българско животновъдство. Може, спокойно да се каже, че за конкретния терен, Алтернатива 0 е по-неблагоприятна от Алтернатива І.
По отношение на местоположението на площадката на обекта не се разглеждат други алтернативи, защото то е оптимално съобразено с предназначението му.
Алтернатива І представлява реализация на инвестиционното предложение, описано в т.І и ако тя бъде осъществена, ще позволи върху даден терен, действащо производство да бъде издигнато на по-високо качествено ниво според съвременните изисквания.
Алтернатива 0:

Според ПЗР на ЗООС “нулевата алтернатива” е възможността да не се осъществява дейността предвидена с инвестиционното предложение.

Нулевата алтернатива може да бъде изпълнена с цел да се подобри състоянието на околната среда и да се подобри природозащитния статус на видовете и местообитанията в имотите и около тях. В случая ИП не предвижда дейности, които да се отразят по отрицателен начин както на местообитанията така и на видовете предмет на защита. Инвестиционното предложение е свързано с организирането на кравеферма, по начин който цели и гарантира производството на високо качествено сурово мляко, запазване на благосъстоянието и здравето на животните. Тези дейности ще бъдат извършвани, така че да се постига максимално опазване на компонентите на околната среда. Няма да се засягат нови територии и не се предвиждат извършването на нови производствени дейности, различни от предишното използване на терена.

Изпълнението на Нулевата алтернатива, т.е не реализирането на инвестиционното предложение, ще възпрепятства осъществяването на проект, свързан с рекултивиране на полуразрушен терен и организиране на неговото управление според изискванията на европейското и националното законодателство.
 1. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството:

Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с начин на трайно ползване Стопански двор, с №038249, намиращ се в местността „Потока”, от зелището на село Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдивска.

Не се налага използването на допълнителни площи за извършване на временни дейности по време на строителството, което ще се извърши върху ограничена площ от обекта.

6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет:
Отглеждането на кравите ще бъде свободно клетъчно с индивидуални боксове за почивка с размери 1.20/2.20 и 0.50м буферно разстояние между насрещно ситуираните клетки. Ще бъдат оформени 120 легла и 3 родилни бокса отговарящи на ветеринаро-медицинските изисквания на Наредба 44.

Ще бъдат изградени следните технологични линии:  • Технологична линия на хранене;

  • Технологична линия на тора;

  • Технологична линия на доене и съхранение и реализация на готовата продукция.


Технология на хранене
Предвиден е сеновал, с капацитет за био осигуреност, позволяващ минимум един месец изхранване на животните при възникване на епидемия и необходимост от карантиниране на фермата.

Ще бъде изградена фуражна кухня за производство на концентрирани фуражи за нуждите на всички технологични групи.

Ще бъде осигурена подходяща техника за допълнително нарязване, смесване и дозирано раздаване на фуражите, като предпоставка за организиране на физиологично целесъобразно правилно хранене за висока продуктивност. Ще бъдат изградени силажни ями, съобразно изискванията на Директива 91/676/ЕИО за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селско стопански източници и Директива на Съвета 96/61/ЕС относно комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването. Силажните ями ще са с размери 10/20/2.5 м – 3 бр. с обем - 1500 м3 за житно бобови смеска и с размери - 10/20 /2.5 м - 1 бр. за царевичен силаж, с канали за отичане, които се вливат, чрез канал в буферната шахта на обора при събиране на силажните сокове излъчвани при първоначалното отъпкване и ферментация на силажа. Ямите ще се изградят от армиран, водонепроницаем бетон с наклон 2% в две посоки така, че да се осигури оттичането на течната фракция при процеса на утъпкване, която се събира, чрез канал в буферната шахта на обора изградена от водонепроницаем киселиноустойчив бетон, непосредствено до ямата, съгласно Директива 91/676/ЕИО за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селско стопански източници и Директива на Съвета 96/61/ЕС относно комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването от Законодателството на ЕС.

Раздаването на фуражите ще се извършва с прикачно фуражораздаващо миксер-ремарке. В предвид храненето през летния период със свежи, не консервирани фуражи е избрана вертикална шнекова система за смесвани с цел запазване структурата на свежия фураж и предотвратяване на смачкването му. Ще се използва комбинирана техника за едновременното изпълнение на следните технологични процеси: смесване, допълнително нарязване, транспортиране и дозирано раздаване на фуражите. Капацитет 7-10 м3; с електронна теглилка, надстройка преливник и дълги контраножове.

Раздаването на фуражите ще се извършва по хранителна пътека с гланцирана циментова замазка или друго покритие осигуряващо необходимата гладкост на хранителния фронт на животните

Постоянен достъп до питейна вода ще бъде осигурен от 8 водопойни корита.

Необходими груби и концентрирани фуражи за фермата се осигуряват, чрез собствено производство на житно бобови смески, царевичен силаж и зърнени култури ечемик, пшеница и др. Под сеновала е предвидено изграждането на бункери за разделно съхранение на концентрирани фуражи. Минералите, витамините и другите добавки се съхраняват отделно в по-малки силози.
Технологична линия на тора
Излъчваните торови маси в съответствие с оборота на стадото и съществуващият брой и категории животни са около 1 600 000 кг. годишно.

Ще бъдат изградени отговарящи на съвременните европейски изисквания специализирани съоръжения за безопасно съхранение, обезвреждане и оползотворяване на торовите маси. Торовите маси ще се отвеждат от оборите към междинна торосъбирателна шахта-буфер по две торови пътеки с монтирани на тях скреперни устройства. Извеждането от помещението на тора ще се извършва с помпа монтирана в буферната торосъбирателна шахта. Помпата е свързана директно със сепаратор, който разделя торовите маси на суха и течна фракция. Сухата фракция ще се компостира в специализирани боксове за компостиране, а течната ще се съхранява в специализирана лагуна с необходимия обем за съхранение за 4 месеца, когато не е възможно да бъде използвана за наторяване. Предвидено е въвеждането на иновативна технология „Зелена постеля за леглата“. Сухата фракция от сепарата след компостиране е рециклирана и се използва за постеля, която се разхвърля със специализирано за целта средство. Средството ще има монтиран скрепер, на който ще се използва хода му за почистване или изтикване на фуража на фуражната пътека. Течната фрация на тора ще се съхранява във водонепропускливо корозионоустойчиво торохранилище тип лагуна с капацитет за съхранение на натрупаните количества за период от 4 месеца и съобразено с 20 % увеличен капацитет за поемането на дъждовни и снежни води. През есенния, пролетния и летен период, ферментиралият течен тор ще се разпръсква на обработваните от инвеститора земеделска площи и стопанисвани пасища, посредством тороразпръскваща дозираща цистерна и тороразпръскващо ремарке, съгласно Директива 91/676/ЕИО за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селско стопански източници и Директива на Съвета 96/61/ЕС относно комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването от Законодателството на ЕС.

В предвид отдалечеността на площите за торене и движението на цистерната и ремаркето по общественната транспортна мрежа, ремаркето ще бъде със защитна стена против разплискване и разпръскване по време на транспорт.

Всички прилагани технологии, свързани с обезвреждането на тора и третирането на други отпадъци ще бъдат съобразени с факта, че обектът се намира в територия определена като нитратно-уязвима зона, съгласно заповедта на Министъра на земеделието и храните на основание чл.5, т. 1 и 2 и чл. 9 от Наредба №2 от 2000 г. за опазване на водите от замърсявания с нитрати от земеделски източници.


Технологична линия на доене, съхранение и реализация на готовата продукция.

Доенето на лактиращите крави се извършва трикратно на всеки 8 часа, в доилна зала с капацитет 2х8 крави. Млякото се събира в охлаждащ танк с капацитет 3 тона, поставен в млечно отделение, съгласно Наредба № 36/23.03.2006 година за специфичните изисквания при производство, транспортиране и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход от Националното законодателство.

Предвидени са родилни боксове /3 броя/ с размери 2.50/3.00 м, разделени със стени и тръбни елементи към една от страните, позволяващи на кравите зрителен контакт с останалите животни по време на престоя им в бокосовете. Площта на боксовете ще бъде покрита с подови тухли, снабдени със собствена канализация, позволяващи лесно почистване и дезинфекция. Те също ще са оборудвани с поилка, ясла и вакуумпровод. Кравите ще престояват в бокса от първи признаци за отлепване до отделяне на плацентата. След излизане на кравите от бокса, той задължително престоява 4 дни празен – през това време задължително се извършва измиване, дезинфекция, просъхване и зареждане с нова постеля. Почистването на родилните боксове ще става ръчно, като тора ще се изтласква на торовата пътека в помещението от където ще бъде почистван от скрепера, след което ще се измиват с водна струя.

Новородените женски и мъжки телета, след приключване на престоя в родилния бокс ще са отглеждани в индивидуални клетки до приключване на млечния период. След този период телетата ще се отглеждат в друг стопански двор, стопанисван от инвеститора. Има създадена възможност телетата да бъдат отглеждани в индивидуални клетки на специална за целта дренирана площадка, съгласно Наредба №14/03.02.2006 за въвеждане на минимални стандарти за защита/ хуманно отношение при отглеждане на телета от Националното законодателство.
 1. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура:

Не се налага изграждането на нова пътна инфраструктура - достъпът до обектът е обезпечен от съществуващ път. Ще бъде изградена нова вътрешноплощадкова инфраструктура в централната част на имота, съобразно конфигурацията на бъдещия основен производствен корпус.

 1. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване:

Дейности и последователност на извършването им, за реализиране на инвестиционното предложение:

- разрушаване на стар краварник (сграда 06 по скицата);


  • изграждане на подобект обор млечни крави;

  • изграждане на подобект третиране на торови маси;

  • изграждане на подобект фуражна кухня;

  • адаптация на сграда „бивш обор” (сграда 05 по скицата) в помещение за отглеждане на млади животни;

  • монтаж на оборудване;

  • въвеждане в експлоатация;

- програма за прекратяване и закриване ще бъде разработена при решение за промяна на предмета на дейност на производствената площадка. Реализацията на ИП не изисква закриване, спиране или възстановяване на дейности.
Самото строителство ще се реализира на един етап. Срок на действие на инвестиционното предложение - безсрочно.


 1. Предлагани методи за строителство:

Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде осъществена чрез възлагане на фирма изпълнител.

Основната сграда ще бъде с метална конструкция и панелни стени върху железобетонни основи и покрив от ламарина.

Силажните ями ще са с размери 10/20/2.5 м – 3 бр. с обем - 1500 м3 за житно бобови смеска и с размери - 10/20 /2.5 м - 1 бр. за царевичен силаж. Те ще бъдат изградени от армиран, водонепроницаем бетон с наклон 2% в две посоки така, че да се осигури оттичането на течната фракция при процеса на утъпкване, която се събира, чрез канал в буферната шахта на обора изградена от водонепроницаем киселиноустойчив бетон, непосредствено до ямата.

Торохранилището тип „лагуна за тор” ще се изгради от корозионоустойчиви стоманени плоскости с двойно емайло-керамично покритие, с размери: диаметър 12–14 м височина 4,00 – 4,50 м капацитет 400-600 м3 с опция за разширение до 900 м3. Лагуната за тор ще се монтира върху армиран бетонен фундамент с дебелина 0,20 м, изграден върху дренажен слой – пясък и чакъл, покрит с хидроизолационно фолио.

За осъществяване на предвидените СМР ще бъдат извършени изкопни работи с дълбочина до 1,6 м. без използване на взрив.
 1. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

По време на строителството ще се използват единствено строителни материали и продукти закупени от търговската мрежа.

По време на експлоатацията ще е необходима вода за производствени нужди (за напояване на животните, хигиенизиране на животни и помещения) и за питейно-битови нужди на персонала. Водоползването за производствени нужди ще се осъществи от селски тръбопровод за промищлени нужди, а водата за питейно-битови нужди ще се доставя от съществуващата водопроводна мрежа, въз основа на договор сключен с ВиК оператор.
11. Отпадъци, които се очаква да се генерират видове, количества и начин на третиране:
а) По време на строителството:

- изкопани земни маси;

Ще се генерират при изкопаването на места за полагането на фундаменти. Те ще са в минимално количество, като цялото такова ще се изполва за обратни насипи.

- смесени строителни отпадъци;

Смесени строителни отпадъци ще се генерират по време на разрушаването на стария обор, строителните и ремонтните дейности. Твърд отпадък. Състав – керпичени тухли, плочки, керемиди.

- дървесен материал от събаряне;

Отпадъкът ще се генерира по време на разрушаването на стария обор.Твърд отпадък.

- опаковки – хартиени, пластмасови, метални, дървени;

Отпадъците се образуват при доставка и употреба на продукти и консумативи необходими за извършване на ремонтните дейности. Твърди отпадъци.- абсорбенти;

Образувани при ликвидиране на евентуални разливи, бракуване на негодни работни облекла, кърпи и др. Твърди отпадъци. Състав – текстил, трици, пясък.- твърди битови отпадъци

Смесени битови отпадъци ще се образуват от жизнената дейност на работниците на обекта. Състав на отпадъците – хранителни отпадъци, органика, смет.


Всички генерирани отпадъци по време разрушителните и стройтелните дейности ще бъдат надлежно класифицирани, събирани разделно на определените места и предавани за транспортиране и оползотворяване на фирми, притежаващи документ, издаден по реда на чл. 35 от ЗУО. За тяхното управление ще бъде изготвен План за управление на строителни отпадъци, съгласно чл. 11 от ЗУО.
б) По време на експлоатацията:
- отпадъци от хартиени и пластмасови опаковки

Отпадъците от опаковки ще се генерират при доставка, разопаковане и подготовка на стоки за осъществяване на производствената дейност на площадката. Твърди отпадъци.- опаковки замърсени с опасни вещества – след изпразването на опаковки от дезинфектанти, почистващи и биоцидни препарати предназначени за почистване на помещенията и оборудването, масла. Твърди отпадъци.

- абсорбенти

Образувани при ликвидиране на евентуални разливи, бракуване на негодни работни облекла, кърпи за почистване и др. Твърди отпадъци. Състав – текстил, трици, пясък.

- отработено масло;

Отпадъкът се генерира при поддръжката на съоръженията и оборудването.- твърди битови отпадъци

Смесени битови отпадъци ще се образуват от жизнената дейност на служителите на обекта. Състав на отпадъците – хранителни отпадъци, органика, смет.


Отпадъците ще се събират разделно на определените за целта места и ще бъдат предавани за транспортиране и оползотворяване на фирми, притежаващи документ, издаден по реда на чл. 35 от ЗУО.

Управлението на отпадъците по време на изграждането и експлоатацията ще се извършва съгласно Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.
 1. . Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда:


а) По време на строителството:

- План от мерки за осигуряване на безопасни условия за работа, с ясно разписани задължения и отговорности с оглед безконфликтно провеждане на дейностите по строителството;

- План за извършване на заваръчни дейности (заповеди, условия, отговорности), съгласно нормативните изисквания;

- Целева инструкция за управление на отпадъците, формирани при строително - ремонтните дейности, съгласно изискванията на ЗУО и наредбите към него;

- План за превантивни мерки за пожарна безопасност.

б) По време на експлоатацията:
Внедряване на система за управление по отношение на околната среда включваща:

- инструкции и контрол по изпълнението им, за безаварийна и безопасна работа на експлоатираните съоръжения;

- контрол и следене съгласно нормативните изисквания на съоръжениета с повишена опасност;

- инструкция за разделното събиране, воденето на отчетност и предаването за ополотворяване и обезвреждане на генерираните от дейността отпадъци;

- инструкции за правилното съхранение и употреба на използваните химични вещества и смеси;

- ежегодно обучение на служителите по отношение на управлението на отпадъците, химичните вещества и смеси, експлоатацията на машините и съоръженията;

- запозанване на персонала с изискванията на ЗАКОН за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и инструкции за организирането и изпълнението на предвидените превантивни мерки за недопускане на екологични щети;

- план за осигуряване на пожарна безопасност;


13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води):
Инвестиционното предложение не предвижда експлоатация на кариери или дейности свързани с добив на строителни материали. Няма да бъдат извършвани добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство.

Не се предвижда изграждане на нови или допълване на съществуващи водопровод и канализация.

По време на експлоатацията ще се използва вода от селския водопровод за промишлени нужди и питейна вода, доставена от ВиК оператор.

Няма да се генерират производствени отпадъчни води. Ще се генерират единствено битово-фекални отпадъчни води, които ще се заустват в селската канализационна мрежа.

За нуждите на ИП, строителните материали ще се закупуват от търговската мрежа на страната.

Електрозахранването ще се осигури от съществуващ трафопост.


Реализацията на инвестиционното предложение не изисква други дейности, освен разгледаните по-горе, в т. 7. 1. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение:

Всички предвидени СМР ще бъдат осъществени според изискванията на ЗУТ, ЗООС и другата приложима законова база.

Не се налага получаване на разрешителен или регистрационен документ за дейности с отпадъци съгласно чл. 35 от ЗУО, защото такива дейности няма да се извършват.

Не се изискват Разрешителни по чл. 44 и чл.46 от Закона за водите, не се предвижда изграждане на сондаж или заустване в повърхнстен воден обект.
 1. Замърсяване и дискомфорт на околната среда:

По време на строителството и оформяне на вертикалната планировка, не се очаква значително влияние върху компонентите на околната среда. Възможно е известно запрашаване, но то ще е минимално, защото тези дейности ще се изпълняват, чрез най-добрите налични техники, оросяване с вода и др. Възможно е по време на строителството увеличаване на шумовото въздействие, в резултат от извършване на дейностите по разрушаване и строителство, но това ще бъде краткотрайно и временно и няма да превишава пределно допустимите норми.

При реализацията на инвестиционното предложение извършваните дейности ще са организирани така, че да не се причинява замърсяване или дискомфорт на компонентите на околната среда. Няма да се генерират отпадъчни води – водата от почистване на помещенията , заедно с отделения от животните тор ще бъде събиран в „торова лагуна”, от където ще бъде извозван и използван за наторяване. Емисиите на прах, отделяни при дейностите по приемане и съхранение на фуражите, в случая ще бъдат незначителни, защото е предвидено да те се съхраняват в специални бункери. Типът дейност не се характеризира генериране на значителни количества опасни отпадъци – очаква се образуването на незначителни количества отработени масла и опаковки замърсени с опасни вещества. 1. Риск от инциденти:

а) По време на строително-монтажните работи:- Неправилни действия при товаро-разтоварни и текелажни работи при позициониране на технологичното оборудване;

- Неправилни действия при заваръчни работи;

- Неправилни действия при тестване на инсталираното оборудване.

б) По време на експлоатацията:

- Не спазване на технологичните и експлоатационни инструкции;

- Не спазване правила и инструкциите за противопожарна безопасност.

Степента на риска от инциденти за рабетещите е нисък при спазване на предвидените мерки, инструкции и процедури.

С оглед на характера на ИП, риск от инцидентно замърсяване на околната среда и негативно въздействие върху населението, предизвикани от реализацията му е малко вероятно.


III. Местоположение на инвестиционното предложение


 1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях:

Инвестиционното предложение ще се реализира в имот №038249, намиращ се в местността „Потока”, от зелището на село Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдивска.

- Ситуационен план на имота - Приложение № 1;

- Карта с разположение на ИП спрямо територията на защитената зона - Приложение № 2;
 1. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи:

Територията на ИП представлява стара кравеферма. Предвижда се разрушаване на стар краварник (сграда 06 по скица), изграждане на нов обор, ремонт и адаптация на съществуващи сгради и изграждане на спомагателни съоръжения – фуражна кухня и торова лагуна.

Териториите около обекта на ИП са път, стопански двор и нива. С оглед предвидената дейност (отглеждане на крави за мляко), която се осъществява на този терен десетилетия наред и до момента, не се налага приспособяване на съседните терени към площадката на ИП.
3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.
Предвид статута на територията на ИП и на околните територии, описан в предходната точка към момента не се предвижда друго зониране или земеползване.
4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа:
ИП ще се реализира в урбанизирана територия – с. Брягово, на територията на стара кравеферма в центъра на Стопанския двор. В близост до територията на реализиране на ИП не са налични чувствителни, санитарно-охранителни зони около водоизточници или съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, както и водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Теренът попада в територия определена като нитратно-уязвима зона, съгласно заповед на Министъра на земеделието и храните на основание 1л.5, т.1 и 2 и чл. 9 от Наредба № 2 от 2000г. В тази връзка старата ферма ще бъде модернизирана така че, да са спазени всички изисквания на Наредба № 2 от 13.09.2007г. за опазване на водите от замърсявания с нитрати от земеделски източници.

Имотът, в който ще се реализира Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близката защитена зона е BG0001031 „Родопи – Средни”, която се намира в непосредствена близост. Дейностите, които ще се извършват не противоречат на предмета и целите за опазване на защитената зона.4.а) Качеството и регенеративната способност на природните ресурси:
В дългосрочен план реализацията на ИП няма да повлияе негативно върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси. Дейностите по отглеждане на млечни крави ще бъдат организирани и управлявани така, че компонентите на околната среда в района да не бъдат подложени на негативни въздействия, предизвикващи наднормено замърсяване 1. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение:

Относно местоположението на ИП няма по-благоприятна алтернатива. Имотът е собственост на възложителя. Самото ИП предвижда организиране на ферма за отглеждане на крави за мляко, като имотът който ще се използва е стара такава. Поради амортизацията на сградите и факта, че вече не отговарят на строителните и ветеринарно – хигиенните норми и изисквания се налага разрушаване на основната сграда и изграждането ѝ отново, ремонт на другите сгради и изграждане на спомагателни съоръжения.

Разглеждането на друга алтернатива по отношение на местоположението е несъстоятелно, защото проектът на ИП касае модернизация на действащ обект.


 1. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):


1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми:

Въздействие върху хората и тяхното здраве
Не се очакват негативни въздействия от реализирането на ИП върху здравето на населението. Дейността, която ще се реализира, отглеждане на крави за производство на мляко, ще бъде организирана и управлявана по начин, който да гарантира производството на висококачествено сурово мляко. Не се очакват емисии на замърсители, превишаващи норми и ограничения определени с нормативни документи.
Въздействие върху земеползването
Производствените дейности няма да се реализират върху имоти предназначени за земеделски земи, а на терен с начин на трайно ползване Стопански двор и вече експлоатиран като такъв от десетки години. Инвестиционното предложение няма да окаже въздействие върху земеползването, с изключение на земеделските земи собственост на Възложителя, за които фермата ще осигури био тор.

Въздействие върху материалните активи
ИП предвижда модернизиране на стара кравеферма с цел удовлетворяване на съвременните изисквания, т.е въздействието върху материалните активи ще е положително.
Въздействие върху атмосферния въздух и атмосферата
По време на изграждането на базата се очаква въздействие върху атмосферния въздух и атмосферата, което може да се определи като незначително, локално и обратимо.

При експлоатацията на обекта емисии в атмосферата може да се очакват при извършването на дейности по приемане и съхранение на фуражите. За да бъдат ограничени такива е предвидено фуражите да се съхраняват във специално проектирани бункери, част фуражната кухня. Емисии ще има и от торовото стопанство, но с внедряване на съвременна система за събиране, сепариране и съхранение на течната и сухата фракции, те ще бъдат значително редуцирани в сравнение с излъчваните до момента.


Въздействие върху водите и почвата
От новата кравеферма няма да се заустават производствени отпадъчни води, нито в канализацията нито във повърхностен воден обект. Всички такива, генерирани при почистване на помещенията и животните ще бъдат отвеждани в торовата лагуна. Битово-фекалните води, генерирани от персонала ще се заустават в селската канализация.

Извършваните дейности на площадката не са свързани с обработване на земи и няма да окажат отрицателно въздействие върху почви.Въздействие върху земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности
Реализацията и последващата експлоатация на инвестиционното предложение няма да са свързани с въздействие върху земните недра, ландшафта и природните обекти.

По отношение на биоразнообразието и неговите елементи ИП не попада в границите на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие и защитени територии съгласно закона за защитените територии. Най-близката защитена зона е BG0001031 „Родопи – Средни” от мрежата „Натура 2000”. На територията на ИП не са установени находища на защитени растителни видове и местообитания на защитени животински видове, хабитати, предмет на опазване в защитената зона и природни местообитания от приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие (теренът се намира в урбанизирана територия). Дейностите предмет на ИП ще се извършват по начин и ще бъдат управлявани така, че да не са в противоречие с предмета и целите на опазване на най-близката защитената зона. По-подробен анализ на очакваното въздействие върху целите на опазване на защитената зона е направен в информацията за преценка на съвместимостта на ИП по изискванията на чл. 10 от Наредбата за ОС.Въздействие от антропогенни вещества и процеси


 • Отпадъци

По време на строителството се очаква генерирането на изкопани земни маси, смесени и дървесни отпадъци от събаряне и строителство и опаковки, получени при разопаковане на оборудване и/или консумативи.

По време на експлоатацията ще се генерират пластмасови, хартиени, образуване при разопаковане на консумативи, опаковки замърсени с опасни вещества от използваните дезинфектанти и масла, отработени масла, абсорбенти и битови отпадъци. Количествата на генерираните отпадъци ще бъдат почти незначителни. Ще бъде осигурено тяхното разделно събиране и последващото има предаване на фирми имащи необходимото разрешително за извършване на тяхното оползотворяване или обезвреждане.

 • Рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации

По време на строителството и ремонтните дейности може да се очаква повишаване на нивото на шум и вибрации, но те няма да превишават нормените нива. Влиянието им може да се определи като локално, незначително, краткотрайно и обратимо. При експлоатацията на фермата не се очаква шумово замърсяване, натоварване от вибрации и промяна в радиационния фон.


Въздействие от генетично модифицирани организми
Пускането на пазара на ГМО продукти или съставки на продукти е предмет на специален разрешителен режим, тези дейности не са обект и цел на настоящото ИП.
ИП цели организиране на ферма за отглеждане на крави за мляко, като за функционирането и ще бъде извършена цялостна модернизация на стара кравеферма. Дейностите по отглеждане на добитъка, храненето му, почистването на помещенията и всички други спомагателни процеси ще бъдат организирани така, че да бъдат спазени нормативните изисквания. Няма да бъдат генерирани отпадъчни води, емисиите в атмосферата ще бъдат ограничени, и няма да бъдат засегнати почви и елементи на биоразнообразието.

В заключение, с реализацията на ИП, не се очаква негативна промяна на въздействието на предвидените дейности, пряко и/или косвено, върху компонентите на околната среда и терени разположени около имота, в който се намира площадката на ИП.2.Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение:
ИП не попада в границите на защитени зони и защитени територии. Най - близката защитена зона от Националната екологична мрежа „Натура 2000” е Защитена зона BG0001031 „Родопи – Средни” – на около 6 км от площадката на ИП – защитена зона, съгласно Закона за биологичното разнообразие – част от националната екологична мрежа - определена по Директивата за хабитатите, която съдържа защитена зона по Директива за птиците.

С оглед дейности, които са предвидени за извършване, не се очаква въздействие върху защитената зона.
3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно):
Реализирането на ИП „Изграждане на кравеферма за 120 млечни крави”, ще модернизира съществуваща ферма в съвременна и нова такава, което ще доведе до намаляване на вредните въздействия върху околната среда, характерни за този тип дейност. В този смисъл характерното незначително отрицателно възйствие на една кравеферма върху компонента на околната среда атмосферен въздух, ще бъде пряко и постоянно намалено.

Очаква се по време на строителството да се повиши запрашаването на атмосферния въздух и да се повиши слабо шумувото въздействие от работещата техника през деня, но тези въдействия ще бъдат временни и краткотрайни. По отношение на строителната фаза на ИП видът на въздействието ще е непряко, краткотрайно и временно отрицателно въздействие в степен незначително.


4.Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.):
Инвестиционното предложение ще се реализира в границите на Стопанския двор на село Брягово (около 490 жители), община Първомай, област Пловдив, в имот с №038249, намиращ се в местността „Потока” от землището на селото. Не се очаква негативна промяна на въздействието върху населението от предвидените дейности, защото тези дейности се извършват и до момента в старата ферма. Въздействието върху населението на с. Брягово се изразява в излъчване на емисии от миризма на оборски тор, които с реализацията на ИП ще бъдат намалени.
5.Вероятност на поява на въздействието:
При осъществяване на инвестиционното предложение няма вероятност да се увеличат отрицателните въздействия от дейността на площадката върху компонентите на околната среда. Такава съществува реално при аварийни ситуации или анормални режими на работа, които не са характерни за такива производства.

При правилно изпълнение на предвидените дейности по реализация на строителството няма да възникнат ситуации свързани с отделяне на емисии замърсяващи въздуха и/или подземните води, както и генериране на опасни отпадъци.


6.Продължителност, честота и обратимост на въздействието:
Незначителното отрицателно въздействие от дейностите по време на строителството, изразяващо се в запрашаване и допълнителен шум е краткотрайно, с неопределена честота и напълно обратимо.

По време на експлоатацията въздействието на ИП, изразяващо се в емисии на миризма и летливи съставки на оборски тор, е постоянно, с променлива интензивност според климатичните условия и пълна обратимост с прекратяване на дейността.


7.Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве:
Реализацията на ИП не предполага значителните отрицателни въздействия. Модернизацията на действащата кравеферма ще постигне намаляване на характерните незначителни отрицателни въздействия.

При стриктно спазване на проектните условия за изграждане и експлоатация на обекта не се налага включване на мерки за предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда.

При спазване на законоустановените изисквания и мерки не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда. За недопускане и предотвратяване на евентуални негативни въздействия при строителството и експлоатацията се предвиждат следните мерки:

- При извършване на земни работи да се поддържа необходимата влажност на земната основа чрез оросяване за намаляване на емисиите от прах, особено при ветрови условия;

- Използваната механизация да се поддържа в техническа изправност и да бъде оборудвана с необходимите технически средства за редуциране на емисиите от изгорели газове и шум;

- Всички дейности с отпадъци, да се извършват в съответствие със Закон за управление на отпадъците;- Недопускане на замърсяване на обекта с промишлени, битови и строителни отпадъци.
8.Трансграничен характер на въздействията:
Няма основание за проява на трансгранично въздействие от реализирането на инвестиционното предложение, предвид местоположението и мащаба му.

Заключение:
Реализирането на инвестиционното предложение: „Изграждане на кравеферма за 120 млечни крави” не би повлияло отрицателно и не се очаква да доведе до негативни изменения на компонентите на околната среда. Адаптирането на старата ферма и извършването на цялостната ѝ модернизирация, както и организирането на дейностите по отглеждане на кравите в съответствие с нормативните изисквания би повлияло единствено положително на въздействията им върху компонентите на околната среда.Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет