Информация за преценяване необходимостта от овосжүктеу 194.44 Kb.
Дата02.05.2018
өлшемі194.44 Kb.

Приложение 2 към чл. 6 от

Наредба условията и реда

за извършване на оценка

на въздействието

върху околната среда

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя
1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице:
Емил Данчов Бакларов

2. Пълен пощенски адрес:

Област Пловдив, община Асеновград, гр. Асеновград, ул. ”Родолюбие” №193. Телефон, факс и e-mail: – 0888347544, architektvassilevi@yahoo.com

4. Лице за контакти: арх.Василев


II. Характеристики на инвестиционното предложение:


 1. Резюме на предложението:

ИП предвижда „Изграждане хотел, ресторант и кафе-аператив” в имот №02974.7.61 и имот №02974.7.58, с обща площ 1,861 дка, землище на с. Бачково, общ.Асеновград

Етап първи – промяна предназначението на поземлен имот № 02974.7.61 и обединяването му с имот с УПИ 02974.7.58.

Етап втори – След процедурата по промяната ще се проектира и изгради хотел, ресторант с кафе-аперитив. Предвижда се ново строителство-изграждане на хотел с максимална застроена площ 500 кв.м. и РЗП (разгъната застроена площ) от 1500 кв.м., до 3/три/ етажа. Предвижданият максимален брой легла е около 50 броя. 1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение:

Към настоящия момент имот №02974.7.58 е с начин на трайно ползване „за друг обществен обект, комплекс” на който има изградено заведение за обществено хранене, за което има издадено Решение № ПВ-68-ПР/2008 за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС от РИОСВ-Пловдив. Имот №02974.7.58, местност „Гьола”, с. Бачково, общ. Асеновград, с обща площ 1142 кв.м. е собственост на възложителя Емил Бакларов, съгласно Нотариален акт №130/14.07.2000 г. В съседство до него е имот №02974.7.61 с площ 0,719 дка, начин на трайно предназначение „горска”, начин на трайно ползване „друг вид дървопроизводителна гора”. След промяна предназначението на поземлен имот № 02974.7.61 и обединяването му с имот № 02974.7.58 ще се пристъпи към изграждането на хотела.

 1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности:

ИП няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение. Всички съгласувания, строителни разрешения и проекти свързани с ИП и предвидените СМР ще бъдат осъществени според изискванията на ЗУТ, ЗООС, ЗБУТ и другата приложима законова база.
 1. Подробна информация за разгледани алтернативи:


І. Алтернатива – реализиране на ИП.
ИП предвижда извършване на дейности по изграждане на хотел, ресторант и кафе-аператив в имот №02974.7.61 и имот №02974.7.58, с обща площ 1,861 дка. Не се разглеждат алтернативи относно местоположението, поради липса на подходящи терени. Имот №02974.7.58, в който ще се реализира инвестиционното предложение, собственост на Емил Бакларов.

ІІ. Алтернатива 0 – неосъществяване на ИП.
Нулева алтернатива е възможността да не се осъществи дейността, предвидена с инвестиционното предложение. Нулевата алтернатива по принцип може да бъде изпълнена от гледна точка на опазване компонентите на околната среда от замърсяване и увреждане.
Алтернатива І представлява реализация на инвестиционното предложение, описано в т.І и ако тя бъде осъществена, ще позволи откриване на нови работни места и задоволяване нуждите на населението при висока степен на опазване на околната среда. 1. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството:

Инвестиционното предложение ще се реализира в имоти №02974.7.61, №02974.7.58, намиращи се в землището на с. Бачково, общ. Асеновград, обл. Пловдив.

Не се налага използването на допълнителни площи за извършване на дейности по време на строителството, те ще се реализират в границите на имота.

Към документацията е приложена скица на имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение (Приложение № 2).


6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет:

Инвестиционното предложение ще се реализира на обща площ 1861 m2 и ще обхваща два етапа.Етап първи – промяна предназначението на поземлен имот № 02974.7.61 и обединяването му с имот №02974.7.58.

Етап втори – След процедурата по промяната ще се проектира и изгради хотел, ресторант с кафе-аперитив. Предвижда се ново строителство-изграждане на хотел с ресторант и кафе-аперитив с максимална застроена площ 500 кв.м. и РЗП (разгъната застроена площ) от 1500 кв.м., до 3/три/ етажа. Предвижданият максимален брой легла е около 50.


 1. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура:

Не се налага изграждането на нова външна пътна инфраструктура - достъпът до обектът е обезпечен от съществуващ път. Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура. Електроснабдяването на обекта ще се извърши от намиращ се в близост до имота трафопост.

Водоснабдяването на обекта ще се осъществява от съществуваща водопроводна мрежа на Бачково-Асеновград.


 1. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване:

Дейности и последователност на извършването им, за реализиране на инвестиционното предложение:  • Информиране на компетентните органи и обществеността.

  • Изготвяне и одобрение на ПУП - ПРЗ

  • Изработване на инвестиционен проект

  • Съгласуване, одобряване на инвестиционен проект и издаване

  • Получаване на разрешение за строеж.

  • Извършване на строително-ремонтни дейности.

  • Въвеждане в експлоатация.

Инвестицията е с дългосрочна перспектива за развитие и не се предвижда закриване на обекта.
 1. Предлагани методи за строителство:

Предвижда се изграждане на една сграда.

Максималните стойности на гореизложените параметри, отговарят на правилата и нормативите за отделните видове устройствени зони, които са регламентирани в плана за регулация и застрояване, и съответстват на чл. 28 (2) и (5)от Наредба № 7 към ЗУТ.

Основните процеси, свързани с реализирането на дейността, обхващат три основни етапа – проектиране, строителство и експлоатация.

Строителните дейности, свързани с реализацията на инвестиционното предложение, ще бъдат: сградно строителство със сградни ВиК и ел. инсталации, площадкови и външни ВиК и ел. мрежи. Предвижда се изпълнението на стандартни за такъв тип строителство дейности – изкопни, кофражни, армировъчни, бетонови и монтажни.

За сградата се предвижда полагане на външна изолация, монтиране на окачени тавани, изграждане на покривните конструкции и битово-санитарните помещения и оборудване с необходимите съоръжения. Ще се изградят нови вътрешни инсталационни системи: канализационна, водопроводна, електроснабдяване, системи за вентилация и пожароизвестяване.

По време на строителство ще се използват обичайните строителни материали отговарящи на БДС и ЕН. Нарушените площи по време на строителството ще бъдат възстановени.


 1. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Изпълнението на инвестиционното намерение е свързано с използването на необходимото количество природни ресурси, като: пясък, вода, камък и дървени материали. Ще се използват предимно готови строителни смеси и продукти.

В строителния и експлоатационния период ще се използва вода, като водоснабдяването на обекта ще се осъществява от съществуваща водопроводна мрежа на Бачково-Асеновград. Електроснабдяването на обекта ще се извърши от намиращ се в близост до имота трафопост и предварително съгласувано и одобрено от ЕВН България-община Асеновград.
11. Отпадъци, които се очаква да се генерират видове, количества и начин на третиране:
а) По време на строителството:


 • изкопани земни маси;

Ще се генерират при изкопаването на места за полагането на фундаменти. Те ще са в минимално количество, като цялото такова ще се изполва за обратни насипи.

 • смесени строителни отпадъци;

Смесени строителни отпадъци ще се генерират по време на строителните и ремонтните дейности.

 • опаковки – хартиени, пластмасови, метални, дървени;

Отпадъците се образуват при доставка и употреба на продукти и консумативи необходими за извършване на ремонтните дейности.

 • битови отпадъци

Смесени битови отпадъци ще се образуват от жизнената дейност на работниците на обекта. Състав на отпадъците – хранителни отпадъци, органика, смет.

Всички генерирани отпадъци по време стройтелните дейности ще бъдат надлежно класифицирани, събирани разделно на определените места и предавани за транспортиране и оползотворяване на фирми, притежаващи документ, издаден по реда на чл. 35 от ЗУО.

За тяхното управление ще бъде изготвен План за управление на строителни отпадъци, съгласно чл. 11 от ЗУО.
б) По време на експлоатацията:


 • отпадъци от хартиени и пластмасови опаковки

Отпадъците от опаковки ще се генерират при доставка, разопаковане и подготовка на стоки за осъществяване на производствената дейност на площадката.

 • опаковки замърсени с опасни вещества – след изпразването на опаковки от дезинфектанти, почистващи и биоцидни препарати предназначени за почистване на помещенията и оборудването

- твърди битови отпадъци - Смесени битови отпадъци ще се образуват от жизнената дейност на служителите на обекта. Състав на отпадъците – хранителни отпадъци, органика, смет.

Отпадъците ще се събират разделно на определените за целта места и ще бъдат предавани за транспортиране и оползотворяване на фирми, притежаващи документ, издаден по реда на чл. 35 от ЗУО.Управлението на отпадъците по време на изграждането и експлоатацията ще се извършва съгласно Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.


 1. . Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда:


а) По време на строителството:

 • План от мерки за осигуряване на безопасни условия за работа, с ясно разписани задължения и отговорности с оглед безконфликтно провеждане на дейностите по строителството;

 • План за извършване на заваръчни дейности (заповеди, условия, отговорности), съгласно нормативните изисквания;

 • План за управление на строителните отпадъци, съгласно изискванията на ЗУО и наредбите към него;

 • План за превантивни мерки за пожарна безопасност.

 • Ще се изготви проект за събиране и оползотворяване на хумусния пласт

 • Няма да се допуска разхвърляне и складиране на строителни материали и строителни отпадъци в прилежащите терени


б) По време на експлоатацията:
Като цяло от дейността от хотела основно ще се генерират битови отпадъци. За намаляване на въздействието върху околната следа от дейността на обекта следва да се прилагат всички долу изброени мерки:

 • Определяне и изпълнение на програми за обучение на персонала в хотела.

 • Водене на отчет за консумацията на вода и енергия.

 • Изработване на авариен план за действие при непредвидени емисии и аварии.

 • Въвеждане на програма за ремонт и поддръжка, която да осигурява доброто функционално състояние на конструкциите и оборудването и чистотата на сградата и съоръженията.

 • Правилно планиране на дейностите на територията на хотела, например доставката на материалите и изнасянето на продуктите и отпадъците.

 • Отворите на вентилационната система, вратите към кухненските помещения и прозорците на складовите помещения да са обезопасени срещу проникване на птици и гризачи.

 • Прилагането на мерки за енергийна ефективност, като изолация на помещенията, оптимизация на конструкцията на вентилационната система и използване на ниско енергийно осветление.

 • Поддържане на района чист и недопускане разпиляване на строителни материали и отпадъци по време на строително-ремонтните дейности, както и безразборното разпиляване на отпадъци при експлоатация на мотела.

Тези мерки са насочени в две посоки. От една страна те трябва да гарантират безопасна и здравословна екологична среда за всички, които работят в хотела, а от друга, да минимизират евентуалното отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда от строително-ремонтните дейности и при експлоатацията на обекта.

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води):
Инвестиционното предложение не предвижда дейности свързани с добив на строителни материали. Няма да бъдат извършвани добив или пренасяне на енергия.

Генерираните отпадъчни води от хотела ще се пречистват в локално пречиствателно съоръжение, и след него ще се заустват в река Чепеларска.
 1. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение:

Всички предвидени СМР ще бъдат осъществени според изискванията на ЗУТ, ЗООС и другата приложима законова база.

Не се налага получаване на разрешителен или регистрационен документ за дейности с отпадъци съгласно чл. 35 от ЗУО, защото такива дейности няма да се извършват.

Заустване във воден обект ще се извършва, след пречистване в локално пречиствателно съоръжение за битово-фекални води.
 1. Замърсяване и дискомфорт на околната среда:

По време на строителството, не се очаква значително влияние върху компонентите на околната среда. Възможно е известно запрашаване, но то ще е минимално, защото тези дейности ще се изпълняват, чрез най-добрите налични техники, оросяване с вода и др. Възможно е по време на строителството увеличаване на шумовото въздействие, в резултат от извършване на дейностите по време на строителство, но това ще бъде краткотрайно и временно и няма да превишава пределно допустимите норми. Не се очаква шумово въздействие върху населението на с. Бачково (най-близкото населено място) поради достатъчното отстояние.

При експлоатацията на хотела извършваните дейности ще са организирани така, че да не се причинява замърсяване или дискомфорт на околната среда.

Имотът не попада в границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии и защитени зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение няма да настъпи унищожаване или увреждане на природни местообитания или местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона.

 1. Риск от инциденти:

а) По време на строително-монтажните работи:- Неправилни действия при товаро-разтоварни работи;

- Неправилни действия при заваръчни работи;
б) По време на експлоатацията:

- Не спазване на технологичните и експлоатационни инструкции;

- Не спазване правила и инструкциите за противопожарна безопасност.

Степента на риска от инциденти за работещите е нисък при спазване на предвидените мерки и инструкции.

С оглед на характера на ИП, риск от инцидентно замърсяване на околната среда и негативно въздействие върху населението е малко вероятно.
III. Местоположение на инвестиционното предложение


 1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях:

Инвестиционното предложение ще се реализира в имот №02974.7.61 и имот №02974.7.58 в землището на с. Бачково, общ. Асеновград, обл. Пловдив   • Скица на имота №15-43451-03.02.2015 - М 1:1500;

   • Скица – предложение за изменение на ПУП-ПРЗ- М 1:1500
 1. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи:

В настоящият момент територията на ИП е с начин на трайно ползване: ”за друг обществен обект, комплекс”. Престои обединяване на двата имота №02974.7.61 и имот №02974.7.58 в един.

Териториите около обекта на ИП са река, път.
3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.
Предвид статута на територията на ИП и на околните територии, описан в предходната точка към момента не се предвижда друго зониране или земеползване.
4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа:
ИП ще се реализира в землището на с. Бачково, общ. Асеновград, обл. Пловдив. В близост до територията на реализиране на ИП не са налични чувствителни, санитарно-охранителни зони около водоизточници или съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, както и водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Имотът, в който ще се реализира Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Имотите попадат в границите на защитени зони “Добростан”, код BG 0002073 и “Родопи-Средни”, код 0001031, които са част от Националната екологична мрежа “Натура 2000”.

4.а) Качеството и регенеративната способност на природните ресурси:
В дългосрочен план реализацията на ИП няма да повлияе негативно върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси. Дейностите по експлоатацията на хотела ще бъдат организирани и управлявани така, че компонентите на околната среда в района да не бъдат подложени на негативни въздействия, предизвикващи дискомфорт на околната среда.


 1. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение:

Не са разглеждани алтернативи по местоположението, тъй като имотът е собственост на възложителя, намира се в близост до с. Бачково, отдалечен от жилищни сгради и отговаря на хигиенните изисквания за здравна защита на селищата. Местоположението на имотите е подходящо за целта на инвестицията, околният терен е благоустроен с изградена техническа инфраструктура - път. Друга причина за избор на този имот е наличието на равен терен и достатъчно място за реализиране на инвестицията – хотел.
 1. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):


1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми:

Въздействие върху хората и тяхното здраве
При реализиране на инвестиционното намерение няма да се причини влошаване на санитарно-хигиенните условия на околното среда. Няма да се засегнат зони и/или обекти със специфичен хигиенно-охранителен статут или подлежащи на здравна защита. Няма рискови фактори за увреждане здравето на населението, не се засягат територии, зони и/или обекти със специфичен хигиенно-охранителен статут или подлежащи на здравна защита.
Въздействие върху земеползването
Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже въздействие върху земеползването, тъй като е имотът е с начин на трайно ползване – “за друг обществен обект, комплекс”. Влияние върху съседните имоти няма да има, тъй като строително – монтажните дейностите ще се извършват в границите на ИП.
Въздействие върху атмосферния въздух и атмосферата
По време на изграждането на хотела, при провеждане на СМР, се очаква запрашаване на атмосферния въздух, което може да се определи като незначително, локално и обратимо. Ще се предприемат мерки за оросяване на площите с цел намаляване на запрашаването.
Въздействие върху водите и почвата
Преди започване на строителните работи, при подготовката на терена, ще бъде реализирано механично въздействие върху почвения слой. Механическото увреждане на почвите ще бъде в рамките на строителния терен. С цел недопускане намаляване или загуба на хумус ще бъде изготвен и реализиран проект за оползотворяване на повърхностните земни маси. Една част от отнетите земни маси ще се използва за обратен насип или за озеленяване на свободните площи.

Отпадъчните води генерирани от дейността на хотела и заведението ще се пречистват от локално пречиствателно съоръжение. При редовната профилактика и поддържане на съоръжението, не се очаква замърсяване на повърхностния воден обект-река Чепеларска.


Въздействие върху земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности
Реализацията на обекта не би повлияла върху земните недра, не е свързана с дейности, оказващи отрицателно въздействие върху ландшафта в района.

Имоти №02974.7.61, №02974.7.58, землище на с. Бачково, общ.Асеновград, в които ще се реализира инвестиционното предложение попадат в обхвата на защитена зона “Добростан” – по Директивата за птиците и защитена зона “Родопи-Средни” – по Директивата за хабитатите. Предвидено е озеленяване на свободните площи с местна храстова и дървесна растителност, ще се постигне изграждането на защитен “зелен пояс” с оглед подобряване естетическия вид на района.


Въздействие от антропогенни вещества и процеси


 • Отпадъци

По време на строителството се очаква генерирането на изкопани земни маси, смесени и дървесни отпадъци от строителство и опаковки, получени при разопаковане на оборудване и/или консумативи. Те ще бъдат третирани и управлявани по разработен за целта ПУСО, съгласно изискванията на ЗУО.

По време на експлоатацията ще се генерират пластмасови, хартиени, образуване при разопаковане на консумативи, опаковки замърсени с опасни вещества от използваните дезинфектанти, абсорбенти и битови отпадъци. Количествата на генерираните отпадъци ще бъдат незначителни. Ще бъде осигурено тяхното разделно събиране и последващото има предаване на фирми имащи необходимото разрешително за извършване на тяхното оползотворяване или обезвреждане.

 • Рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации

По време на строителството и ремонтните дейности може да се очаква повишаване на нивото на шум и вибрации, но те няма да превишават нормените нива. Влиянието им може да се определи като локално, незначително, краткотрайно и обратимо. При експлоатацията на хотела не се очаква шумово замърсяване, натоварване от вибрации и промяна в радиационния фон.2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение:
Имоти №02974.7.61, №02974.7.58, землище на с. Бачково, общ. Асеновград, в които ще се реализира инвестиционното предложение попадат в обхвата на защитена зона “Добростан” – по Директивата за птиците и защитена зона “Родопи-Средни” – по Директивата за хабитатите. Общата площ на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение “Изграждане на хотел, ресторант и кафе - аперитив” е 1,861 дка, което представлява 0,00022 % от площта на защитена зона “Добростан” и 0,00012% от площта на защитена зона “Родопи-Средни”. Реалната застроена площ от имота на практика ще бъде много по-малка, тъй като ще бъдат застроени само 500 кв.м.
3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно):
Реализирането на ИП: „Изграждане хотел, ресторант и кафе-аператив” в имот №02974.7.61 и имот №02974.7.58, с обща площ 1,861 дка, землище на с. Бачково, общ. Асеновград, няма да промени фоновите съдържания на прах и вредни вещества в атмосферния въздух на района. Много слабо въздействие върху този компонент, свързано с евентуално запрашаване на въздуха се очаква само при извършване на строителните и ремонтните дейности, но то ще бъде краткотрайно, временно в рамките на допустимите норми и обратимо. За предотвратяване на негативното влияние за повишаване нивото на прах в атмосферния въздух по време фаза строителство ще се предвиди:

- Своевременно и регулярно оросяване на пътищата по време на строителството, през сухите и топли периоди.

- Ограничаване на прахоотделянето при строителните работи, при транспортиране на материала и санитарно хигиенните изисквания за безопасна работа.

Очаква се по време на строителството да се повиши слабо шумовото въздействие от работещата техника през деня, но то ще бъде временно и краткотрайно.


4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.):
Инвестиционното предложение ще се реализира в границите на №02974.7.61 и имот №02974.7.58, с обща площ 1,861 дка, землище на с. Бачково, общ.Асеновград.

Териториалният обхват на въздействието в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на имота. Предвид мащаба и характера на дейността, не се очаква негативно въздействие върху населението на с. Бачково.


5. Вероятност на поява на въздействието:
Вероятността от запрашаване на въздуха по времето на СМР е малка.
6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието:
Незначителното отрицателно въздействие от дейностите по време на строителството, изразяващо се в запрашаване и допълнителен шум е краткотрайно, с неопределена честота и напълно обратимо.
7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве:
При спазване на законоустановените изисквания и мерки не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда. За недопускане и предотвратяване на евентуални негативни въздействия при строителството и експлоатацията се предвиждат следните мерки:

- При извършване на земни работи да се поддържа необходимата влажност на земната основа чрез оросяване за намаляване на емисиите от прах, особено при ветрови условия;

- Всички дейности с отпадъци, да се извършват в съответствие със Закон за управление на отпадъците;

- Използваната механизация да се поддържа в техническа изправност и да бъде оборудвана с необходимите технически средства за редуциране на емисиите от изгорели газове и шум;

- Недопускане на замърсяване на обекта с промишлени, битови и строителни отпадъци.
По време на експлоатация, очакваните нива на шум (обща звукова мощност) на границите на обекта ще бъдат значително под допустимата стойност 60 dBA за жилищни зони.

Дейностите при експлоатацията на хотела не са източник на вибрации и вредни лъчения в околната среда. Съоръженията, които ще бъдат разположени в затворени помещения, по отношение на шум и вибрации ще отговарят на нашите и европейските изисквания за безопасност на обслужващия персонал.


8. Трансграничен характер на въздействията:
Няма основание за проява на трансгранично въздействие от реализирането на инвестиционното предложение, предвид местоположението и мащаба му.

Заключение:
Реализирането на инвестиционното предложение: „Изграждане хотел, ресторант и кафе-аператив” в имот №02974.7.61 и имот №02974.7.58, землище на с. Бачково, общ. Асеновград не би довело до значителни негативни въздействия върху компонентите на околната среда.
Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет