Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово напредък на изпълнениетожүктеу 293.1 Kb.
Дата12.05.2019
өлшемі293.1 Kb.
түріПрограмаИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГР. ГАБРОВО

НАПРЕДЪК НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

КЪМ АПРИЛ 2014 Г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Проект: 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО на обща стойност 123 106 289, 12 лв.

Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” – приоритетна ос 1

Процедура: BG161PO005 08/1.10/01/02 „Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”

Бенефициент: Община Габрово

Договор за безвъзмездна помощ: 58111-С077-268 от 23.02.2010 г.

Продължителност: 65 месеца (23.02.2010 г. – 23.07.2015 г.)

Проектни дейности: съгласно таблицата

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ

ДОГОВОРИ

СТАТУС НА ДЕЙНОСТТА

1

Подготвителни дейности
Подготовка на технически спецификации за подготовка на инвестиционни проекти и тръжна документация по ЗОП

Изготвяне на тръжно досие за техническа помощ

Приключила
Окомплектоване на проекта

Окомплектоване на проекта

Приключила
Външни услуги

Съгласно нуждите на проектното изпълнение


Дейността се изпълнява текущо. Изпълнени са дейности по обучение на Звено за изпълнение на проекта преди старта на строителните договори; проектиране на част „Пожарна безопасност“ към инвестиционните проекти, технически анализ за определяне на проектния капацитет и технологичната схема на пречиствателна станция за питейни води, проучвателни дейности, свързани с довеждащ водопровод от яз. Христо Смирненски до пречиствателна станция за питейни води, публикуване/излъчване на ежедневна актуална информация за строителството в печатни и електронни медии за 2013 г. В рамките на сключените за 2014 г. действащи 5 бр. договори с медии се публикува/излъчва ежедневно актуална информация за обектите на изпълнението за 2014 г.
Съгласуване на проекти и разрешителни

Съгласуване на проекти и разрешителни

Извършени са необходимите съгласувателни процедури във връзка с процедиране на изготвените работни проекти за ВиК мрежата - за етапи 1, 2 и 3.

2

Дейности по инвестиционната програма
Реконструкция ПСПВ

Реконструкция на Пречиствателна станция за питейни води Габрово

Договорът е в процес на изпълнение.
Рехабилитация на водоснабдителна и рехабилитация и разширяване на канализационна мрежа 1/3

Рехабилитация на водоснабдителна и рехабилитация и разширяване на канализационна мрежа 1/3

Договорът е в процес на изпълнение.
Рехабилитация на водоснабдителната/канализационна мрежа 2/3

Рехабилитация на водоснабдителната/ канализационна мрежа 2/3

Договорът е в процес на изпълнение.
Рехабилитация на водоснабдителната/канализационна мрежа 3/3

Рехабилитация на водоснабдителната/канализационна мрежа 3/3

Договорът е в процес на изпълнение.
Авторски надзор на СМР на линейна част - ВиК мрежа

Авторски надзор на СМР на линейна част - ВиК мрежа

Договорът е в процес на изпълнение.
Реконструкция на ПСОВ

Реконструкция на Пречиствателна станция за отпадни води Габрово

Договорът е в процес на изпълнение.

3

Организационни и управленски дейности
Звено за изпълнение на проект

Човешки ресурси - Звено за изпълнение на проект

Дейността се изпълнява текущо съгласно действащата одобрена Концепция за изпълнение и управление на проекта.

Доставка на оборудване за офиса на Звено за изпълнение на проект

Дейността е изпълнена с доставката на офис техника.

Други административни разходи за офиса на ЗИП (канцеларски материали и консумативи, транспорт – гориво, командировъчни разходи)

Изпълнява се договор за доставка на канцеларски материали (общ за канцеларските нужди на Община Габрово), пощенски услуги, както и договор за счетоводно обслужване.
Технически контрол при проектирането и строителен надзор на договори с договорните условия на ФИДИК Жълта и Червена Книга

Технически контрол при проектирането и строителен надзор на договори с договорните условия на ФИДИК Жълта и Червена Книга

Договорът е в процес на изпълнение. Изпълнява се по отношение на всички вече сключени договори за строителство.
Мерки за публичност и информация

Изпълнение на мерки за публичност и информация

Дейността се изпълнява текущо от бенефициента чрез редовно публикуване на актуална информация на интернет страницата на проекта и на официалната интернет страница на Община Габрово. Изпълнява се и договор с външен изпълнител, в рамките на който са изработени промоционални материали, интернет страница на проекта, информационни материали, проведена е церемония по първа копка за началото на строителните договори, публикувани са платени прес - съобщения, проведени са работни срещи и междинни конференции, генериран е снимков и видео материал от работата на терен.
Одит на проекта

Одит на проекта

Договорът е в процес на изпълнение. Дейността се изпълнява текущо - извършват се одитни проверки на подготвените искания за средства.


ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩА СУМА (ЛВ.)
ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

123 106 289,12 лв.
Кохезионен фонд на ЕС

93 634 643,51 лв.
Национално съфинасиране от държавният бюджет

23 402 505,56 лв.
Други източници, покриващи финансовия недостиг по проекта

6 069 140,05 лв.
НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ - КРЕДИТ ОТ ФОНД ФЛАГ ЗА ЦЯЛОСТНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКИ

3 770 000 лв.
Изпълняват се всички пет строителни договора в рамките на проекта:

 • реконструкция на пречиствателна станция за питейни води;

 • три етапа на рехабилитация на водоснабдителна мрежа- 76,5 км, разширяване на канализационна мрежа - 18, 5 км, рехабилитация на канализационна мрежа - 21,6 км), ремонт на помпени станции;

 • реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води.

Общата стойност на петте строителни договора е 84.2 млн. лв. с ДДС, от които:

 • Реконструкция на ПСПВ - 12.4 млн. лв.

 • Етап 1 ВиК мрежи - 16.6 млн. лв. обща стойност, 14.7 млн. лв. стойност по ОПОС

 • Етап 2 ВиК мрежи - 17.6 млн. лв. обща стойност, 15.7 млн. лв. стойност по ОПОС

 • Етап 3 ВиК мрежи - 14.3 млн. лв. обща стойност, 13.4 млн. лв. стойност по ОПОС

 • Реконструкция на ПСОВ -23.2 млн. лв.

Забележка: Общата стойност на трите договора за ВиК мрежата надвишава стойността, финансирана по ОПОС, тъй като се предвижда цялостно възстановяване на улични и тротоарни настилки по част от улиците в обхвата на договорите, което се явява недопустим разход по проекта и се финансира с кредит, договорен от Община Габрово с фонд ФЛАГ.

Ключов акцент от инвестициите на Община Габрово във ВиК мрежата, е съвместяването им с други важни благоустройствени намерения. Предвид на това, че състоянието на повечето улични настилки е изключително лошо, а по част от тях се предвижда изграждането на два и повече провода, успоредно с направата на няколко траншейни изкопа, Община Габрово е предвидила допълнителни инвестиции за цялостното им възстановяване.

Разходите, които се финансират от Оперативна програма „Околна среда“ за проекта, включват само възстановяването на траншеята на изкопите. По тази причина Община Габрово е взела решение да дофинансира (в участъците извън траншеите) цялостното възстановяване на голяма част от улиците, тъй като, съгласно правилата на европейското финансиране, проектът покрива само възстановяването на изкопите, където са положени проводите.

За финансиране на инвестициите в улични настилки, Община Габрово ще ползва дългосрочен инвестиционен кредит в размер на 3 770 000 лв. от ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ – ФЛАГ за възстановяване на асфалтови настилки, паважни настилки и тротоарни настилки по част от улиците, където е подменена ВиК мрежата по проекта.Договорни дати:

 • ЕТАП 1 от ВиК мрежата с изпълнител ДРАГИЕВ И КО ООД - начало на строителството: 05.06.2012 г., край на строителството: 04.05.2014 г.;

 • ЕТАП 2 от ВиК мрежата с изпълнител СТАНИЛОВ ЕООД - начало на строителството: 19.10.2012 г., край на строителството: 11.06.2014 г.;

 • ЕТАП 3 от ВиК мрежата с изпълнител ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД - начало на строителството: 18.08.2012 г., край на строителството: 18.08.2014 г.;

 • Рехабилитация на пречиствателна станция за питейни води с изпълнител КОНСОРЦИУМ "ЧИСТА ВОДА ГАБРОВО 2012“, състоящо от акционерно дружество за строителство и услуги „Копаса“, „Технострой България“ ООД, ЕТ „Мирса-93 – Цветан Асенов“; начало на договора: 01.11.2012 г., край на строителството: 15.10.2014 г.

 • Рехабилитация на пречиствателна станция за отпадъчни води с изпълнител ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ГБС –БИОГЕСТ –ГАБРОВО, състоящо се от „Главболгарстрой“ АД, гр. София - водещ партньор, „Бора“ ЕООД, гр. София, „Биогест Интернационал“ ООД, Германия, с подизпълнител – „Димас“ АД, гр. Габрово; начало на соговора – 27.07.2012 г., край на строителството – 27.01.2015 г.

Забележка: в рамките на всеки строителен договор е включен период за съобщаване и отстраняване на евентуални появили се дефекти в изпълнението по време на следстроителната експлоатация. В допълнение, отделно важат всички гаранционни срокове за новоизградените съоръжения съгласно приложимото законодателство.

До момента няма просрочени договорни дати. Строителните фирми разписват прогнозното време за завършването на даден участък в своята строителна програма, съгласно разпределението на ресурсите си. Поради спецификата на терена – ремонтни дейности в градски условия и динамичността на средата, тази прогноза е условна и търпи промени.ФИЗИЧЕСКИ НАПРЕДЪК

Към 31.03.2014 г. са изпълнени общо 88.5 км ВиК мрежи и 10 км сградни отклонения.ЕТАП 1

Съгласно строителната програма на изпълнителя, планираният прогрес към момента е 98,8%, а действителният прогрес е 97%, т.е. 17 дни закъснение към м. април 2014 г.

Обобщен напредък до момента:

- обща дължина– 42.5 км;

- изпълнено до края на м. март 2014 г. – 41.1 км;

- остават за изпълнение – 2.4 км.Напредък по подобекти:

Връзки между ляв и десен бряг на р. Янтра по Баев и Горнокрайски мост – връзките са изградени, хидравлично изпитани, преминали проверка за качеството на питейната вода от Регионална здравна инспекция /РЗИ/ и превключени към действащата мрежа.

Кв. Баждар – изградени, хидравлично изпитани, преминали проверка за качеството на питейната вода от РЗИ и превключени към действащата мрежа са всички водопроводи от обхвата – по улици Баждар, тласкател 1 и 2, Емануил Манолов, Хаджи Димитър, Цанко Церковски, Гаврил Кръстевич, Алеко Богориди, Тодор Бурмов, Тракия, Омуртаг, Пейо Яворов, Добруджа, Алеко Константинов, Константин Величков, водоеми висока зона.

Кв. Варовник – изградени, хидравлично изпитани, преминали проверка за качеството на питейната вода от РЗИ и превключени към действащата мрежа са всички водопроводи от обхвата – по улици Варовник, Ангел Кънчев, Стръмнина, Васил Друмев, Обзор, Хаджи Димитър.

Кв. Голо Бърдо – изградени, хидравлично изпитани, преминали проверка за качеството на питейната вода от РЗИ и превключени към действащата мрежа всички водопроводи от обхвата – по улици Свищовска, Венера, бул. Могильов. Изпълнена е и предвидената рехабилитация на канализационната мрежа по ул. Свищовска, Венера.

Кв. Трендафила – изградени, хидравлично изпитани, преминали проверка за качеството на питейната вода от РЗИ и превключени към действащата мрежа са всички водопроводи от обхвата – по улици Лазурна, Тота Венкова, Арх. Атанас Донков, Люлякова градина, Никола Рязков, Свищовска, Венец.

Кв. Русевци – изградени, хидравлично изпитани, преминали проверка за качеството на питейната вода от РЗИ и превключени към действащата мрежа са всички водопроводи от обхвата – по улици Найден Геров, Морава, Брегалница, Селимица, Емине, Околчица, Цветарска, Вишеград, Щастие, Дрен, Охрид, Зорница. Остава да се изпълни: водопровод по част от ул. Найден Геров.

VI участък – изградени, хидравлично изпитани, преминали проверка за качеството на питейната вода от РЗИ и превключени към действащата мрежа всички водопроводи от обхвата – по улици Марин Дринов, Цар Калоян, Орлово гнездо, Трапезица, Никола Палаузов, Отец Паисий, Йоан Предтеча, Опълченска, Козлодуй, Еким Цанков, Петко Славейков, Радион Умников. Остава да се изпълни: водопровод по ул. Мусала. Изпълнена е и предвидената рехабилитация на канализационната мрежа – битови клонове 1 – 10. Остава да се изпълни: част от дъждовен клон по ул. Петко Бочаров.

Кв. Стефановци и Златари – изградени, хидравлично изпитани, преминали проверка за качеството на питейната вода от РЗИ и превключени към действащата мрежа са всички водопроводи от обхвата – по улици Василка Бенева, Георги Стефанов, Георги Илиев, Русалка, Минка Стефанова, Котел, Липница, Ямбол, тласкател Стефановци, Хвойна, Просвета, Златарска и Златен дол. Изпълнена е и предвидената рехабилитация на канализационната мрежа – улици Георги Стефанов, Котел, Липница, Ямбол, Русалка, Минка Стефанова, Етрополе, Златарска, Златен дол и Зов. Остава да се изпълни: сградни отклонения по ул. Георги Илиев.

Изпълнени са нови помпена станция и напорен резервоар на кв. Стефановци.

Извършена е рехабилитация на помпени станции Баждар, Тончевци, Гачевци.

Извършена е рехабилитация на дерета Топлика, Хлебозавода и Пазара.

Изпълнен е главен колектор II десен в северна индустриална зона.

Текущо изпълнение:Полагане на проводи:

 • ул. Найден Геров, кв. Русевци – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

 • ул. Георги Илиев, кв. Стефановци - сградни отклонения; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

Възстановяване на улични и тротоарни настилки:

 • ул. Алеко Константинов – възстановяване на асфалтовата настилка  в участъка между ул. Баждар и ул. Константин Величков; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

 • ул. Баждар - полагане на нови бордюри. Възстановяване на асфалтовата настилка  в участъка между ул. Алеко Константинов и ул. Ем. Манолов; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

 • ул. Тракия – тротоарна настилка;  прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

 • ул. Златарска – възстановяване на асфалтовата настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

 • ул. Марин Дринов – възстановяване на асфалтовата настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

 • ул. Люлякова градина – полагане на нови бордюри; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

ЕТАП 2

Съгласно строителната програма на изпълнителя, планираният прогрес към момента е 95%, а действителният прогрес е 84%, т.е. 79 дни закъснение към м. април 2014 г.

Обобщен напредък до момента:

- обща дължина– 30 км;

- изпълнено до края на м. март – 26.6 км;

- остават за изпълнение – 3.4 км.

Напредък по подобекти:

Централна градска част - изградени, хидравлично изпитани, преминали проверка за качеството на питейната вода от РЗИ и превключени към действащата мрежа са всички водопроводи от обхвата – по бул. Априлов, улици Юджийн Скайлър, Македония, Дончо Пашов, Кукуш, Лале, Република, Вардар, Подуево, Бялката, Кирил и Методий, Лазар Донов, Съзаклятие, Ванче Михайлов, Добри Карталов, Иван Вазов, Драва, Чардафон, Ивайло, Скобелевска, кръстовище на Консултативна поликлиника, Брянска, с изключение на водопроводи по улици Пенчо Семов, Успех, Скобелевска, Брянска, кръстовище на Консултативна поликлиника, които предстоят да бъдат превключени. Остава да се изпълни: водопровод по улици Стефан Караджа, Емануил Манолов, Скобелевска.

Кв. Лъката и кв. Камъка - изградени, хидравлично изпитани, преминали проверка за качеството на питейната вода от РЗИ и превключени към действащата мрежа са всички улици от обхвата – по улици Орловска, Любен Каравелов, Градище, Иван Димов, Острец, Хан Крум, Александър Керков, Донка Костова, Захари Стоянов, Петър Берон, Роден Край, Радецка, Дунав, Никола Василиади, Шипка, Стефана Богдан Генчева, Разцветна, Орлово гнездо, Народна воля, Камъка, Извора, Кръгозор, Турист. Остава да се изпълни: тласкател Камака.

Изпълнена е предвидената рехабилитация на канализационната мрежа по улици Градище, Любен Каравелов, част от главен колектор 2 десен и част от канализация по ул. Братя Миладинови. Остава да се изпълни: останалите части от главен колектор 2 десен, канализация по ул. Братя Миладинови.

Текущо изпълнение:

Полагане на проводи: • ул. Скобелевска - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

 • ул. Христо Смирненски – дъждовна канализация; прогнозно завършване на участъка: 09.05.2014 г.

 • ул. Емануил Манолов - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

 • ул. Стефана Богдан Генчева - сградни водопроводни отклонения; прогнозно завършване на участъка: 17.04.2014 г.

 • ул. Чардафон – дъждовна канализация "Дере Чардафон"; прогнозно завършване на участъка: 25.04.14 г.; 

              Възстановяване на улични и тротоарни настилки:

 • ул. Любен Каравелов - подготовка за асфалтиране; прогнозно завършване на участъка: 25.04.2014 г.

 • ул. Орлово гнездо - полагане паважна настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

 • ул. Стефана Богдан Генчева – сградни водопроводни отклонения; прогнозно завършване на участъка: 17.04.2014 г.

 • бул. Васил Априлов - полагане тротоарни плочи; прогнозно завършване на участъка: 25.04.2014 г.

 • ул. Роден Край – полагане на бордюри,подготовка за асфалтиране; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

 • ул. Шипка - полагане тротоарни плочи; прогнозно завършване на участъка: 25.04.2014 г.

 • Орловска - асфалтиране; прогнозно завършване на участъка: 30.04.2014 г.

ЕТАП 3

Съгласно строителната програма на изпълнителя, планираният прогрес към момента е 78%, а действителният прогрес е 73%, т.е. 20 дни закъснение към м. април 2014 г.

Обобщен напредък до момента:

- обща дължина– 32 км;

- изпълнено до края на м. февруари 2014 г. – 20.8;

- остават за изпълнение – 11.2 км.

Напредък по подобекти:

Кв. Радичевец и Йонковото - изградени, хидравлично изпитани, преминали проверка за качеството на питейната вода от РЗИ и превключени към действащата мрежа са всички водопроводи от обхвата – по улици Лиляна, Гимназиална, Иван Тончев, Климент Охридски, Тотю Иванов, Цанко Дюстабанов, Пенчо Постомпиров, Стара планина, Константин Иречек, Първи май, Априловска, Радецка, Перущица. Все още не са превключени водопроводите по улици Неофит Рилски, Николаевска, Лиляна и Екзарх Йосиф, където са подменени водопроводите, но се извършват дейности по свързване на сградните отклонения. В кв. Радичевец е изпълнена канализационната мрежа по ул. Климент Охридски. Остава да се изпълни: изграждане на канализационната мрежа на улици Рила, Славянска – битов клон 87, 88, 90, 91, битов клон 92 и 93 Б, дъждовен канал.

Кв. Любово – в момента се извършват дейности по подмяна на водопроводната мрежа по бул. Столетов. Предстои рехабилитация на водоем Любово и главен клон до ПСПВ.

Кв. Беленци – изпълнени са водопроводите по улици Коста Евтимов, Каменоломна, Беленска, Ведрина, Жълтешка, Габрака, Арчар, Чучура, като в момента се извършват дейности по превключване на сградните отклонения. От изграждането на канализационната мрежа са изпълнени битова канализация клон 2,3 и 4, битов клон I и II, както и битова канализация по ул. Коста Евтимов. Остава да се изпълни: битов клон III и дъждовна канализация по ул. Жълтешка.

Кв. Лисец – от изграждането на канализационната мрежа са изпълнени канализационни клонове по улици Никола Вапцаров, Въдичарска, Спортна, Ягода. Остава да се изпълни: изграждане на канализационната мрежа на клон 1 до 10, както и главен колектор 1.

Изпълнени са дерета ВиК, Маркотея, Хаджицонев мост. Остава да се изпълни: дерета Стадиона и Бялката.

Текущо изпълнение:

Полагане на проводи: • ул. Перущица – канализация;  прогнозно завършване на участъка:  15.04.2014 г.

 • ул. Жълтешка – канализация; прогнозно завършване на участъка:  30.04.2014 г.

 • ул. Рила – канализация; прогнозно завършване на участъка:  30.04.2014 г.

 • ул. Топлеш – канализация; прогнозно завършване на участъка:  30.05.2014 г.

 • бул.“Столетов“ от бул.“Хемус“ до мост „Бичкиня“- водопровод;  прогнозно завършване на участъка:  15.04.2014 г.

 • бул. „Столетов“ - изпълнява се по технология „ФЕНИКС“- водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.05.2014 г.

 • бул.“Столетов“ от бул.“Хемус“ до мост „Бичкиня“- водопровод; прогнозно завършване на участъка:  30.04.2014 г.

Възстановяване на улични и тротоарни настилки:

 • ул. Николаевска – полагане на тротоарни плочи; прогнозно завършване на участъка:  30.04.2014 г.   

ЦЯЛОСТНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКИ

Възстановени са цялостно настилките на 36 улици: • Кв. Баждар - Баждар (в участъка от ул. Алеко Константинов до ул. Алеко Богориди), Хаджи Димитър, Цанко Церковски, Омуртаг, Алеко Богориди, Тодор Бурмов, Тракия, Добруджа;

 • Кв. Варовник - Васил Друмев, Ангел Кънчев, Варовник, Стръмнина, Обзор;

 • Кв. Трендафил – Венера, Тота Венкова, арх. Атанас Донков;

 • Кв. Русевци - Морава, Емине, Селимица, Брегалница;

 • VI участъкчаст от Орлово гнездо;

 • Кв. Стефановци и Златари – Василка Бенева, Георги Стефанов, Минка Стефанова, Русалка, Ямбол, Котел, Липница;

 • Централна градска част – Добри Карталов, Иван Вазов, Македония, Драва, Лазар Донков;

 • Кв. Радичевец и Йонковото – Гимназиална, Пенчо Постомпиров.

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ

Реконструкцията на станцията включва ремонт на сгради и съоръжения, както и доставка на съвременно технологично оборудване: изграждане на нова сграда за сито на вход станция с вградени отклонения за главен бай-пас и директно зареждане на резервоарите за пречистена вода; монтаж на нов провод за прецедена сурова вода от сито до първичен утаител, монтаж на нов дебитомер; осигуряване на връзка от новия провод със съществуващата линия за директно захранване на пясъчните филтри; изграждане на първичен утаител – ламелен; оптимално разполагане на инсталациите за съхранение, приготвяне на работни разтвори и дозиране на реагенти и полимери; реконструкция на 5 бр. бързи пясъчни филтри с нови входно-изходни устройства, регулатори на филтърна скорост, дъна, стени и пясъчен пълнеж; доставка и монтаж на оборудване за промивка на филтрите; съоръжения за третиране на технологични отпадъчни води с линия за обработка на водите и механично обезводняване на получените утайки до готов за транспортиране извън площадката краен продукт, годен за използване на градското депо; автоматизация на процесите, позволяваща минимум разход на енергия и работна ръка при поддръжката.

Съгласно строителната програма на изпълнителя, планираният прогрес към момента е 63%, а действителният прогрес е 34%, т.е. 121 дни закъснение към м. април 2014 г.

Обобщен напредък до момента: • Подобект Третиране на утайки от технологични води – Смесителна камера за реагенти и камера за реакция - завършени са всички бетонови работи и обратни насипи; Утаител - завършени са всички бетонови работи и обратни насипи, монтиран е мостовия утайкочистач, проведени са „сухи“ проверки; Утайкоуплътнител - завършени са строителните работи, монтиран е мостовия утайкочистач, проведени са „сухи“ проверки; Сграда обезводняване - завършени са подземните комуникации и е изпълнена бетоновата настилка на кота 0.00.

 • Подобект Първично пречистване – по сграда Първично пречистване са извършени изкопните работи, основата е приета и е започнало изграждането на стоманобетоновата конструкция. Завършена е фундаментната плоча и част от стените на шахтата на ламелния утаител. Изградени са 70 % от стените до кота 0.00 и 50 % от обратните насипи;

 • Подобект Съоръжения на вход ПСПВ – по входна шахта е сменен входен спирателен кран; по сграда микросито са извършени изкопните работи, основата е приета и е започнало изграждането на стоманобетоновата конструкция, завършена е фундаментната плоча. Изградени са 90 % от стените до кота 0.00;

 • Подобект Сухи камери и резервоари – по суха камера към резервоари 2 x 7000 са демонтирани и отстранени старите тръби и оборудване за левия резервоар, започнати са ремонтни работи на камерата; по резервоари 2 x 7000 са демонтирани тръбите в левия резервоар, почистени и отстранени отпадъци, бластирана е цялата повърхност на резервоара и е подготвена за нанасяне на хидроизолация. Нанесени са трите пласта изолация на 100%. Подобект Площадкови комуникации и вертикална планировка - работи се по площадковата канализация, изградена е преливно изпразнителната система на цялата площадка.

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Реконструкцията на станцията включва ремонт на сгради и съоръжения, както и доставка на съвременно технологично оборудване. Основната цел е да се модернизира това мащабно съоръжение, въведено в експлоатация преди близо тридесет години, при други нормативни изисквания към качеството на пречистените води. Освен ремонта на съществуващите конструкции се предвижда въвеждане на съвременни технологии по пътя на водата и утайките, както и доставка на модерни механични и електрически съоръжения за оптимално подобряване на технологичния процес. Реконструираната пречиствателна станция за отпадъчни води ще има хидравличен капацитет 14 860 куб.м/ ден и капацитет на биологично пречистване 99 780 е.ж. с отстраняване на елементите азот и фосфор.

Съгласно строителната програма на изпълнителя, планираният прогрес към момента е 58%, а действителният прогрес е 53%, т.е. 10 дни закъснение към м. април 2014 г.

Обобщен напредък до момента: • Подобект Механично стъпало – по сграда решетки са изпълнени част Електро и част ОВ, диспечеризация и оборудване, изпълнени са единични проби на оборудването на цялото механично стъпало; изпълнени са технологичните тръбопроводи, площадковите мрежи и водопроводната инсталация;

 • Подобект Биологично стъпало – по биобасейн са изпълнени строителни работи СМР с акт 14; по вторични радиални утаители е изпълнена част Конструктивна; изпълнена е шахта за мерене на активна утайка;

 • Други сгради и съоръжения – по стопанска сграда – изпълнени са части Архитектурна; Електро и ОВ; по сграда въздуходувки е изпълнена част Архитектурна; изпълняват се метантанкове, административно-лабораторна сграда, трафопостове; контактен резервоар и комуникации.

ФИНАНСОВ НАПРЕДЪК

Към м. април 2014 г. общото финансово изпълнение на проекта (за всички проектни дейности) възлиза на 46,10%.

Разплатените средства със средства от Оперативна програма Околна среда по петте договора за строителство са:

Договор Стойност Разплатени %

Пречиствателна станция пит. води 12 406 891,00 2 255 798,14 18,18

Етап 1 14 706 621,62 10 039 778,70 68,27

Етап 2 15 767 720,11 8 727 761,80 55,35

Етап 3 13 428 385,98 6 026 669,90 44,88

Пречиствателна станция отп. води 23 210 296,78 9 599 259,40 41,36общо 79 519 915,49 36 649 267,94 46,09

Разплатените средства със средства на Община Габрово - по трите договора за строителство на ВиК мрежи са:Договор 2012 г. 2013 г. 2014 г. Общо

Етап 1 350 955,78 399 499,15 128 790,99 879 245,92

Етап 2 335 786,70 125 084,05 80 697,37 541 568,12

Етап 3 169 332,30 0,00 75 775,29 245 107,59общо 856 074,78 524 583,20 285 263,65 1 665 921,63

от които: • изплатени средства от бюджета на Община Габрово – 856 074.78 лв.

 • изплатени средства с кредитни средства от фонд ФЛАГ, договорени в края на 2013 г. – 809 846.85 лв.

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

Качеството на изпълнението на строително-монтажните работи по проекта се контролира ежедневно от Звеното за изпълнение на проекта и екипа на строителния надзор. В обхвата на контролните функции се включват цялостното изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти, контрол по изпълнението на работните програми на строителите, всички мерки, свързани с безопасността на строителството и опазване на околната среда. Контролът включва всички етапи на технологичните процеси, като по отношение на ВиК мрежата се следи за дълбочина на изкопа, подготовка на леглото, подложка, полагане на провода, засипване, извършване на обратния насип, полагане на пластовете от трошен камък и основен пътен пласт, полагане на настилки.ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

В допълнение към редовните проверки на технологията на изпълнението, изискуеми по съответните методологии и нормативни уредби, са извършени допълнителни проверки на качеството на уплътняване на обратния насип на изкопи, като за целта бяха взети проби от лицензирана лаборатория. Пробите бяха инициирани от строителния надзор на обекта по искане на Звеното за изпълнение на проекта и бяха извършени по стандартен метод за изпитване на плътността на почви на място - пясъчно заместване, съгласно БДС. След запознаване с резултатите от протоколите на лицензираната лаборатория, извършила изпитването, строителният надзор уведоми Община Габрово, че пробите отговарят на изискванията на проекта и строителните норми.ВЛАГАНИ МАТЕРИАЛИ

Всички материали се влагат в обекта след одобряването им от строителния надзор на база представена пълна документация за тях – сертификат за качество, декларация за съответствие, протоколи от изпитвания, както и проверка на място на доставката. Още в началото на строителния процес, Община Габрово изиска допълнителни изпитвания на тръбите, влагани по трите договора за ВиК мрежата, за съответствието им със стандартите, както и изпитване на химичния им състав. Резултатите от проверката на лицензираните лаборатории показа съответствие на изследвания материал с необходимия стандарт и изискванията на възложителя.ИЗДАДЕНИ ДО МОМЕНТА ДОКЛАДИ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ ОТ СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР

ЕТАП 1 от ВиК мрежата – 10 доклада за несъответствие за: технология на положен водопровод по ул. Орлово гнездо, възстановяване на обратен насип по гл. колектор 2 десен, засипка водопровод кв. Голо Бърдо, полагане на асфалтобетон кв. VI участък и ул. Хаджи Димитър, обратен насип водопровод ул. Лазурна, обратен насип канал на дере Хлебозавода, неправомерно депонирани земни маси при заустване на дере Хлебозавода, незатапени складирани тръби по ул. Емануил Манолов, трудна проходимост поради разпилян трошен камък по ул. Златарска; несъответствията са отстранени.

ЕТАП 2 от ВиК мрежата – 7 доклада за несъответствие, свързани с качеството на основата на изкоп по ул. Република; положен водопровод по ул. Градище при неспазено отстояние от новоположена канализация; положен водопровод по ул. Народна воля с неодобрен материал; уплътняване на обратен насип на канализационен клон по ул. Любен Каравелов; влагане на неодобрени материали - бордюри и тротоарни плочки по ул. Македония, за които не са представени сертификати и декларации за съответствие; наводняване на сутерен на сграда на ул. Съзаклятие поради компрометирано канализационно отклонение; несъответстващ материал на пътно легло в траншеята, неправилни форми на изрязване и невъзможност за валиране на биндер, неправилно монтиране на 2 бр. улични отоци по ул. Градище; несъответствията са отстранени.

ЕТАП 3 от ВиК мрежата – 13 доклада за несъответствие, свързани с наличие на чакъл и асфалт в близост до тръбата при рехабилитация на дере Бялката; укрепване на изкоп при рехабилитация на дере Хаджицонев мост; водопровод по ул. Климент Охридски – дълбочина и ширина на изкопа, затапване на тръбата, сигнална лента на изкопа, уплътняване на обратния насип; ул. Иван Тончев - пясъчна подложка на водопровод; ул. Дружба - пясъчна подложка, обратно заспиване и уплътняване на канал; ул. Въдъчарска - ширина на изкопа, укрепване, обратен насип; ул. Николаевска – ограждани и обезопасяване на изкопите и депониране на пръст по тротоарите; ул. Беленска – уплътняване на обратен насип, проходимост на участъка; ул. Тотю Иванов – качество и начин на полагане на бордюри; ул. Иван Тончев – депониране на павета на тротоара; ул. Беленска – обратен насип и качество на трошения камък; складова база – незатапване на складираните тръби; ул. Николаевска – доставените и положени тротоарни плочки, както и технологията на полагане не отговарят на изискванията; несъответствията са отстранени.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

Преди стартирането на ремонт по ВиК мрежата на дадена улица се приема временна организация на движението по нормативно установения ред – по предварително съгласуван от заинтересованите институции проект и от специално назначена комисия, в която са включени представители на Община Габрово – Звено за изпълнение на проекта, строителната фирма, строителния надзор и КАТ, Областно пътно управление при съвпадане на ремонта с републиканска пътна мрежа. Съблюдавайки всички мерки за безопасност, свързани с поставяне на сигнализация и осигуряване на алтернативни маршрути, се съставя протокол. Всяко въвеждане на временни организации на движението се оповестява в местните печатни и електронни медии, както и на интернет страниците на Община Габрово и проекта.КАЧЕСТВО НА ВОДОПОДАВАНЕТО

Преди пускане в експлоатация на новата мрежа, изградена в рамките на проекта, се извършват задължителните хидравлична проба, дезинфекция и промивка на новата мрежа от страна на изпълнителите на строителството и под контрола на строителния надзор, съгласно утвърдена методика. Лаборатория на Регионална здравна инспекция извършва лабораторен анализ на проби от водата. След установяване на годността на водата за питейно – битови цели, новоизградената мрежа започва да обслужва абонатите. До момента няма случай на лабораторен анализ, показващ непригодност на водата.

В допълнение, лабораторията към „ВиК” ООД Габрово извършва мониторинг на питейната вода по Наредба 9/2001 г. по предварително изготвен съвместно с Регионална здравна инспекция график. Същият е утвърден от директора на инспекцията и управителя на дружеството. Този мониторинг касае цялата водоснабдителна мрежа, като графикът не е обвързан с пускане в експлоатация на новоизградени участъци.

Изпълнението на новата ВиК мрежа представлява сложна система от взаимосвързани дейности, като прекъсванията във водоподаването са неизбежни. Те са свързани както с планови преустановявания при изграждане на връзки, превключване на сградни отклонения и проводи, така и с аварийни ситуации. Въпреки временния дискомфорт, няма основания за притеснения по отношение на качеството на подаваната вода, което от своя страна подлежи на непрекъснат контрол. Проби се взимат ежедневно. Това е нормативно задължение и се съблюдава строго от експлоатационното дружество. Не могат да бъдат изключени случаите на помътняване на питейната вода, като в много редки случаи има наличие и на пясък във водата, което се дължи на непрекъснатото спиране и пускане на мрежата. То от своя страна се налага при изключване на старата мрежа, направата на временни или постоянни връзки между стари и нови проводи,  включване на новите проводи. Старата мрежа, която е на ръба на своя експлоатационен живот, при това периодично спиране, аварира много по - често. Дори и най – малкият досег до силно амортизираните стари проводи по време на строителството води до тяхното авариране. Това налага периодично спиране и пускане на водоподаването. Хлорирането на водата за дезинфекция непрекъснато се контролира в пречиствателната станция за питейни води, с цел обезпечаването на нейното надеждно обеззаразяване. До момента, в мрежата на града няма случай на установена проба извън стандарта за питейно - битово водоснабдяване.ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

С мобилната автоматична станция, Регионална лаборатория Русе към Изпълнителната агенция по околна среда към МОСВ, по график извършва измерване на качеството на атмосферния въздух в Габрово. При измервания, извършени през 51 денонощия в периода от януари – декември 2013 г., резултатите показват, че няма установени превишавания на допустимите норми за нивата на озон, серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, въглероден оксид и фини прахови частици в атмосферния въздух. Двукратно - на 20 и 25 февруари 2013 г., в часовия диапазон между 20 и 21 часа, са установени превишения на пределно допустимите средноденонощни концентрации на ФПЧ /фини прахови частици от 10 микрона/, като на 20 февруари при средно денонощна норма 50 е измерена стойност 57 микрограма на кубичен метър, а на 25 февруари е измерена стойност от 61.9 микрограма на кубичен метър. Законовото изискване е средноденонощната норма да не бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна година.

През м. февруари 2014 г. РЗИ Габрово е издало предписание до управителите на трите фирми изпълнители по водния цикъл, както и до Звеното за изпълнение на проекта за оросяване на улиците за този строителен сезон.

По искане на Звеното за изпълнение на проекта изпълнителите на ВиК мрежата са представили график за оросяване на участъците в обхвата на съответните договори, според който се предвижда оросяването им два пъти дневно.АКТОВЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ

До момента, на изпълнителите на строителството на ВиК мрежите са съставени 18 акта за установяване на административно нарушение, както следва: • на основание чл.23 от Наредба за чистотата в Габровската община – 15 бр. – за транспортиране на насипни материали без поставено предпазно чергило;

 • на основание чл.58, т.7 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Габрово – 2 бр. - за транспортиране на отпадъци, без предварително определен маршрут от Кмета на Община Габрово;

 • на основание чл.25, ал.2, т.1 от Закона за пътищата – 1 бр. за извършване на ремонтни дейности без да бъдат поставени необходимите предупредителни и сигнални знаци.

ГРАФИК НА ОСТАВАЩИТЕ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ

Паралелно с полагане на оставащите дължини от ВиК мрежата, основен акцент през 2014 г. е възстановяването на улични и тротоарни настилки.В рамките на етап 1 от ВиК мрежата:
м. април 2014 г.

ул. Баждар (в участъка от ул. Чардафон до ул. Ал. Константинов) - асфалтова настилка, бордюри и тротоари

ул. Алеко Константинов - асфалтова настилка, бордюри и тротоари

ул. Тракия – тротоарна настилка

ул. Люлякова градина – асфалтова настилка и бордюри

ул. Никола Рязков – асфалтова настилка

ул. Йоан Предтеча - асфалтова настилка, бордюри и тротоари

ул. Георги Илиев – асфалтова настилка

ул. Златарска – асфалтова настилка

В рамките на етап 2 от ВиК мрежата:
м. април 2014 г.

ул. Орловска – бордюри и тротоари, подготовка за асфалтиране, асфалтова настилка

ул. Любен Каравелов - бордюри и тротоари, асфалтова настилка

бул. Априлов – тротоари

ул. Стефана Богдан Генчева – бордюри, асфалтова настилка

ул. Любен Каравелов – асфалтова настилка, бордюри и тротоари

ул. Иван Димов – асфалтова настилка

ул. Острец – асфалтова настилка

ул. Шипка – асфалтова настилка и тротоари

ул. Радецка – асфалтова настилка

ул. Брянска (в участъка Консултативна поликлиника до ул. Ивайло) – асфалтова настилка

ул. Орлово гнездо – паважна настилка и бордюри

ул. Лале – асфалтова настилка

ул. Стефан Караджа – асфалтова настилка

ул. Кръгозор – асфалтова настилка

ул. Роден край – асфалтова настилка и бордюри


м. май 2014 г.

ул. Скобелевска – асфалтова настилка

бул. Априлов- асфалтова настилка

ул. Братя Миладинови – асфалтова настилка

ул. Дончо Пашов - асфалтова настилка, бордюри и тротоари

ул. Брянска (в участъка Консултативна поликлиника до ул. Скобелевска) – асфалтова настилка

ул. Пенчо Семов - асфалтова настилка

ул. Успех - асфалтова настилка

ул. Народна воля - асфалтова настилка, бордюри и тротоари

ул. Извора - асфалтова настилка

ул. Разцветна - асфалтова настилка

В рамките на етап 3 от ВиК мрежата:

м. април 2014 г.

ул. Лиляна – асфалтова настилка

ул. Николаевска – тротоари

м. май 2014 г.

ул. Климент Охридски – асфалтова настилка

ул. Тотю Иванов – асфалтова настилка, тротоари

ул. Първи май – асфалтова настилка

ул. Николаевска – асфалтова настилка
м. юни 2014 г.

ул. Ведрина – асфалтова настилка, бордюри


м. юли 2014 г.

ул. Неофит Рилски - асфалтова настилка, бордюри и тротоари

ул. Екзарх Йосиф – асфалтова настилка

ул. Топлеш – пътна настилка

ул. Тодорчета – асфалтова настилка

ул. Свежест - асфалтова настилка

ул. Зеленика - асфалтова настилка

ул. Моровежки скали - асфалтова настилка

ул. Орехите - асфалтова настилка
м. август 2014 г.

ул. Ясен - асфалтова настилка

ул. Славянска - асфалтова настилка

ул. Въдичарска - асфалтова настилка

ул. Спортна - асфалтова настилка

ул. Сините скали - асфалтова настилка


Изготвил: Марта Петрова

Ръководител проект
15.04.2014 г.Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет