«Історія економіки та економічної думки» Розробник: Машика Юрій Вікторовичжүктеу 324.22 Kb.
Дата16.06.2018
өлшемі324.22 Kb.


Орієнтовний перелік питань, які виносяться на модульний контроль з дисципліни

«Історія економіки та економічної думки»

Розробник: Машика Юрій Вікторович,

к.е.н., доцент кафедри світового господарства та економічної теорії ДВНЗ «УжНУ»
Модуль 1.

 1. Предмет і завдання історії економіки та економічної думки, нерозривний зв'язок з іншими соціально-економічними дисциплінами та її місце в системі наук.

 2. Суспільні функції історії економіки та економічної думки. Критерії періодизації історії економіки та економічної думки, особливості методології дослідження.

 3. Значення історії економіки та економічної думки для оволодіння культурою економічного мислення, для творчого сприйняття розвитку економічної науки в цілому.

 4. Основні етапи господарської еволюції первісного суспільства, їх характеристика. Проблеми взаємодії людини та природного середовища в стародавньому суспільстві.

 5. Перший поділ праці та перехід від привласнюючого господарства до відтворювального. Виникнення землеробства, скотарства, зародження ремесла.

 6. Поява металічних знарядь. Громада (община) – головна господарська форма первісної доби. Господарство первісних племен на території України.

 7. Трипільська культура. Господарський лад скіфів. Поява грецьких і римських колоній у Північному Причорномор’ї.

 8. Перші державні утворення. Розвиток і особливості східнослов’янських племен.

 9. Сільська община. Розклад первісної господарської системи. Тип стародавніх цивілізацій.

 10. Фази еволюції та варіації розвитку рабовласництва (східне та античне рабство).

 11. Галузева структура економіки, основні форми організації виробництва в сільському господарстві та ремісництві, економічні функції держави.

 12. Господарсько-технічні досягнення давньосхідних та античних держав. Внутрішня та зовнішня торгівля. Генеза грошей, кредиту та податків.

 13. Причини занепаду та загибелі рабовласницької системи господарства.

 14. Зародження протифеодальних відносин (система колонату). Економічна думка Стародавнього Сходу. Економічна думка Стародавнього Єгипту.

 15. Закон царя Хаммурапі. Економічна думка Стародавньої Індії. «Артхашастра». Економічна думка Стародавнього Китаю.

 16. Конфуціанство, легізм, даосизм, моїзм, трактат «Гуань-цзи». Економічна думка античного світу.

 17. Стародавня Греція: Ксенофонт, Платон, Арістотель. Стародавній Рим: Катон, Гракхи, Варрон, Колумелла. Розвиток феодального господарства. Ґенеза феодалізму.

 18. Форми феодального землеволодіння в Західній Європі (алод, бенефіцій, феод).

 19. Основні риси феодального господарства.

 20. Галузева структура, основні господарські форми (феодальне та селянське господарство, ремісничий цех, гільдія).

 21. Феодальне місто, його виникнення та економічна роль.

 22. Галузева структура середньовічного ремесла, значення його цехової організації.

 23. Переростання ремесла у дрібнотоварне виробництво.

 24. Внутрішня та зовнішня торгівля. Гроші, роль міста у становленні ринку.

 25. Формування централізованих національних держав у Західній Європі.

 26. Особливості економічного розвитку Франції, Англії, Німеччини.

 27. Економічний розвиток Київської Русі.

 28. Процес феодалізації селян і земельні відносини.

 29. Категорії залежного населення (смерди, рядовичі, закупи, холопи).

 30. Форми та характер землеволодіння. Міста і ремесло. Внутрішня та зовнішня торгівля Давньої Русі.

 31. Головні торговельні шляхи. Грошовий обіг. Лихварство.

 32. Економічні причини феодального роздроблення Давньокиївської держави.

 33. Економічний розвиток українських земель у період феодальної роздробленості. Загарбання українських земель іноземними державами.

 34. Економічні погляди раннього християнства. Августин Блаженний.

 35. Економічна думка Стародавньої Русі. Економічна думка в Україні в добу середньовіччя.

 36. Економічні передумови Великих географічних відкриттів. Наукові та технічні досягнення.

 37. Найважливіші географічні відкриття кінця XV – XVI ст.

 38. Економічні наслідки Великих географічних відкриттів. Становлення колоніальної системи.

 39. Становлення світового ринку, зміни в напрямках торговельних шляхів. «Революція цін», її причини та наслідки.

 40. Криза натуральної системи господарства як початок становлення ринкового господарства.

 41. Первісне нагромадження капіталу, його джерела, методи та результати.

 42. Особливості процесу первісного нагромадження в провідних країнах світу – Англії, Нідерландах, Франції, Німеччині, США.

 43. Розклад феодальних відносин, становлення та розвиток мануфактурного виробництва в Європі, галузева структура провідних країн.

 44. Буржуазні революції в Європі та США, їх економічні та фінансові програми. Фінанси та грошовий обіг, кредит.

 45. Форми організації торгівлі. Політика торговельного балансу та протекціонізм.

 46. Меркантилізм. Теорія грошового балансу раннього меркантилізму. В.Стаффорд (Англія).

 47. Теорія торгового балансу пізнього (мануфактурного) меркантилізму. Т.Мен (Англія). А.Монкретьєн (Франція).

 48. Особливості господарського розвитку українських земель у складі Великого князівства Литовського та Королівства Польського.

 49. Зростання феодального землеволодіння та його форми (вотчина та «держава»). Початок формування фільваркової системи господарства у литовсько-польський період.

 50. Поступове закріпачення селян та зростання феодальних повинностей. «Устава на волоки». Литовські статути.

 51. Створення української козацької держави. Економічна політика Б.Хмельницького. еволюція форм землеволодіння.

 52. Економічний розвиток Запорізької Січі. Посилення позицій козацько-старшинської верхівки.

 53. Передумови промислової революції. Промисловий переворот в Англії, його джерела, напрямки та соціально-економічні наслідки.

 54. Особливості промислового перевороту у Франції, Німеччині, США. Роль промислового перевороту у розвитку продуктивних сил.

 55. Міжнародний поділ раці. Англія – світовий економічний лідер. Боротьба за фритредерство та прибутковий податок в Англії.

 56. Відставання у рівні економічного розвитку континентальної Європи. Протекціонізм та система реальних податків.

 57. Зростання еміграційних процесів у країнах Західної Європи та їх причини. Економічний розвиток США.

 58. Економічний стан Лівобережної України за часів Гетьманщини.

 59. Підвищення рівня агрокультури. Розвиток ремесла. Виникнення міст та зростання міського населення. Зростання мануфактурного виробництва. Зрушення у внутрішній та зовнішній торгівлі.

 60. Економічна політика Петра І та її вплив на економіку України. Остаточне покріпачення селян у Лівобережній Україні у другій половині ХVIII ст. зміна правового статусу козацтва.

 61. Колонізація Запоріжжя та Причорноморських степів. Подальший розвиток мануфактурної промисловості.

 62. Вотчинна, посесійна мануфактура. Об’єднання фінансової системи Лівобережної України з фінансовою системою Росії.

 63. Соціально-економічне становище Правобережної України. Економічний занепад українського Закарпаття. Економіка Галичини під владою Австрії. Реформи Йосипа ІІ. Економічний стан Буковини.

 64. Зростання товарності сільського господарства в українських землях; обезземелення селянства та еволюція форм феодальної ренти в першій половині ХІХ ст. Визрівання передумов скасування кріпацтва.

 65. Історичні умови виникнення і загальна характеристика класичної політичної економії.

 66. У.Петті – основоположник класичної політичної економії в Англії. Теорія цінності. Заробітна плата. Земельна рента і ціна землі. Залишки меркантилістських уявлень у Петті.

 67. Фізіократи – представники класичної політичної економії у Франції другої половини XVIII ст. Ф. Кене і А. Тюрго. Розвиток фізіократами економічної теорії Буагільбер. Фізіократи про еквівалентний обмін.

 68. Вчення фізіократів про чистий продукт, продуктивну і непродуктивну працю. Аналіз капіталу. Визначення класової структури суспільства. Проблема відтворення суспільного продукту.

 69. “Економічна таблиця” Ф.Кене. Економічне вчення А.Сміта. Вчення про поділ праці. Теорія цінності. Вчення про доходи: заробітну плату, прибуток, земельну ренту. Визначення капіталу. Проблема відтворення.

 70. Економічне вчення Д.Рікардо. Теорія цінності. Трактування капіталу. Вчення про прибуток, заробітну плату. Теорія земельної ренти. Гроші. Проблема відтворення і реалізації.

 71. Критика капіталізму та ідеалізація дрібного виробництва в працях С.Сісмонді. С.Сісмонді про предмет і метод політекономії. Вчення С.Сісмонді про вартість, гроші, капітал, прибуток. Теорія відтворення і криз.

 72. Економічне вчення П.Ж.Прудона. теорія “конституйованої вартості”. Ідея “робочих грошей” і проект реформування суспільства через реформування обміну.

 73. Економічні погляди К.Родбертуса. Теорія вартості. Земельна рента у визначенні Родбертуса. Проблема розподілу. Теорія криз. Ідея “державного соціалізму”.

 74. Ф.Лассаль і його економічна програма. “Залізний закон заробітної плати”. Ф.Лассаль про необхідність втручання держави в суспільно-економічні процеси.

 75. Передумови трансформації класичної політекономії на межі XVIII-XIX ст.

 76. Політична економія в Англії. Економічні теорії Т.Р.Мальтуса: народонаселення, реалізація економічного зростання. Трактування земельної ренти.

 77. Н.Сеніор. теорії утримання, відносної та граничної корисності, попиту та пропозиції, суб’єктивної вартості.

 78. Економічні погляди Д.Мілля та Д.Мак-Кулоха. Завершення класичної політичної економії в працях Дж.С.Мілля. праця Дж.С.Мілля “Принципи політичної економії”.

 79. Економічна теорія у Франції. Політична економія Ж.Б.Сея. вчення про три фактори виробництва. Теорія ринкової рівноваги. Закон попиту і пропозиції. Теорія реалізації.

 80. Ф.Бастіа. теорія послуг і економічних гармоній, теорія розподілу суспільного продукту.

 81. Особливості політичної економії в США. Г.Ч.Кері. теорії національної економіки та протекціонізму, гармонії інтересів.

 82. Зародження системи національної політичної економії в Німеччині. Економічні погляди Ф.Ліста. метод дослідження. Ідеї протекціонізму. Історична школа В.Рошер, К.Кнісс, Б.Гільдебранд. Концепції історичної школи. Предмет і метод дослідження.Модуль 2.

 1. Прогрес світової науки, техніки та технології виробництва. Структурні зміни в економіці окремих країн та продуктивних сил світу.

 2. Основні тенденції розвитку світової економіки. Концентрації промислового та банківського капіталу та передумови створення монополій. Завершальна стадія індустріалізації та формування світового ринку. Вивіз капіталу. Колоніальна система та економічний поділ світу.

 3. Економіка Англії на межі XIX – XX ст. причини втрат нею світової економічної першості. Франція на рубежі XIX – XX ст. Аграрні суперечності, парцелярне господарство. Причини промислового відставання.

 4. Об’єднання німецьких земель за ініціативою Прусії. Причини швидкого економічного піднесення, роль мілітаризації. Перетворення США у провідну індустріальну державу світу. Причини швидкого економічного піднесення, окремі її фактори.

 5. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії.

 6. Нова історична школа. Г. Шмоллер, Л. Брентано, К. Блюхер. Дослідження соціальних проблем, ролі соціальних інститутів. Критика класичної політичної економії.

 7. Виникнення маржиналізму. Австрійська школа граничної корисності. Предмет і метод дослідження. Теоретичні погляди К.Менгера, Є.Бем-Баверка,Ф.Візера.

 8. Формування неокласичної традиції в західній політичній економії в другій половині XIX – на поч. XX ст.

 9. Кембріджська школа. Політична економія А.Маршалла. Синтез післярікардіанської політекономії і маржиналізму. Теорії ціни, попиту та пропозиції, економічної рівноваги, корисності.

 10. Американська школа маржиналізму в політичній економії. Д.Б.Кларк, його теорії статики та динаміки, граничної продуктивності. Категорії заробітної плати, ціни, процента, прибутку, продуктивності.

 11. Економічні концепції шведської (стокгольмської) школи. К.Віксель, Г.Кассель.

 12. Розвиток неокласичної традиції в працях А.Пігу та Р.Хоурі.

 13. Математична школа в політичній економії. Теоретичні моделі Л.Вальраса, В.Парето.

 14. Історичні умови зародження і початок формування марксистської політичної економії в 40-50 рр. ХІХ ст.

 15. Розробка К.Марксом і Ф.Енгельсом економічної теорії капіталізму. Структура й основні проблеми І, ІІ, ІІІ томів “Капіталу” К.Маркса. теоретичні проблеми ІV тому “Капіталу”.

 16. Питання економічної теорії в працях К.Маркса і Ф.Енгельса 70 – 90-х років.

 17. Розвиток В.І. Леніним марксистської політичної економії.

 18. Скасування кріпацтва в Західній Україні, його законодавче оформлення (укази австрійського уряду від 17 квітня та 7 вересня 1848 р.). сільське господарство й аграрні відносини в західноукраїнських землях (1848 – 1900 рр.).

 19. Основні положення селянської реформи 1861 р. в Російській імперії та особливості її реалізації в Західній Україні.

 20. Сільське господарство й аграрні відносини у пореформений період. Аграрне перенаселення та політика царського уряду. Розвиток капіталізму в сільському господарстві.

 21. Промисловість Східної та Західної України. Традиційні та нові галузі промисловості. Особливості промислового перевороту. Нові промислові центри та райони. Іноземний капітал у промисловості й на транспорті. Залізничне будівництво.

 22. Зростання суперечностей в аграрному секторі України на рубежі двох століть. Столипінська аграрна реформа та її здійснення в Україні. Відруби та хутори. Еволюція сільської громади. Стан сільськогосподарського виробництва.

 23. Сільське господарство й аграрні відносини в Західній Україні. Аграрне перенаселення та шляхи його подолання в Східній та Західній Україні. Зростання еміграційних процесів.

 24. Зародження кооперативного руху.

 25. Індустріалізація в Україні. Концентрація промисловості й зростання монополістичних об’єднань.

 26. Промислове піднесення 90-х років ХІХ ст. Особливості промислового розвитку початку ХХ ст. у Східній та Західній Україні.

 27. Фінанси і кредит. Грошова реформа царського уряду 1895 – 1897 рр. Банківсько-кредитна система.

 28. Суспільно-економічна думка у дореформений період. Антикріпосницькі ідеї в працях Я.Козеловського, В.Казаріна, А. Скальковського, Д.Журавського. Пореформені соціально-економічні проблеми в журналі “Основа”. Громади.

 29. Економічні ідеї М.Драгоманова. Революційно-демократичний напрям суспільно-економічної думки. Економічні погляди С.Подолинського. економічні ідеї революційного народництва.

 30. Ліберально-народницька економічна думка. А.Червінський, В.Варзар, О.Шлікевич, О.Русов, Т.Осадчий, М.Левитський. Розвиток політичної економії в Україні. Т.Степанов, М.Бунге, І.Вернадський, М.Вольський, А.Антонович, І.Цехановецький, М.Коссовський, Д.Піхно, Р.Орженцький, О.Білімович, Є.Слуцький, М.Туган-Барановський.

 31. Відображення марксизму в працях українських економістів. Економічні погляди М.Зібера.

 32. Економічні причини Першої світової війни.

 33. Особливості економічного розвитку провідних країн світу та шляхи її подолання. Економічна сутність Версальської системи.

 34. Плани Дауеса та Юнга, їх сутність та мета. Світова економічна криза 1929-1933 рр. та її особливості в США, Німеччині, Англії, Франції. Варіанти виходу з неї.

 35. Становище провідних країн і світовому господарстві напередодні Другої світової війни. Економічні причини війни. Загальна характеристика економічного розвитку провідних країн світу в роки Другої світової війни. Воєнна економіка Німеччини, США, Англії, Франції, Японії, наслідки війни для них.

 36. Історичні умови виникнення кейнсіанства. Теоретична система Дж. Кейнса. Метод дослідження.

 37. Макроекономічний аналіз. Трактування Дж. М. Кейнсом причин порушення рівноваги капіталістичної економіки. “ Основний психологічний закон ”. Теорія мультиплікатора.

 38. Економічна програма Дж.М.Кейнса. державне регулювання економіки. Основні важелі державного впливу на економіку.

 39. Поширення кейнсіанства і його особливості в різних країнах. Американський варіант кейнсіанства. А.Хансен, С.Харріс. інвестиційна теорія циклу. Причини акселератора. Кейнсіанство у Франції. Г.Ардан, В.Перру. Кейнсіанство у Швеції. Г.Мюрдаль, Е.Вігфорс.

 40. Неокейнсіанські теорії економічного зростання. Теорії “економічної динаміки” Р.Харрода (Англія) та “економічного зростання” Є.Домара (США).

 41. Посткейнсіанство. Дж.Робінсон, Т.Сраффа, Н.Калдор. проблеми економічного зростання і розподілу в пост кейнсіанських теоріях.

 42. Кейнсіанська теорія та економічна політика.

 43. Економічні наслідки війни. План Маршалла. Наукова-технічна революція. Розпад колоніальної системи. Інтеграційні процеси. “Спільний ринок”. Транснаціональні корпорації. Поглиблення криз в 70 – 80-ті роки та їхні причини.

 44. Економіка США після Другої світової війни. Темпи зростання в 50 – 60-их роках. Стан економіки в 70 – 90-ті роки.

 45. Наслідки поразки Японії в Другій світовій війні. Фактори економічного зростання Японії.

 46. Утворення ФРН та фактори економічного піднесення. Створення і розвиток “Спільного ринку”.

 47. Особливості повоєнного розвитку Франції. Націоналізація та її фактор. Місце Франції і світовому господарстві.

 48. Економіка Англії та її основні тенденції. Повоєнна націоналізація галузей народного господарства. Країни колоніальної Британської імперії. Роль Великобританії у світовому господарстві.

 49. Еволюція неокласичної теорії на початку ХХ ст. Перегляд неокласичної концепції ринку. Теорія суспільного розвитку Й.Шумпетера.

 50. Виникнення і загальна характеристика неолібералізму.

 51. Теорії “соціального ринкового господарства” та “сформованого суспільства”.

 52. Неокласичний синтез. П.Самуельсон, Дж.Хікс. Сучасні неокласичні (консервативні) економічні теорії. Неокласичні теорії економічного росту.

 53. Монетаризм. Монетарна модель циклу М.Фрідмена “Економіка пропозиції” А.Лаффер, К.Мандель. Теорія “раціональних чекань”. Т.Сарджент, Р.Лукас, С.Фішер.

 54. Утворення нових незалежних держав, їх соціально-економічний розвиток. Країни середнього рівня розвитку.

 55. Нові індустріальні держави: ставлення і розвиток. Причини швидкого економічного зростання.

 56. Соціально-економічні проблеми країн, що розвиваються. Подолання відсталості, зовнішні борги. Голод, захворювання, економічні проблеми та інші негаразди.

 57. Американський інституціоналізм початку ХХ ст. та його головні напрямки. Соціально-психологічний інституціоналізм Т.Веблена. Соціально–правовий інституціоналізм Дж.Р.Коммонса. Кон’юнктурно - статистичний інституціоналізм У.Мітчелла.

 58. Теорії трансформації капіталізму “Народний капіталізм”. “Колективний капіталізм” Г.Мінза та А.Берлі.

 59. Еволюція теорій трансформації капіталізму під впливом НТР. Теорія “стадій економічного зростання” У.Ростоу. концепції “індустріального суспільства” П.Дракера (США), “технологічного суспільства” Р.Арона, Ж.Еллюля (Франція).

 60. Теорії “конвергенції”.

 61. “Нове індустріальне суспільство” Дж. Гелбрейта.

 62. Буржуазна футурологія. “Постіндустріальне суспільство” ДЖ. Белла. “суперіндустріальне суспільство” А.Тоффлера.

 63. Воєнна економіка Російської імперії та революційні події лютого-жовтня 1917 р. економічна програма більшовиків.

 64. Спроби утворення незалежної української держави та економічні програми національних урядів України ( Центральної Ради, Гетьманату, Директорії, ЗУНР).

 65. Установлення радянської влади в Україні та реалізація економічної програми більшовиків.

 66. Нова економічна політика (неп) і відбудова народного господарства України в 20-х роках. Зростання непу. Формування сталінської командно-адміністративної системи управління. Директивний характер народногосподарського планування.

 67. Сталінська індустріалізація та її реальні результати. Характеристика промислового розвитку і будівництва в Україні в роки довоєнних п’ятирічок (1928 – 1941 рр.).

 68. Суцільна колективізація та її вплив на стан сільського господарства. Голодомор 1932 – 1933 рр. в Україні та його наслідки.

 69. Анексія західноукраїнських земель Польщею, Румунією та Чехословаччиною, їх другорядні позиції в національних економічних комплексах цих держав. Повоєнна відбудова промисловості. Негативний вплив світової економічної кризи 1929 – 1933 рр. на економіку Західної України. Стан сільського господарства і колонізаторська політика Польщі, Румунії, Чехословаччини в західноукраїнських землях.

 70. Економіка України на першому етапі Другої світової війни (до 22 червня 1941 р.).зміцнення воєнно-промислового потенціалу. Поглиблення галузевої спеціалізації. Соціально-економічні наслідки приєднання західноукраїнських земель до УРСР.

 71. Напад фашистської Німеччини та її союзників на СРСР. Перебудова народного господарства на воєнний лад. Посилення централізації управління економікою. Евакуація. Окупаційна політика фашистського режиму. Економічна експлуатація українських земель.

 72. Втрати господарства і населення України в роки Другої світової війни. Відбудова народного господарства. Голод 1946 – 1947 рр. грошова реформа 1947 р. Колективізація та індустріалізація в західноукраїнських землях.

 73. Україна в умовах кризи радянської тоталітарної системи і спроби її модернізації. Реформаторська діяльність М.С.Хрущова. Раднаргоспи. Структурні зрушення в народному господарстві. Загострення соціально-економічної ситуації у першій половині 60-х років. Господарська реформа 1956 р.

 74. Диспропорційний розвиток радянської економіки, її затратний характер. Посилення застійних явищ в соціально-економічному житті країни у 70-ті – першій половині 80-х років.

 75. Спроби реформування господарської системи в другій половині 80-х років та причини їх невдачі.

 76. Економічна думка перехідного періоду. Методологічні дискусії 20-30 рр.

 77. Розвиток економічної думки у повоєнний період. Економічна дискусія 1951-1952 рр. створення підручника з політичної економії. Спроба створити основи цілісної системи політичної економії соціалізму.

 78. Внесок українських економістів у розвиток економічної теорії. Криза марксистської політичної економії як відображення кризи соціалізму.

 79. Прийняття Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 р. та Акта про державну незалежність України 24 серпня 1991 р. розбудова національної економіки, її ринкова трансформація та інтеграція у світовий економічний простір, прорахунки й труднощі у виробленні та здійсненні незалежної економічної політики.

 80. Роль держави у становленні цивілізаційних ринкових відносин.

 81. Спроби створення законодавчого регулювання економічної діяльності.

 82. Соціально-економічна криза та пошук напрямів її подолання. Структурна та інвестиційна політика. Закордонна допомога.

 83. Фінанси і кредит. Податкова політика. Грошовий обіг. Грошова реформа 1996 р. внутрішня та зовнішня торгівля. Роль і місце господарства України у світовому економічному розвитку.

Орієнтовний перелік питань, які виносяться на іспит з дисципліни

«Історія економіки та економічної думки»

Розробник: Машика Юрій Вікторович,

к.е.н., доцент кафедри світового господарства та економічної теорії ДВНЗ «УжНУ»


 • Предмет і завдання історії економіки та економічної думки, нерозривний зв'язок з іншими соціально-економічними дисциплінами та її місце в системі наук.

 • Суспільні функції історії економіки та економічної думки.

 • Критерії періодизації історії економіки та економічної думки, особливості методології дослідження.

 • Значення історії економіки та економічної думки для оволодіння культурою економічного мислення, для творчого сприйняття розвитку економічної науки в цілому.

 • Основні етапи господарської еволюції первісного суспільства, їх характеристика.

 • Проблеми взаємодії людини та природного середовища в стародавньому суспільстві.

 • Перший поділ праці та перехід від привласнюючого господарства до відтворювального. Виникнення землеробства, скотарства, зародження ремесла.

 • Поява металічних знарядь.

 • Громада (община) – головна господарська форма первісної доби.

 • Господарство первісних племен на території України.

 • Трипільська культура.

 • Господарський лад скіфів.

 • Поява грецьких і римських колоній у Північному Причорномор’ї.

 • Перші державні утворення.

 • Розвиток і особливості східнослов’янських племен.

 • Сільська община.

 • Розклад первісної господарської системи. Тип стародавніх цивілізацій.

 • Фази еволюції та варіації розвитку рабовласництва (східне та античне рабство).

 • Галузева структура економіки, основні форми організації виробництва в сільському господарстві та ремісництві, економічні функції держави.

 • Господарсько-технічні досягнення давньосхідних та античних держав.

 • Внутрішня та зовнішня торгівля.

 • Генеза грошей, кредиту та податків.

 • Причини занепаду та загибелі рабовласницької системи господарства.

 • Зародження протифеодальних відносин (система колонату).

 • Економічна думка Стародавнього Сходу.

 • Економічна думка Стародавнього Єгипту.

 • Закон царя Хаммурапі.

 • Економічна думка Стародавньої Індії. «Артхашастра».

 • Економічна думка Стародавнього Китаю.

 • Конфуціанство, легізм, даосизм, моїзм, трактат «Гуань-цзи».

 • Економічна думка античного світу.

 • Стародавня Греція: Ксенофонт, Платон, Арістотель.

 • Стародавній Рим: Катон, Гракхи, Варрон, Колумелла.

 • Розвиток феодального господарства. Ґенеза феодалізму.

 • Форми феодального землеволодіння в Західній Європі (алод, бенефіцій, феод).

 • Основні риси феодального господарства.

 • Галузева структура, основні господарські форми (феодальне та селянське господарство, ремісничий цех, гільдія).

 • Феодальне місто, його виникнення та економічна роль.

 • Галузева структура середньовічного ремесла, значення його цехової організації.

 • Переростання ремесла у дрібнотоварне виробництво.

 • Внутрішня та зовнішня торгівля. Гроші, роль міста у становленні ринку.

 • Формування централізованих національних держав у Західній Європі.

 • Особливості економічного розвитку Франції, Англії, Німеччини.

 • Економічний розвиток Київської Русі.

 • Процес феодалізації селян і земельні відносини.

 • Категорії залежного населення (смерди, рядовичі, закупи, холопи).

 • Форми та характер землеволодіння. Міста і ремесло. Внутрішня та зовнішня торгівля Давньої Русі.

 • Головні торговельні шляхи. Грошовий обіг. Лихварство.

 • Економічні причини феодального роздроблення Давньокиївської держави.

 • Економічний розвиток українських земель у період феодальної роздробленості. Загарбання українських земель іноземними державами.

 • Економічні погляди раннього християнства. Августин Блаженний.

 • Економічна думка Стародавньої Русі. Економічна думка в Україні в добу середньовіччя.

 • Економічні передумови Великих географічних відкриттів. Наукові та технічні досягнення.

 • Найважливіші географічні відкриття кінця XV – XVI ст.

 • Економічні наслідки Великих географічних відкриттів. Становлення колоніальної системи.

 • Становлення світового ринку, зміни в напрямках торговельних шляхів. «Революція цін», її причини та наслідки.

 • Криза натуральної системи господарства як початок становлення ринкового господарства.

 • Первісне нагромадження капіталу, його джерела, методи та результати.

 • Особливості процесу первісного нагромадження в провідних країнах світу – Англії, Нідерландах, Франції, Німеччині, США.

 • Розклад феодальних відносин, становлення та розвиток мануфактурного виробництва в Європі, галузева структура провідних країн.

 • Буржуазні революції в Європі та США, їх економічні та фінансові програми. Фінанси та грошовий обіг, кредит.

 • Форми організації торгівлі. Політика торговельного балансу та протекціонізм.

 • Меркантилізм. Теорія грошового балансу раннього меркантилізму. В.Стаффорд (Англія).

 • Теорія торгового балансу пізнього (мануфактурного) меркантилізму. Т.Мен (Англія). А.Монкретьєн (Франція).

 • Особливості господарського розвитку українських земель у складі Великого князівства Литовського та Королівства Польського.

 • Зростання феодального землеволодіння та його форми (вотчина та «держава»). Початок формування фільваркової системи господарства у литовсько-польський період.

 • Поступове закріпачення селян та зростання феодальних повинностей. «Устава на волоки». Литовські статути.

 • Створення української козацької держави. Економічна політика Б.Хмельницького. еволюція форм землеволодіння.

 • Економічний розвиток Запорізької Січі. Посилення позицій козацько-старшинської верхівки.

 • Передумови промислової революції. Промисловий переворот в Англії, його джерела, напрямки та соціально-економічні наслідки.

 • Особливості промислового перевороту у Франції, Німеччині, США. Роль промислового перевороту у розвитку продуктивних сил.

 • Міжнародний поділ раці. Англія – світовий економічний лідер. Боротьба за фритредерство та прибутковий податок в Англії.

 • Відставання у рівні економічного розвитку континентальної Європи. Протекціонізм та система реальних податків.

 • Зростання еміграційних процесів у країнах Західної Європи та їх причини. Економічний розвиток США.

 • Економічний стан Лівобережної України за часів Гетьманщини.

 • Підвищення рівня агрокультури. Розвиток ремесла. Виникнення міст та зростання міського населення. Зростання мануфактурного виробництва. Зрушення у внутрішній та зовнішній торгівлі.

 • Економічна політика Петра І та її вплив на економіку України. Остаточне покріпачення селян у Лівобережній Україні у другій половині ХVIII ст. зміна правового статусу козацтва.

 • Колонізація Запоріжжя та Причорноморських степів. Подальший розвиток мануфактурної промисловості.

 • Вотчинна, посесійна мануфактура. Об’єднання фінансової системи Лівобережної України з фінансовою системою Росії.

 • Соціально-економічне становище Правобережної України. Економічний занепад українського Закарпаття. Економіка Галичини під владою Австрії. Реформи Йосипа ІІ. Економічний стан Буковини.

 • Зростання товарності сільського господарства в українських землях; обезземелення селянства та еволюція форм феодальної ренти в першій половині ХІХ ст. Визрівання передумов скасування кріпацтва.

 • Історичні умови виникнення і загальна характеристика класичної політичної економії.

 • У.Петті – основоположник класичної політичної економії в Англії. Теорія цінності. Заробітна плата. Земельна рента і ціна землі. Залишки меркантилістських уявлень у Петті.

 • Фізіократи – представники класичної політичної економії у Франції другої половини XVIII ст. Ф. Кене і А. Тюрго.

 • Розвиток фізіократами економічної теорії Буагільбер. Фізіократи про еквівалентний обмін.

 • Вчення фізіократів про чистий продукт, продуктивну і непродуктивну працю. Аналіз капіталу. Визначення класової структури суспільства. Проблема відтворення суспільного продукту.

 • “Економічна таблиця” Ф.Кене.

 • Економічне вчення А.Сміта. Вчення про поділ праці. Теорія цінності. Вчення про доходи: заробітну плату, прибуток, земельну ренту. Визначення капіталу. Проблема відтворення.

 • Економічне вчення Д.Рікардо. Теорія цінності. Трактування капіталу. Вчення про прибуток, заробітну плату. Теорія земельної ренти. Гроші. Проблема відтворення і реалізації.

 • Критика капіталізму та ідеалізація дрібного виробництва в працях С.Сісмонді. С.Сісмонді про предмет і метод політекономії. Вчення С.Сісмонді про вартість, гроші, капітал, прибуток. Теорія відтворення і криз.

 • Економічне вчення П.Ж.Прудона. теорія “конституйованої вартості”. Ідея “робочих грошей” і проект реформування суспільства через реформування обміну.

 • Економічні погляди К.Родбертуса. Теорія вартості. Земельна рента у визначенні Родбертуса. Проблема розподілу. Теорія криз. Ідея “державного соціалізму”.

 • Ф.Лассаль і його економічна програма. “Залізний закон заробітної плати”. Ф.Лассаль про необхідність втручання держави в суспільно-економічні процеси.

 • Передумови трансформації класичної політекономії на межі XVIII-XIX ст.

 • Політична економія в Англії. Економічні теорії Т.Р.Мальтуса: народонаселення, реалізація економічного зростання. Трактування земельної ренти.

 • Н.Сеніор. теорії утримання, відносної та граничної корисності, попиту та пропозиції, суб’єктивної вартості.

 • Економічні погляди Д.Мілля та Д.Мак-Кулоха. Завершення класичної політичної економії в працях Дж.С.Мілля. праця Дж.С.Мілля “Принципи політичної економії”.

 • Економічна теорія у Франції. Політична економія Ж.Б.Сея. вчення про три фактори виробництва. Теорія ринкової рівноваги. Закон попиту і пропозиції. Теорія реалізації.

 • Ф.Бастіа. теорія послуг і економічних гармоній, теорія розподілу суспільного продукту.

 • Особливості політичної економії в США. Г.Ч.Кері. теорії національної економіки та протекціонізму, гармонії інтересів.

 • Зародження системи національної політичної економії в Німеччині. Економічні погляди Ф.Ліста. метод дослідження. Ідеї протекціонізму. Історична школа В.Рошер, К.Кнісс, Б.Гільдебранд. Концепції історичної школи. Предмет і метод дослідження.

 • Прогрес світової науки, техніки та технології виробництва. Структурні зміни в економіці окремих країн та продуктивних сил світу.

 • Основні тенденції розвитку світової економіки. Концентрації промислового та банківського капіталу та передумови створення монополій. Завершальна стадія індустріалізації та формування світового ринку. Вивіз капіталу. Колоніальна система та економічний поділ світу.

 • Економіка Англії на межі XIX – XX ст. причини втрат нею світової економічної першості.

 • Франція на рубежі XIX – XX ст. Аграрні суперечності, парцелярне господарство. Причини промислового відставання.

 • Об’єднання німецьких земель за ініціативою Прусії. Причини швидкого економічного піднесення, роль мілітаризації.

 • Перетворення США у провідну індустріальну державу світу. Причини швидкого економічного піднесення, окремі її фактори.

 • Становлення неокласичної традиції в економічній теорії.

 • Нова історична школа. Г. Шмоллер, Л. Брентано, К. Блюхер. Дослідження соціальних проблем, ролі соціальних інститутів. Критика класичної політичної економії.

 • Виникнення маржиналізму. Австрійська школа граничної корисності. Предмет і метод дослідження. Теоретичні погляди К.Менгера, Є.Бем-Баверка,Ф.Візера.

 • Формування неокласичної традиції в західній політичній економії в другій половині XIX – на поч. XX ст.

 • Кембріджська школа. Політична економія А.Маршалла. Синтез післярікардіанської політекономії і маржиналізму. Теорії ціни, попиту та пропозиції, економічної рівноваги, корисності.

 • Американська школа маржиналізму в політичній економії. Д.Б.Кларк, його теорії статики та динаміки, граничної продуктивності. Категорії заробітної плати, ціни, процента, прибутку, продуктивності.

 • Економічні концепції шведської (стокгольмської) школи. К.Віксель, Г.Кассель.

 • Розвиток неокласичної традиції в працях А.Пігу та Р.Хоурі.

 • Математична школа в політичній економії. Теоретичні моделі Л.Вальраса, В.Парето.

 • Історичні умови зародження і початок формування марксистської політичної економії в 40-50 рр. ХІХ ст.

 • Розробка К.Марксом і Ф.Енгельсом економічної теорії капіталізму. Структура й основні проблеми І, ІІ, ІІІ томів “Капіталу” К.Маркса. теоретичні проблеми ІV тому “Капіталу”.

 • Питання економічної теорії в працях К.Маркса і Ф.Енгельса 70 – 90-х років.

 • Розвиток В.І. Леніним марксистської політичної економії.

 • Скасування кріпацтва в Західній Україні, його законодавче оформлення (укази австрійського уряду від 17 квітня та 7 вересня 1848 р.). сільське господарство й аграрні відносини в західноукраїнських землях (1848 – 1900 рр.).

 • Основні положення селянської реформи 1861 р. в Російській імперії та особливості її реалізації в Західній Україні.

 • Сільське господарство й аграрні відносини у пореформений період. Аграрне перенаселення та політика царського уряду. Розвиток капіталізму в сільському господарстві.

 • Промисловість Східної та Західної України. Традиційні та нові галузі промисловості. Особливості промислового перевороту. Нові промислові центри та райони. Іноземний капітал у промисловості й на транспорті. Залізничне будівництво.

 • Зростання суперечностей в аграрному секторі України на рубежі двох століть. Столипінська аграрна реформа та її здійснення в Україні. Відруби та хутори. Еволюція сільської громади. Стан сільськогосподарського виробництва.

 • Сільське господарство й аграрні відносини в Західній Україні.

 • Аграрне перенаселення та шляхи його подолання в Східній та Західній Україні. Зростання еміграційних процесів.

 • Зародження кооперативного руху.

 • Індустріалізація в Україні. Концентрація промисловості й зростання монополістичних об’єднань.

 • Промислове піднесення 90-х років ХІХ ст. Особливості промислового розвитку початку ХХ ст. у Східній та Західній Україні.

 • Фінанси і кредит. Грошова реформа царського уряду 1895 – 1897 рр. Банківсько-кредитна система.

 • Суспільно-економічна думка у дореформений період. Антикріпосницькі ідеї в працях Я.Козеловського, В.Казаріна, А. Скальковського, Д.Журавського.

 • Пореформені соціально-економічні проблеми в журналі “Основа”. Громади.

 • Економічні ідеї М.Драгоманова.

 • Революційно-демократичний напрям суспільно-економічної думки. Економічні погляди С.Подолинського. економічні ідеї революційного народництва.

 • Ліберально-народницька економічна думка.

 • А.Червінський, В.Варзар, О.Шлікевич, О.Русов, Т.Осадчий, М.Левитський.

 • Розвиток політичної економії в Україні. Т.Степанов, М.Бунге, І.Вернадський, М.Вольський, А.Антонович, І.Цехановецький, М.Коссовський, Д.Піхно, Р.Орженцький, О.Білімович, Є.Слуцький, М.Туган-Барановський.

 • Відображення марксизму в працях українських економістів. Економічні погляди М.Зібера.

 • Економічні причини Першої світової війни.

 • Особливості економічного розвитку провідних країн світу та шляхи її подолання. Економічна сутність Версальської системи.

 • Плани Дауеса та Юнга, їх сутність та мета.

 • Світова економічна криза 1929-1933 рр. та її особливості в США, Німеччині, Англії, Франції. Варіанти виходу з неї.

 • Становище провідних країн і світовому господарстві напередодні Другої світової війни. Економічні причини війни.

 • Загальна характеристика економічного розвитку провідних країн світу в роки Другої світової війни. Воєнна економіка Німеччини, США, Англії, Франції, Японії, наслідки війни для них.

 • Історичні умови виникнення кейнсіанства.

 • Теоретична система Дж. Кейнса. Метод дослідження.

 • Макроекономічний аналіз. Трактування Дж. М. Кейнсом причин порушення рівноваги капіталістичної економіки. “ Основний психологічний закон ”. Теорія мультиплікатора.

 • Економічна програма Дж.М.Кейнса. державне регулювання економіки. Основні важелі державного впливу на економіку.

 • Поширення кейнсіанства і його особливості в різних країнах.

 • Американський варіант кейнсіанства. А.Хансен, С.Харріс. інвестиційна теорія циклу. Причини акселератора.

 • Кейнсіанство у Франції. Г.Ардан, В.Перру.

 • Кейнсіанство у Швеції. Г.Мюрдаль, Е.Вігфорс.

 • Неокейнсіанські теорії економічного зростання. Теорії “економічної динаміки” Р.Харрода (Англія) та “економічного зростання” Є.Домара (США).

 • Посткейнсіанство. Дж.Робінсон, Т.Сраффа, Н.Калдор. проблеми економічного зростання і розподілу в пост кейнсіанських теоріях.

 • Кейнсіанська теорія та економічна політика.

 • Економічні наслідки війни. План Маршалла. Наукова-технічна революція. Розпад колоніальної системи. Інтеграційні процеси. “Спільний ринок”. Транснаціональні корпорації. Поглиблення криз в 70 – 80-ті роки та їхні причини.

 • Економіка США після Другої світової війни. Темпи зростання в 50 – 60-их роках. Стан економіки в 70 – 90-ті роки.

 • Наслідки поразки Японії в Другій світовій війні. Фактори економічного зростання Японії.

 • Утворення ФРН та фактори економічного піднесення. Створення і розвиток “Спільного ринку”.

 • Особливості повоєнного розвитку Франції. Націоналізація та її фактор. Місце Франції і світовому господарстві.

 • Економіка Англії та її основні тенденції. Повоєнна націоналізація галузей народного господарства. Країни колоніальної Британської імперії. Роль Великобританії у світовому господарстві.

 • Еволюція неокласичної теорії на початку ХХ ст. Перегляд неокласичної концепції ринку. Теорія суспільного розвитку Й.Шумпетера.

 • Виникнення і загальна характеристика неолібералізму.

 • Теорії “соціального ринкового господарства” та “сформованого суспільства”.

 • Неокласичний синтез. П.Самуельсон, Дж.Хікс. Сучасні неокласичні (консервативні) економічні теорії. Неокласичні теорії економічного росту.

 • Монетаризм. Монетарна модель циклу М.Фрідмена “Економіка пропозиції” А.Лаффер, К.Мандель. Теорія “раціональних чекань”. Т.Сарджент, Р.Лукас, С.Фішер.

 • Утворення нових незалежних держав, їх соціально-економічний розвиток. Країни середнього рівня розвитку.

 • Нові індустріальні держави: ставлення і розвиток. Причини швидкого економічного зростання.

 • Соціально-економічні проблеми країн, що розвиваються. Подолання відсталості, зовнішні борги. Голод, захворювання, економічні проблеми та інші негаразди.

 • Американський інституціоналізм початку ХХ ст. та його головні напрямки. Соціально-психологічний інституціоналізм Т.Веблена. Соціально–правовий інституціоналізм Дж.Р.Коммонса. Кон’юнктурно - статистичний інституціоналізм У.Мітчелла.

 • Теорії трансформації капіталізму “Народний капіталізм”. “Колективний капіталізм” Г.Мінза та А.Берлі.

 • Еволюція теорій трансформації капіталізму під впливом НТР. Теорія “стадій економічного зростання” У.Ростоу. концепції “індустріального суспільства” П.Дракера (США), “технологічного суспільства” Р.Арона, Ж.Еллюля (Франція).

 • Теорії “конвергенції”.

 • “Нове індустріальне суспільство” Дж. Гелбрейта.

 • Буржуазна футурологія. “Постіндустріальне суспільство” ДЖ. Белла. “суперіндустріальне суспільство” А.Тоффлера.

 • Воєнна економіка Російської імперії та революційні події лютого-жовтня 1917 р. економічна програма більшовиків.

 • Спроби утворення незалежної української держави та економічні програми національних урядів України ( Центральної Ради, Гетьманату, Директорії, ЗУНР).

 • Установлення радянської влади в Україні та реалізація економічної програми більшовиків.

 • Нова економічна політика (неп) і відбудова народного господарства України в 20-х роках. Зростання непу. Формування сталінської командно-адміністративної системи управління. Директивний характер народногосподарського планування.

 • Сталінська індустріалізація та її реальні результати. Характеристика промислового розвитку і будівництва в Україні в роки довоєнних п’ятирічок (1928 – 1941 рр.).

 • Суцільна колективізація та її вплив на стан сільського господарства. Голодомор 1932 – 1933 рр. в Україні та його наслідки.

 • Анексія західноукраїнських земель Польщею, Румунією та Чехословаччиною, їх другорядні позиції в національних економічних комплексах цих держав. Повоєнна відбудова промисловості. Негативний вплив світової економічної кризи 1929 – 1933 рр. на економіку Західної України. Стан сільського господарства і колонізаторська політика Польщі, Румунії, Чехословаччини в західноукраїнських землях.

 • Економіка України на першому етапі Другої світової війни (до 22 червня 1941 р.).зміцнення воєнно-промислового потенціалу. Поглиблення галузевої спеціалізації. Соціально-економічні наслідки приєднання західноукраїнських земель до УРСР.

 • Напад фашистської Німеччини та її союзників на СРСР. Перебудова народного господарства на воєнний лад. Посилення централізації управління економікою. Евакуація. Окупаційна політика фашистського режиму. Економічна експлуатація українських земель.

 • Втрати господарства і населення України в роки Другої світової війни. Відбудова народного господарства. Голод 1946 – 1947 рр. грошова реформа 1947 р. Колективізація та індустріалізація в західноукраїнських землях.

 • Україна в умовах кризи радянської тоталітарної системи і спроби її модернізації. Реформаторська діяльність М.С.Хрущова. Раднаргоспи. Структурні зрушення в народному господарстві. Загострення соціально-економічної ситуації у першій половині 60-х років. Господарська реформа 1956 р.

 • Диспропорційний розвиток радянської економіки, її затратний характер. Посилення застійних явищ в соціально-економічному житті країни у 70-ті – першій половині 80-х років.

 • Спроби реформування господарської системи в другій половині 80-х років та причини їх невдачі.

 • Економічна думка перехідного періоду. Методологічні дискусії 20-30 рр.

 • Розвиток економічної думки у повоєнний період. Економічна дискусія 1951-1952 рр. створення підручника з політичної економії. Спроба створити основи цілісної системи політичної економії соціалізму.

 • Внесок українських економістів у розвиток економічної теорії. Криза марксистської політичної економії як відображення кризи соціалізму.

 • Прийняття Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 р. та Акта про державну незалежність України 24 серпня 1991 р. розбудова національної економіки, її ринкова трансформація та інтеграція у світовий економічний простір, прорахунки й труднощі у виробленні та здійсненні незалежної економічної політики.

 • Роль держави у становленні цивілізаційних ринкових відносин.

 • Спроби створення законодавчого регулювання економічної діяльності.

 • Соціально-економічна криза та пошук напрямів її подолання. Структурна та інвестиційна політика. Закордонна допомога.

 • Фінанси і кредит. Податкова політика. Грошовий обіг. Грошова реформа 1996 р. внутрішня та зовнішня торгівля. Роль і місце господарства України у світовому економічному розвитку.Рекомендована література

Базова:


 1. Проскурін П.В. Історія економіки та економічних вчень. Нариси економічної історії індустріальної цивілізації. Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 372 с.

 2. Ковальчук В.М. Історія економіки та економічної думки: навч. посібник / В.М.Ковальчук, М.В.Лазарович, М.В.Сарай. – К.: Знання, 2008. – 648 с.

 3. Лортикян Э.Л. История экономики и экономической мысли Украины: Эволюция рыночной экономики. – Харьков: Консул, 2004. – 360 с.

 4. Лортикян Э.Л. История экономических реформ: Мировой опыт второй половины ХIХ-ХХ вв. – Харьков, 1999.

 5. Сурин А.И. История экономики и экономических учений. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 200 с.

Допоміжна:


  1. Березин И. Краткая история экономической мысли: Учебное пособие. – М.: Русская Деловая Литература, 2000. – 368 с.

  2. Березин И.С. Краткая история экономического развития. Учебное пособие. – М.: Русская Деловая Литература, 1998. – 288 с.

  3. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе: пер. с англ. – М.: Дело Лтд, 1994. – 687 с.

  4. Злупко С.М. Історія економічної теорії. – К.: Знання, 2005. – 719 с.

  5. История мировой экономики: Учебник для вузов / Под ред. Г.Б.Поляка, А.Н.Марковой. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 723 c.

  6. История экономических учений: Учебник / под ред. О.Д.Худокормова. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – 416 с.

  7. Історія економічних учень: Підручник / Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко, А.М.Поручник та ін.; За ред. Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко – К.: КНЕУ, 2001. – 564 с.

  8. Історія економічних учень: Підручник.: У 2 ч. – Ч. 1,2 / За ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2005.

  9. Кейнс Дж. М. Трактат про грошову реформу. Загальна теорія зайнятості, процента та грошей: Реф.- дайдж. / Укл.Фещенко В.М. – К.: АУБ, 1999. – 189 с.

  10. Корнійчук Л.Я. Історія економічної думки України: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 431 с.

  11. Леоненко П.М., Юхименко П.І. Економічна історія. Навч. Посібник, “Знання-Прес”. – К., 2004. – 570 с.

  12. Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров. – М.: Дело, 2000. – 560 с.

  13. Маркс К. Капитал. Т.1-4 // Маркс К., Энгельс Ф. С. Соч. 2-е изд., т. 23-26.

  14. Маршалл А. Принципи економічної науки: Реф. Підр. / Укладач Фещенко В.М. – К., АДС “УМК Центр”, 2001. – 211 с.

  15. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. М.: Госполитиздат. Т.1, 1955. – 358 с.

  16. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Соцэкгиз, 1962. – 684 с.

  17. Сэй Ж.Б. Трактат по политической экономии. Бастиа Ф. Экономические софизмы. Экономические гармонии. – М.: Дело, 2000. – 232 с.

  18. Туган-Барановський М.І. Політична економія. Курс популярний / Відп. Ред. Т.І.Дерев’янкін. – К.: Наукова думка, 1994. – 263 с.

  19. Хикс Дж. Теория экономической истории. Пер. с. англ. / Общ. ред. и вступ. ст. Р.М. Нуреева. – М.: НП “Журнал Вопросы экономики”, 2003. – 224 с.

  20. Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник для вузов. – М.: ИНФРА – М, 2000. – 480 с.

  21. Фахові журнали: “Економіка України”, “Політика і час”, “Економіст”, “Экономист”, “Мировая экономика и международные отношения”.

  22. Історія народного господарства та економічної думки України. Збірник наукових праць.


Інформаційні ресурси

 1. Обласна наукова бібліотека – м. Ужгород, пр.. Свободи 16.

 2. http://www.portal.rada.gov.ua – Верховна Рада України.

 3. http://www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет з статистики України.

 4. http://www.niss.gov.ua – Національний інститут стратегічних досліджень.

 5. http://www.cpsr.org.ua – Центр перспективних соціальних досліджень.

 6. http://www.undp.org – Програма розвитку ООН.

 7. http://www.imf.org – Міжнародний валютний фонд.Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет