Жаратылыстану-математикалық бағыт Химия 11 сынып Ә. Темірболатова, Н. Н. Нұрахметов, Р. Жұмаділова, С.Әлімжанов. Алматы: Мектеп, 2015жүктеу 197.49 Kb.
Дата07.04.2019
өлшемі197.49 Kb.


Жаратылыстану-математикалық бағыт

Химия 11 сынып

Ә.Темірболатова, Н.Н.Нұрахметов, Р. Жұмаділова, С.Әлімжанов. - Алматы: Мектеп, 2015


р/сТақырып №

Тақырыптың атауы

Эксперимент, көрсетілімдер

Күні

1 тақырып Органикалық химияға кіріспе.Органикалық қосылыстардың құрылыс теориясы 8 сағат

1

1

Органикалық химия – көміртек қосылыстарының химиясы, көміртегі атомы құрлысының ерекшелігі, органикалық қосылыстардағы көміртек атомы орбитальдарының гибридтенуі (sp3, sp2, sp). Техника қауіпсіздігі бойынша алғашқы нұсқаулар.


Көрсетілім № 1.1: шарстержндік моделдер: су, метан, алмаз, графит, көміртек оксиді (IV), этан, этилен, ацетилен, бензол, метанол, этанол молекулалары;

2.09

2

2

Молекулалар пішіні, валенттілік бұрыштары, органикалық қосылыстардағы химиялық байланыс түрі, түзілу механизмі, электрондық табиғаты, коваленттік байланыс, оның ұзындығы, кеңістіктегі бағыты, энергиясы, σ, π байланыстар, сутектік байланыс.

Сандық есептер:

метан, бутан, этанол, сірке қышқылының формулалары бойынша есептеулер6.09

3

3

А.М. Бутлеровтің органикалық қосылыстардың химиялық құрылысы теориясы, оның негізгі қағидалары, химиялық құрылыс теориясының маңызы, бос радикалдар туралы түсінік және олардың тірі ағзалар тіршілігіндегі маңызы. Бастапқы бақылау жұмысы.

лабараториялық тәжірибе 1: «Метан, этен, этин, пропан, аммиак, су және сірке қышқылы молекулаларының шарстерженьді модельдерін жасау»

9.09

4

4

Бейорганикалық және органикалық қосылыстар арасындағы генетикалық байланыс;
13.09

5

5

Органикалық қосылыстардың жіктелуі мен номенклатурасы, функционалды топтар, көмірсутектер, оттекті және азотты қосылыстар, гомология және гомологтар, изомерия және изомерлер туралы түсініктер.

Көрсетілім № 1.2: мұнай, керосин, этанол, глицерин, глюкоза, сахароза, парафин, мақта, ағаш жаңқасы үлгілері;

16.09

6

6

Органикалық қосылыстардың табиғаттағы, адам өміріндегі маңызы, органикалық химияның қалыптасуы мен дамуына Қазақстан ғалымдарының қосқан үлесі. Заттардың құрылысы мен қасиеттерінің өзара байланысы, органикалық қосылыстардың реакцияға түсу қабілеті.

Сандық есептер:

күнделікті тұрмыста белгілі қосылыстар құрамындағы химиялық элемент атомдардың массалық үлесін есептеу (бутан, этанол, сірке қышқылы).20.09

7

7

"Органикалық заттың сапалық құрамын анықтау" Практикалық жұмыс 1
23.09

8

8

«Органикалық химияға кіріспе.Органикалық қосылыстардың құрылыс теориясы» Бақылау жұмысы 1
27.09

2 тақырып Көмірсутектер мен олардың табиғи құрылысы (24 сағат)

9

1

Алкандар, алкандардың гомологтық қатары, жалпы формуласы, метан және оның гомологтарының молекулаларының құрылысы, sp3 гибридтену, алкандардың изомерленуі, атаулары.

Көрсетілім 2.1: (Қаныққан көмірсутектер мен олардың алкидтік радикалдарының гомологтық қатары)кестесі

30.09

10

2

Алкандар, алкандардың гомологтық қатары, жалпы формуласы, метан және оның гомологтарының молекулаларының құрылысы, sp3 гибридтену, алкандардың изомерленуі, атаулары.

Көрсетілім 2.2 метан,этилен,ацетиленнің жануы

4.10

11

3

Физикалық және химиялық қасиеттері, орынбасу реакциялары: галогендеу және нитрлеу, жануы, термиялық айырылуы, алкандарды қолдану, метан негізінде жүргізілетін синтездер, өндірісте алынуы: алкандар крекингі, мұнайды фракциялық айдау, лабораторияда алынуы: Вюрц синтезі, алюминий карбидінің гидролизі.

Сандық есептер: көмірсутектің салыстырмалы тығыздығы немесе оның жану өнімдерінің массасы, көлемі, зат мөлшері бойынша молекулалық формуласын анықтау;

7.10

12

4

Физикалық және химиялық қасиеттері, орынбасу реакциялары: галогендеу және нитрлеу, жануы, термиялық айырылуы, алкандарды қолдану, метан негізінде жүргізілетін синтездер, өндірісте алынуы: алкандар крекингі, мұнайды фракциялық айдау, лабораторияда алынуы: Вюрц синтезі, алюминий карбидінің гидролизі.
11.10

13

5

Циклоалкандар, циклоалкандардың гомологтық қатары, жалпы формуласы және құрылысы, циклоалкандардың изомерленуі мен атаулары,
14.10

14

6

Циклоалкандардың табиғатта таралуы, қасиеттері.Орынбасу,галогендеу,нитрлеу,жану,термиялық айрылу реакциялары.
18.10

15

7

Алкендер, алкендердің гомологтық қатары, жалпы формуласы, этилен және оның гомологтарының молекулаларының құрылысы. sp2 гибридтену, алкендердің аталуы, кеңістік және құрылымдық изомерленуі, физикалық қасиеттері, этилен көмірсутектерін алу.

Сандық есептер: табиғи газдың жануы, этанның дегидрленуі, ацетиленнің гидрлену реакцияларындағы газдардың көлемдік қатынастарын есептеу.

21.10

16

8

Химиялық қасиеттері: қосылу реакциялары (галогендеу, гидрогалогендеу, гидратациялау, гидрлеу), Марковников ережесі, тотығуы, алкендердің полимерлену реакциясы, полиэтилен, алкендердің қолданылуы.

Көрсетілім 2.3:каучук,резина, эбонит үлгілерімен танысу Көрсетілім 2.6: қыздырғанда каучуктың айырылуы, айырылу өнімдерінен қанықпаған көмірсутектерді анықтау;

25.10

17

9

Алкадиендер, алкадиендер туралы түсінік, алкадиендердің жалпы формуласы, молекуласының құрылысы. sp2 гибридтену, изомерленуі мен аталуы, физикалық қасиеттері, алкадиендердің полимерленуі.28.10

18

10

Табиғи және синтетикалық каучуктер, каучук вулканизациясы, резина.
8.11

19

11

Алкиндер, алкиндердің гомологтық қатары, жалпы формуласы, ацетилен мен басқа алкиндердің молекула құрылысы. sp гибридтену. Ацетилен көмірсутектерінің аталуы мен изомерленуі. Ацетиленді метаннан және карбидтік тәсілмен алу.
11.11

20

12

Физикалық қасиеттері. Химиялық қасиеттері: қосылу реакциялары (галогендеу, гидрогалогендеу, гидратациялау, гидрлеу). Ацетиленнің бензолға тримерленуі, алкиндердің қолданылуы.
15.11

21

13

Бензолдың физикалық және химиялық қасиеттері, бензол қатысуымен жүретін орынбасу реакциялары: галогендеу, нитрлеу, бензолдың сутекпен, галогенмен қосылу реакциялары, тотығуы,
18.11

22

14

Толуол – бензолдың гомологы, бензол мен толуол қасиеттерін салыстыру, арендердің қолданылуы;
22.11

23

15

Көмірсутектер мен олардың туындылары арасындағы генетикалық байланыс.

Сандық есептер: көмірсутектер арасындағы генетикалық байланысты жүзеге асыратын химиялық реакция теңдеулері бойынша өнімнің массасын, көлемін есептеу;

25.11

24

16

Көмірсутектердің табиғи көздері, табиғи газ, оның құрамы мен қолданылуы,

Көрсетілім 2.4: каучук, резина, эбонит үлгілерімен танысу. Сандық есептер: газтектес көмірсутектің салыстырмалы тығыздығы бойынша немесе құрамындағы көміртек пен сутектің массалық үлестері бойынша оның молекулалық формуласын анықтау;

29.11

25

17

Мұнай, мұнайға серік газдар, құрамы, мұнайды өнеркәсіпте өңдеу, фракциялық айдау, термиялық және каталитикалық крекингілеу, мұнай өнімдерін риформингілеу және ароматтандыру.

Көрсетілім 2.5: парафиннің оттектің жеткілікті және жеткіліксіз мөлшерінде балқуы және жануы;

2.12

26

18

Тас көмір, тас көмірді кокстеу.
6.12

27

19

Көмірсутектердің табиғи көздерінің шығу тегі, пайдалы қазбаларды өндіру, оларды өңдеу мен қолданудың экологиялық аспектілері.
9.12

28

20

Қазақстандағы мұнай, газ және көмір өнеркәсібінің дамуы.

Сандық есептер: көмірсутектер арасындағы генетикалық байланысты жүзеге асыратын химиялық реакция теңдеулері бойынша өнімнің массасын, көлемін есептеу.

13.12

29

21

Практикалық жұмыс 2 :"Этилен алу және оның қасиеттерін зерттеу".

2:лабараториялық тәжірибе (мультимедиа) "Этилен, ацетилен, мұнай үлгісі мен бензолдың калий перманганаты мен йод суына әсері.

20.12

30

22

« Көмірсутектер мен олардың табиғи құрылысы» тақырыбын қорытытындылау
23.12

31

23

«Көмірсутектер мен олардың табиғи құрылысы» Бақылау жұмысы 2
27.12.

32

24

« Көмірсутектер мен олардың табиғи құрылысы» тақырыбын қорытытындылау
29.12

3 тақырып Оттекті органикалық қосылыстар (20 сағат)

33

1

Оттекті органикалық қосылыстардың жіктелуі, номенклатурасы;

спирттер, спирттердің құрамы мен жіктелуі, қаныққан біратомды спирттер, қаныққан біратомды спирттердің гомологтық қатары, жалпы формуласы, спирттердің изомериленуі, спирттердің физикалық қасиеттері, алынуы, молекулааралық сутектік байланыс, спирттердің электрондық құрылысының ерекшеліктері, спирттердің химиялық қасиеттері: спирттердің металдармен, галоген сутектермен әрекеттесуі, молекулааралық, молекулаішілік дегидратациялану, эфирлену, тотығу мен дегидрленуі.Көрсетілім 3.1спирттер мен карбон қышқылдарының үлгілері;

спирттер мен карбон қышқылдарының суда ерігіштігі;Сандық есептер: органикалық қосылыстың жану өнімдерінің массасы, көлемі бойынша молекулалық формуласын анықтау;

10.01

34

2

Көпатомды спирттер, этиленгликоль, глицерин, көпатомды спирттердің құрылысы және қасиеттері, көпатомды спирттерге сапалық реакция, спирттердің маңызды өкілдері, метанол мен этанолдың физиологиялық әсері, спирттердің қолданылуы.

Көрсетілім 3.2этиленді гидратациялау, глюкозаны спирттік ашыту арқылы этанол алу;


13.01


35

3

Фенол, фенол молекуласының құрылысы, атомдар мен атомдар тобының өзара әсері, физикалық қасиеттері, химиялық қасиеттері, фенолдың алынуы, фенолға сапалық реакция, фенол және оның туындыларының қолданылуы.

Сандық есептер: органикалық қосылыстың салыстырмалы тығыздығы бойынша немесе құрамындағы көміртек, сутек және оттектің массалық үлестері бойынша оның молекулалық формуласын анықтау;

17.01

36

4

Альдегидтер, кетондар, альдегид және кетон молекулаларының құрылысы, гомологтық қатары, изомерленуі мен номенклатурасы, карбонил тобының құрылысы, ерекшеліктері, алынуы, физикалық және химиялық қасиеттері, қолданылуы.
20.01

37

5

Формальдегид және оның гомологтарының физикалық қасиеттері. альдегидтер мен кетондардың жеке өкілдері, альдегидтердің химиялық қасиеттерінің карбонил тобына тәуелділігі (гидрлену, тотығуы), альдегидтердің сапалық реакциялары (күміс оксидінің аммиактағы ерітіндісімен және мыс (ІІ) гидроксидімен тотығуы), формальдегидтің фенолмен поликонденсациялануы.24.01

38

6

Карбон қышқылдары, карбон қышқылдарының молекуласы мен карбоксил тобының құрылысы, карбон қышқылдарының жіктелуі, жалпы формуласы, изомерленуі мен номенклатурасы, карбон қышқылдарының табиғатта таралуы, карбон қышқылдарының қолданылуы.

Көрсетілім 3.3мыс (ІІ) оксидін қолданып, спиртті альдегидке тотықтыру, альдегидтен карбон қышқылын алу;


27.01

39

7

Карбон қышқылдарының физикалық қасиеттері және олардың молекула құрылысына тәуелділігі, карбон қышқылдарының химиялық қасиеттері: металдар, металл оксидтері, негіздер және тұздармен әрекеттесуі, көмірсутек радикалының карбон қышқылының күшіне әсері, эфирлену реакциясы, оның жүру жағдайлары, қанықпаған карбон қышқылдары, олардың құрылысы мен химиялық қасиеттері.
31.01

40

8

Жай және күрделі эфирлер және олардың құрылысы, күрделі эфирлердің изомерленуі мен номенклатурасы, эфирлену реакциясының қайтымдылығы, күрделі эфирлердің гидролизі.

Көрсетілім 3.4 сірке-этил немесе сірке-изоамил эфирлерін алу;


3.02

41

9

Майлар, майлардың құрамы мен құрылысы, майлардың жіктелуі мен номенклатурасы, майлардың табиғатта таралуы, майдың биологиялық функциясы, майдың қасиеттері.
7.02.

42

10

Сұйық майларды гидрлеу, маргарин, тағамдағы майдың ағзадағы өзгерісі, майлар мен олардың негізіндегі тағамдардың қоректік құндылығы. майлар гидролизі, сабындануы, сабындар және синтетикалық жуғыш заттар, Қазақстанда сабын мен жуғыш заттарды өндіру, қоршаған ортаны синтетикалық жуғыш заттардың әсерінен ластанудан қорғау;


Көрсетілім 3.5 майлардың қасиеті (майлардың ерігіштігі, сұйық майлардың қанықпағандық қасиеттерін зерттеу);

Көрсетілім 3.6 сабын және синтетикалық жуғыш ұнтақ ерітінділерінің қасиетін салыстыру олардың индикаторға әсерін зерттеу;

3 лабораториялық тәжірибе: «Глицериннің суда еруі, мыс (ІІ) гидроксидімен әрекеттесуі»


10.02.

43

11

Көмірсулар, моносахаридтер, глюкоза, оның молекуласының құрылысы, табиғатта таралуы, глюкозаның физикалық қасиеттері, химиялық қасиеттері: бөлме температурасында және қыздырғанда глюкозаның мыс (ІІ) гидроксидімен әрекеттесуі, эфирлену, «Күміс айна» реакциялары, гидрленуі.

Көрсетілім 3.7 альдегид, құмырсқа қышқылы, глюкозаның «күміс айна» реакциясы;


14.02.

44

12

Глюкозаның спирт және сүт қышқылын түзе ашуы, глюкозаның биологиялық маңызы, глюкозаның алынуы мен қолданылуы, фруктоза – глюкоза изомері, фруктозаның табиғатта таралуы, биологиялық маңызы, рибоза және дезоксирибоза жайлы қысқаша мәлімет; дисахаридтер, сахароза, оның молекуласының құрылысы мен құрамы, физикалық және химиялық қасиеттері, сахарозаның биологиялық маңызы, сахарозаның изомерлері (лактоза мен мальтоза), сахароза гидролизі, сахарозаны табиғи шикізаттан өндірісте алу, Қазақстанда қант өндіру;

Сандық есептер: реакция өнімінің теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы практикалық шығымының массалық немесе көлемдік үлесін есептеу;


17.02.

45

13

Полисахаридтер, крахмал және целлюлозаның құрылысы, құрамы, биологиялық маңызы, физикалық қасиеттері, химиялық қасиеттері. полисахаридтердің гидролизі, крахмалды сапалық анықтау, полисахаридтердің табиғатта таралуы, полисахаридтердің қолданылуы, целлюлоза триацетаты, тринитраты;

4 лабораториялық тәжірибе: «Сірке және фосфор қышқылдарының химиялық қасиеттерін салыстыру. Крахмалдың коллоидтық ерітіндісін әзірлеу және оның қасиеттерін зерттеу, тамақ өнімдеріндегі крахмалды анықтау»

21.02.

46

14

Жасанды талшықтар туралы түсінік, целлюлозаның минералды және карбон қышқылдарымен әрекеттесуі;

Қазақстанда қант, целлюлоза өндіру, ағаш және қағаз, оттекті органикалық қосылыстардың биологиялық және экологиялық ролі, көмірсулардың қоректік құндылығы.


24.02.

47

15

Көмірсутектер мен оттекті органикалық қосылыстар арасындағы генетикалық байланыс.

Сандық есептер: органикалық қосылыстардың әр түрлі кластары арасындағы генетикалық байланысты жүзеге асыратын химиялық реакция теңдеулері арқылы өнімнің массасы мен көлемін есептеу;

28.02

48

16

№3 практикалық жұмыс: «Көмірсутектер мен оттекті органикалық қосылыстар арасындағы генетикалық байланыс» тақырыбына сандық және сапалық есептер шығару;

№3 практикалық жұмыс:

3.03

49

17

№ 4 практикалық жұмыс «Оттекті органикалық қосылыстарға сапалық реакциялар» тақырыбына эксперименттік есептер шығару;

№4 практикалық жұмыс:

7.03

50

18

«Оттекті органикалық қосылыстар» тақырыбын қорытытындылау
10.03

51

19

«Оттекті органикалық қосылыстар» тақырыбын қорытытындылау
14.03.

52

20

«Оттекті органикалық қосылыстар» Бақылау жұмысы 3
17.03

Азотты органикалық қосылыстар «Гетероциклді қосылыстар», «Нуклеин қышқылдары» (10 сағат)

53

1

Аминдер, аминдердің құрамы мен құрылысы, амин тобы, жіктелуі, изомерленуі мен номенклатурасы, алифатикалық аминдер, аминдерді нитроқосылыстарды тотықсыздандырып алу (Зинин реакциясы), аминдердің сумен және қышқылдармен әрекеттесуі, аминдердің тотығуы.

№ 4.1 көрсетілімдер: амин қышқылы ерітіндісінен функционалдық топтарды анықтау.

4.04

54

2

Анилин – ароматты аминдер өкілі, анилин молекуласының құрылысы, аминдердің физикалық қасиеттері, аминдердің химиялық қасиеттері: сумен, қышқылдармен әрекеттесуі, аминдердің қолданылуы.
7.04

55

3

Амин қышқылдары, амин қышқылдарының құрамы мен құрылысы, амин қышқылдарының номенклатурасы мен изомерленуі, амин қышқылдарының қышқылдық-негіздік қасиетінің екіжақтылығының себебі, амин қышқылдарының қышқылдармен әрекеттесуі, амин қышқылдарының негіздермен әрекеттесуі, күрделі эфирлер түзуі, амин қышқылдарының поликонденсациясы, амин қышқылдарының биологиялық маңызы, амин қышқылдарының қолданылуы.11.04

56

4

Синтетикалық талшықтар (капрон, энант және тағы басқа), табиғатта таралуы, биологиялық маңызы.
14.04

57

5

Белоктар, белоктардың құрамы, белок молекуласының құрылысы, белоктардың физикалық қасиеттері, атомдардың пептидтік тобы, пептиттік байланыс, пептидтер, белоктардың біріншілік, екіншілік және үшіншілік құрылымы, белоктың химиялық қасиеттері: жануы, денатурациясы, гидролизі, белоктардың түсті реакциялары.

№ 4.2 көрсетілімдер:

белокты еріту және тұнбаға түсіру, белок денатурациясы; белоктардың (жүн немесе қауырсын) жануы;18.04

58

6

Белоктардың ағзада өзгерісі, белоктардың биологиялық қызметі, белоктың төртіншілік құрылымы – белок және белок емес молекулалардың агрегациясы, белок жетіспеушіліктің жаһандық проблемасы және оны шешу жолдары.
21.04

59

7

Азотты гетероциклды қосылыстар туралы түсінік, пиррол, пиридин, пиримидинді және пуринді негіздер туралы түсінік.

5 лабораториялық тәжірибе «Белоктың түсті реакциялары», «Мақта және жібек жіптің жануы»; Сандық есептер мен жаттығулар:

химиялық реакция теңдеулері бойынша экологиялық мазмұнды есептер шығару;25.04

60

8

Нуклеин қышқылдары, нуклеин қышқылдарының құрамы, нуклеотидтер құрылысының жалпы сызбасы, ДНҚ және РНҚ биологиялық рөлі, белок синтезіндегі нуклеин қышқылдарының рөлі, гендік инженерия және биотехнология туралы түсінік.

№ 4.3 көрсетілімдер:

ДНҚ, РНҚ молекулаларының модельдері.28.04

61

9

«Азотты органикалық қосылыстар, Гетероциклді қосылыстар, Нуклеин қышқылдары» » тақырыбын қорытытындылау


Сандық есептер мен жаттығулар:

теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы өнім шығымының массалық көлемдік үлестері.,2.05

62

10

«Азотты органикалық қосылыстар, Гетероциклді қосылыстар, Нуклеин қышқылдары» бақылау жұмысы № 45.05

Синтетикалық жоғары молекулалы қосылыстар «Химия және адам денсаулығы» (6 сағат)

63

1

Синтетикалық жоғары молекулалы қосылыстарды алу реакциялары (полимерлеу, сополимерлену, поликонденсация).
12.05

64

2

Мономер, полимер буыны, полимерлену дәрежесі, макромолекула ұғымдары.
16.05

65

3

Жоғары молекулалы қосылыстардың құрылысы, қасиеттері, қолданылуы; пластмассалар (полиэтилен, полипропилен, полистирол, фенолформалдегид).

6 лабораториялық тәжірибе «Пластмасса және талшықтарды танып білу».

19.05

66

4

Синтететикалық талшықтар (капрон, лавсан, кевлар), синттетикалық каучуктер (бутадиен, хлорпрен, бутадиенстирол), Қазақстандағы полимер өндірісі;

№5.1 көрсетілімдер «Пластмасса, синтетикалық каучук және талшықтардың үлгілерімен таныстыру»

23.05

67

5

Витаминдер, дәрілер, гормондар мен ферменттер жөнінде түсініктер, тұрмыстағы химиялық сауаттылық.

Сандық есептер: органикалық заттардың қасиеттеріне арналған аралас есептер шығару

24.05

68

6

Синтетикалық жоғары молекулалы қосылыстар «Химия және адам денсаулығы» тақырыбын қорытытындылау. Қорытынды бақылау жұмысы.
25.05
Каталог: uploads -> doc
doc -> Английские слова и выражения в оригинальном написании a horse! a horse! MY KINGDOM FOR a horse! англ букв. «Коня! Коня! Мое царство за коня!»
doc -> Викторина по пьесе В. Шекспира «Гамлет, принц Датский»
doc -> Тест сынып Ұлы Отан соғысы нұсқа
doc -> Пєн атауы: Математика
doc -> Сабаќтыњ тарихы: ХІХ ѓасырдыњ 60-70 жылдарындаѓы ќазаќ халќыныњ отарлыќ езгіге ќарсы азаттыќ к‰ресі
doc -> 1 -сынып, аптасына сағат, барлығы 34 сағат Кіріспе (1 сағат)
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы Сабақтың мақсаты
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет