Жартылай өткізгіштердің теориялық негіздері т-323 тобына арналған тест сұрақтарыжүктеу 145.72 Kb.
Дата17.02.2018
өлшемі145.72 Kb.

Жартылай өткізгіштердің теориялық негіздері

Т-323 тобына арналған тест сұрақтары
@@@ Электр және магнетизм

$$$ 1 А


Заряды 2е болатын бөлшектің массасы қандай болады? Егер де ол бастапқы тыныштық күйінен а үдеумен кернеулігі 3Е болатын біртекті электр өрісінде қозғалса:$$$ 2 В

Остроградский-Гаусс теоремасы бойынша тұйықталған беттен өтетін электр өрісінің ығысу векторі неге тең: 1. Электр өрісін туғызатын зарядтардың алгебралық қосындысы

 2. Тұйықталған беттің көлемінде болатын зарядтардың алгебралық қосындысы

 3. Денелердің тұйықталған жүйесіндегі зарядтардың алгебралық қосындысы

 4. Қарастырылып отырылған бетке жақын орналасқан заряд

 5. Жоғарыдағы жауаптардың дұрысы жоқ

$$$3 В

Екі нүктелік зарядтардың өзара әсер энергиясы бұрынғыдай болып қалу үшін, оларды керосиннен суға орналастырғанда ара қашықтығы қалай өзгерту керек (керосин үшін ). 1. 3 есе кеміту керек

 2. 2 есе арттыру керек

 3. 1,5 есе азаяды

 4. 2 есе азаяды

 5. ара қашықтықтары өзгермейді

$$$4 D

Екі нүктелік зараядтың 6q және 2q өзара әсерлесу күші 0,3 Н. Зарядтарды бір-біріне тиістіріп содан кейін бұрынғы ара қашқтығына дейін ажыратқанда өзара әсер күші қандай болады: 1. 0,1Н

 2. 0,2Н

 3. 0,3Н

 4. 0,4Н

 5. 0,5Н

$$$5 B

Остроградский-Гаусс теоремасының математикалық өрнегі қандай:


C.

D.

E.

$$$6 D

Төмендегі келтірілген өрнектердің қайсысы электр өрісінде зарядты орын ауыстыру жұмысына сәйкес:

$$$7 А

Төмендегі келтірілген өрнектердің қайсысы электр өрісіндегі екі нүктенің арасындағы кернеуін сипаттайды:
$$$8 D


Төмендегі келтірілген формуланың қайсысы арқылы жекеленген зарядталған өткізгіштің сиымдылығын жалпы түрде есептеуге болады

A.C=

B. C= 4

C. C=

D.C=

E. дұрыс жауаптары жоқ


$$$9 D

Төмендегі келтірілген формуланың қайсысы зарядтың сақталу заңы болады:

A.

B.

C. I=

D

E. заң тек қана сөзбен айтылады
$$$10 B

Төмендегі келтірілген формуланың қайсысы электр өрісінің кернеулігі болады

A.
B.

C.

D.

E.


$$$ 11 C

Төмендегі келтірілген формуланың қайсысы электр өрісінің суперпозиция принципін көрсетеді

A.
B.

C.

D.

E.


$$$ 12 A

Төмендегі келтірілген формуланың қайсысы нүктелік зарядтардың өзара әсер күшін көрсетеді

A.
B.

C.

D.

E.

$$$ 13 C

Төмендегі келтірілген формуланың қайсысы электр зарядының энергиясын есептеуге пайдаланылады

A.
B.

C.

D.

E.

$$$ 14 A

Эквипотенциалды бет деп....: 1. Нүктелерінің потенциалдары бірдей болатын бетті айтады

 2. Кез-келген зарядталған бет

 3. Дұрыс геометриялы формасы болатын бет

 4. Қисықтығы бір жаққа қарай кеми беретін бетті айтады

 5. Кез келген металл бетті айтады

$$$ 15 C

Нүктелік заряд деп зарядталған дене, егерде: 1. Денеге берілген заряд, сол дененің барлық көлеміне жайылса

 2. Оның сфералық формасы болса

 3. Зарядталған денелердің өлшемдрімен салыстырғанда, оның геометриялық өлшемдерін елемеуге болса

 4. Оның заряды дененің масса центріне шоғырланса

 5. Егер денеде заряд болмаса

$$$ 16 A


Жазық конденсатр сиымдылығының формуласы:

А.

B.
C.
D.

E. дұрыс жауап жоқ


$$$ 17 C

Нүктелік заряд өрісінің кернеулігі:

A.

B.


С.
D.
E.Жауабы жоқ

$$$ 18 E


Төменгі өрнектердің қайсысы Ом заңына дифференциалды түрде жазылуына сәйкес:

A.

B.
C.
D.
E.

$$$ 19 A


Өрнектердің қайсысы өткізгіш кедергісін сипаттайды:

A.

B.

C.


D.

E.

$$$ 20 A

Берілген детальды органикалық никельдеуде электр тогының қандай әсері пайдаланылады: 1. Химиялық

 2. Дыбыстық

 3. Жарық

 4. Жылулық

 5. Магниттік

$$$21 A

Егер де ток көзінің ЭҚК 4В болса, бөгде күштер 5Кл заряд бөлу үшін қандай жұмыс атқарады 1. 20 Дж

 2. 2 Дж

 3. 1,25 Дж

 4. 40 Дж

 5. 0 Дж

$$$ 22

Донорлық қоспасы бар шала өткізгіш материалда қандай типті ток өткізгіштік болады 1. Электронды

 2. Кемтіктік

 3. Элкртонды және кемтіктік

 4. Иондық

 5. Мұндай материалдар ток өткізбейді

$$$ 23 A

Төмендегі келтірілген анықтамалардың қайсысы электр тогы ұғымына сәйкес 1. Бөлшектердің бағытталған қозғалысы

 2. Бөлшектердің хаосты қозғалысы

 3. Бөлшектердің салыстырма орын ауыстыруының өзгерісі

 4. Зарядталған бөлшектердің реттеліп бағытталған қозғалысы

 5. Электр өрісінің зарядталған бөлшектерге кез-келген әсері

$$$ 24 D

Сегіз параллел қосылған кедергілерден тұратын тізбек бөлігінің жалпы кедергісін тап, егер олардың біреуінің кедергісі 2 Ом болса 1. 16 Ом

 2. 2 Ом

 3. 4 Ом

 4. 0,25 Ом

 5. 0,5 Ом

$$$ 25

Электр тізбегінің бөлігінде бес резистор тізбектей қосылған, әрбір резистордің кедергісі 0,5 Ом. Жалпы кедергі қандай болады 1. 0,1 Ом

 2. 0,25 Ом

 3. 0,5 Ом

 4. 2,5 Ом

 5. 10 Ом

$$$ 26 C

Төмендегі келтірілген өрнектердің қайсысы Джоуль-Ленц заңының математикалық өрнегі болады:

А.

В.

С.

D.

Е.Дұрыс жауабы жоқ
$$$ 27 C

Әрбіреуі 12 Ом болатын параллель қосылған үш кедергілерден тұратын тізбек бөлігінің жалпы кедергісін тап: 1. 12 Ом

 2. 6 Ом

 3. 4 Ом

 4. 2 Ом

 5. 36 Ом

$$$ 28 B


ЭҚК 10 В болатын ток көзінде бөгде күштер қандай зарядты бөліп шығарады, бөгде күштер жұмысы 20 Дж:

 1. 0,2 Кл

 2. 2 Кл

 3. 0,5 Кл

 4. 11 Кл

 5. Бөгде күштер зарядты қозғалысқа келтіреді

$$$ 29


Жоғарғы кернеудегі ток өтіп тұрған өткізгіш айналасында қандай типті разряд болады:

 1. Ұшқын

 2. Солғын

 3. Тәжілі

 4. Доғалық

 5. Көрсетілген жағдай разряд болмайды

$$$ 30

Р-типті шалаөткізгішті шығарып алу үшін германиға қандай элемент қосу керек: 1. Кремний (4 топ)

 2. Индий (3 топ)

 3. Мышьяк (5 топ)

 4. Фосфор (5 топ)

 5. Олово (4 топ)

$$$ 31

Металдардың меншікті кедергісінің температураға тәуелділігінің математикалық формуласы:

А.
В.

С.

Д.

Е.Бұл байланыс формуламен берілмейді.

$$$ 32

Термоэлектрондық эмиссия құбылысының мағынасы: 1. Металдарды қыздыруда

 2. Металдарды қыздырған кезде электрондардың энергиясы артады

 3. Металдарды қыздырған кезде электрондардың бөлініп шығуы

 4. Металдардың контактысы кезінде потенциалдар айырмасының пайда болуы

 5. Металдарды қыздырған кезде кедергісінің артуы

$$$ 33


Өткізгіштің көлденең қимасынан заряд заряд өтетін уақыттың қатынасымен анықталатын қандай физикалық шама:

 1. Ток күші

 2. Кернеу

 3. Электр кедергісі

 4. Меншікті электр кедергісі

 5. Электр қозғаушы күш

$$$ 34


Қандай физикалық шама бөгде күштің заряды орын ауыстырғандағы жұмысының сол заряд шамасының қатынасымен анықталады:

 1. Ток күші

 2. Кернеу

 3. Электр кедергісі

 4. Меншікті электр кедергісі

 5. Электр қозғаушы күш

$$$ 35

Металдар мен шалаөткізгіштердің кедергісі температура жоғарылаған сайын қалай өзгереді: 1. Металдар мен шалаөткізгіштерде артады

 2. Металдар мен шалаөткізгіштерде кемиді

 3. Металдарда артады, ал шалаөткізгіштерде кемиді

 4. Металдарда кемиді, ал шалаөткізгіштерде артады

 5. Екеуінде де өзгермейді

$$$ 36

Электр тогын өткізетін төрт түрлі өткізгіш белгілі: 1. металдар, 2- шалаөткізгіштер, 3- ерітінділер ( электролиттер), 4- плазма. Осылардан злектр тогы өткенде қайсысында заттың бөлшектері тасымалданады.

 1. 1,2,3,4

 2. 1,2,3

 3. 2,3,4

 4. 1,3,4

 5. 3,4

$$$ 37

Кедергісі 10 Ом, кернеуі 20 В электр тізбегіндегі ток қандай: 1. 2 А

 2. 0,5 А

 3. 200 А

 4. 0,2 А

 5. 1 А

$$$ 38

ЭҚК 18В ток көзінің ішкі кедергісі 30 Ом. Осы ток көзіне кедергісі 60 Ом регистрді қосқанда ток күші қандай болады: 1. 0,6 А

 2. 0,3А

 3. 0,2А

 4. 0,9А

 5. 0,4А

$$$ 39


Ұзындығы 100 м, көлденең қимасы 0,2 мм2 сымның электрлік кедергісі қандай болады. Өткізгішітің меншікті кедергісі 1*10-6 Ом *м:

 1. 2*10-5Ом

 2. 5*10-4 Ом

 3. 0,5Ом

 4. 5Ом

 5. 500Ом

$$$40


Электр тогының қуатын есептейтін формула

А.

В.

С.

D.

Е.

$$$41

ЭҚК 18В ток көзінің ішкі кедергісі 30 Ом. Осы ток көзінің кедергісі 60 Ом регисторды қосқанда ток күші қандай болады. 1. 0,6А

 2. 0,3А

 3. 0,2А

 4. 0,9А

 5. 0,4А

$$$ 42

Эрстед тәжірибесінде не байқалады: 1. Екі өткізгіш бір-біріне әсер етеді

 2. Тогы бар өткізгіш электр зарядына әсер етеді

 3. Магнит тілі зарядталған өткізгішке жақын орналасқан, бұрылады

 4. Тогы бар өткізгішке жақын орналасқан магнит стрелкасы бұрылады

 5. Магнитке жақын орналасқан магнит стрелкасы бұрылады.

$$$ 43

Индуктивтілігі 1 Гн катушкада ток күші 1А дейін 2А дейін көбейсе магнит ағыны қалай өзгереді 1. 1 Вб-ға артады

 2. 2 Вб-ға кемиді

 3. 2 Вб-ға артады

 4. 1 Вб-ға кемиді

 5. өзгермейді

$$$44


Тогы бар өткізгіш 3Вб магнит ағынды өткен кезде 12 Дж жұмыс атқарады. Өткізгіштегі токтың мәні қандай

 1. 0,25А 2. 36А

$$$ 45

векторлардың бағыттарына қарай магнит өрісінде теріс зарядталған бөлшектің қозғалыс бағытын анықтаңдар
 1. солға

 2. оңға

 3. жоғары

 4. бақылаушыдан

 5. бақылаушыға

$$$ 46

Парамагниттердің магниттік өтімділігі.....: 1. Бірден кіші

 2. Бірден кіші немесе тең

 3. Бірден үлкен

 4. Бірден көп есе үлкен

 5. Бірден кіші немесе үлкен шама бола алады.

$$$ 47

Біртекті магнит өрісте зарядталған бөлшектің айналу периоды оның массасына қалай тәуелді 1. Тура пропорционал

 2. Кері пропорционал

 3. Тәуелді емес

 4. Массасының квадраттарына тура пропорционал

 5. Барлығы бөлшектің зарядына тәуелді

$$$ 48

Скин эффект байқалады, егерде өткізгіш арқылы ток жүрсе....: 1. Тұрақты немесе айнымалы

 2. өте тез айнымалы

 3. кез-келген күш арқылы бірақ мына шарт орындалса өткізгіштің көлденең қимасы көп болса

 4. Және өткізгіш осы жағдайда сыртқы магнит өрісінде орналасқан

 5. Және оған айнымалы сыртқы магнит өрісімен әсер еткенде

$$$49

Ферромагнитті Кюри температурасына дейін қыздырсақ....: 1. Балқып кетеді

 2. Магнит қасиетін жоғалтады

 3. Парамагнитке айналады

 4. Диамагнитке айналады

 5. Ферромагниттердің магнит қасиеттері температураға тәуелді емес

$$$ 50

Эйнштейн-де-Газ тәжірибесінде затты қайталап магниттеуде неліктен айнымалы сыртқы өріс пайдаланылады 1. Сыналатын заттың айнымалы тербелістерін көбейту мақсатында

 2. Сыналатын магниттеу үшін

 3. Сыналатын заттың катушканың магнит өрісімен көбірек әсерлесу мақсатында

 4. Сыналатын заттың магнит векторының бағытын өзгерту мақсатында

 5. Мұндайды тәжірибеде пайдаланбайды

$$$ 51

Атомдармен электрондардың магнит моментімен механикалық моментінің арасындағы байланысты жүргізген мына тәжірибелер тағайындалады 1. Толмен және Стюартпен

 2. Столетовтың

 3. Эйнштэйн де Газа, Барнетпен

 4. Кавендиш

 5. Механикалық моментпен магниттік арасындағы байланыс жоқ

$$$ 52

Орбитаның радиусы 2*10-10м болса, электрон қандай жылдамдықпен айналады? Орбитальды магниттік момент 6,4*10-23А*м2 1. 2*106м/с

 2. 3*106м/с

 3. 4*106м/с

 4. 5*103м/с

 5. дұрыс дауап жоқ

$$$ 53

Кедергіге өткізгіштік ток ығысу тогымен толықтырылады, егерде тізбек мынандай болса: 1. Тізбектей қосылған кедергілер және конденсатор

 2. Паралель қосылған кедергілер жіне конденсаторлар

 3. Тізбектей қосылған кедергілер және айнымалы ток көзі

 4. Айнымалы және тұрақты ток көздері болса

 5. Физикада «ығысу тогы» деген жұмыс жоқ

$$$ 54

Максвел теңдеулерінің жүйелерінде Фарадейдің электромагниттік индукция заңының өрнегі қайсысы:

A.rot

В.div.

С.div

Д.rot

Е.Дұрыс жауабы жоқ

$$$ 55


Айнымалы ток жиілігі қандай болады, егерде сиымдылығы 2мФ конденсатордың кедергісі 118 Ом болса:

 1. 0,5Гц

 2. 0,25Гц

 3. 2,49Гц

 4. 50Гц

 5. Д.Ж.Ж.

$$$ 56

Магниттік гистерезис құбылысы тек .... тән 1. Парамагниттер үшін

 2. Парамагниттік пен феромагниттерге

 3. Тек диамагнитке

 4. әртүрлі феромагниттерге

 5. әр түрлі магнетиктерге

$$$ 57

Төменде көрсетілген өрнектердің қайсысы Био-Савер-Лаплас заңының математикалық түрі болады

А.

В.d

С.

D.

E.
$$$ 58

Соленоидтағы орам саны 100, одан өтетін ток 10А, мелоноид ұзындығы 15,7 см, осы соленоид осіндегі магнит ин.дукциясын анықтаңдар 1. 2мТл

 2. 4мТл

 3. 8мТл

 4. 3,14*10-4Тл

 5. 6,28*10-5Тл

$$$ 59

Шексіз ұзын түзу өткізгіш ауада орналасқан. Одан өтетін ток 10А. осы өткізгіштен 20 см жердегі магнит өрісінің магнит интукциясы қандай болады: 1. 10-2Тл

 2. 10-3Тл

 3. 10-4Тл

 4. 10-5Тл

 5. (А-Д) жауаптарының арасында дұрысы жоқ

$$$ 60

4 А ток бар өткізгіш 205В магнит ағынын қиып өткенде қандай жұмыс орындалады 1. 1Дж

 2. 1,6Дж

 3. 10Дж

 4. 0,62Дж

 5. жауаптардың арачында дұрысы жоқ

$$$ 61

Ферромагниттердің салыстырмалы магниттік өтімділігі қандай: 1. бірден кіші

 2. бірден кіші немесе бірден үлкен

 3. бірден артық

 4. бірден көп артық

 5. кез-келген мәнді болуы мүмкін

$$$ 62

Фарадей тәжірибесіндегі гальванометрге қосылған катушкаға түзу магнитті алдымен баяу өткізіп, содан кейін жылдамырақ енгізсе гальванометрдің көрсетуі қалай өзгереді: 1. Өзгеріс болмайды

 2. Гальванометрдің көрсетуі кемиді

 3. Гальванометрдің көрсетуі артады

 4. Гальванометрдің стрелкасы қарама-қарсы бағытқа ауытқиды

 5. Барлығы магниттің магниттелуімен анықталады

$$$ 63


Оң зарядты магнит стрелкасына жақындағанда оның магнит стрелкасына әсері қандай болады

 1. Өзара әсері болмайды

 2. Аттас зарядталған денелер бір-бірінен тебіледі

 3. әр аттас зарядтар пайда болу салдарынан ол денелер бір-біріне тартылады

 4. Денелер тарылады электр және магнит өрістерінің әсерінен

 5. Дұрыс жауап жоқ

$$$ 64

Айнымалы токты тұрақты токпен салыстыру негізіне не алынады 1. Токтың максимум мәні

 2. Токтың минимум мәні

 3. Токтың орта мәні

 4. Токтың жылулық әсері

 5. Токтың магниттік әсері

$$$ 65

Егерде катушкадағы токты және ұзындығын бір мезгілде екі есе арттырса, онда катушканың ішіндегі магнит ағыны қалай өзгереді 1. 2 есе артады

 2. 4 есе артады

 3. 2 есе кемиді

 4. 4 есе азаяды

 5. өзгермейді

$$$ 66

Магнит индукциясы 0,1 Тл біртекті магнит өрісінде бір валентті ион 1,92*106м/с қозғалады. Егерде ол радиусы 10 см шеңбер сызық қалса, оның массасы қандай болады 1. 9,1*10-31кг

 2. 1,67*10-27кг

 3. 6,65*10-27кг

 4. 3,34*10-27кг

 5. 0,833*10-27кг

$$$ 67

Катушканың индуктивтігі 0,2 Гн егер ток катушкадан бірқалыпты 2 сек ішінде 5 А ден 1А дейін өзгергенде өздік индукция ЭҚК неге тең болады 1. 0,1В

 2. 0,4В

 3. 0,5В 4. 2,5В

$$$ 68


Максвелл теңдеулерінің жүйесінде Фарадейдің электромагниттік индукция заңының математикалық өрнегі

A. div

В. rot

С. rot

Д. div

Е.Дұрыс жауабы жоқ

$$$ 69

Максвелдің теңдеулерінің жүйесінде толық ток заңының математикалық өрнегіA. div

В. rot

С. rot

Д. div

Е.Дұрыс жауабы жоқ

$$$ 70


Төменде келтірілген формулалардың қайсысы арқылы электр және магнит өрісінде қозғалыс заряды әсер ететін күш есептеуге болады$$$ 71

Заряды 1,6*10-19 Кл бөлшек, біртекті магнит өрісінде 10км/с жылдамдықпен магнит өрісінің күш сызықтарына 300 бұрыш жасай қозғалады. Өрістің магнит индукцисы 2 Тл. Магнит өрісінің бөлшекке қандай күшпен әср етеді:
$$$ 72

Ұзындығы 20см, 10 А тогы бар өткізгіш біртекті магнит өрісінде магнит индукция векторларыныа перпендикуляр орналасқан. Егер В=4Тл болса магнит өрісінің оған әсер күшін анықтаңдар 1. 0 Н

 2. 800 Н

 3. 8 Н

 4. 2 Н

 5. 200 Н

$$$ 73

Бір жаққа бағытталған екі параллель токтың өзара тартылуын қалай түсінуге болады 1. Электр зарядтарының электростатикалық өзара әсерімен

 2. Бір электр тогының магнит өрісінің екінші электр тогына әсерімен

 3. Екі электр тогының магнит өрісінің өзара әсерімен

 4. Екі электр токтарының тікелей өзара әсерімен

 5. Бір электр тогының шығаратын электромагниттік толқынның токқа әсерімен

$$$ 74

2 А ток контурда 4 Вб магнит ағыныны тудырады? Контурдың индуктивтілігі: 1. 2Гн

 2. 0,5Гн

 3. 8Гн

 4. 1Гн

 5. 16Гн

$$$ 75

Айнымалы токтың әсерлік кернеуі 220В. Кернеудің тербеліс жиілігі 50 Гц. Тізбектің осы бөлігінде кернеудің тербеліс амплитудасы неге тең 1. 220 В

 2. 4,4 В

 3. 440 В

Каталог: ebook
ebook -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
ebook -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
ebook -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
ebook -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
ebook -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
ebook -> Тест сұРАҚтары мемлекеттік кәсіпорынның ақша қорларының ең басты- сы?
ebook -> Ќазаќстан республикасы
ebook -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
ebook -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет