Жұмыс бағдарламасы 0507089 «Мұнайгаз» мамандығынының Қр мжмбс 03. 08. 334-2006 негізінде және Қр бжҒМ «23» желтоқсанда 2005 ж. №779 бұйрығымен бекітілген пәннің типтік бағдарламасы негізінде әзірленгенжүктеу 266.04 Kb.
Дата10.05.2019
өлшемі266.04 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы


Оқу жұмыс бағдарламасының

беттік парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Механика және мұнайгаз ісі кафедрасы


«Мұнайгаз өндірісінің техникасы мен технологиялары» пәні бойынша
05078 – мұнайгаз ісі мамандығының студенттеріне арналған

ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

ПавлодарМемлекеттік жалпыға міндетті мамандықтың білім стандарты мен типтік бағдарлама негізінде әзірленген пәннің оқу жұмыс бағдарламасына бекіту парағыНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/31

БЕКІТЕМІН


ОІ жөніндегі проректор

___________Н.Э.Пфейфер

20__ж. «___»________
Құрастырушы: _______________доцент АхметовЖ.Е.

(қолы)


Механика және мұнайгаз ісі кафедрасы

ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

«Мұнайгаз өндірісінің техникасы мен технологиялары» пәні бойынша


05078 – мұнайгаз ісі мамандығының студенттеріне арналған
Жұмыс бағдарламасы 0507089 «Мұнайгаз» мамандығынының ҚР МЖМБС 03.08.334-2006 негізінде және ҚР БжҒМ «23» желтоқсанда 2005 ж. № 779 бұйрығымен бекітілген пәннің типтік бағдарламасы негізінде әзірленген.
20 _ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.
Кафедра меңгерушісі ______________ Мұстафин Ә.Х. 20__ж. «____» ________

Факультет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған 20 _ж. «___»________№____ хаттама


ОӘК төрағасы _________________Ахметов Ж.Е. 20 _ж. «_____»___________
КЕЛІСІЛГЕН

ММЖжК факультететінің деканы__________Т.Т.Тоқтағанов 20___ж. «___»_______


Жжәқб құпталған

ЖжӘҚБ бастығы ______________ А.А. Варакута 20___ж. «___»_________


Университеттің оқу-әдiстемелiк кеңесi қолдады

20___ж. «____»_____________ Хаттама №____1 Пәннің мақсаты және тапсырмасы
Мұнайгаз өндірісінің техникасы мен технологиялары – 05078 – мұнайгаз ісі мамандығы бойынша негізгі кәсіби бағдар беретін пәндердің бірі болып табылады. Ол бакалаврдың ұңғыларды бұрғалау, пайдалану және мұнагаз кен орындарын зерттеп, қажетті техникалық шешімдер қабылдауға дағдылайды.
Курс мақсаты ұңғыларды құру, мұнай және газ өндіру технологияларының негіздерін үйретеді.
Пәнді оқудағы міндеттер– болашақ маман өнім шығаратын обьектілерді сапалы таңдауды, ұңғы конструкциясын жобалауды, қажетті жер қыртысына тиімді әсер етуді, «ұңғы-жер қыртысы» жүйесінің жұмыс істеу режимін білуі керек.
Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар
Осы пәнді оқыған студент:

– мұнайгаз саласында қолданылатын техникалар мен технологияларды білуі керек;

– ұңғыларды құру және пайдалану әдістерін; мұнай мен газды жинау, дайындау және тасымалдау әдістерін; газды жерасты сақтау түрлерін білуі керек;

– технологиялық үрдістерді талдауға, негізгі және қосалқы өлшемдер мен өнімділіктің өзара байланысын талдауға, қажетті энергетикалық және материалдық шығындарды есептеуге икемді болуы керек;– көлбеу бағытталған ұңғы есептерін жасауды, бұрғылау қоспасының қажетті мөлшерін есепитеп анықтауды, бұрғылау режимінің параметрлерін таңдауды, мұнай және газ физикалық қасиеттерін білуді машықтануы керек.
2 Пререквизиттер
«Жоғары математика», «Физика», «Теориялық механика», «Механизмдер және машиналар теориясы», «Машина бөлшектері және құрастыру негіздері», «Химия», «Термодинамика», «Жалпы гидравлика» және мұнайгаз техникасы құрылыстары туралы арнайы пәндер.
3 Постреквизиттер
Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар дипломдық жобаның конструкторлық-технологиялық бөлімін орындап шығуда және кейіннен магистратурада оқыған мезгілде сонымен қатар әрі қарай ғылыми зерттеу жұмыстарымен айналысқан кезде пайдаланылады.


4 Пән мазмұны
4.1 Пәннің тақырыптық жоспары


Жалпы орта білім негізіндегі күндізгі оқу

р/с

Тақырып атауы

Сабақтар түрлері бойынша бірігіп жұмыс істеу сағаттары

Дәріс

Практика

Зерт.

СӨЖ

1

Кіріспе. Мұнагаз операциялары туралы жалпы мағлұматтар. Мұнайдың физикалық қасиеттері

2

4
4

2

Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау

27

3

Тау жыныстарпының бұзылуы

27

4

Бұрғылау қондырғылары мен жабдықтары

310

5

Теңіздегі мұнайгаз ғимараттары

24

6

Бұрғылау және қымтау қоспалары

1

4
4

7

Ұңғыманы шаю

2

4
7

8

Бұрғылау режимдері

27

9

Ұңғымаларды толтыру

310

10

Мұнай және газ ұңғымаларын игеру

1

5
4

11

Бұрғылау кезіндегі қиындықтар және ықтимал апаттар

27

12

Бұрғылаудағы бақылау-өлшеу аспаптары

27

13

Мұнайгаз қабатының физикасы

3

5
10

14

Тау жыныстарының коллекторлық қасиеттері

310

15

Қабаттардың мұнй қорын ұлғайту әдістері

27

16

Мұнайгаз ұңғымаларын пайдалану әдістері

3

5
10

17

Мұнайгаз ұңғымаларын пайдалану кезіндегі жабдықтар мен аспаптар

3

1
7

18

Өндірістегі мұнайды сақтау мен жинау

1

1
4

19

Газ және газконденсат кеніштерін зерттеу

3

1
12

20

Газды жерасты сақтау

312

Барлығы:

45


30
150
Жоғары кәсіби және арнайы кәсіби білім негізіндегі сырттай оқу

р/с

Тақырып атауы

Сабақтар түрлері бойынша бірігіп жұмыс істеу сағаттары

Дәріс

Дәріс

Дәріс

Дәріс

1

Кіріспе. Мұнагаз операциялары туралы жалпы мағлұматтар. Мұнайдың физикалық қасиеттері

0,5

2
3

2

Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау

0,55

3

Тау жыныстарпының бұзылуы


5

4

Бұрғылау қондырғылары мен жабдықтары

0,59

5

Теңіздегі мұнайгаз ғимараттары


3

6

Бұрғылау және қымтау қоспалары

0,5

1
3

7

Ұңғыманы шаю

0,5

1,5
5

8

Бұрғылау режимдері

0,55

9

Ұңғымаларды толтыру

0,59

10

Мұнай және газ ұңғымаларын игеру

0,5

2
3

11

Бұрғылау кезіндегі қиындықтар және ықтимал апаттар


5

12

Бұрғылаудағы бақылау-өлшеу аспаптары


5

13

Мұнайгаз қабатының физикасы

0,5

2
8

14

Тау жыныстарының коллекторлық қасиеттері


8

15

Қабаттардың мұнй қорын ұлғайту әдістері


5

16

Мұнайгаз ұңғымаларын пайдалану әдістері

0,5

2
8

17

Мұнайгаз ұңғымаларын пайдалану кезіндегі жабдықтар мен аспаптар
0,5
5

18

Өндірістегі мұнайды сақтау мен жинау

0,5

0,5
3

19

Газ және газконденсат кеніштерін зерттеу

0,5

0,5
10

20

Газды жерасты сақтау


10

Барлығы:

6


12
1174.2 Пән тақырыптарының мазмұны
1 Тақырып. Кіріспе

Ұңғыларды бұрғылау тарихы. Мұнайгаз операциялары туралы жалпы мағлұматтар. Мұнайдың физикалық қасиеттері.


2 Тақырып. Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау

Ұңғылардың түрлері. Ұңғыларды бұрғылау әдістері. Ұңғыларды құру циклдары туралы мәліметтер. Бұрғылау бағаналарының тағайындалуы мен құрамы. Бұрғылау бағаналарының технологиялық аспаптары. Бұрғылау бағаналарының жұмыс істеу жағдайы мен оларда пайда болатын кернеулер. Көлбеу-бағытты және горизонтал ұңғылаудың мақсаттары мен әдістері. Ұңғыларды топтастыра орналастыру. Көпшұңғылды және көпсатылы ұңғылар.


3 Тақырып. Тау жыныстарпының бұзылуы

Мұнай және газ кеніштерін құраушы тау жыныстары. Тау жыныстарының механикалық қасиеттері. Тау жыныстарын бұзатын аспаптар түрлері. Біртұтас шұңғылдар бұрғылауға арналған тасбұзғыштар және тасбаған (керн) таңдау. Бағаналап бұрғылауға арналған снарядтар. Арнайы тасбұзғыштар.


4 Тақырып. Бұрғылау қондырғылары мен жабдықтары

Мұнай мен газды терең бұрғылауға арналған бұрғылау қондырғылары, негізгі сипаттамалары мен түрлері. Бұрғылау қондырғыларының жетектері. Айналмалы бұрғылауға және көтеріп-түсіру операцияларына арналған жабдықтар. Бұрғылау қондырғысының циркуляциялық кешенінің жабдықтары. Сыртқа шығаруға арналған жабдықтар.


5 Тақырып. Теңіздегі мұнайгаз ғимараттары

Теңізде мұнай және газ өндірудің ерекшеліктері (гидрометеорологиялық, геоморфологиялық, геологиялық факторлар). Инженерлік-геологиялық зерттеулер. Жасанды аралдар. Қалқып жүретін бұрғылау қондырғылары. Бұрғылау кемелері. Стационар теңіз платформалары. Теңіз ұңғыларының конструкциялары.


6 Тақырып. Бұрғылау және қымтау қоспалары

Бұрғылау қоспасының функциясы. Бұрғылау қоспасына қойылатын талаптар. Бұрғылау қоспаларын таңдау принциптері. Бұрғылау қоспаларының түрлері мен рецептуралары. Мұнай негізіндегі бұрғылау қоспалары. Газдар мен газ-сұйық агенттер. Бұрғылау қоспасын газдар мен шламдардан тазарту. Қымтау материалдары. Қымтау материалдарының және тастың қасиеттері.


7 Тақырып. Ұңғыманы шаю

Ұңғыманы шаюдың функциясы және тәртiптерi. Ұңғымаларды шаю режиміне қойылатын талаптар. Ұңғыманы шаю режимінің есептері. Бұрғылау қоспасын дайындау жүйесі. Бұрғылау қоспасындағы қатты фаза мөлшері мен құрамын реттеу. Ұңғымаларды шаю үрдісін басқару және бақылау құралдары.


8 Тақырып. Бұрғылау режимдері

Бұрғылау режимдері, оның параметрлері және тасбұзғыш жұмысының көрсеткіштері туралы ұғымдар. Бұрғылау режимдерінің жаңа тасбұзғыштың механикалық жерге ену жылдамдығына әсері. Бұрғылау режимдерінің тасбұзғыштың тозуына ісері және оның жұмыс көрсеткіштері. Бұрғылаудың айналмалы режимінің ерекшеліктері. Тасбұзғыштарды рационалды өңдеу.


9 Тақырып. Ұңғымаларды толтыру

Шаю сұйығының өнімді қабатқа әсері. Өнімді қабатты алғашқы ашу әдістері. Перспективті горизонттарды алғашқы ашу әдістері. Перспективті горизонттарды тексеру, сынау технологиялары. Бұрғыларды бекіту мақсаты мен әдістері. Бұрғы конструкциясын құрастыру принциптері. Құрсаулық құбырлар мен оларды бір-біріне жалғастыру. Бұрғыдағы құрсаулық бағаналардың жұмыс принциптері. Құрсаулық бағандарды есептеу принциптері. Бұрғыларды цементтеудің мәселелері мен мақсаттары. Цементтегеннен соңғы жұмыстар.10 Тақырып. Мұнай және газ ұңғымаларын игеру

Бұрғыларды игеруге дайындау. Перфорациямен өнімді қабатты екінші рет ашу. Перфорация түрлері мен оларды эффективтілігі. Қабаттан ағындарды шақыру және бұрғыларды игеру. Бұрғылардың қорсыздану кезінде қабаттарға тиімді әрекеттер жасау. Бұрғыларды сынау. Бұрғыларды консервациялау және жою.


11 Тақырып. Бұрғылау кезіндегі қиындықтар және ықтимал апаттар

Қиындықтар түрлері. Шаю сұйығын және қымтау ерітіндісінің жер жынысымен жұтылуы. Апаттардың пайда болу себептері, түрлері және оларды алдын алу шаралары. Қағып алу аспабы және онымен жұмыс істеу. Апат кезінде жұмыс ұйымдастыру.


12 Тақырып. Бұрғылаудағы бақылау-өлшеу аспаптары

Бұрғылау үрдісін компьютерлік техникамен және спутниктің байланыспен ақпараттық қамтамасыз ету. Бұрғылау режимдерін бақылауға раналған аспаптар мен аппаратуралар. Ұңғылау параметрлерін бақылайтын телеметриялық жүйелер.


13 Тақырып. Мұнайгаз қабатының физикасы

Тау жыныстарының физикалық және жылулық қасиеттері. Табиғи газ бен мұнайдың құрамы мен физикалық қасиеттері. Көмірсутек жүесінің фазалық күйлері. Қабаттық сулар мен олардың физикалық қасиеттері. «Мұнай-газ-су-тау жынысы» жүйесінің молекулярлық-беттік қсиеттері. Мұнайды жер қабатынан сумен немесе газбен ығыстырудың физикалық негіздері.


14 Тақырып. Тау жыныстарының коллекторлық қасиеттері

Тау жыныстары-коллекторлар, олардың сүзгілеу қасиеттері. Коллекторлардың мұнай-, газ-, сумен қанығуы. Қабаттық мұнай мен газ. Газконденсаттар мен газгидраттар.


15 Тақырып. Қабаттардың мұнй қорын ұлғайту әдістері

Жер қабатына табиғи әсер ету. Мұнай өндіруді интенсификациялау үшін қабатқа әсер ету әдістері.

Бұрғының ұңғымаңдық аймағына әсер ету әдістері. Қышқылдық өңдеу, қабаттың гидравликалық ыдырауы, қабатқа жылулық және жан-жақты әсер ету кезіндегі технологиялық үрдістерді есептеу мен физикалық негіздері. Осында қолданылатын техникалық құралдар.
16 Тақырып. Мұнайгаз ұңғымаларын пайдалану әдістері

Кеніштерді игеру стадиялары. Ұңғыларды пайдалану әдістері. Пайдаланудың фонтанды әдісі. Фонтандау жағдайы және оны ұзартудың мүмкін әдістері. Газлифті пайдалану.

Терең сорапты пайдалану.

Төменде жұмыс істейтін электрортатепкіш сораптар және олардың түрлері.


17 Тақырып. Мұнайгаз ұңғымаларын пайдалану кезіндегі жабдықтар мен аспаптар

Фонтандық арматура. Фонтандық арматура қақпақтық құралдары. Фонтанды бұрғылардың манифольд.

Бұрғыларды газлифті пайдалану кезіндегі жабдықтар құрамы.

Штангасыз сораптар мен оларды пайдалану аясы. Әткеншек (тербелмелі) орнақтар.


18 Тақырып. Өндірістегі мұнайды сақтау мен жинау

Мұнайды жинау және дайындау жүйесінің тағайындалуы және оның элементтері. Бұрғы өнімдерін есептеу. Өндірістік құбыржелілер. Мұнайды сепарациялау. Кен орнында мұнай дайындау. Мұнай резервуарлары.


19 Тақырып. Газ және газконденсат кеніштерін зерттеу

Табиғи газдың негізді параметрлері. Газ ұңғылары. Ұңғыларды зерттеу және пайдаланудың технологиялық режимдерін таңдау. Газ және газконденсат кен орнын жобалау және олардың жұмысын талдау. Газды өндірісте жинау және дайындау.


20 Тақырып. Газды жерасты сақтау

Мерзімдік және тәуліктік газ пайдаланудың мөлшерден ауытқулығы. Газды жерасты сақтаудың мақсаты мен артықшылығы. Газды қоймаға жіктеудің және тасымалдаудың технологиялық сұлбасы. Газды қорсызданған немесе жартылай өндіріліп алынған газ және газконденсат кеніштерінде сақтау. Газды жерасты су тасымалданатын құрылымдарда сақтау.4.3 Тәжірибе сабақтарының тізімі мен мазмұны
1 Тақырып. Мұнайдың физикалық қасиеттері
№ 1 Тәжірибелік жұмыс

Мұнайды бірнеше рет және температурада қыздыру кезіндегі физикалық қасиеттерін есептеу.


№ 2 Тәжірибелік жұмыс

Сумұнай қоспаларының физикалық қасиеттерін есептеу.


6 Тақырып. Бұрғылау және қымтау қоспалары
№ 3 Тәжірибелік жұмыс

Тығыздығы белгілі деңгейдегі 1 м3 саз қоспасына қажетті саз және су мөлшерін анықтау.


№ 4 Тәжірибелік жұмыс

Бұрғылау қоспасын дайындайтын «Саз зауытының» өнімділігін анықтау.


7 Тақырып. Ұңғыларды шаю
№ 5 Тәжірибелік жұмыс

Бұрлығаннан шыққан жер жыныстарын жер бетіне шығаруға қажетті шаю сұйықтарының мөдшерін анықтау.


№ 6 Тәжірибелік жұмыс

Жер бетіне шығарылатын жер жыныстарының өлшемдерін және оны тасымалдауға қажетті уақытты анықтау.


10 Тақырып. Мынай және газ ұңғыларын игеру
№ 7 Тәжірибелік жұмыс

Дөңгелек қималы құбырдағы кедергіге шығындалатын күш мөлшерін есептеу.


№ 8 Тәжірибелік жұмыс

Сақиналы арнадаға кедергіге шығындалатын күш мөлшерін есептеу.


№ 9 Тәжірибелік жұмыс

Жергілікті кедергілері (муфт) бар сақиналы саңылаулардағы үйкеліс шығынын есептеу.


13 Тақырып. Жердің мұнайгаз қабатының физикасы.
№ 10 Тәжірибелік жұмыс

Жердің сулы қабатының физикалық қасиеттерін есептеу.


№ 11 Тәжірибелік жұмыс

Жер қабатының гидравликалық ажырауы.


№ 12 Тәжірибелік жұмыс

Фонтанды ұңғыдағы қабаттық температураны есептеу.


16 Тақырып. Мұнайгаз ұңғыларын пайдалану әдістері
№ 13 Тәжірибелік жұмыс

Ұңғылаудың фонтанды жұмыс істеу кезеңдерінің бастапқы және соңғы ширектерінде МАҚ (НКТ) диаметрін таңдау.


№ 14 Тәжірибелік жұмыс

Газсұйықты көтергіш есептеулері.


№ 15 Тәжірибелік жұмыс

Фонтанды жеделсаты башмагының (табанының) және ұңғы ішіндегі қысымды есептеу.


17 Тақырып. Ұңғыларды пайдалану кезіндегі жабдықтар мен аспаптар
№ 16 Тәжірибелік жұмыс

Ұңғымалық жабдықтар ішіндегі ұңғыларды пайдалану жабдықтарын негіздеу.


18 Тақырып. Кәсіпшіліктерде мұнайды дайындау және жинау
№ 17 Тәжірибелік жұмыс

Жер қойнауына қағатын қаданың массасы мен оның ену жылдамдығын анықтау.19 Тақырып. Газ және газконденсат кеніштерін меңгеру

№ 18 Тәжірибелік жұмысҰңғының массалық дебитін есептеу.
4.5 Студенттердің өздік жұмыстарының мазмұны

4.5.1 СӨЖ мақсаты оқушылардың курстың жеке бөлімдерін және үй тапсырмаларынң қажетті көлемін өздігінен оқып дайындалу болып табылады.Жалпы орта білім негізінде күндізгі оқу түріСӨЖ түрі

Есеп түрі

Бақылау түрі

Көлемі, сағат

1

Дәріс сабақтарына дайындық

Дәріс конспектісі

Сабаққа қатысу

5

2

Тәжірибе сабақтарына дайындық (сабақ тақырыбы бойынша материалдар оқу, есептеулер шешу және т.б.)

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

5

4

Аудиториялық сабақтардан тыс тақырыптар материалдарын оқу

Конспект

Коллоквиум

40

6

Бақылау шараларына дайындық
МБ1, МБ2

10
Барлығы:

60


АКБ және ЖКБ негізінде сырттай оқу түріСӨЖ түрі

Есеп түрі

Бақылау түрі

Көлемі, сағат

1

Тәжірибе сабақтарына дайындық (сабақ тақырыбы бойынша материалдар оқу, есептеулер шешу және т.б.)

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

10

3

Аудиториялық сабақтардан тыс тақырыптар материалдарын оқу

Конспект

Коллоквиум

100

5

Бақылау шараларына дайындық
РК1, РК2

7
Барлығы:

117


4.5.2 Студенттердің өздік жұмыстарына шығарылатын тақырыптар тізімі

Материалдарды Интернеттен, мүмкіндік болғанша бірнеше әдебиет көзінен алу керек. Нәтижелерін тақырыптар саласына қарай әдебиет көздеріне сүйене отырып реферат түрінде безендіру керек.


1 Тақырып. Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау

1. Мұнайлы-газды операциялары туралы жалпы мәлiметтер.

2. Ұңғымаларды бұрғылау тәсiлдерi.

3. Ұңғымалар классификациясы.


2 Тақырып.Мұнай және газ ұңғыларын зерттеу

1. Бұрғы бағананын тағайындау және құрамы

2. Көлбеген-бағытты және көлденең ұңғымаардың мақсаты және бұрғылау тәсiлдерi.

3. Ұңғымаларды біріктіре орналастыру.

4. Көпшұңғылды және көп ярусты ұңғымалар..
3 Тақырып.Тау жыныстарпының бұзылуы

1. Мұнай және газды кен орындарын құрайтын тау жыныстары.

2.Тау жыныстарының механикалық қасиеттерi.

3.Кен бұзатын аспаптардың классификациясы.

4. Тұтас шұңғылға арналған тасбұзғыш пен тасбаған.

5. Бағаналық бұрғылауға арналған снарядтар.


4 Тақырып. Бұрғылау қондырғылары мен жабдықтары

1. Мұнай және газ, негiзгi мiнездемелер және классификацияға терең бұрғылау үшiн бұрғылама қоюлар.

2. Бұрғылама қоюларды ерiксiз келтiрулер.

3. Мұнай және газ, негiзгi мiнездемелер және классификацияға терең бұрғылау үшiн бұрғылама қоюлар.

4. Бұрғыла құрылғыларының жетектері.

5. Айналымдық бұрғылау және түсiрiп көтеретiн операцияларға арналған жабдық.

6. Бұрғылау қондырғысының циркуляциялық кешеннiң жабдығы.

7. Жерасты керек емес жыныстарды сыртқа тасымалдау жабдықтары.


5 Тақырып. Теңіздегі мұнайгаз ғимараттары

1. Теңiздегi мұнайдың және газдың жаңа кен орындарының өңдеуiнiң ерекшелiктерi.

2. Инженерлiк-геологиялық iздеулер.

3. Жасандысы аралдар.

6 Тақырып. Бұрғылама және тығындама ерiтiндiлерi

1. Бұрғылама ерiтiндiнiң функциялары.

2. Бұрғылама ерiтiндiлерге талаптар.

3. Бұрғылама ерiтiндiлердiң түр және рецептуралары.


7 Тақырып. Ұңғымақтарды жуу

1. Ұңғымақтардың жууының функция және тәртiптерi.

2. Ұңғымақтардың жууын тәртiпке талаптар.

3. Ұңғымақтардың жууының тәртiптерiнiң есептеуi.


8 Тақырып. Ұңғымақтарды жуу

1. Бұрғылама ерiтiндiнiң әзiрлеуiн жүйе.

2. Бұрғылама ерiтiндiдегi мазмұн және қатты фазаны құрамның реттеуi.

3. Ұңғымақтардың жууын процесстi бақылау және басқарудың құралдары.


9 Тақырып. Бұрғылаудың тәртiптерi

1. Сындырғыштардың жұмыстарының оның параметрлерi және көрсеткiштерi бұрғылау тәртiптерi туралы ұғым.

2. Жаңа сындырғышты механикалық ұңғылама жылдамдығына бұрғылауды тәртiптiң параметрлерiнiң ықпалдары.

3. Оның құлы сындырғышты тозу және көрсеткiштерге бұрғылауды тәртiптiң параметрлерiнiң ықпалдары - сен.

4. Айналымдық бұрғылаудың тәртiптерiнiң ерекше ерекшелiктерi.

5. Сындырғыштарды тиiмдi жан-жақты зерттеу.


10 Тақырып. Ұңғымақтарды бiтiру

1. Өнiмдi қойнауқатқа жуу сұйықтығының әсерi.

2. Өнiмдi қойнауқаттарды алғашқы жарудың әдiстерi.

3. Перспективалы көкжиектердiң байқауын технология.


11 Тақырып. Ұңғымақтарды бiтiру (жалғасы )

1. Перспективалы көкжиектердiң байқауын технология.

2. Ұңғымақтардың бекiткiшiнiң мақсат және әдiстерi.

3.Ұңғымақтың конструкциясының жобалауының қағидалары.

4. Шеген құбырлар және олардың Қосуы. Ұңғымалықтағы шеген құбыр тiзбегiнiң жұмыс жағдайлары.

5. Шеген құбыр тiзбектерiнiң есептеуiнiң қағидалары.

6 есеп және ұңғымақтардың цементтеуiнiң әдiстерi.
12 Тақырып. Мұнай және газды ұңғымақтардың игеруi

1. Игеруге ұңғымақтарының әзiрлеуi.

2. Бұғылап тесудi өнiмдi қойнауқатты екiншi жару.

3. Бұғылап тесудiң түрлерi және олардың тиiмдiлiгi.13 Тақырып. Бұрғылауды процесстегi кедергi және апаттың

1. Кедергiлердiң классификациясы.

2. Жуу сұйықтығы және тығындама ерiтiндiсiнiң жұтуы.

3. Олардың ескертуi бойынша апаттардың себеп, түрi және шара.

4. Тұтқыш құрал-сайман және жұмыс олардан.
14 Тақырып. Бұрғылаудағы бақылау-өлшеу құралдары

1. Компьютер техникасы және спутниктi байланыстың қолдануымен бұрғылауды процесстiң ақпараттық қамтамасыз етуi

бұрғылауды тәртiптiң параметрлерiнiң бақылауы үшiн 2 құралдар және аппаратура.

3. Сою параметрлердiң бақылауының телеметрикалық жүйелерi.


15 Тақырып. Мұнайгаз қабатының физикасы

1. Тау жыныстарының физикалық және жылулық қасиеттерi.

2.Табиғи газдардың құрам және физикалық қасиетi және мұнай.

3. Көмiрсутек жүйелердiң фазалық күйi.

4. Қабаттық сулар және олардың физикалық қасиетi.

5. Жыныстың суды мұнайды жүйенiң молекулалық - шалағай қасиеттерi.

6. Сумен және Қабаттан газын мұнайды ығыстыруды физикалық негiздер
16 Тақырып. Тау жыныстарының жинауыштық қасиеттерi

1. Коллекторлар, олардың сүзгi қасиеттерi жыныстар.

2. Мұнай -, газ -, коллекторлардың суға қаныққандығы.

3. Қабаттық мұнайлар және газдар.

4. Газоконденсат және газ гидраттары.
17 Тақырып. Қабат мұнай өнiмдiлiгiнiң ұлғайту әдiстері

1. Қабатқа жасанды әсердiң мақсаттары.

2. Мұнайды олжаның интенсификациясының мақсаты бар Қабатына әсердiң әдiстерi.

3. Ұңғымақтардың союдың алдындағы аймағына әсердiң әдiстерiнiң классификациясы.


18 Тақырып. Мұнайлы-газды ұңғымақтардың пайдалануының әдiстерi

1. Қабатқа физикалық негiздер және технологиялық үдерiстердi есептеудiң қағидалары қышқыл өңдеуi, гидравликалық қойнауқаттың жарылуы, жылулық және құрамалы әсерлерде. техникалық құралдар сонымен бiрге қолданылатын.

1. Туған жерiнiң өңдеуiнiң кезеңдерi.

2. Ұңғымақтардың пайдалануының әдiстерi.

3. Пайдалануды фонтанды әдiс.

4. Шапшудың шарттары және оның ұзартуының әдiстерi болуы мүмкiн.19 Тақырып. Жабдықтың және ұңғымақтардың пайдалануының жанында аспаптары

1. Газлифт пайдалануы.

2. Су астындағы центрден тепкiш сору қоюлары және олардың классифиы.

3. Фонтандық арматура.

4. Фонтандық арматураның жапқыш құрылғылары.

5. Фонтанды ұңғымақтардың манифольдi.

6. Ұңғымақтардың газлифт пайдалануының жанында жабдықтың құрамы.

7. Штангасыз үрлегiштерi және олардың қолдануын облыс.

8. Сорғыштың станоктерi.
20 Тақырып. Өндiрiстерде мұнайды жинау және әзiрлеу

1. Жиын жүйелерiнiң тағайындауы және мұнайды әзiрлеу және олардың элементтерi.

2. Ұңғымақтың өнiмiнiң есепке алуы.
21 Тақырып. Газды және газ конденсат кенішін өңдеу

1. Кәсiпшiлiк құбырлар.

2. Мұнайды сепарация.

3. Туған жерлерiнде мұнайды әзiрлеу.

4. Мұнай резервуарлары.

5. Табиғи газдардың негiзгi параметрлерi.

6. Газды ұңғымақтар.

71. Ұңғымақтардың зерттеуi және пайдалануды технологиялық тәртiптiң дәлелдеуi.

8. Газды газ конденсат туған жерлерiнiң өңдеуiн жобалау және талдау.
22 Тақырып. Жер астындағы газ сақтау

1. Өндiрiстегi Газа жиын және әзiрлеуi

2. Газа тұтынуын маусымды және тәулiктiк бiр қалыптылық.

3. Мақсаттар және жер астындағы Газа сақтауын артықшылық.

қоймаға таңдау және Газа үрлеуiн 4 технологиялық сұлбасы.

5. Жұтаң немесе жартылай iстеп шығарылған газды және газ конденсат туған жерлерiндегi Газа сақтауы.

6. Су тұтқыш құрылымдардағы жер астындағы Газа сақтауы.

Выписка из рабочего учебного Ф СО ПГУ 7.18.1/10

плана специальности
5 050708 – Мұнайгаз ісі мамандығының оқу жұмыс жоспарынан үзінді


Пән атауы «Мұнайгаз өндірісінің техникасы мен технологиялары»


Оқу түрі


Пән сыйымдылығы

Семестрлер бойынша бақылау түрлері

Се

ме

стрСеместрлер бойынша студенттер жұмысының көлемі

кредит

Академиялық сағат

кредит

Аудиториялық сабақтар

(акад. сағат)СӨЖ

(ак. сағ.)барлығы

ауд.

СӨЖ

емт.

КЖ

КЖм

барлығы

Дәр.

тәж.

зерт.

барлығы

СӨЖО

ЖОБ негізінде күндізгі

5

225

75

150

55

2

90

15

15
60

30

66

3

135

30

15
90

45

КЖБ және ОКБ негізінде сырттай

3

135

18

117

44

3
6

12
117

18

Кафедра меңгерушісі ______________ Мұстафин Ә.Х. 20__ж. «____» ________6 Әдебиеттер тізімі
Негізгі әдебиеттер
1. Антипов В.Н., Нагаев В.Б., Седых А.Д. Физические процессы нефтегазового производства. В 3-х томах. -М.: Недра, 1998.

2. Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Ю.М. Заканчивание скважин. Учебное пособие. - М.: Недра, 2000.

3. Булатов А.И., Аветисов А.Г. Справочник инженера по бурению. В 4-х томах -М.: Недра, 1998.

4. Ивановский В.Н. и др. Оборудование для добычи нефти и газа. - М.: РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина, 2002.

5. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти. Учебное пособие для вузов. - М.: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2003.

6. Молчанов Г.В., Молчанов А.Г. Машины. Буровое оборудование. Справочник в 2-х томах. /Абубакиров В.Ф.; Архангельский В.Л. и др./ - М.: Недра, 2000.

7. Попов А.Н., Спивак А.Н., Акбулатов Т.О. технология бурения нефтяных и газовъвс-ехважин. - М.: Недра, 2004.

8. Сборник задач по технологии и технике нефтедобычи: Учеб. пособие для вузов/ И.Мищенко и др. – М.: Недра, 1984. – 272 с. ил.Қосымша әдебиеттер
9. Ивановский В.Н., Дарищев В.И., Сабиров АЛ. и др. Оборудование для добычи нефти и газа. - М.:. Ч 1, ч. 2. Уч. пособие, Нефть и газ, 2003.

10. Кузьменков П.Г. Эксплуатация машин и оборудования для бурения скважин. - М.: Уч. пособие. Нефть и газ, 2002.

11. Нефтепромысловое оборудование. Справочник. - М.: Недра, 1990.

12. Спивак А. Н.; Попов А.Н. Разрушение горных пород при бурении скважин - М.: Недра, 1994.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет