Жұмыс оқу жоспарлары және оқу бағдарламалары комитетінің төрағасы А. Жжүктеу 1.9 Mb.
бет1/11
Дата30.07.2018
өлшемі1.9 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


КЕЛІСІЛДІ

«Банк ВТБ» АҚ ЕҰ-ның

Қызылорда қаласындағы филиалының директор орынбасары

____________ Д.М. Сейтжанов


«____» 2016 ж.

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті

Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата

Kyzylorda State University after Korkyt Ata

Тарих, құқық және экономика факультеті/ факультет Истории, права и экономики / History, Law and Economics faculty

Қаржы кафедрасы / кафедра Финансы / department of Finance

Мамандығы/специальность/ specialty: 5В050900-Қаржы/

5В050900-Финансы/5В050900- Finance

Элективті пәндер каталогы/Каталог элективных дисциплин/

Catalogue of elective disciplines
БЕКІТЕМІН

Жұмыс оқу жоспарлары және оқу бағдарламалары комитетінің төрағасы ____________ А.Ж.Оразбақов

«______» 2016 ж.

Мәжіліс хаттамасы №__ «______»______2016 ж

Академиялық Кеңес төрағасы ____________ М.К. Жусупбекова

«_____» _________2016ж.


Пән атауы/

Наименование дисциплины/

Name of disciplineПән коды/

Код дисциплины/

Code of discipline


Пән циклы/

Цикл дисциплины/

Cycle of discipline


Кредит саныKZ/

Кол-во кредитов KZ/

Number of credits KZ


ECTS бойынша кредит саны/ Кол-во кредитов по ECTS /

Number of credits ECTSКурс/Курс/Course


Академиялық кезең/

Академический период/

Academic period


Бақылау түрі/Форма контроля/Form of control

Бақылаудың өту

түрі (тест, жазбаша, ауызша)/Вид контроля (тест, письменно, устно)/Type of control (test,written form, orally)Пәннің сипаттамасы/Характеристика дисциплины/Characteristics of discipline:

1. Пререквизиттері/Пререквизиты/Prerequisites

2.Постреквизиттері/Постреквизиты/postrekvizites

3.Пәннің мақсаты/Цель дисциплины/Aim of the discipline

4.Қысқаша мазмұны/Краткое содержание/Short content

5.Құзіреттілігі/Компетенции/Competences

6.Күтілетін нәтиже/Ожидаемые результаты/Expected results


Бағдарлама жетекшісінің аты- жөні, ғылыми атағы мен дәрежесі/

Ф.И.О.руководителя программы, ученная степень, звание/

Name, surname of the instructor of program, scientific degree, rank


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Оқуға түскен жылы/год поступления/year of entrance: 2015 ж./2015г./2015у.
Білім алу траекториясы/образовательная траектория/educational trajectory: Қаржы менеджменті/ Финансовый менеджмент/ Financial management
1

а) Қаржы нарықтары және делдалдары

Финансовые рынки и посредники

Financial markets and mediators


KND 2201
FRP 2201
FMM 2201

БПТК/

БДКВ/


MSCC

3

5

2

3

Емт/

Экз/


exam

Тест/

Тест/


test

1. Пререквизиттері: Экономикалық теория

2. Постреквизиттері: Қаржы, Бағалы қағаздар нарығы, Сақтадыру.

3. Пәннің мақсаты: қазіргі қаржы нарықтарындағы операцияларды тиімді басқару әдістемелері мен білімдерін студенттермен терең игеру. Курс бағдарламасын толығырақ игеру студенттермен жалпы экономикалық теория мен халықаралық экономикалық қатынастар пәндері бойынша нақты білімдердің болуын талап етеді.

4. Қысқаша мазмұны: Қаржылық нарықтың инфрақұрылымы және оның негізгі элементтері. Ақша нарығы. Валюта нарығы. Несиелік нарық. Бағалы қағаздар нарығы. Сақтандыру нарығы және оның ерекшеліктері. Зейнетақы нарығы. Инвестициялық қорлар және олардың функциялары. Несиелік серіктестіктер, қаржылық компаниялар. Қор нарығы, оның функциялары және құрылымы. Қазақстанның мемлекеттік реттеуді ұйымдастыру. Әлемдік қаржы нарығының жалпы түсінігі. Әлемдік қаржы нарықтарының түрлері.

5. Құзыреттілігі: Қаржы нарығы мен оның әрекет жүргізу ерекшеліктерін білу; алға қойылған міндеттерді творчестволық көзқараспен шешу үшін өз ғылыми-практикалық потенциалын пайдалана білу; өзіндік жұмыс жүргізу машықтарын қалыптастыру және экономикалық ой-өрісін дамыту; нарықта қаржылық операцияларды жүргізумен байланысты проблемаларды талдай білу.

6. Күтілетін нәтиже: шығармашылық ойды қалыптастыру; қаржы-несие жүйесінің қызметі бойынша дағдыларын меңгеру.Бисенова Р.А.- аға оқытушы, экономика және бизнес магистрі

Бисенова Р.А.- старший преподаватель, магистр бизнеса и экономики

Bisenova R.A. -

Senior Lecturer, Master of Economics and Businessб) Мамандыққа кіріспе

Введение в специальность

Introduction to speciality


МК

2201/


VS 2201/

IS 2201


БПТК/
БДКВ/
MSCC

3

5

2

3

Емт/

Экз/


exam

Тест/

Тест/


test

1. Пререквизиттері: Экономикалық теория

2. Постреквизиттері: Қаржы, Бағалы қағаздар нарығы, Сақтадыру.

3. Пәннің мақсаты: студенттерге қаржы мамандығының қажеттілігімен, еңбек ету принциптерімен, қаржылық жүйені басқару әдістері мен білімін жетілдіру болып табылады.

4. Қысқаша мазмұны: Қазіргі жағдайындағы қаржылық жүйесі. Қаржы жүйесінің негізгі қағидалары мен тұжырымдамалар. Қаржыны ұйымдастырудағы негізгі тәртібі. Кәсіпорындардағы құжаттау, құжат айналымы мен бақылау. Қаржылық бақылау, оның түрлері мен белгіленуі. Халықаралық қаржыны ұйымдастыру ерекшеліктері. Қаржылық ұйымдардың халықаралық түрлері.

5. Құзыреттілігі: Қаржы мамандығының негізгі түсініктерін білу

6. Күтілетін нәтиже: шығармашылық ойды қалыптастыру; қаржы-несие жүйесінің қызметі бойынша дағдыларын меңгеру.Жүнісова Б.Т.- аға оқытушы, экономика және бизнес магистрі
Жунисова Б.Т.- старший преподаватель, магистр экономики и бизнеса

Zhunisova B.T. -

Senior Lecturer, Master of Economics and Business
в) Мемлекеттің қаржы жүйесі

Финансовая система государства

Financial system of the state


MKZh 2201/

FSG 2201/


FSS 2201

БПТК/
БДКВ/

MSCC


3

5

2

3

Емт/

Экз/


exam

Тест/

Тест/


test

1. Пререквизиттері: Экономикалық теория

2. Постреквизиттері: Қаржы, Бағалы қағаздар нарығы, Сақтадыру.

3. Пәннің мақсаты: «Мемлекеттің қаржы жүйесі» - бұл арнайы пән және оның мақсаты студенттердің қаржылық қатынастар операцияларының және оның қызмет етуі бойынша теориялык және практикалық кешенді білімін калыптастыру.

4. Қысқаша мазмұны: Қазіргі жағдайындағы қаржы жүйесі. Қаржы жүйесінің негізгі қағидалары мен тұжырымдамалар. Қаржыны ұйымдастырудағы негізгі тәртібі. Кәсіпорындардағы құжаттау, құжат айналымы мен бақылау. Қаржылық бақылау, оның түрлері мен белгіленуі. Халықаралық қаржыны ұйымдастыру ерекшеліктері. Қаржылық ұйымдардың халықаралық түрлері.

5. Құзыреттілігі: Қаржы саласында қаржы тетіктерін дұрыс қолдана білу, несиелік қатынастарды және қаржы институттардың қызметінің негізін меңгеру.

6. Күтілетін нәтижелер: қаржы жүйесінің теориясы бойынша қажетті теhоиялық білімдердің белгілі бір минимумын білуі; қаржы саласында жұмыс жасау үшін қажетті тәжірибелік дағдыларға ие болуы; ҚР қаржы жүйесінің жұмыс істеу нормативтік – құқықтық базасын білуі тиіс.Джрауова Қ.С.- қауымдастырылған профессор міндетін атқарушы, э.ғ.к
Джрауова Қ.С.- ассоциированный профессор, к.э.н.
Jrauova K.S. -

Acting Associate Professor, Ph.D.2

а) Ақша. Несие. Банктер

Деньги. Кредит. Банки

Money. Credit. Banks


ANB 2202/ DKB 2202/

MCB 2202


БПТК/
БДКВ/
MSCC

3

5

2

3

Емт/

Экз/


exam

Жазбаша/ письменно/ written

1. Пререквизиттері: «Экономикалық теория»

2. Постреквизиттері: «Банк ісі», «Банктердің валюталық операциялары», «Банктік маркетинг», «Банктік менеджмент»  1. Пәннің мақсаты: Студенттердің бойында ақша, несие және банктердің теориялық аспектілері, ақша және несие жүйесінің жұмыс істеу негіздері, халықаралық несие – есеп айырысу және валюталық қатынастар бойынша, бағалы қағаздар нарығының негіздері бойынша білімдер жүйесін қалыптастыру.

4. Қысқаша мазмұны: Ақша, несие және банктердің теориялық аспектілері. Ақша несие жүйесінің жұмыс істеу негіздері. Қазақстан Республикасындағы ақша-несие жүйесі. Халықаралық несие – есеп айырысу және валюталық қатынастар. Бағалы қағаздар нарығының негіздері. ҚР банк жүйелерінің сипаттамасы. ҚР ақша-несие және банк жүйелерінің жұмыс істеу нормативтік – құқықтық базасы.

5. Құзыреттілігі: Қаржы саласында қаржы тетіктерін дұрыс қолдана білу, несиелік қатынастарды және қаржы –несиелік институттардың қызметінің негізін меңгеру.

6. Күтілетін нәтиже: ақша, несие және банктер теориясы бойынша қажетті теhоиялық білімдердің белгілі бір минимумын білуі; банк саласында жұмыс жасау үшін қажетті тәжірибелік дағдыларға ие болуы; ҚР ақша-несие және банк жүйелерінің жұмыс істеу нормативтік – құқықтық базасын білу.


Жеңсікбаева К.М.- аға оқытушы
Женсикбаева К.М. – старший преподаватель
Zhensikbaeva K.M.- Senior Lecturerб)Ақша теориясы
Теория денег
Theory of money

AT 2202/

TD 2202/


TM 2202

БПТК/
БДКВ/
MSCC

3

5

2

3

Емт/

Экз/


exam

Жазбаша/ письменно/ written

1. Пререквизиттері: «Экономикалық теория»

2. Постреквизиттері: «Банк ісі», «Банктердің валюталық операциялары», «Банктік маркетинг», «Банктік менеджмент»

3. Пәннің мақсаты: Қазіргі ақша теориясын оқып үйрету.

4. Қысқаша мазмұны: Ақша теориясының сапалық жақтары: ақшаның шығуы, табиғаты, функциялары, сатып алу күші және ақшаның құнын анықтайтын факторлар, «ақша» ұғымының «өтімді активтер» ұғымына трансформациялану алғышарттары, алтын стандартының алынуы және толыққанды ақшаның айналымнан кетуі, қазіргі заманғы несие жүйесінің дамуы және институционалдық құрылымдардың күрделенуі; ақша теориясының сандық жақтары: ақшаның экономикалық үдерістерге тигізетін әсері. Айналым жасау жылдамдығы, ақшаның тұтыну сұранысына, сақтықтар (жинақтар) мен инвестицияларға тигізетін әсері, ақша- несиелік реттеу, номинал ақша кірісі теориясы.

Ақшаның сандық теориясының трансакциялық нұсқасы және оның тауар айырбастау мәмілелерімен байланысы.

5. Құзыреттілігі: ақша қатынастарына байланысты экономикалық ойлар мен теориялар мектебінің негізін білу; ақша жүйесін дамытуда тарихи аспектілерді білу; ақша жүйесін ұйымдастыруда экономикалық және құқықтық аспектілерді білу;

6. Күтілетін нәтиже: Студенттердің бойында ақша, несие және банктердің теориялық аспектілері, ақша және несие жүйесінің жұмыс істеу негіздері бойынша білімдердің тұтастай жүйесін қалыптастыру.


Айдосова Б.Х.- аға оқытушы, э.ғ.к
Айдосова Б.Х. – старший преподаватель, к.э.н.
Aidosova B.H.- Senior Lecturer, Ph.D.
в) ҚР ақша жүйесі

Денежная система РК

System of money of RK


KRAZh 2202/

DSRK 2202/

SMRK 2202


БПТК/
БДКВ/
MSCC

3

5

2

3

Емт/

Экз/


exam

Жазбаша/ письменно/ written

1. Пререквизиттері: «Экономикалық теория»

  1. Постреквизиттері: «Банк ісі», «Банктердің валюталық операциялары», «Банктік маркетинг», «Банктік менеджмент»

3. Пәннің мақсаты: Студенттерге Қазақстан Республикасы ақша жүйесінің қалыптасу тарихы мен қазіргі даму жағдайы жөнінде теориялық білім негізін қалыптастыру және ғылыми ізденіс дағдыларын қалыптастыру.

4. Қысқаша мазмұны: Қазақстан Республикасындағы 1993 жылғы ақша реформасы және оның қажеттілігі мен жүргізілу ерекшеліктері. Ұлттық валюта теңгенің айналысқа енгізілуінің тарихи маңызы. ҚР ақша жүйесінің құрамдас элементтері. Ұлттық валютаның сатып алу қабілеті. ҚР ақша айналысын ұйымдастыру. Нақты және нақты ақшасыз айналым. Ақша массасы және ақша агрегаттары. ҚР ақша жүйесін реттеу.  1. Құзыреттілігі: Мамандар кәсіби және әлеуметтік қызметте ғылыми тәсілдерді дұрыс қолдана білуі қажет. Ақша жүйесінің негізгі даму заңдылықтарын, принциптерін, қаржылық институттардың қызметінің негізін, банктік және валюталық жүйеде даму тенденциясын талдауды үйрену.

6. Күтілетін нәтиже: студентердің бойында ҚР ақша жүйесінің қалыптасу тарихы, мәні мен маңызы, теңгенің тұрақтылығын қамтамасыз ету мәселелері жөнінде білім жүйесінің қалыптасуы және оны практикамен ұштастыру дағдыларының қалыптасуы

Жеңсікбаева К.М -аға оқытушы
Женсикбаева К.М. – старший преподаватель
Zhensikbaeva K.M.- Senior Lecturer
3

а) Баға және баға белгілеу

Цены и ценооб-разование

Prices and pricing


BBB 2203/

CCO 2203/

PP 2203


БПТК/
БДКВ/
MSCC

3

5

2

3

Емт/

Экз/


exam

Тест/

Тест/


test

1. Пререквезиттері: «Экономикалық теория», «Микроэкономика».

2. Постреквезиттері: «Корпоративтік қаржы», «Қаржылық менеджмент»

3. Пәннің мақсаты: баға түсінігін анықтау, бағалар жүйесі, құрамы мен құрылымы, баға саясатының мазмұны, инфляция жағдайында баға белгілеу, бағаларды мемлекеттік реттеу сынды баға белгілеу теориясының басты мәселелері бойынша негізгі теориялық білімдерді игеру.

4. Қысқаша мазмұны: Баға, оның экономикалық санат ретіндегі мәні, функциялары және факторлары. Бағалардың сыныптамасы және олардың жүйесі. Баға саясаты және оның мазмұны. Кәсіпорынның нарықта жүргізетін баға белгілеуінің әдістері. Баға белгілеудегі тәуекелдер және сақтандыру. Инфляция жағдайында баға белгілеу. Нарық жағдайында бағаларды мемлекеттік реттеу.

5. Құзыреттілігі. Білім алушының кәсіпорында баға белгілеу мәселелері тұрғысында теориялық және практикалық дағдыларды игеруі. Баға белгілеудің әдістері мен баға белгілеуде кездесетін тәуекелдерді анықтауға қатысты қабілеттердің болуы.

6. Күтілетін нәтиже: Пәнді игергеннен кейін білім алушы кәсіпорында баға белгілеудің теориялық негіздерін, баға саясатын жүргізуді, баға белгілеудің түрлерін білуі қажет. Кәсіпорында баға белгілеудің әдістерін қолдануға, баға белгілеу кезіндегі тәуекелдерді азайтуға қабілетті болуы қажет.Бекешева Д.А.- аға оқытушы, э.ғ.к.
Бекешева Д.А. – старший преподаватель, к.э.н.
Bekesheva D.A.- Senior Lecturer, Ph.D.
б)Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі

Конкурентоспособность национальной экономики

Competitiveness of national economy


UEBK 2203/

KNE 2203/

CNE 2203


БПТК/

БДКВ/

MSCC


3

5

2

3

Емт/

Экз/


exam

Тест/

Тест/


test

1. Пререквезиттері: «Экономикалық теория», «Микроэкономика».

2. Постреквезиттері: «Корпоративтік қаржы», «Қаржылық менеджмент»

3. Пәннің мақсаты: «Ұлттық экономиканың бәсекегеқабілеттілігі» пәнінің мақсаты мемлекеттің бәсекелестік артықшылықтарының негізгі түсініктері мен қалыптастыру стратегиясының қағидаттарын жүйелі меңгеру болып табылады.

4. Қысқаша мазмұны: Бәсекелестік қатынастардың теориялық негіздері. Бәсеке теориясының эволюциясы. Бәсекелестік артықшылық теориясы. Ұлттық бәсекелестік артықшылықтарды қалыптастыру жолдары. Экономиканың бәсекегеқабілеттілігін бағалаудың әдістемесі. Ұлттық бәсекелестік артықшылықтарды қалыптастырудың негізгі бағыттары. Қазақстан Республикасы экономикасының бәсекеге қабілетті дамуының мәселелері мен болашағы.

5. Құзыреттілігі: Білім алушылар бәсекеге қабелітті экономиканы қалыптастыру тұрғысында теориялық және практикалық білімдерді игеріп, оларды іс жүзінде қолдана білуі қажет.

6. Күтілетін нәтиже: Білім алушылар экономикалық дамудың заңдылықтары негізінде ұлттық экономиканың бәсекегеқабілеттілігімен байланысты мәселелерді талқылап, өз бетінше бағалай біледі. Бәсекегеқабілетті экономиканы қалыптастырудың түрлі теориялары мен оларды қолдану дағдыларын біледі.Берікболова Ұ.- аға оқытушы, магистр
Берикболова У. – стариший преподаватель, магистр
Berikbolova U. - Senior Lecturer, Master of Economicsв) Бизнесті бағалау

Оценка бизнеса

Business estimation


BB 2203/

OB 2203/


BE 2203

БПТК/
БДКВ/
MSCC

3

5

2

3

Емт/

Экз/


exam

Тест/

Тест/


test

1. Пререквезиттері: «Экономикалық теория», «Микроэкономика».

2. Постреквезиттері: «Корпоративтік қаржы», «Қаржылық менеджмент»

3. Пәннің мақсаты. «Бизнесті бағалау» пәнінің мақсаты түрлі меншік пен шаруашылықтану нысандарында бизнесті бағалаудың негізгі тәсілдемелері мен әдістерін және нақты міндеттерді шешу үшін кешенді бағалауларды есептеулерін оқып үйрену болып табылады.

4. Қысқаша мазмұны: Бизнесті бағалаудың заманауи түсінігі: пәні, мақсаты, тәсілдемелері. Құнының түрлері мен бизнесті бағалаудың негізгі қағидаттары. Бизнесті бағалауды анықтау үшін ақпараттық негізді қалыптастыру. Бағалау тәртібі. Бизнесті бағалаудың шығындар тәсілдемесі. Бизнесті бағалаудың табыстар тәсілдемесі. Бизнесті бағалаудың салыстырмалық тәсілдемесі. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау. Жер телімінің құнын бағалау. Жылжымайтын мүлікті бағалау. Кәсіпорын машиналары мен құрал-жабдықтарының құнын бағалау. Кәсіпорынның айналым капиталының құнын бағалау. Кәсіпорынның материалдық емес активтерін бағалау. Бизнесті бағалаудың шетел тәжірибесі.

5. Құзыреттілігі: Білім алушы бизнесті бағалаудың әдістері мен тәсілдемелерін, бизнесті бағалау үшін ақпараттық негіз қалыптастыруды, бағалау тәртібін мен түрлерін білуі қажет.

6. Күтілетін нәтижелер: Білім алушы бизнесті бағалаудың негізгі әдіс-тәсілдерін оқып-үйрену негізінде кәсіпорынның негізгі қаржылық көрсеткіштерін және соның негізінде бизнесті бағалауды, бизнесті бағалауда түрлі тәсілдемелерді қолдана біледі.Талапбаева Г.- аға оқытушы, э.ғ.к
Талапбаева Г.Е. – старший преподаватель, к.э.н.

Talapbaeva G.E. - Senior Lecturer, Ph.D.4

а) Статистика
Статистика
Statistics

Sta 2204

Sta 2204


Sta 2204

БПТК/
БДКВ/
MSCC

3

5

2

3

Емт/

Экз/


exam

Тест/

Тест/


test

1. Пререквезиттері: «Экономикалық теория», «Микроэкономика», «Макроэкономика»

2. Постреквезиттері: «Қаржы-банктік статистика», «Корпоративтік қаржы», «Компаниялар қызметін қаржылық талдау»

3. Пәннің мақсаты: Қоғам өмірінің жаппай құбылыстарын, кәсіпорындар мен салалар қызметінің және жалпы елдің экономикасы статистикасының көрсеткіштер жүйесін, түрлі салалардағы кәсіпорын қызметінің нәтижелері мен шарттарын статистикалық талдау тәсілдерін, зерттеу әдістерін игеру.

4. Қысқаша мазмұны: Статистиканың пәні және әдісі. Статистикалық зерттеулер. Әлеуметтік-экономикалық құбылыстарды статистикалық өлшеу. Көрсеткіштердің түрлері мен нысандары. Вариацияның орташа көлемі және көрсеткіштері. Іріктемелі әдіс. Әлеуметтік-экономикалық құбылыстарды талдауда серпіндер қатарларын қолдану. Әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың өзара байланысын статистикалық зерттеу.

5. Құзыреттілігі: меңгерген теориялық білім мен тәжірибелік икемділікті, дағдыны өндірісте, ғылыми тәжірибелік және оқытушылық қызметте пайдалану.

6. Күтілетін нәтиже: статистиканың ғылыми негізін біліп, экономикалық процестерді талдауда статистикалық әдістерді қолдана білу; өздігінен статистикалық ақпараттарды жинап өңдей білу, сонымен қатар статистикалық зерттеулердің нәтижелерін қорытынды шығаруды меңгеруАхметова А.А.- қауымдастырылған профессор, э.ғ.к
Ахметова А.А- ассоциированный профессор, э.ғ.к
Ahmetova A.A. - Acting Associate Professor, Ph.D.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет