Жұмыс оқу жоспарлары мен жұмыс бағдарламалары комитетінің төрағасы экономика және ақпараттық технологиялар факультетінін деканы Құлмырзаев Н. Сжүктеу 1.38 Mb.
бет3/5
Дата21.04.2019
өлшемі1.38 Mb.
1   2   3   4   5

1.Пререквизиттер: Программалау

2. Постреквизиттері: Программалаудың жаңа технологиялары

3. Пәннің мақсаты: Программалау тілдері жіктелімі мен технологияларын, С/С++ тілінің негізгі түсініктерін, функцияларын, операторлары мен конструкцияларын, негізгі құрылымдарын, оларды өңдеу алгоритмдерін оқыту арқылы күрделі программалық кешендерді жобалау тәсілдерімен таныстыру.

4. Қысқаша мазмұны: Си-дің интегралдық ортасы. Программа құрылымы. Препроцессор директивалары. Идентификаторлар. Көрсеткіштер, оларды қолдану түрлері. Функция, оның берілуі берілу формасы. Массивтер. Матрицалар. Жолдық қатарларды өңдеу. Файлдармен жұмыс істеу мүмкіндіктері. Си тілінің графикасы. Жады кластары. Си тілінің кітапханалық функциялары. Объектілі-бағытталған программалау. Класс түсінігі. Конструкторлар мен деструкторлар.

5. Құзыреттілігі: MS Visual С++ өңдеу ортасында Windows-қосымшаларды құрудың практикалық элементтерін демонстрациялау, қолданылған математикалық аппарат зерттеуімен толыққанды қосымшалар құру мысалдарын беру.

6. Күтілетін нәтиже: Күрделі программалық кешендерді жобалау тәсілдерін меңгеріп, қосымшалар құрады

1. Пререквизиты: Программирование

2. Постреквизиты: Новые технологии программирования

3. Цель дисциплины: Внедрить методы проектирования сложных программных комплексов путем обучения классификациям и технологиям языков программирования, базовых понятий, функций, операторов и конструкций C/ C++, базовых структур, алгоритмов их обработки.

4. Краткое содержание: Интегральная среда С++. Структура программы. Директивы препроцессора. Идентификаторы. Показатели, виды их применения. Функция, форма которой передается. Массивы. Матрицы. Измените строки строк. Возможности работы с файлами. Графика языка C. Классы памяти. Библиотечные функции языка C. Объектно-ориентированное программирование. Понятие класса. Конструкторы и деструкторы.

5.Компетенции: Освоят практические элементы создания приложений Windows в среде разработки Visual C++, а также создание полноценных приложений с использованием математического аппарата.

6. Ожидаемые результаты: Методы проектирования сложных программных комплексов, применение приложений.

1. Prerequisites: Programming

2. Postrequisites: New technologies of programming

3. The aim of discipline: To introduce the methods of designing complex programming complexes by teaching classifications and technologies of programming languages, basic concepts, functions, operators and constructions of C/C++, basic structures, algorithms of their processing.

4. Short content: The Si integral environment. Structure of the program. Preprocessor directives. Identifiers. Indicators, types of their application. Function, the form of which is transmitted. Arrays. Matrices. Edit row rows. Opportunities to work with files. Graphics of C language. Memory classes. Library functions of the C language. Object-oriented programming. The concept of class. Constructors and destructors.

5. Competencies: MS Demonstrate practical elements of Windows applications creation in the Visual C++ development environment, examples of creating full-fledged applications by using the mathematical apparatus used.

6. Expected result: Methods of designing complex software complexes, making applications


Мукеева Г.И.,

жаратылыстану ғылымдарының магистрі, аға оқытушы


б) Visual Studio ортасы
Среда Visual Studio
Environment Visual StudioVSO 1206

SVS 1206


EVS

1206


БПТК
БДКВ
BDCC

3

5

2

3

Емт./

Экз./


exam

Тест

1. Пререквизиттері: Программалау

2.Постреквизиттері: Программалаудың жаңа технологиялары

3. Пәннің мақсаты: Visual Studio визуальды программалау ортасында бағдарламалау жоболарын және өндірістегі берілгендер қорына кіріспе жасау. Сонымен қатар компьютерлік жобалардың жаңа түрін өңдеу. Visual Studio интегральды ортасымен және программалау негіздерімен таныстыру Программа құру жолдарын қалыптастыру.Visual Basic визуальды программалау ортасымен жұмыс жасауға үйрету.

4. Қысқаша мазмұны: Бағдарламалаудың фундаментальды ұғымдары: ІDE ортасында қарапайым программалар құруды үйрету, файлдық жүйе объектiлерiн пайдаланып формада сурет орнату, формалармен жұмыс жасау, модульдiк процедуралар құру, берiлгендер қорымен жұмыс жасай бiлуге үйрету, оның негізі туралы түсінік қалыптастыру және машықтандыру.

5. Құзыреттілігі: Педагогикалық білім беру жүйесінде болашақ мамандарды дайындаудың негізі ретінде программалауды меңгереді.

6. Күтілетін нәтиже: Visual Basic визуальды программалау ортасымен жұмыс жасай біледі.

1. Пререквизиты: Программирование

2. Постреквизиты: Новые технологии программирования

3. Цель дисциплины: Введение в визуализацию программирования визуализации и Visual Studio в среде визуализации Visual Basic. Кроме того, разработка нового типа компьютерного проекта. Знакомство с Visual Studio Integrated Media и основы программирования Формирование создания программного обеспечения. Обучение Visual Basic для работы с визуальной визуализацией.

4. Краткое содержание: Основные понятия программирования: обучение созданию простого программного обеспечения в среде DDE, формирование изображений с использованием объектов файловой системы, работа с формами, создание модульных процедур, обучение работе с переданными ресурсами, формулирование и понимание основ.

5.Компетенции: Освоят способность понимать и излагать получаемую информацию и представлять результаты исследований.

6. Ожидаемый результат: Возможность работать со средой визуализации Visual Basic.

1. Prerequisites: Programming

2. Postrequisites: New technologies of programming

 3. The aim of discipline: Introduction to visualization of visualization programming and Visual Studio in Visual Basic Visualization environment. Also, the development of a new type of computer project. Introducing Visual Studio Integrated Media and Basics of Programming Formation of Software Creation. Teaching Visual Basic to Work with Visual Visualization.

4. Short content: Fundamental concepts of programming: learning to create simple software in the DDE environment, forming images using file system objects, working with forms, creating modular procedures, learning to work with transmitted resources, formulating and comprehending the basics.

5. Competencies: The teaching of programming as the basis of future training in the system of pedagogical education.

6. Expected result: Able to work with Visual Basic visualization environment.Альменаева Р.У.,

Жаратылыстану ғылымдарының магистрі, аға оқытушы


в) #C программалау ортасы
Среда программирование С#
C# programming environmentCPO 1206

CPC 1206


CPE 1206

БПТК
БДКВ
BDCC

3

5

2

3

Емт./

Экз./


exam

Тест

1. Пререквизиттері: Программалау

2. Постреквизиттері: Программалаудың жаңа технологиялары

3. Пәннің мақсаты Бағдарламалау тілінің жіктелуін, объектіге бағытталған бағдарламалау негіздерін, С++ тілінде бағдарламалау ерекшеліктерін игеру.

4. Қысқаша мазмұны: NET платформасымен танысу. C# тіліне шолу. Типтер-мәндер және сілтемелер типтері. Операторлар және ерекшеліктер. Массивтер. Әдістер. Параметрлерді жіберу тәсілдері. Объектіге-бағытталған бағдарламалау негіздері. Сілтемелік типтермен жұмыстың негізгі қабылдаулары. Объектілерді құру және жою. Қоқысты автоматты жинаушы. Мұрагерлік. Интерфейстер. Аттар кеңістігі және компоненттер. Операторлар және оқиғалар. Қасиеттер және индексаторлар. Қасиеттер және атрибуттар.

5. Құзыреттілігі: Басқару элементтерін өңдеу кезінде С# тілінде бағдарламалаудың тәжірибелік дағдыларын игеру.

6. Күтілетін нәтиже: С# тілінде бағдарламалау арқылы клиенттік және серверлік қосымшаларды құру.

1. Пререквизиты: Программирование

2. Постреквизиты: Новые технологии программирования

3. Цель дисциплины: Разработка классификации языка программирования, основы объектно-ориентированного программирования, возможности программирования на C# .

4. Краткое содержание: Ознакомиться с платформой NET. Обзор языка C#. Тип-значения и типы ссылок. Операторы и технические характеристики. Массивы. Методы. Методы отправки параметров. Основы объектно-ориентированного программирования. Основная работа со ссылочными типами. Создание и удаление объектов. Сборщик мусора. Наследование. Интерфейсы. Пространство имен и компоненты. Операторы и события. Свойства и индексы. Свойства и атрибуты.

5. Компетенции: Применение на практике навыков программирования с использованием языка C++.

6. Ожидаемые результаты: Создание клиентских и серверных приложений путем программирования C #.

1. Prerequisites: Programming

2. Postrequisites: New technologies of programming

3. The aim of discipline: Development of programming language classification, object-oriented programming basics, programming features in C++.

4. Short content: Get acquainted with the platform NET. C# language overview. Type-values ​​and types of references. Operators and specifications. Arrays. Methods. Methods for submitting parameters. Fundamentals of object-oriented programming. Basic work with reference types. Creation and removal of objects. Garbage collector. Inheritance. Interfaces. Namespace and components. Operators and events. Properties and indexes. Properties and Attributes.

5. Competencies: Developing programming skills in programming C# in editing the controls.

6. Expected result: Creating client and server applications by programming C #.Альменаева Р.У., жаратылыстану ғылымдарының магистрі,

аға оқытушы
2 курс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

А) Саясаттану және әлеуметтану

Политология и социология

Polytology and Sociology


SA 2102

PS 2102


PSS 2102

БП/ТК

ООД/КВ


GED/CC

3

5

2

1

Емт.

Экз


exam

тест

тест


test

1.Пререквизиттері:Талап етілмейді.

2. Постреквизиттері:Философия

3. Пәннің мақсаты: Студенттерге қоғамның саясаттық және әлеуметтік сферасы, әлеуметтік заңдылықтар туралы толық, жан-жақты ғылыми негізделген ақпарат беру.

4. Қысқаша мазмұны:

Саясаттанудың негізгі бөлімдері: саяси институттар, саяси мәдениет, саяси элита, геосаясат, саяси билік, саяси дағдарыс, модернизация, саяси режимдер және әлеуметтік қоғам, әлеуметтік қатынастар туралы мағлұмат алу.

5. Құзыреттілігі:

-Саясаттану және әлеуметтану пәні негізінде студенттің әлеуметтік-саяси білімі мен саналығын көтереді;

-Білімдік-кәсіби әдістері мен саяси технологиялар игеріледі;

-Саяси-әлеуметтік өмір және саяси процестер туралы студенттің инновациялық, шығармашылық ойлау логикасы дамиды;

-Студенттің ұйымдастырушылық, коммуникативтік, конструктивтік, қолданбалы және басқа да қабілеттері қалыптастырылады.

6. Күтілетін нәтиже:Студент жинақтаған теориялық білімін өзінің қоғамдық өмірінде, іс-тәжірибесінде саяси, әлеуметтік, ұғымдарды пайдалана алады.


Әбенов Е.

с.ғ.к. аға оқытушы
Б) Жастар саясаты

Молодежная политика

Youth policy


Zh2102

MP2102


YP2102


1. Пререквизиттері:Талап етілмейді.

2. Постреквизиттері:Философия.

Мақсаты: Студентті ҚР жастарға рухани, мәдени, бiлiм алу, кәсiби қалыптасуы мен дене тәрбиесiн дамытуы үшiн әлеуметтiк-экономикалық,құқықтық, ұйымдастырушылық жағдайлар мен кепiлдіктер жасау, бүкiл қоғам мүддесi үшiн олардың шығармашылық әлеуетiн ашу мақсатында жасалған мемлекеттiк жастар саясаты туралы толық ақпарат беру.

4.Қысқаша мазмұны: Жастар саясаты концепциясы, жастар саясаты бағдарламасы,

5.Құзыреттілігі: Пәннің объектісімен, пәнімен, негізгі категорияларымен, жастардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғай алуды, жастарға көмек беру және әлеуметтік қызметтер көрсету, жастардың әлеуметтiк маңызды бастамаларын iске асыру жолдарын үйренген.

6.Күтілетін нәтиже: Студент мемлекеттік жастар саясаты концепциясы, жастар саясаты бағдарламасы, үкіметте және жергілікті басқару органдарының жастар ісі жұмыстарын толық меңгереді.
Әбенов Е.М.

с.ғ.к. аға оқытушыВ) Медиация негіздері

Основы медиации

Fundamentals of Mediation


MN 2102

OM 2102


FM 2102


1. Пререквизиттері: Талап етілмейді.

2. Постреквизиттері: Философия.

3.Пәннің мақсаты: Студенттердің жанжалдарды шешу жолдары туралы білімі мен идеяларын қалыптастыру. Оларды ғылыми және практикалық дискурспен таныстыруда медиацияны қолдану.

4. Қысқаша мазмұны: Өндірісте, қоғамда, отбасында тараптардың ерікті келісімі бойынша жүзеге асырылатын, олардың өзара қолайлы шешімге қол жеткізуі мақсатында медиатордың жәрдемдесуі мен тараптар арасындағы дауды реттеу рәсімі.

5. Құзыреттілігі: Студент өзің жақсартуға және дамытуға қабілеті

интеллектуалдық және жалпы мәдени деңгей көтеру, бастаманы қолдана білу, тұтастай қабылдау iстiң нәтижелерi үшiн толық жауапкершiлiк алуды үйренен

6. Күтілетін нәтиже: Студент медиацияның теориялық негіздері;

медиация және дауды шешудің баламалы нұсқалары арасындағы айырмашылық;

медиатор қызметінің негізгі принциптері меңгереді


Әбенов Е.М.

с.ғ.к. аға оқытушы

2

а)Экономикалық теория негіздері

Основы экономической теории

Basics of economic theoryETN

2206


ОЕТ

2206


BET

2206


БП/ТК

БД/КВ


BD/CC


3

5

2

3

Емтихан

Экзамен


Exam

Жазбаша

Письмен но

writing


1.Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы

2.Постреквизиттері: Білім берудегі менеджмент

3.Пәннің мақсаты: Заман талабына сай экономикалық ой өрісін кеңейту болып табылады.

4.Қысқаша мазмұны: Нарықтық экономиканың әрекет ету заңдарымен прициптері туралы, экономикалық үлгілерді және оның әдістерін қарастырады;

5.Құзыреттілігі: Экономикалық құрылымдар және халықаралық экономикалық қатынастар деңгейңіде нарықтық экономиканың заңдары мен принциптері туралы оқып үйренеді;

6.Күтілетін нәтиже:. Білім алушы мемлекеттің экономикалық саясатының салдарын алдын алуда экономикалық үлгілерді пайдалана білу, өз бетімен ізденіс жұмыстарын игеру, негізгі тұжырымдамаларды біліп үйренеді.
М.А.Өмірзақова

э.ғ.к., қауым.проф.м.а.


б) Нарықтық экономика негіздері

Основы рыночной экономики

Basics of market economy


NEN 2206

ORE


2206

BME


22061.Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы

2.Постреквизиттері: Білім берудегі менеджмент

3.Пәннің мақсаты: Білім алушыға нарықтық экономиканың қалыптасуындағы ой пікірлер мен оның дамуы атақты экономист-ғалымдардың негізгі еңбектерінің мазмұны жайлы нақты

білімдер беріп, қазақстандық экономикалық ғылымның қалыптасуы мен шаруашылықты жүргізудің заңнамалық аспектілері жайлы негізгі қалаушы білімдерді беру.
М.А.Өмірзақова

э.ғ.к., қауым.проф.м.а.


в)Экономикалық ілімдер тарихы

История экономических учений

History of economic theory


EIT

2206


HEU

2206


HET

22061.Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы

2.Постреквизиттері: Білім берудегі менеджмент

3.Пәннің мақсаты: Білім алушыға әлемдік экономикалық ой-пікірлер тарихының негізгі кезеңдері, атақты экономист-ғалымдардың интеллектуалдық өмірбаяны мен негізгі еңбектерінің мазмұны жайлы нақты білімдер беріп, қазақстандық экономикалық ғылымның қалыптасуы мен шаруашылықты жүргізудің заңнамалық аспектілері жайлы негізгі қалаушы білімдерді беру.

4.Қысқаша мазмұны: Меркантилизм. Физиократтар.Маржинализм.

Кейнсиандықтар. Классиктер мектебінің қалыптасуы. Қазақстандағы экономикалық ой-пікірлердің қалыптасуы.

Қазақстандағы нарықтық қатынастар.

5.Құзыреттілігі: Білім алушы экономикалық ілімдер мектептерінің ерекшеліктері мен нақты экономист-ғалымдардың еңбектері жайлы білім алып, оқып үйренеді.


М.А.Өмірзақова

э.ғ.к., қауым.проф.м.а.3

а) Операциялық жүйелер
Операционные системы
Operating Systems

OZh

2208


OS 2208
OS 2208

БП/ТК

БД/КВ

BD/CC


3

5

2

3

Емт./

Экз./


exam

жазбаша/

письменно/

written form


 1. Тілдер және программалау технологиясы, Қолданбалы бағдарламалар пакеті

 2. Көппроцессорлы ЭЕМ дер архитектурасы

 3. Операциялық жүйелердің даму тарихы. Операциялық жүйе типі. Операциялық жүйе концепциялары. Операциялық жүйе сервисі. Жүйелік программалар. Командалық интерпретатор немесе қабықша. Операциялық жүйелер структурасы. Процестер және ағындар. Процесс концепциясы. Процесс моделі. Процесс күйі. Семафорлар. Мьютекстер. Мониторлар. Барьерлер. Жоспарлау. Даму және жоспарлау алгоритмі. Өзара тосқауылдау. Страусты алгоритмі. Жадты басқару. Адрестерді баптау және қорғау. Жалғау. Жадты битті массивтермен басқару. Виртуальды жад. Беттерді орналастыру алгоритмі. Сегменттеу. Файлдық жүйлер. Операциялық файлдар. Файлдар реализациясы. Каталогтар жүйесі. Енгізу-шығаруды басқару. Енгізу-шығару аппаратурасының принциптері. Құрылғы драйверлері. Буферлеу. Дискілер. Дискілерді форматтау. Дискілердің аппаратты бөлігі. Таймерлер. Алфавитті–сандық терминалдар. Желілік терминалдар. Опреацилық жүйе мысалдары: UNIX, Linux, Windows.

 4. Операцилық жүйелердің тарихи дамуына шолу жасау; операциялық жүйелердің концепциясын үйрету; операциялық жүйелердің функцияларымен таныстыру;

6.Операциялық жүйелерді пайдаланушының, администратордың, программисттің және жобалаушының көзқарасымен операциялық жүйелерді зерттей алады.

Жарменова Б.Қ. жаратылыстану ғылымдарының магистрі, аға оқытушы
б) HTML-технологиялары
HTML технологии
HTML technology

HT 2208

HT 2208


HT 2208 1. Қолданбалы бағдарламалар пакеті

 2. 3Ds max ортасымен жұмыс

 3. HTML- базалық технология. Өлшеуіш тегтер оқып білу

 4. Техникалық, экономикалық ақпараттық жүйелер және ақпараттық технологиялар. Гуманитарлық салалардағы ақпараттық жүйелер. Экономикалық ақпараттық жүйелердің қамтамасыз етуші және функционалды бөліктері. Коммерциялы, иллюстрациялы және ғылыми графика. Ақпаратты желілік технологиялар. Каналдар коммутация-сының желілері, хабарлар коммутациясы, пакеттер коммутациясы. Электронды почта. Почталық серверлер. Ерекше, топтық және жалпы тәртіптер. Мәліметтерді өңдеудің және сақтаудың үлестірілген технологиялары. Мәлімет-тердің үлестірілген өңдеуі. Жойылған сұраныс. Мәліметтерді орталықтанды-рылған және орталықтандырылмаған ұйымдастыру. Қостау және үлестіру әдістері. Мәліметтерді сақтауды аралас ұйымдастыру. Программалаудың инстру-ментальды құрылғылары. Мәліметтерді үлестірімді өңдеу технологияларының түрлері. Гипермәтіндік технологиялар. Ақпараттарды көрсету әдістері. Гипермәтіндер, ақпаратты материал, ақпаратты статья, тезаурус, басты тақырыптар тізімі. Мультимедиа техноло-гиясы. Мультимедиа - акселератор. Графикті акселератор. Мәліметтерді қорғаудың базалық технологиялары. Қорғалған каналдардың технологиялары.

 5. Web-дизайнмен жұмыс істеуде қажет болатын, Internet-те программалаудың маңызды түсініктері мен сұрақтарын оқып білу.

 6. HTML тегтерін пайдаланып қарапайым веб беттерді құра алады

Құлмырзаев Н.С., э.ғ.к., аға оқытушы
в) Растрлық графикамен жұмыс
Работа с растровой графикой
Working with bitmaps

RGZh 2208

RRG 2208


WWB 2208


1.Қолданбалы бағдарламалар пакеті

2. Компьютерлік графика негіздері

3.Суретті полиграфияда қолдануға дайындау. Суретті сақтау және экспорттау кезінде файлдың тиімді форматын таңдау

4.Растрлық графика курсы дизайнның барлық салаларында, компьютерлік модельдеу және т.б. салаларында кеңінен қолданылатын растрлық графика редакторында жұмыс жасау дағдысын қалыптастырады.

5.Суреттерді сандық берілгендерді қолдану арқылы ауқымды және локальды коррекция жасау. Суреттің негізгі парметрлерін өзгерту және қиып алу. Коллаж және фотомонтаж жасауда қабаттарды пайдалану. Суреттен дефектілерді жою. Ретушь жасау. Жаңа иллюстрациялар жасау үшін сурет салу құралдарын қолдану. Суреттің көрнекіліген арнайы эффектілер қолдану арқылы арттыру. Суретті сканерлеу, муарды алып тастау.

6.Суретті полиграфияда қолдануға дайындай алады. Суретті сақтау және экспорттау кезінде файлдың тиімді форматын таңдай алуы қажет.Бекмұратова Х.Қ, аға оқытушы

4

а) Компьютерлік математика
Компьютерная математика

Computer mathematicsKM 2209
KM 2209

CM 2209БП/ТК

БД/КВ


BD/CC

3

5

2

4

Емт./

Экз./


exam

жазбаша/

письменно/

written form


 1. Қолданбалы бағдарламалар пакеті

 2. Сандық әдістер. Тиімділік әдістері.

 3. Maple, Mathcad бағдарламасын оқып білу

 4. Компьютерлік матаматикаға кіріспе. Maple жүйесінің интерфейсі, сұхбат режимінде жұмыс істеу, программа терезесі, математикалық өрнектердің форматы, символды есептеулер, график сызу құралдары. Операторлар мен операндалар түрлері, математикалық функциялар, векторлар, матрицалар, қатарлар, берілгендермен жұмыс, қолданушы функциясы мен процедурасын жасау, шартты операторлар, циклдармен жұмыс, модулдар мен макростар. Математикалық талдау. Қосындыны есептеу, туындыны табу, функция дифференциалы мен интегралын есептеу, теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу, функция шегін табу, қатарларға жіктеу, мат.статистика есептерін шешу, есептерді сандық әдіспен шешу жолдары. График салу. Екі өлшемді графиктер салу, бірнеше функция графигін бір координата осіне салу, үш өлшемді графиктер салу, графиктердің кеңейтілген құралдарын қолдану, анимация жасау. Математикалық пакеттер. Maple-дің негізгі пакеттері, интегралды есептеу пакеттері, сызықты алгебра пакеті. Ғылыми-техникалық есептер. Күрделі функцияларды есептеу, физикалық құбылыстарды модельдеу, электронда схемаларды моделдеу және сандық есептеулер жүргізу.

 5. студенттерді компьютерлік математиканың негізгі ұғымдарымен таныстыру және математикалық есептерді компьютерде шешу барысында қолданылатын өңдеу, талдау және тиянақтау әдістерін пайдалануға үйрету.

 6. Күрделі математикалық есептерді аталған бағдарламаларды пайдалана отырып шығара алады

Жакиш А.Н.,

Информатика магистрі, оқытушы


б) Математикалық модельдеу
Математическое моделирование
Mathematical modeling

2209 MM
2209 MM
2209

MM 1. Қолданбалы бағдарламалар пакеті

 2. Математикалық логика,Тиімділік әдістері және операцияларды зерттеу

3.Процесстерді басқару кезінде математикалық модельдер мен әдістерді, есептеуіш техниканы пайдаланудың білім мен машықтарын қалыптастыру

4.Экономикалық есептеулерді математикалық модельдеудің теориялық негіздері. Экономикалық жүйелерді басқару мен жоспарлау процесстерін тиімділеудің мәні мен рөлі. Экономикалық есептеулерді математикалық модельдеу мәні. Математикалық модельді жалпы түрде анықтау және оны шешудің әдісін таңдау. Динамикалық программалау. Стохастикалық программалау. Өнім сапасын басқарудың тиімділігі.

5.Есептеулерді шешу үшін математикалық модельдеу әдістерін пайдалану облысында құзыретті болуы тиіс.

6. Модельдеу негіздерін меңгере алады.Жүсіпбек Б.К.,

Информатика магистрі,

аға оқытушы

в) Есептеу информатикасы/

Вычислительная информатика/

Сomputational informatics


EI 2209
VI 2209

TCCS 2209
 1. Қолданбалы бағдарламалар пакеті.

 2. Тиімділік әдістері, Информатикадан есептер шығару әдістемесі.

3.Ақпаратты математикалық өрнектеу формаларын, Статикалық, Динамикалық. Кодтау. Декодтау оқып білу. Информатиканың фундаментальдi ұғымдарын: ақпараттар теориясының негiзi, цифрлық автоматтар теориясы, алгоритмдер теориясы, алгоритмдер тиiмдiлiгiнiң анализi, ақпараттық модельдеу және информатиканың семантикалық негiзi туралы түсiнiк қалыптастыру және машықтандыру.

4.Бағдарлама түрлері сандық әдістерді қолдану кездейсоқ шамалардың үлестіру заңдылықтарын зерттеу,.

5.Студенттерді есептеу информатикасының негізгі ұғымдарымен таныстыру және математикалық есептерді компьютерде шешу барысында қолданылатын өңдеу, талдау және тиянақтау әдістерін пайдалануға үйрету.

6.Кездейсоқ сандар генерациясын пайдаланып есептер шығару көпшілікке қызмет ету теорясында қолдануДәуітбаева А.О., т.ғ.к.,

аға оқытушы5

а) Компьютерлік желілер
Компьютерные сети
Computer networks


KZh 2210

KS 2210


CN 2210


БП/ТК

БД/КВ

BD/CC


3

5

2

4

Емт./

Экз./


exam

тест/

тест/


test

 1. Информатиканың теориялық негіздері

 2. Криптография

 3. Компьютерлік желілер түрлерін және оларды құрастыру тәсілдерін оқып білу.

 4. Компьютерлік желілер түсінігі және түрлері. Сервер. Клиент. Желілер қызметі. Негізгі топологиялар. Топологияны таңдау. Протоколдар, интерфейс, коммуникациялық протоколдардың стегі ұғымдары. Желінің OSI деңгейлерінің мақсаттары. Дискреттік мәліметтерді тасымалдау негізі. Кабельдердің стандарттары. Физикалық деңгейде мәліметтерді тасымалдау әдістері. Компьютерлік желідегі коммутация әдістері. Пакеттердің коммутация принциптері. Жергілікті желілердің негізгі технологиялары. 802.х. IЕЕЕ стандарттарының құрылымдары. Жүйелік архитектуралар. ETHERNET, TOKEN RING, TCP протоколдар. Жергілікті желілердің коммуникациялы жабдықтауы. Желілі адаптерлердің функция, мінездемелері және күйге келтіру параметрлері. Концентраторлар. Көпірлер және коммутаторлар арқасында желіні структуризациялау. Виртуалды жергілікті желінің технологиясы. Маршрутизаторларды топтастыру және негізгі мінездемелері. ТСР/IР протоколдарының стегі. IР пакет құрылымы. IР желідегі адрестер. Маска қолдану. ТСР/IР утилиттері. Желілі операциялық жүйелер. Функция және архитектурасы. Локалды ресурстарды басқару. Қазіргі замандағы операциялық жүйелерге шолу. Басқарушы функциялары және басқару құралдары. Қауіпсіздікті қамтамасыз ететін архитектура. Мәліметтерді қорғау әдістері. Аутентификация әдістері және рұқсаттарды басқару. Қорларды тексеру.

 5. Компьютерлік желілер негіздерін үйрену, жергілікті желілер технологияларын және оларды қолдау түрлерін меңгеру.

 6. Желлілерді ұйымдастыра және басқара алуы қажет.

Альменаева Р., жаратылыстану ғылымдарының магистрі,

аға оқытушы


б) Компьютерлік жүйелер және желілер
Компьютерные системы и сети

Computer systems and networksKZhZh 2210
KSS 2210
CSN

2210


БП/ТК

БД/КВ


BD/CC1.Информатиканың теориялық негіздері

2.Криптография 1. Желiлердегi ұйым және есептеуiш жүйелер және желiлер, дербес компьютердiң жұмысының ерекшелiктерiнiң қызмет етуiнiң қағидаттары, берiлу, сақтау, iздестiру, өңдеу және ақпараттың ұсынысының қазiргi компьютер торлық технологиялары және тәсiлдерiмен танысуды меңгерту

 2. Есептеуiш машинасы, жүйелер және ЭЕМ желiлерiнiң ерекшелiгі. ЭЕМ, жүйелер және ЭЕМ желiлерiнiң құрылыстың қағидаттары және ұйымы. Қазiргi ЭЕМдер, кешендердiң жүйелерiнiң құрылысының қағидаттары. ЭЕМ желiсiн жасау. ЭЕМ логикалық және есте сақтайтын элементтер. Функционалдық ЭЕМ түйiндерi. Бис және сбис схемотехника.

 3. Есептеу жүйелер және желілердің саласында құзыретті болуы тиіс.

 4. желiлердегi компъютер желiсi, қаржы және берiлу, өзгерту және ақпараттың ұсынысының тәсiлдерiн, есептеуiш жүйелер және желiлердi жiктеудi, қазiргi технологиялар және есептеу кешендер және желiлердiң архитектураларының ерекшелiгiн меңгеруі қажет.

Досжанов Б.А.,

п.ғ.к., академиялық профессор


в) Желілік құрылғылар
Сетевые устройства
Network devices

ZhK

2210


SU 2210

ND 2210


БП/ТК
БД/КВ
BD/CC1.Информатиканың теориялық негіздері

2.Криптография

3.Желілік құрылғылар түрлерін және оларды құрастыру тәсілдерін оқып білу.

4.Концентраторлар.Қабылдап таратқыштар. Қайталағыштар(сетевые повторители). Көпірлер(сетевые мосты).

Шлюздер(шлюзы).Маршрутизаторлар.

Бір деңгейлі желілер. Жергілікті желі компоненттері

5.Есептеу жүйелер және желілердің саласында құзыретті болуы тиіс.

6.желiлердегi компъютер желiсi есептеуiш жүйелер және желiлердi жiктеудi, қазiргi технологиялар және есептеу кешендер және желiлердiң архитектураларының ерекшелiгiн меңгеруі қажет.Жарменова Б.К.,

жаратылыстану ғылымдарының магистрі,

аға оқытушы


6

а) Дискретті математика

Дискретная математика

Discrete Math


DM 2211

DM 2211


DM 2211

БПТК

/БДКВ/


BDCC

3

5

2

4

Емт./

Экз./


exam

жазбаша/

письменно/

written form


1. Аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра

2. Информатика салаларын кіріктіріп оқыту, Негізгі мектепте информатикалық білім беру

3.Студенттердi дискреттiк математиканың негiзгi бөлiмдерi және олардың қолдануларымен таныстыру. Бұл информатика мамандарын дайындағанда басқа курстарды дұрыс меңгеруге мүмкiндiк бередi.


 1. Курсты оқығанда дискреттi объектiлер, шектi жиындар, буль функциялары, айтылымдар алгебрасының формулалары, графтар және тiзбектер және құпиялар теориясының проблемаларымен танысады. Тривиальды емес алгоритмнiң мысалдарының қорын толықтырады. Жиындар, ішкі жиындар және элементтер. Жиындар алгебрасының теңдігі. Анықталушы және ескерiлетiн түсiнiктер мен арнайы терминдердiң мөлшерi бұрынғыға қарағанда нақтылай түсiндiрiледi. Дискреттi математиканың, комбинаториканың әдiстерiн меңгеру, графтар мен құпиялар теориясының ұғымдарымен танысу, формальды қорыту және дәлелдеу әдiстерiмен танысу.

 2. Студенттер жоғарғы оқу орнында қарастырылатын стандарттық бағдарлама бойынша дискреттi математика жайында қажеттi нақты мәлiметтер алады.

 3. Көп қолданылатын практикалық есептердi шығаруда, студенттерге келтiрiлген тұжырымдарды дәлелдеу және жаттығуларды орындау студенттердiң дискреттi математиканың әдiстерiн меңгеруге мүмкiндiк бередi.

Мукеева Г.И

жаратылыстану ғылымдарының магистрі, аға оқытушы


б) Графтар теориясы
Теория графов
Graph theory

GT 2211

TG 2211


GT 2211


1. Аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра

2. Логикалық программалау

3.Студенттердің графтар теориясының негізгі ұғымдарын меңгеріп, комбинаторика есептерін шешу мен граф құрудың әдістерін үйрету

4.Қарапайым ұғымдар (түсініктер) мен анықтамалар. Көбейту мен қосу қағидасы ( принципі). Орын ауыстыру, орналастыру мен үйлестіру. Графтар дәрежесінің қасиеттері. Эйлер теориясы Бағытталған графтар. Графтардын ең қарапайым қасиеттері. Ашық (дерево) және тұйық (цикл) графтар ұғымы. Жазық графтар қасиеттері. Ашық графтар қасиеттері. Эйлер графтарымен қолды үзбей сызу есептері. Ілулі граф. Ілулі графтағы қысқа жолдар және қысқа маршруттарды құрудың Форда алгоритмі. Графта қысқа жол іздеу. Графтағы ара-қашықтықтардың сипаттамалары. Графты орап өту. Графтарды бояу және Зыков алгоритмі. Бағытталған графтар және Форд-Фалкерсон алгоритмі.

5.Студенттердің абстрактілі, алгоритмдік ойлау мәдениетін қалыптастыру.

6.Комбинаторика есептерін шеше алады және граф құра аладыТоқсанова С.К.,

аға оқытушы


в) Символдық математика
Символьная математика
The symbolic mathematics

SM 2211

SM 2211
TSM 2211
 1. Аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра

 2. Сандық әдістер. Тиімділік әдістері және операцияны зерттеу

 3. Maple бағдарламасын, операндтар қызметтерін оқып білу.

 4. Maple жан-жақты ойластырылып жасалған компьютерлік математика жүйесі. Ол математикалық және соған жақын барлық пәндердің жай есептеулерінен бастап күрделі есептеулеріне дейін шеше алады. Физикалық құбылыстардың математикалық моделін жасайды. Көркем графика салады. Тек символды есептеулерді ғана емес сандық есептеулерді де жүргізеді және оны графиктік түрдегі көркем кескінін салады

 5. Пәнді оқытудың негізгі мақсаты- студенттерді мәтіндік, формулалық және графиктік редактор ретінде де қолдануға болатын қуатты есептеуіш жүйе- Maple программасымен таныстыру.

 6. Күрделі математикалық есептерді аталған бағдарламаларды пайдалана отырып шығара алады

Жүсіпбек Б.К.,

Информатика магистрі, аға оқытушы
Каталог: Imdo -> Docs -> КЭД
КЭД -> Исследование экологии окружающей среды/ Research of the ecolody of the environment
КЭД -> Қызылорда облысының білім басқармасының «Қызылорда облыстық оқу орталығы (әдістемелік кабинет)» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің орталық директоры Асқаров С.Қ
КЭД -> 2. Постреквизиттері: Жерге орналастыру барысындағы геодезиялық жұмыстар, жер мелиорациясы
КЭД -> М а. Камитбекова Ж. У
КЭД -> Курсы/курс/course Академиялық кезең
КЭД -> A Бейорганикалық химияның теориялық негіздері


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет