Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудiң белсендi шараларына қатысатынжүктеу 49.67 Kb.
Дата22.04.2019
өлшемі49.67 Kb.

Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудiң   
белсендi шараларына қатысатын   
адамдардың ұтқырлығын арттыруға  
жәрдемдесу және оларға мемлекеттiк 
қолдау шараларын көрсету қағидаларын
5-қосымша            

Әлеуметтік келісімшарт


      ___________________             20__ жылғы «___» ______________
       (жасалатын орны)

      Бұдан әрі «Халықты жұмыспен қамту орталығы» деп аталатын ______


_____________________________________________________________________
       (уәкілетті өкілдің лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты)
атынан __________________________________ бір тараптан және бұдан әрі
«Бағдарламаға қатысушы» деп аталатын ________________________________
                           (Халықты жұмыспен қамту орталығының атауы)
_____________________________________________________________________
    (бағдарламаға қатысушының тегі, аты, әкесінің аты, жеке басын
     куәландыратын құжаттың сериясы, нөмірі, кім және қашан берді)
екінші тараптан төмендегілер туралы осы әлеуметтік шартты (бұдан әрі
– келісімшарт) жасасты:

1. Келісімшарттың мәні


      1. Келісімшарт әлеуметтік-экономикалық даму әлеуеті төмен елді
мекеннен әлеуметтік-экономикалық даму әлеуеті жоғары елді мекенге
көшу, сондай-ақ мемлекеттік қолдау шараларын көрсету мақсатында
жасалды.
      2. Халықты жұмыспен қамту орталығы, Бағдарламаға қатысушы, ал
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 18 шілдедегі № 817
қаулысымен бекітілген Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді
шараларына қатысатын адамдардың ұтқырлығын арттыруға жәрдемдесу және
оларға мемлекеттік қолдау шараларын көрсету қағидаларында (бұдан әрі
– Қағидалары) көзделген жағдайларда жұмыс беруші келісімшарттың
тараптары (бұдан әрі – тараптар) болады.
      3. Жұмыс беруші жауапты лауазымды тұлғаның қолымен және мөрмен
расталған әлеуметтік келісімшартқа қосылу туралы жазбаша өтінішті
(хабарламаны) беру арқылы келісімшартты жасасқанын растайды.

2. Тараптардың міндеттері


      1. Халықты жұмыспен қамту орталығы:
      1) Бағдарламаға қатысушыны жаңа тұрғылықты жері бойынша
тіркеуге жәрдем көрсетуге;
      2) Бағдарламаға қатысушыдан көшуге субсидия тағайындау және
қызметтік тұрғын үй бөлу үшін өтініш және құжаттар пакетін
қабылдауға;
      3) тұрғын үй комиссиясының Бағдарламаға қатысушыға қызметтік
тұрғын үй беру туралы шешім қабылдауға;
      4) Бағдарламаға қатысушымен қызметтік тұрғын үйді жалға беру
шартын жасасуға;
      5) көшуге субсидия тағайындау туралы шешім қабылдауға және
субсидияны Бағдарламаға қатысушының дербес шотына аударуды жүзеге
асыруға;
      6) Бағдарламаға қатысушыларды қызметтік тұрғын үйге
қоныстандыруды қамтамасыз етуге;
      7) Бағдарламаға қатысушыларды тұрақты жұмыс орындарына
орналастыруға жәрдемдесуге және бақылауды жүзеге асыруға;
      8) Бағдарламаға қатысушы мен жұмыс берушінің келісімшартты
орындауына мониторингті жүзеге асыруға міндеттенеді.
      2. Бағдарламаға қатысушы:
      1) көшуге жолдама мен әлеуметтік келісімшартты алғаннан кейін
белгіленген мерзімде межелі елді мекенге келуге;
      2) халықты жұмыспен қамту орталығына көшуге субсидия тағайындау
және қызметтік тұрғын үй бөлу үшін өтініш және құжаттар пакетін
беруге;
      3) халықты жұмыспен қамту орталығымен қызметтік тұрғын үйді
жалға алу шартын жасасуға және оған белгіленген мерзімде қоныстануға;
      4) жұмыс беруші ұсынған тұрақты жұмыс орнына жұмысқа орналасуға
не кейін жұмысқа орналасумен кәсіптік оқудан өтуге;
      5) коммуналдық және жалдау ақысын уақытында төлеуге;
      6) халықты жұмыспен қамту орталығының сұрауы бойынша өзінің,
сондай-ақ жұмыс берушінің міндеттемелерінің орындалуына мониторингті
жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты, құжаттарды уақытында және толық
ұсынуға міндеттенеді.

3. Тараптардың құқықтары


      1. Халықты жұмыспен қамту орталығының:
      1) шыққан жерінің халықты жұмыспен қамту орталығынан
Бағдарламаға қатысушының көшу тәртібі мен мерзіміне қатысты ақпаратты
сұратуға;
      2) бағдарламаға қатысушыдан және жұмыс берушіден келісімшарттың
талаптарын уақытында және тиісінше орындауын талап етуге;
      3) келісімшарт шеңберінде өзге де мәселелерді шешуге құқығы
бар.
      2. Бағдарламаға қатысушының:
      1) шыққан жерінің халықты жұмыспен қамту орталығынан көшу
тәртібі мен мерзімдері және қабылдау шарттары туралы, оның ішінде
қызметтік тұрғын үймен қамтамасыз ету және тұрақты жұмыс орнына
жұмысқа орналасу мәселелері бойынша ақпарат алуға;
      2) келісімшартта көзделген мемлекеттік шараларды алуға;
      3) халықты жұмыспен қамту орталығы мен жұмыс берушіден
келісімшарттың уақытында және тиісінше орындалуын талап етуге құқығы
бар.

4. Өзге де шарттар


      1. Келісімшартқа тараптардың келісімі бойынша қосымша
әлеуметтік келісімшартқа қол қою арқылы өзгерістер мен толықтырулар
енгізілуі мүмкін.
      2. Осы келісімшарт оған халықты жұмыспен қамту орталығы,
Бағдарламаға қатысушы қол қойған және жұмыс берушінің келісімшартқа
қосылуы туралы өтінішін (хабарламасын) алған сәттен бастап күшіне
енеді.
      3. Келісімшарттың қолдану мерзімі 20__ жылғы «___» _____ дейін.

5. Келісімшарт талаптарының орындалмағаны үшін тараптардың
жауапкершілігі


      Келісімшарттың талаптарын орындамағаны және (немесе) тиісінше
орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына
сәйкес тараптар жауапта болады.

6. Форс-мажорлық жағдайлар


      1. Тараптар осы Келісімге қол қойылғаннан кейін туындаған өрт,
жер сілкінісі, су тасқыны және басқа да апатты жағдайлар; әскери
іс-қимылдар және т.б. сияқты төтенше және дүлей жағдайларда
(форс-мажор) міндеттерін толық немесе ішінара орындамағаны үшін
жауапкершіліктен босатылады.
      2. Форс-мажор жағдайлары туындаған жағдайда, осы келісімшартқа
сәйкес қандай да болсын міндеттемелерді орындауы осындай жағдайлардың
туындауына байланысты мүмкін болмаған, Тарап форс-мажор жағдайлар
басталған немесе аяқталған күннен кейінгі үш жұмыс күні ішінде бұл
туралы басқа тараптарды жазбаша нысанда (осы келісімшарт бойынша өз
міндеттерін орындаудың мүмкін еместігін негіздеп және дәлелдеп
хабардар етуі тиіс.
      3. Хабарламау немесе уақтылы хабарламау, осындай хабарламау
немесе уақтылы хабарламау форс-мажордың тиісті мән-жайларынан тікелей
пайда болған жағдайларды қоспағанда, Тарапты форс-мажордың осы
келісімшарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны үшін
жауапкершіліктен босатуға негіздеме ретінде кез келген форс-мажордың
жағдайына сүйену құқығынан айырады. Форс-мажор жағдайларының
басталғандығы немесе тоқтатылғандығы туралы хабарлама, форс-мажор
жағдайы жалпыға танымал және жаппай сипат алған, дәлелдеуді қажет
етпейтін жағдайларды қоспағанда, құжатпен немесе тиісті органның және
немесе мекеменің куәлігімен расталуға тиіс.
      4. Осы келісімшарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі
форс-мажор жағдайы орын алған, сондай-ақ осы жағдайлардан туындаған
салдар әрекеті барысына шамалас уақытқа кейінге шегеріледі. Егер
мән-жайларының туындауына байланысты Тараптардың осы келісімшарт
бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара орындай алмауы, _______
(кезеңді көрсету) асып кетсе, Тараптар осы Шартты бұзуға құқылы.

7. Тараптардың мекенжайлары мен деректемелері


Халықты жұмыспен қамту ____________________________________
(Халықты жұмыспен қамту орталығының толық атауы)

____________________________________


(мекенжайы)

____________________________________


(телефон, факс)

____________________________________


(уәкілетті өкілдің тегі, аты, әкесінің аты)

____________________________________


(қолы)

М.О.


Бағдарламаға қатысушы _______________________________
(Бағдарламаға қатысушының тегі, аты, әкесінің аты)

_______________________________


(мекенжайы)

_______________________________


(телефон, факс)

_______________________________


(қолы)Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет