Кедергісі 20 Ом, ток күші а қыл сымда 100 секундта қанша жылу мөлшері бөлінеді?жүктеу 68.51 Kb.
Дата10.05.2019
өлшемі68.51 Kb.

10-сынып

3-тоқсан

1. Кедергісі 20 Ом, ток күші 5 А қыл сымда 100 секундта қанша жылу мөлшері бөлінеді?

A)50000 Дж.

B)2500 Дж.

C)2000 Дж.

D)500Дж.

E)200 Дж.

2. Кедергісі 200 Ом болатын резистордың паспорт бойынша бөлінетін қуаты 0,5 Вт. Резисторға берілетін максимал кернеу қандай?

A)100 В.


B)20 В.

C)10 В.


D)5 В.

E)40 В.


3. Өткізгіштің ұштарындағы кернеу 6 В, кедергісі 2 Ом. Ток күші неге тең?

A)12 А.


B)6 А.

C)3 А.


D)1/3 А.

E)10 А.


4. ЭҚК-і έ=10 В, ішкі кедергісі r= 1 Ом ток көзі суреттегідей схема қосылған. Егер R1=4 Ом, R2 =10 Ом болса, С конденсатордағы кернеу қандай?
A)3 В.

B)8 В.


C)12 В.

D)14 В.


E)16 В.

5. Вакуумдағы электр тоғы арқылы тасымалданатын электр зарядының ең кіші абсалюттік мәні қандай?

A) е≈1,6*10-19Кл.

B) 2 е≈3,2*10-19Кл.

C) Кез келген ең аз мән.

D) Ең кіші заряд токтың өту уақытына байланысты.

E) Ең кіші заряд ток күшіне байланысты.

6. Электр тізбегі ішкі кедергісі 2 Ом-ға тең ток көзіне және кедергісі 1 Ом-ға тең өткізгіштен тұрады. Тізбектегі ток күші 1 А. Ток көзінің ЭҚК –і неге тең?

A) 18 В.

B) 12 В.


C) 6 В.

D) 3 В.


E) 9 В.

7. Сымның бөлігін тең екіге бөліп? Оларды параллель қосқанда кедергісі қалай өзгереді?

A) 4 есе азаяды.

B) 2 есе азаяды.

C) Өзгермейді.

D) 2 Есе артады.

E) 4 есе артады.

8. Кедергісі 1 Ом сымның ұзындығы 3 есе ұзартқанда кедергісі неге тең болады?

A)9 Ом. B)6 Ом.

C)3 Ом. D)1 Ом.

E)5 Ом.

9. Кернеу өлшенетін бірлікті көрсетіңіз.A) Джоуль. B) Ватт.

C) Вольт. D)Ампер.

E) Ом.

10. Электростанция, кедергісі R-ге тең сымдар арқылы, тұтынатын қуат W Вт болатын заводты, электр энергиясымен қамтамасыз етеді. Линиядағы кернеуді 12kВ-тан 36 kВ дейін көбейсе шығыны қанша есе азаяды?A)3 есе.

B)9 есе.


C)Өзгермейді.

D)√3есе.


E)√2 есе.
11. Ток күші қандай өлшем бірлікпен сипатталады?

A) Джоулмен.

B) Ваттпен.

C) Вольтпен.

D) Ампермен.

E) Ом арқылы.

12. Электр плиткасы кедергісі бірдей R болатын үш бөліктен тұрады. Бөліктерді параллель қосқанда шайнектегі су t0=6 мин уақыттан кейін қайнайды. Бөліктерді суретте көрсетілгендей қосқанда су қанша уақыттан кейін қайнайды?

A)18 мин.

B)36 мин.

C)54 мин.

D)60 мин.

E)9 мин.


13. Электр плиткасы кедергісі бірдей R болатын үш бөліктен тұрады. Бөліктердің параллель қосқанда шайнектері су t0=6 мин уақыттан кейін қайнайды. Бөліктерді суретте көрсетілгендей қосқанда су қанша уақыттан кейін қайнайды?

A)8 мин.


B)12 мин.

C)18 мин.

D)24 мин.

E) 20 мин.

14. Электр плиткасы кедергісі бірдей R болатын үш бөліктен тұрады. Бөліктердің параллель қосқанда шайнектері су t0=6 мин уақыттан кейін қайнайды. Бөліктерді суретте көрсетілгендей қосқанда су қанша уақыттан кейін қайнайды?

A)8 мин.


B

)12 мин.

C)18 мин.

D)27 мин.

15. Өткізгіштің көлденен қимасы екі бөліктен тұрады S1=0,02 см2, S2=0,1 см2. Өткізгіштің қай бөлігінде ток күші үлкен және қанша есе?

А) Тар бөлігінде (5 есе).

В) Кең бөлігінде (5 есе).

С) Бірдей.

D) Анықталмайды.

Е) Кең бөлігінде (2 есе).

16. Тізбек бөлігі үшін Ом заңының формуласын көрсетіңіз

А) I= R/U

В) I=U/(R+r).

С) I=j*S.

D)I=U/R.

Е) I=r+R.

17. Ом заңын кескіндейтін кернеу мен ток күшінің тәуелдік графигін көрсетіңіз.
1 – график. 2-график. 3-график.

4-график 5 –график.


A) 1 – график. B) 2 – график.

C) 3 – график. D)4– график.

E)5 – график.

18. Өткізгіштерді тізбектей қосқанда, барлық өткізгіштерде қай шама бірдей болады?

A) Ток күші I.

B) Кернеу U

C) I U көбейтіндісі

D Анықталмайды

E) I / U қатынасы.

19. Тоқ күшінің жұмысының формуласын көрсетіңіз

A)А=I*U2

B)A=I*U*Δt.

С) А= I*

D) A=I* Δt /U.

Е) A=I*U/Δt .

20. Джоуль-Ленц заңының формуласын көрсетіңіз.

A)Q=I2*RΔt.

B) Q=I*R2Δt.

C) Q=I* Δt /R2.

D Q= * U Δt /R2.

E) Q=I2/R.

21. Ток қуаты қандай өлшем бірлікпен өлшенеді?

A) Вольт (В).

B) Ампер (А).

C) Ваттпен (Вт).

D) Джоуль (Дж).

E)Ом .

22. Электр лампасының қыл сымның ұштарындағы кернеу 2В, ток0,5 А қыл сымның кедергісі қандай?

A)0,5 Ом.

B)1 Ом.

C)2 Ом.


D)4 Ом.

E)1,5 Ом.

23. Электр тоғы дегеніміз не?

A)Электр зарядының тәртіпсіз қозғалысы.

B) Электр зарядының тәртіпті қозғалысы.

C)Бейтарап бөлшектердің тәртіптелген қозғалысы.

D) Бейтарап бөлшектердің тәртіпсіз қозғалысы.

E) Электр зарядының тәртіпсіз қозғалысы және бейтарап бөлшектердің тәртіптелген қозғалысы .

24. Ток күші дегеніміз не?

А) I=Δq/Δt.

В) I=UR.

С) I=kU.


D)I=q/S.

Е) I=qS.

25. Көлденең қимасының ауданы 20*10-2 м2 өткізгіштен 20 Кл заряд 10 с ішінде өтеді. Ток күші неге тең?

A) I=200А.

B) I=100А.

C) I=2 А.

D) I=10А.

E) I=20 А.

26. Өткізгіштерді паралелль қосқанда қай шама бірдей болады?

А) Тоқ күші I.

В) Кернеу U.

С) IU Көбейтіндісі.

D) Анықталмайды

Е) I/U Қатынасы.

27. Тоқ күшін өлшейтін құралды көрсетіңіз.

A) Вольтметр. B) Ваттметр.

C) Омметр. D)Амперметр.

E) Реостат.

28. Кернеуді өлшейтін құралды көрсетіңіз

A) Вольтметр.

B) Ваттметр.

C) Омметр.

D)Амперметр.

E) Реостат.

29. График бойынша өткізгіштің кедергісінің мәнін табыңыз.

A)R=0.


B)R=1 Ом.

C)R=10 Ом.

D)R= 100 Ом.

E)R=1000 Ом.


U, в

30. Қандай бөлшектер электролитте ток тасиды?

A) Оң иондар және электрондар.

B)Оң және теріс иондар.

C)Электрондар.

D)Тек оң иондар.

E)Тек теріс иондар.

31. Термоэлектрондық эмиссия дегеніміз не?

A)Жылдам оң иондармен катодтың бетінен электрондары ұрып шығару.

B) Катодты жоғары температураға дейін қыздырғанда электрондардың ыршып шығуы.

C)Күшті электр өрісімен электрондарды ұшырып шығару.

D)Жарық сәуленің көмегімен электрондарды ұшырып шығару.

E)Біртекті өткізгіштен тұрақты ток өткенде жылудың бөлінуі не болмаса жұтылуы.

32. Газдарда ток тасымалдайтын қандай бөлшектер?

A) Электрондар .

B)Оң және теріс иондар.

C) Оң иондар және электрондар.

D).Тек оң иондар

E)Тек теріс иондар.

33. Жартылай өткізгіштегі ток тасымалдайтын бөлшектер қандай бөлшектер?

A) Оң және теріс иондар.

B) Оң иондар және электрондар.

C)Тек қана электрондар.

D) Электрондар мен кемтіктер.

E) Теріс иондар.

34 Электр плиткасының спиральін 0,1 бөлігіне қысқартса, плитканың қуаты қалай өзгереді?

A)1,25 есе.

B)1,1 есе.

C)0,9 есе.

D)0,81 есе.

E)1,4 есе.

35. Кедергісі 100 Ом тізбек тұрақты кернеу көзіне жалғанған. Ішкі кедергісі 1 Ом Амперметрді тізбекке жалғағанда 5 А ток күшін көрсетті. Амперметр жалғағанға дейін тізбектің ток күші қандай болады?

A)5,01 А.

B) 5,03 А.

C) 5,05 А.

D) 5,1 А.

E) 5,3 А.

36. Миллиамперметр өлшейтін токтың шекті мәні 10 мА. Миллиамперметр ішкі кедергісі 9 Ом болғанда, 0,1 А ток күшін өлшеу үшін шунттың кедергісі қандай болуы керек?

A)0,9 Ом.

B1 Ом.


C) 1,1 Ом.

D) 2,2 Ом.

E) 0,5 Ом.

37. Қыздыру шамынан өтетін ток 0,8 А. Шамының қыл сымының көлденең қимасынан 1 секундта өтетін электрондар санын анықтаңыз.

A)5*1018. B) 5*1019.

C) 2*1019. D) 2*1016.

E) 5*1016.

38. ЭҚК-і 12 В батареяны қысқа тұйықтағандағы ток күшін анықтаңыз. Батареяның кедергісі R= Ом резисторға жалғағандағы тізбектегі ток күші 2 А.

A)3А. B) 6 А.

C) 8 А. D) 5 А.

E) 4 А.

39. 0ОС температурадағы мыс сымының кедергісін 3 есе арттыру үшін температураны қанша градусқа жоғарылату керек? (Металл кедергісінің температуралық коэффиценті α=0,0033 К-1).A)1600 К. B) 600 К.

C) 1200 К. D) 1300 К.

E) 1400 К.

40. Қандай бөлшектер металда электр тоғын тасымалдайды?

A) Оң және теріс иондар.

B) Оң иондар және электрондар.

C)Тек қана электрондар.

D) Электрондар мен кемтіктер.E) Теріс иондар.


Каталог: metodica.files
metodica.files -> 1. Қатаңдығы 100 Н/м серіппе қандай күштің әсерінен 0,02 м ге ұзарады?
metodica.files -> Сабаќ таќырыбы: Физикалыќ сайыс
metodica.files -> Тест 11 сынып
metodica.files -> V-тарау. Тұрақты электр тогы і-нұсқа Егер тізбектегі ток күші а болса, онда өткізгіштің көлденең қимасы арқылы с ішінде қанша кулон заряд өтеді?
metodica.files -> 10-сынып 1-тоқсан
metodica.files -> Идеал газ кїйініѕ тендеуін есеп шыєаруда ќолдану
metodica.files -> «Жарық толқындары» Жарықтың теориялары нешеу болды?


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет