«келісемін» Қызылорда облысының білім басқармасының «Қызылорда облыстық оқу орталығы (әдістемелік кабинет)» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің орталық директоры Асқаров С. 2015 ж.жүктеу 208.95 Kb.
Дата04.12.2018
өлшемі208.95 Kb.

«КЕЛІСЕМІН»

Қызылорда облысының білім басқармасының «Қызылорда облыстық оқу орталығы (әдістемелік кабинет)» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің орталық директоры______________ Асқаров С.

«____» 2015 ж.

«БЕКІТЕМІН»

Жұмыс оқу жоспарлары мен жұмыс бағдарламалары комитетінің төрағасы гуманитарлық-педагогикалық факультет деканы________________Абдикаримов Б.Ж.

«______» 2015 ж.


Мәжіліс хаттамасы №________,______2015 ж


Академиялық Кеңесінің төрайымы

_______________Жайлауова М.К.

«_____» _________2015ж.

Мәжіліс хаттамасы №________,______2015 ж

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті

Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата

Kyzylorda State University after Korkyt Ata

Гуманитарлық-педагогикалық факультеті/ гуманитарно-педагогический факультет/humanitarian-pedagogical faculty

Информатика кафедрасы / кафедра информатики / department of computer science

Мамандығы/специальность/ specialty: 5В060200-информатика/ 5В060200-информатика /5В060200- computer science

Элективті пәндер каталогы/Каталог элективных дисциплин/Catalogue of elective disciplines

Оқуға түскен жылы/год поступления/year of entrance: 2012 ж./2012г./2012у.

Білім алу траекториясы/образовательная траектория/educational trajectory: Компьютерлік жүйелерде, программалау тілдеріне, әртүрлі есептерді шешуде қолданылатын заманауи ақпараттық технологиялар / Использование современных информационных технологий при решении различных задач в компьютерных системах, языках программирования / The use of modern information technology in solving various problems in computer systems, programming languages

Пән атауы/

Наименование дисциплины/

Name of disciplineПән коды/

Код дисциплины/

Code of discipline


Пән циклы/

цикл дисциплины/

cycle of discipline


Кредит саны KZ/

Кол-во кредитов KZ/

Number of credits KZ


ECTS боцынша кредит саны / кол-во кредитов в ECTS/

Numver of credits ECTS
Курсы/курс/course
Академиялық кезең/

Академический период/

Academic period


Бақылау түрі/ форма контроля/ form of controlБақылаудың өту түрі (тест, жазбаша, ауызша,)/ вид контроля (тест, письменно, устно)/

type of control (test, written form, orally)

Пәннің сипаттамасы/

характеристика дисциплины/

characteristics of discipline:

1.Пререквизиттері/пререквизиты/ prerequisites

2. Постреквизиттері/

постреквизиты/ postrekvizites

3. Пәннің мақсаты/цель дисциплины/aim of the discipline

4. Қысқаша мазмұны/ краткое содержание/short content

5. Құзыреттілігі/

компетенции/ competences

6. Күтілетін нәтиже/ ожидаемые результаты/ expected results


Бағдарлама жетекшісінің аты-жөні, ғылыми атағы, дәрежесі/

ф.и.о. руководителя программы, ученая степень, звание /

name, surname of the instructor of program, scientific degree, rank


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

а) Сандық әдістер/

Численные методы/

Numerical Methods


Sa4305/

ChM4305/


NM4305


КПТК/ПДКВ/PDCC

3

5

4

7

Емт./

Экз./


exam

жазбаша/

письменно/

written form


 1. Математикалық талдау, Тиімділік әдістері, дискретті математика

 2. Өндірістік практика, диплом жұмысы

 3. Қолданбалы есептерді шешудің жуық әдістерін, математикалық моделдеу әдістерін, қате көздерін, алынған нәтижелерді талдай алуды жүйелі түрде қалыптастыруды көздейді.

 4. Трансценденттік және алгебралық теңдеулердің сандық шешімі. Алгебраның сандық әдісі. Математикалық талдаудың есептерін шешуінің сандық әдісі. Сандық дифференциалдау және интегралдау. Интерполяциялау, көпмүшеліктерді есептеу. Қарапайым дифференциялдық теңдеулерді шешудің сандық әдістері. Айырымдық схеманың элементтер теориясы. Дербес туындылы теңдеулерді шешу.

 5. Қолданбалы есептерді шешуде тиімді әдістерді таңдап сұрыптай алады.

 6. Студенттер әртүрлі пәндік салалардағы нақты құбылыстарды математикалық моделдеу үрдісінде туындайтын есептерді ЭЕМ көмегімен шығарудың есептеу алгоритмдерін жасай алады

Мукеева Г.И

жаратылыстану ғылымдарының магистрі, аға оқытушы


б)Желілерді админстрациялау/

Администрирование сетей/ Network Administration
ZhA4305/
AS4305/

NA4305

 1. Компьютерлік желілер, Интернетте программалау

 2. ASP.NET-те Web-қосымшаларды құру

 3. Пәнді оқытудағы негізгі мақсат студенттерді интернетте қолданылатын технологиялардың WWW оқып білу.

 4. IIS (Internet Information Services) туралы базалық ақпараттар. WWW қызметі. FTP қызметі. SMTP қызметі. NNTP қызметі. Веб-сайт қауіпсіздігін қамтамасыз етуді басқару. TCP/IP және DNS-тегі аутентификация. Басқарудағы негізгі есептер. Шифрлау. Журналдар жүргізу. ASP-да программалау

 5. FTP, NNTP, SMTP теориялық және практикалық негіздерін оқытып, оны өз жұмысында пайдалана білуге машықтандыру.

 6. Желілерді басқаратын администраторға көмек көрсете алуы қажет

Құлмырзаев Н.С.,

э.ғ.к, аға оқытушы


в)Инженерлік графика/

Инженерная графика/

Engineering Graphics


IG4305/

IG4305/


EG4305 1. Компьютерлік графика

 2. Компьютерлік жобалау

 3. Cтуденттерге жобалау – сызу жұмыстарының автоматтандырылған стандарттық жүйесін қолданып, сызбалар құрастыру әдістерін және тәсілдерін үйрету. Сондай-ақ студенттердің осы қуатты әрі жетілген программалық графикалық жүйесі бойынша әрі қарай өз бетінше білімдерін тереңдетіп, қыр-сырын меңгеру-леріне тура бағыт сілтеу.

 4. Автокад екі өлшемді координаттар жүйесіндегі сызбаларды жасауға, сонымен қатар әртүрлі ғылыми-техникалық салалардағы конструкцияларды модельдеуге, геометриялық кеңістіктегі модельдер мен масштабталған әртүрлі сандардан және символдардан құралған байланыс жүйелерін құруға мүмкиндик береді.

 5. Білім алушылар еңбек нарығында бәсекеге қабілетті маман болу үшін екі өлшемді және үш өлшемді компьютерлік жобалауда еркін, өнімді жұмыс жасай алуы қажет

 6. Графикалық жүйе жазықтықтағы екі өлшемді сызбалармен қатар, ғылым мен техниканың әртүрлі саласында қолданылатын күрделі, көлемді конструкциялар моделін сала білу қажет.

Алибаева Н.Е.,

информатика магистрі, аға оқытушы2

а)Алгоритмдік ойындар теориясы/

Алгоритмическая теория игр/

Algorithmic Game Theory


АОТ4306/
АTI4306/

AGT4306


КПТК/ПДКВ/PDCC

3

5

4

7

Емт./

Экз./


exam

жазбаша/

письменно/

written form


 1. Методы оптимизации

 2. Работа динамической структурой данных

 3. Формирование у студентов теоретических знаний, практических навыков по вопросам, касающимся принятия управленческих решений в конфликтных ситуациях; обучение студентов основам процесса принятия управленческих решений, нахождение оптимальных стратегий в процессе подготовки и принятия управленческих решений в организационно-экономических и производственных системах, т.е. тех инструментов, с помощью которых в современных условиях формируются и анализируются варианты управленческих решений в конфликтных ситуациях.

 4. Классификация игр. Игры без каолиции. Антагонистические игры. Матричные игры.Ойындар классификациясы. Расширение матричных игр, оптимизационные стратегии. Теорема минимакса. Основные теорема матричных игр. Необходимые и достаточные условия стратегии оптимизации. Методы решения матричных игр при помощи линейного программирования.

 5. Линейные и нелинейные системы автоматического управления, элементы управления и оптимизации.

 6. Нахождение оптимальных стратегий в процессе подготовки и принятия управленческих решений в организационно-экономических и производственных системах.

Сейтмұратов А.Ж.

ф-м.ғ.д, қауымдастырылған профессор


б) Схемотехника негіздері/

Основы схемотехники/

Basics of circuitry


SN4306/

OS4306/


BC4306

КПТК/ПДКВ/PDCC1.Структурные и функциональные принципы ЭВМ, Теоретические основы информатики

2.Дипломная работа

3.Обучение и умение работать арифметическими, логическими и физическими основами вычислительной техники.

4.Классификации цифровых схем. Элементы топологий и логики. Типовые комбинаций узелков ЭВМ. Сумматоры, сложение многоразрядных чисел. Десятичные сумматоры. Преобразование кодов, шифраторы, дешифраторы. Реализация в виде готовых микросхем или логических элементов. Мультиплексоры, демультиплексоры, коммутаторы. Принцип движения. Синтез комбинационных схем для мультиплексораі. Цифровые последовательные узелки в ЭВМ. Понятие о триггере, Простой автомат. Классификация триггеров и основные видыі: RS-триггер прямые и инверсные входы, T, TV, D и JK- триггеры. Логические. Создание элементов и изменение таблиц, грфическое изображение. Анализ работы по диаграмме времени. Виды конечных автоматов: автоматы Мур и Мили. автоматы Граф и таблица замены автоматов. Методика синтезов конечных автоматов. Синтез конечных автоматов подвижных регистров. Двоичная и недвоичные счетчики.

5.Арифметические, логические и физические основы вычислительной техники, коды, комбинационные преобразователи, сумматоры, Анализ и синтез комбинационных устройств, обучение видов триггеров, резисторов, счетчиков.

6.Умение логический моделировать цифровых устройств, исследование программных комплексов логического моделирования, уметь работать с нимиКенесары А.Б.,

Информатика магистрі, аға оқытушы


в)Веб-те графиканы оптимизациялау/

Оптимизация графики для Web/

Optimize graphics for Web /


VGO4306/
OGW4306/
OGW4306


 1. Компьютерная графика, веб-зизайн

 2. Дипломная работа, производственная практика

 3. Ознакомление с инструментами и методами оптимизации графики для Web. Научить оптимизацию графики.

 4. Особенности оптимизации векторной и растровой графики. Оптимизация по разрешению экрана. Оптимизация без потерь. Оптимизация фрагментов. Масштабирование изображении. Хранение параметров оптимизации. Качество оптимизации.

 5. Уметь работать с инструментами оптимизации векторых и растровых изображении. Уметь подготовить графику для публикации в Web.

 6. Умеет работать с инструментами оптимизации графики. Умеет подготовить качественную web-графику.

Кенесары А.Б.

 Информатика магистрі, аға оқытушы3

а)3d модельдеу және анимация/

3d моделирование и анимация/

3d modeling and animation


3MzhA

4307/


3MiA 4307/
3MaA4307

КПТК/ПДКВ/PDCC

3

5

4

7

Емт./

Экз./


exam

тест/

тест/


test

1.Компьютерлік графика, Macromedia Flash ортасымен жұмыс.

2. MAYA ортасымен жұмыс

3. 3ds Max бағдарламасының көмегімен үш өлшемді сахналарды модельдеу, объектермен жұмыс жасау, анимация жасау, жарықтандыру, арнайы эффекттерді қолдануды үйрету

4.3ds Max бағдарламасының көмегімен үш өлшемді сахналарды модельдеу, 3 ds max интерфейсі, стандартты примитивтерді құру, объектілермен жұмыс, анимация. Жарықтандыру, камерамен жұмыс. Арнайы эффектілер қолдану. Материалдар редакторы, обьектіге материал таңдау.

5.Үш өлшемді сахналарды модельдеу мен анимация жасауды қалыптастыру.

6. 3ds Max бағдарламасының көмегімен примитивтер құру мен эфектілер қолданып, анимация жасау күтіледі.Альменаева Р.У., жаратылыстану ғылымдарының магистрі, аға оқытушы
б)Физико-техникалық процесстерді математикалық модельдеу/

Математическое моделирование физико-технических процессов/ Mathematical modeling of physical and technical processes
FTPMM 4307/
MМFTP 4307/
MMPTP

4307 1. Математикалық анализ, Дискретті математика, Аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра

 2. Компьютерлік модельдеу

 3. Бірінші және екінші ретті дифференциалдық теңдеулерді оқып білу.

 4. Бірінші және екінші ретті дифференциалдық теңдеулерді шешудің сандық әдістері. Еркін және мәжбүр тербелістерді математикалық модельдеу. Маятник тербелісін және дененің құлауын математикалық модельдеу

 5. Математикалық моделін құратын есептерді шешуде қосымшалардың тәуелсіз қасиеттері (аргументтер немесе бастапқы мәліметтер) мен тәуелді қасиеттерін анықтау

 6. Физикалық процестердің математикалық моделін құра алуы қажет

Сейтмұратов А.Ж.

ф.м.ғ.д, қауымдастырылған профессор


в) Бұлтты технологиялар/

Облачные технологии/

Cloud technologies


BT4307/

ОТ4307/


СТ4307


 1. Операциялық жүйелер, мәліметтер қорының теориясы

 2. Windows Azure тілінде бағдарламалау

 3. Білім алушылардың бұлтты технологиялар жөнінде түсінігін қалыптастыру, Cloud Computing аумағында Microsoft бағдарламалық шешімдерімен танысу. Windows Azure тілінде бағдарламалаудың бастапқы дағдысын қалыптастыру. IT – мамандықты дайындау барысында бұлтты технологияларға және Microsoft шешімдеріне сүйену.

 4. Бұлтты технология. Негізгі түсінігі. Көпшілік бұлтты сервистің жекеден айрмашылығы. Қоданушының негізгі мәселелері. Бұлтты технологиялардың енгізілуіне байланысты жұмысшылардың міндеттері мен білім талабын өзгертілуі. Көпшілік бұлтты аумағындағы Microsoft-та шешімі: бұлтты сервисті белсенді қолдануда не қолдайды және не кедергі келтіреді, қолданушылар үшін Microsoft-тың көпшілік бұлтты технологиялары, корпоративтік клиенттер үшін Microsoft-тың көпшілік бұлтты технологиялары, Microsoft Office 365 өнімдері, Microsoft Windows Azure тұғырнамасы.

 5. Бұл курс қолданушыға кез-келген ыңғайлы уақытта есептеуші ресурстарға ыңғайлы желілік рұқсат алудың қамсыздандыруымен танысуға мүмкіншілік береді.

 6. Microsoft-тың бұлтты өнімдерінің көмегі арқылы компаниялар өздерінің қызметінде ең көп сенімділікке, тиімділікке және қауіпсіздікке жете алады.

Тоқсанова С.К.,

аға оқытушы4

а) Java ортасында программалау негіздері/

Основы прог-раммирования в среде Java/

Fundamentals of programming environment JavaJOP N 4308/

OPSJ4308/

FPEJ4308


КПТК/ПДКВ/PDCC

3

5

4

7

Емт./

Экз./


exam

тест/

тест/


test

 1. Объектіге-бағытталған бағдарламалау, Программалау ттехнологиясы және тілдер, алгоритм құру және талдау

 2. Диплом жұмысын жазу, дипломалды практика

 3. ОЖ Windows ортасында, Java тіліндегі құрылымдарды және программалау әдістерін менгерумен қатар, қалаған мамандықтары бойынша кездесетін есептерді шешуге қолдана білуді үйретеді.

 4. «Классыз» программалау, қатарлар, массивтер, кластар, айнымалылар және әдістер. HTML құжаттары, Апплеттер және Java арқылы байланыстарды концептуалды модельдеу. Апплеттер, ерекше жағдайларды өңдеу және графикалық мүмкіндіктері. Апплеттер қосымшалары. Рaint әдісі. HTML негіздері және JavaScript. Java және апплеттермен өзара байланыстары. Java-ға кіріспе. Кластар және негізгі класты анықтау. Апплеттермен өзара қарым-қатынасын орнату. Апплеттің ішкі деректер базасы. Қосу, Жою және жазбаларды іздеу. Java және деректер базасы. Формалармен және менюлермен жұмыс істеу.

 5. Құзіреттілік бағыты- педагогикалық білім беру жүйесінде болашақ мамандарды дайындаудың негізі ретінде программалауды оқыту болып табылады.

 6. Java программалау тілінде программалық қосымшаларды өңдеу практикалық дағдысын меңгеру.

Бекмұратова Х.Қ.,

аға оқытушы


б)Интернет желісінің негізгі хаттамалары/

Основные протоколы интернет/

Basic Internet Protocols


IZhNH 4308/

OPI4308/


BPI4308


 1. Компьютерлік желілер

 2. Корпоративтік желілерде ақпаратты қорғау

 3. Желінің анықтамсын топологиясын оқып білу.

 4. OSI и TCP/IP стек хаттамаларының жазылуы. Негізгі тип адрестері. Домен атау жүйесі. Интернет хаттамаларының 4 версиясы. Желілік хаттамалар. (ARP) адресінің табу хаттамасы және (RARP) желілік тұрғылықты адресінің хатамасы. (ICMP) Интернет басқару хаттамаларының хабарламасы. (IGMP) топтарының басқару желіаралық хаттамасы. (RIP, OSPF и BGP) маршрут хаттамалары. Транспорттық деңгей. Дейтаграмм пайдалану хаттамалары. Транспорттық деңгей. Тасымалдау баскару хаттамалары. (Transmission Control Protocol — TCP). TCP негізгі алгоритмнің жұмысы және басқару жүктемесі. Қолданбалы деңге йдін хаттамалары. TELNET. (FTP и TFTP) файлдарының тасымалдау хаттамалары. SMTP, POP, IMAP электронды поштаның хаттамалары. (SMTP — Simple Mail Transfer Protocol). Басқару желісінің қарапайым хаттамасы. World Wide Web (WWW) — Бүкіләлемдік тор

 5. Хаттамалар түрлерін және интернет жұмысын меңгеру

 6. Желілік топология түрлерін пайдаланып кішігірім желі құру.

Жалмұрзаева Ә.Н.,

аға оқытушы


в) Жасанды интеллект/

Искусственный интеллект/ Аrtificial Intelligence
ZhI 4308/

II4308/


AI4308 1. Программалау технологиясы және тілдер, Тілдер және автоматтар теориясы, Алгоритм және берілгендер құрылымы

 2. Нейрондық жүйелер

 3. Студенттерге білім қоры мен сараптаушы жүйенің практикада алатын орны мен маңызын көрсете отырып, оларды құруға үйрету; білім қорының ережелер түрінде жазылуын үйрету; Білім қорын құруды үйрету; Шешімдер ағашы жөнінде ұғым қалыптастыру.

 4. Жасанды интеллекттің концепциялық негіздері. Жасанды интеллект әдістері және мәселелері, күй кеңістігіндегі шешімдерді іздеу әдісі. Эксперттік жүйелер. Эксперттік жүйелердің архитектурасы. Эксперттік жүйелерді құру технологиясы. Деректер және білім. Құрылымдар және білімді классификациялау әдістері. Білімді беру әдістері: бірінші ретті предикаттардың логикасы; ережелер-өнімдер; семантикалық желілер және фреймдер.кеңістік жағдайындағы шешімдерді іздеу әдістері. Перцептрондар. өзіндік оқу және оқылатын жүйелер. Нейрондық жүйелердің программалық және аппараттық орындалу. Нейрокомпьютерлер және. нейрокомпьютерлердің негіздері.

 5. Программалау тілдері, математикалық логика, жасанды интеллект пәндерінің байланысын аша отырып сараптаушы жүйе ұғымын қалыптастыру

 6. Сараптаушы жүйенің практикада алатын орны мен маңызын көрсете отырып, оларды құра алуы қажет.

Тілеубай С.Ш

п.ғ.к. , аға оқытушы
5.

а)SQL-де программалау/

Программирование в SQL/

Programming SQL


SP 4309/

PS4309/


PS4309


КПТК/ПДКВ/PDCC

3

5

4

7

Емт./

Экз./


exam

тест/

тест/


test

 1. Database theory, database and information systems

 2. application in practice technology in the economy

 3. The development of basic knowledge on the issues of parallel and distributed databases and management systems, as well as the basics of design applications within the architecture "client-server" using the database through the use of PL / SQL language as the main interface compiling and debugging code on server-side database

 4. Basic structures, models, methods and techniques used for data storage and analysis; means and methods of designing different database architecture; data warehouse and methods to access them; language tools of modern DBMS.

 5. work in a particular database (eg, MS SQL, Access, ADABAS D), the use of CASE-tools (Design / IDEF, ERWin et al.) for automated database design, database administration.

 6. Build a domain model and create its corresponding database to organize data input into the database, formulate queries to the database, receive scoring documents

Тоқсанова С.К

Аға оқытушы


б) UML – де жобалау/

Проектирование в UML/

Design in UML


UZh 4309/

PU4309/


DU4309 1. Programming languages and technologies, object-oriented programming, languages and automata theory

 2. Net technology

 3. form students object-oriented thinking, teach them to object-oriented (OO) approach to the analysis of the subject area and the use of object-oriented programming methodology in the development of software products.

 4. Language UML. Introduction. Programming - as the fundamental method of implementing models on the computer. History and development of procedural programming languages. The concept of the algorithm and the performer. Procedural programming language. The main types of data structures and operators. Discipline programming, structured approach to programming. Language UML. Introduction. Programming - as the fundamental method of implementing models on the computer. History and development of procedural programming languages. The concept of the algorithm and the performer. Procedural programming language. The main types of data structures and operators. Discipline programming, structured approach to programming.

 5. have special skills in software development and debugging of algorithms and programs in C ++ applications in solving various subject areas.

 6. processing methods and know how to implement basic data structures in object-oriented software environments Skills: able to develop object-oriented programs in the modern environment. Skills: has skills in areas of object-oriented programming (compiling, debugging, and testing programs).

Үсенов С.С.

П.ғ.д., аға оқытушы


в) Adobe Flash –те программалау/

Прогаммирование в Adobe Flash/

Progamming in Adobe FlashAFP 4309/

PAF4309/


PAF 4309 1. Work environment Adobe Flash

 2. Application in practice

 3. Study program Adobe Flash, as a means of creating interactive training
  programs. The course examines techniques for creating interactive flash-animation as
  visually and programmatically. Covers the basics of programming
  Action Script.

 4. The main objectives of the discipline are as follows: compilation and consolidation of practical skills in computer technology, obtained during earlier study of " Programming Adobe Flash";

 5. mastering the skills of color correction and pre-press layouts for printing performance; practical skills in creating and editing vector animation;

 6. mastering the principles of integration of graphics applications of Adobe;

Алибаева Н.Е

Информатика магистрі, аға оқытушы


Оқу үдерісін жоспарлау жәнеакадемиялық ұтқырлық бөлімінің бастығы: С.Т.Тайман
Кафедра меңгерушісі: С.С. Үсенов

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет