«келісемін» Қызылорда облысының білім беру департаменті «Өрлеу» біліктілікті арттыру акционерлік қоғамының филиалы Қызылорда облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының директоры Елеусінов Бжүктеу 0.84 Mb.
бет1/3
Дата17.04.2018
өлшемі0.84 Mb.
  1   2   3

«КЕЛІСЕМІН»

Қызылорда облысының білім беру департаменті «Өрлеу» біліктілікті арттыру акционерлік қоғамының филиалы Қызылорда облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының директоры______________ Елеусінов Б.Т.

«____» 2015 ж.

«БЕКІТЕМІН»

Жұмыс оқу жоспарлары мен жұмыс бағдарламалары комитетінің төрағасы гуманитарлық-педагогикалық факультет деканы________________Абдикаримов Б.Ж.

«______» 2015 ж.
Мәжіліс хаттамасы №________,______2015 ж


Академиялық Кеңесінің төрайымы

_______________Жайлауова М.К.

«_____» _________2015ж.

Мәжіліс хаттамасы №________,______2015 ж

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті

Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата

Kyzylorda State University after Korkyt Ata

Гуманитарлық-педагогикалық факультеті/ гуманитарно-педагогический факультет/humanitarian-pedagogical faculty

Информатика кафедрасы / кафедра информатики / department of computer science

Мамандығы/специальность/ specialty: 5В011100-информатика/ 5В011100- информатика / 5В011100- computer science

Элективті пәндер каталогы/Каталог элективных дисциплин/Catalogue of elective disciplines

Оқуға түскен жылы/год поступления/year of entrance: 2012 ж./2012г./2012у., 2013 ж./2013г./2013у., 2014 ж./2014г./2014у.

Білім алу траекториясы/образовательная траектория/educational trajectory: Орта мектептегі информатика/ Информатика в средней школе/ Computer science in high school

Пән атауы/

Наименование дисциплины/

Name of disciplineПән коды/

Код дисциплины/

Code of discipline


Пән циклы/

цикл дисциплины/

cycle of discipline


Кредит саны KZ/

Кол-во кредитов KZ/

Number of credits KZ


ECTS боцынша кредит саны / кол-во кредитов в ECTS/

Numver of credits ECTS
Курсы/курс/course
Академиялық кезең/

Академический период/

Academic period


Бақылау түрі/ форма контроля/ form of controlБақылаудың өту түрі (тест, жазбаша, ауызша,)/ вид контроля (тест, письменно, устно)/

type of control (test, written form, orally)Пәннің сипаттамасы/

характеристика дисциплины/

characteristics of discipline:

1.Пререквизиттері/пререквизиты/ prerequisites

2. Постреквизиттері/

постреквизиты/ postrekvizites

3. Пәннің мақсаты/цель дисциплины/aim of the discipline

4. Қысқаша мазмұны/ краткое содержание/short content

5. Құзыреттілігі/

компетенции/ competences

6. Күтілетін нәтиже/ ожидаемые результаты/ expected results


Бағдарлама жетекшісінің аты-жөні, ғылыми атағы, дәрежесі/

ф.и.о. руководителя программы, ученая степень, звание /

name, surname of the instructor of program, scientific degree, rank


Оқуға түскен жылы: 2014ж

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

а)Программалау технологиясы және тілдер/

Языки и технология программирования/

Languages and programming technology


РТТ

2204/
ITP

2204/
LPТ 2204


БПТК

/БДКВ/


BDCC

3

5

2

3

Емт./

Экз./


exam

тест/

тест/


test

 1. Программалау

 2. Обьектіге бағытталған программалау

 3. Программалау тілдері мен олардың технологиясын оқып білу.

 4. Windows және Delphi типтік қосымшаларды жасау негіздерін оқып білу. Pascal, Delphi, Visual Basic, C++ бағдарламалау тілдерінің құрылымын, ерекшеліктерін, базалық басқару құылымын игеру. Алгоритмдер тілінде олардың құрылуын және

бағдарламаларды өңдеу технологиясын, типін анықтау.

5.Бағдарламаларды, бағдарламалау тілдерін ұйымдастыру мен алгоритмдерді құру әдістерін игеруге байланысты мәселелерді студенттер игереді.

6.Қарапайым типтік қосымшаларды құра алады


Тоқсанова С.К.,

аға оқытушы


б) ЭЕМ –нің құрылымдық және функционалдық принциптер/

Структурные и функциональные принципы ЭВМ/

Structural and functional principles of computer


EKFP 2204/

SFPE


2204/

SFPC


2204


1.Қолданбалы бағдарламалар пакеті, Информатиканың теориялық негіздері

2. Көппроцесорлы ЭЕМ – дер архитектурасы, Компьютерлік желілер

3. ЭЕМ құрылымының негізгі ұғымдары. Есептеу жүйесі мен желісін ұйымдастыру принциптерін оқып білу.

4. ЭЕМ құрылымының негізгі ұғымдары. Есептеу жүйесі мен желісін ұйымдастыру принциптері. Арифметикалық-логикалық құрылғы. Басқару құрылғылары, енгізу-шығару құрылғылар тобы, жады. Бағдарламаны басқару. Желі типтері. Берілгендерді жіберу әдісінің классификациясы. Масштабтау классификациясы. Бір рангылы желілер. Сервер негізіндегі желілер. Комбинацияланған желілер. Екілік санау жүйесі. Ондық санау жүйесі. Он алтылық санау жүйесі. Сандарды ұсыну формасы. Кері сандарды кодтау. Тура, кері қосымша кодтау. Екілік санау жүйесінде қосу операциялары. Көбейту, бөлу операциялары. Естеу сақтау иерархиясы, құрамы. Жадыны ұйымдастыру әдістері. Оперативті есте сақтау құрылғысы және тұрақты есте сақтау құрылғысы. Динамикалық жады. Статикалық жады. Буферлі жады.

5. ЭЕМ-нің жұмыс жасау принципін, құрылымын, арифметикалық-логикалық құрылғыларын, енгізу-шығару құрылғыларын меңгерту.

6.Қазіргі заманғы компьютерлер жұмысын басқарады және модернизациялайдыКенесары А.Б.

Информатика магистрі, аға оқытушы


в) Перифериялық құрылғылар/

Перифериные устройства/

Peripheral devices


PK 2204/

PU

2204/PD

2204 1. Қолданбалы бағдарламалар пакеті

 2. Көппроцессорлы ЭЕМ-дер архитектурасы, Компьютерлік желілер

 3. Перифериялық құрылғыларының түрлері және қосылуын, физикалық жұмыс істеу принциптерін және техникалық сипаттамаларын көрсету

 4. Есептеу жүйесінде енгізу-шығару құрылғыларының орны. Интерфейс ұғымы. Перифериялық құрылғыларының негізгі басқару принциптері. Перифериялық құрылғылар және басқа ЭЕМ түйіншектерімен ақпарат алмасу жолдары. Перифериялық құрылғыларының контроллері, негізгі фукциялары және техникалық мүмкіндіктері. Енгізу-шығару интерфейстерінің класификациясы, негізгі параметрлері және техникалық сипаттамасы. ISA, EISA, PCI, SCSI, VLB системалық интерфейстері. Centronics, RS-232C, RS-423, RS-432 байланыс интерфейстері. Дисплейлердің негізгі жұмыс істеу принциптері. Дисплейлік процессорлар. Баспа құрылғыларының түрлері, класификациясы, жұмыс істеу принциптері. Кодтық планшеттер. Графикалық ақпаратты енгізу әдістері. Есептеу жүйесінің байланыс құрылғылары. Сыртқы есте сақтау құрылғылары.

 5. Студенттерге перифериялық құрылғыларының түрлері және қосылуын, физикалық жұмыс істеу принциптерін және техникалық сипаттамаларын меңгерту.

 6. Қажетті перифериялық құрылғыларын таңдай алады

Жүсіпбек Б.К., Информатика магистрі, аға оқытушы

2

а) Операциялық жүйелер/

Операционные системы/

Operating systems


OZh

2205/


OS

2205/


OS

2205


БПТК

/БДКВ/


BDCC

3

5

2

3

Емт./

Экз./


exam

тест/

тест/


test

 1. Қолданбалы бағдарламалар пакеті.

 2. Компьютерлік желілер

 3. Операциялық жүйелердің функцияларымен таныстыру; пайдаланушының, администратордың, программистің және жобалаушының көзқарасымен операциялық жүйелерді зерттеу.

 4. Операциялық жүйелердің даму тарихы. Операцилық жүйе типі. Операцилық жүйе концепциялары. Операциялық жүйе сервисі. Жүйелік программалар. Командалық интерпретатор немесе қабықша. Операциялық жүйелер структурасы. Процестер және ағындар. Процесс концепциясы. Процесс моделі. Процесс күйі. Семафорлар. Мьютекстер. Мониторлар. Барьерлер. Жоспарлау. Даму және жоспарлау алгоритмі. Өзара тосқауылдау. Страусты алгоритмі. Жадты басқару. Адрестерді баптау және қорғау. Жалғау. Жадты битті массивтермен басқару. Виртуальды жад. Беттерді орналастыру алгоритмі. Сегменттеу. Файлдық жүйлер. Операциялық файлдар. Файлдар реализациясы. Каталогтар жүйесі. Енгізу-шығаруды басқару. Енгізу-шығару аппаратурасының принциптері. Құрылғы драйверлері. Буферлеу. Дискілер. Дискілерді форматтау. Дискілердің аппаратты бөлігі. Таймерлер. Алфавитті–сандық терминалдар. Желілік терминалдар. Опреацилық жүйе мысалдары: UNIX, Linux, Windows.

 5. Операцилық жүйелердің тарихи дамуына шолу жасау; операциялық жүйелердің концепциясын үйрету;

 6. Операциялық жүйелерді орната және баптай алады

ЖүсіпбекБ.К. информатика магистрі, аға оқытушы
б) HTML-технологиялары/

HTML-технологии/

HTML-technologiesHT 2205/

HT 2205/


HT 2205 1. Қолданбалы бағдарламалар пакеті.

 2. Интернетте программалау, Веб беттерді әзірдеу технологиясы.

 3. HTML-базалық технология. Өлшеуіш тегтерді оқып білу

 4. HTML гипермәтіндік тілі. HTML құжаттарды құру ережелері. Статистикалық және динамикалық HTML беттер. Блок деңгейінің тэгтері және тізбектелген тэгтер. Логикалық және физикалық форматтар. Абзацтарға бөлу. Жолдарды көшіру. Бастапқы жол. Көлденең сызықтар. Форматталған мәтінді қолдану. Арнайы символдар. Құжаттарға комментарияларды қосу. Сілтемелерді ұйымдастыру. Сілтемелерді жазу ережелері. Маркирленген тізімдер. Нөмірленген тізімдер. Анықтауыш тізімдер. Қойылған тізімдер. Суреттерді сақтау тәсілдері. Фондық бейнелер. HTML құжаттарға суреттерді енгізу. Қарапайым кестелерді құру. Бетке кестелерді құру. Кестелердің ішіне деректерді форматтау. Қойылған кестелер. Кестелерді құру ерекшеліктері. Фреймдерді қолдану жолы. Фреймдерді жазу ережелері. Фреймдер арасындағы байланыс. Карт-бейнелерді қолдану негізі. Карт-бейнелердің графикалық түрі. Олардың жетістіктері мен артықшылықтары. Дыбысты шығару құралдары. Web-бетке дыбыстық файлдарды қою. Каскадты кестелер. (CSS) құжаттың объектілі моделі. Internet Explorer-дегі динамикалық  HTML .

 5. Web-дизайнмен жұмыс істеуде қажет болатын, Internet-те программалаудың маңызды түсініктері мен сұрақтарын оқып білу.

 6. HTML тегтерін пайдаланып қарапайым веб беттерді құра алады

Бекмұратова Х.Қ, Информатика магистрі, оқытушы
в) Растрлық графикамен жұмыс/

Работа с растровой графики/

Work with raster graphics


RGZh

2205/


RRG

2205/


WRG

2205 1. Қолданбалы бағдарламалар пакеті

 2. Компьютерлік графика, Веб-дизайн.

 3. Суретті полиграфияда қолдануға дайындау. Суретті сақтау және экспорттау кезінде файлдың тиімді форматын таңдау

 4. Растрлық графика курсы дизайнның барлық салаларында, компьютерлік модельдеу және т.б. салаларында кеңінен қолданылатын растрлық графика редакторында жұмыс жасау дағдысын қалыптастырады.

 5. Суреттерді сандық берілгендерді қолдану арқылы ауқымды және локальды коррекция жасау. Суреттің негізгі парметрлерін өзгерту және қиып алу. Коллаж және фотомонтаж жасауда қабаттарды пайдалану. Суреттен дефектілерді жою. Ретушь жасау. Жаңа иллюстрациялар жасау үшін сурет салу құралдарын қолдану. Суреттің көрнекіліген арнайы эффектілер қолдану арқылы арттыру. Суретті сканерлеу, муарды алып тастау.

 6. Суретті полиграфияда қолдануға дайындай алады. Суретті сақтау және экспорттау кезінде файлдың тиімді форматын таңдай алуы қажет.

Алибаева Н.Е., Информатика магистрі, аға оқытушы

3

а) Объектіге бағытталған программалау/

Объектно-ориентированное программирование/

Objective-oriented programmingOBP

2206/
OBP

2206/
OBP

2206/БПТК

/БДКВ/


BDCC

3

5

2

4

Емт./

Экз./


exam

тест/

тест/


test

 1. Программалау, Программалау технологиясы және тілдер

 2. Динамикалық құрылымдағы берілгендермен жұмыс, Программалаудың жаңа технологиялары

 3. Программалау туралы түсініктерін оқып білу. Windows және Delphi. Типтік қосымшаларды жасау негіздерін оқып білу.

 4. Компоненттер. Қасиеттер. Меню, таймер және сұхбат. Файлды ашу және парақтау. Жүктелген программа терезесімен жұмыс істеу негіздері. Tray Bar белгішесі. Программа терезесін стандартты емес жолмен жабу және қайта қалпына келтіру. Ыстық” пернелерді дайындау және пайдалану. Пернетақтамен жұмыс істеудің кейбір ерекшеліктері. Пернетақталық шпион және Hook-ты пайдалану. Құжаттарды кодтау. Кодталған құжаттармен жұмыс істеу ерекшеліктері. Сұхбаттарды ұйымдастыру, “бір өңдеуші-көп әрекет” операциясы. Енгізу фокусын алмастыру. Графика және Windows. Растрлық бейнелерді көрсету және түрлендіру әдістері. BitMap-ты Icon-ға айналдыру. Қалпына келтілетін ресурстар. Орындалатын файлдың ресурстарын басқару. Стандартты емес терезелерді әзірлеу. Тіркеу және деинсталляциялау. OLE Automation технологиясы. Қарапайым криптография. Шифрлау және стенография

 5. Delphi программалау ортасының көмегімен қосымшаларды әзірлеу.

 6. Delphi ортасында күрделі есептерге бағдарлама құра алады.

Тоқсанова С.К.,

аға оқытушы


б) Векторлық графика/

Векторная графика/

Vector graphicsVG 2206/

VG 2206/


VG 2206


 1. Қолданбалы бағдарламалар пакеті

 2. Macromedia Flash ортасымен жұмыс

 3. Векторлық графика жүйесі жұмысының теориялық негіздерін оқып білу.

 4. Компьютерлік графикада түстерді модельдеу. Компьютерлік графикада түстерді модельдеу заңы және векторлық және расторлық графика арасындағы айырмашылықтар жөнінде сипаттама. Модельдер арасындағы ара қатынастар және түстің негізгі модельдері. CORELDRAW Graphics Suite пакетіндегі векторлық графика. CorelDRAW Graphics Suite 12 бағдарлама ортасының мүмкіндіктері және осы ортамен жұмысты игеру әдістері. Мультимедиалық ғылыми-ағартушылық мультимедиа басылымдарды құруға арналған Macromedia Flash технологиясы. Macromedia Flash жүйесі Интернет үшін толық, әрі «жеңіл» қазіргі заманғы мультимедиа-қосымшаларын құруға арналған векторлық графиканың дамыған жүйесі.і

 5. Интернет үшін мультимедиа-қосымшаларын құруда және ғылыми басылымдарды дайындауда алған білімдерді практика жүзінде қолдану.

 6. Баспа жүйесіндегі басылымдарды дайындай әдістерін қолдана алады

Шамсиева Н.С,

Педагогика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы


в)Схемотехника негіздер/

Основы схемотехники/

Fundamentals of circuitry


SN 2206/ OS

2206/ FC


2206
 1. Информатиканың теориялық неіздері, Қолданбалы бағдарламалар пакеті

 2. Физика-техникалық процесстерді математикалық модельдеу.

 3. Есептеуіш техникасының арифметикалық, логикалық және физикалық негіздерін оқып білу.

 4. Сандық схемалардың классификациясы. Топология және логика элементтері. ЭЕМ түйіндерінің типтік комбинациясы. Сумматорлар көпразрядты сандарды қосу. Ондық сумматорлар. Кодтар түрленуі және шифраторлар, дешифраторлар. Дайын микросхема түрінде немесе логикалық элементтерін реализациялау. Мультиплексорлар, демультиплексорлар, коммутаторлар. Қозғалыс принципі, дешифраторлар және логикалық элементтерде немесе дайын микросхема түрінде реализациялау. Мультиплексорларға комбинациялық схеманың синтезі. ЭЕМ-дегі сандық тізбекті түйіндері. Триггер туралы түсінік, жай автомат. Триггерлердің классификациясы және негізгі түрлері: RS-триггер түзу және инверстік кіріс, T, TV, D және JK- триггерлері. Логикалық. Элементтерде құру және кестелерді ауыстыру, графикалық бейнелеу. Уақыт диаграммалары бойынша жұмыс анализі.

 5. Есептеуіш техникасының арифметикалық, логикалық және физикалық негіздерін біледі. Құрылғылардың анализі мен синтезі, триггерлер, резисторлер, санағыштар түрлерін меңгереді.

 6. Цифрлық құрылғыларды логикалық модельдеп, логикалық модельдеудің программалық кешенінін зерттеп, олармен жұмыс жасауды үйренеді

Кенесары А.Б. Информатика магистрі, аға оқытушы

4

а) Компьютерлік математика/

Компьютерная математика/

Computing mathematics


KM 2207/

KM

2207/ CM2207

БПТК

/БДКВ/


BDCC

3

5

2

4

Емт./

Экз./


exam

тест/

тест/


test

 1. Аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра

 2. Тиімділік әдістері.

 3. Maple, Mathcad бағдарламасын оқып білу

 4. Компьютерлік матаматикаға кіріспе. Maple жүйесінің интерфейсі, сұхбат режимінде жұмыс істеу, программа терезесі, математикалық өрнектердің форматы, символды есептеулер, график сызу құралдары. Операторлар мен операндалар түрлері. Математикалық талдау. Қосындыны есептеу, туындыны табу, функция дифференциалы мен интегралын есептеу, теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу, функция шегін табу, қатарларға жіктеу, мат.статистика есептерін шешу, есептерді сандық әдіспен шешу жолдары. График салу. Математикалық пакеттер. Maple-дің негізгі пакеттері, интегралды есептеу пакеттері, сызықты алгебра пакеті. Ғылыми-техникалық есептер. Күрделі функцияларды есептеу, физикалық құбылыстарды модельдеу, электронды схемаларды моделдеу және сандық есептеулер жүргізу.

 5. Студенттерді компьютерлік математиканың негізгі ұғымдарымен таныстыру және математикалық есептерді компьютерде шешу барысында қолданылатын өңдеу, талдау және тиянақтау әдістерін пайдалануға үйрету.

 6. Күрделі математикалық есептерді аталған бағдарламаларды пайдалана отырып шығара алады

Бекмұратова Х. Қ.,

аға оқытушы


б) ДЭЕМ-гі практикум/

Практикум в ЭВМ/

Practical work on electronic machine


DEP 2207/ PE

2207/ PWEM2207

1. Программалау,Программалау технологиясы және тілдер

2.Программалаудың жаңа технологиялары, Java ортасында программалау.

3.ЭЕМ құрылымының негізгі ұғымдарын, есептеу жүйесі мен желісін ұйымдастыру принциптерін оқып білу.

4.Есептеу процесін алгоритмдеу, алгоритмдерді жазу, блок-схемаларды құру. Программаларды құру технологиялары және оларды жүзеге асыру. Деректер және олардың типтерімен жұмыс. Көмекші программаларды ұйымдастыру және пайдалану. Рекурсияға берілген есептерді шығару. Мәліметтерді енгізу-шығару. Массивтермен жұмыс. Сілтемелерді пайдалану. Динамикалық айнымалыларды пайдалану. Ақпараттық құрылымдармен есептер шығару. Сыртқы модульдермен жұмыс жасау. Обьектіге бағытталған программалау. Құрылымдармен берілген септерді шығару. Класстар және мұрагерлік механизмі. Қарапайым қосымшаларды әзірлеу технологиялары. Шаблон бойынша программалар әзірлеу. Стандартты панельдер мен кітапханаларды пайдалану. Қолданбалы программалық қамсыздандыру. Математикалық және статистикалық пакеттермен жұмыс жасау

5.Программаларды құру және түзету техникалық тәсілдеріне үйрену.

6.Практикалық программалау дағдысы қалыптасып, сандық әдістерді оқып-үйренеді және есептерді шешуде пайдаланады.Алибаева Н.Е.,

Информатика магистрі, аға оқытушы


в) Есептеу информатикасы/

Вычислительная информатика/

Сomputational informatics


EI

2207/


VI

2207/


CI

2207
 1. Информатиканың теориялық негіздері, Аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра.

 2. Тиімділік әдістері, Информатикадан есептер шығару әдістемесі.

3.Ақпаратты математикалық өрнектеу формаларын, Статикалық, Динамикалық. Кодтау. Декодтау оқып білу. Информатиканың фундаментальдi ұғымдарын: ақпараттар теориясының негiзi, цифрлық автоматтар теориясы, алгоритмдер теориясы, алгоритмдер тиiмдiлiгiнiң анализi, ақпараттық модельдеу және информатиканың семантикалық негiзi туралы түсiнiк қалыптастыру және машықтандыру.

4.Бағдарлама түрлері сандық әдістерді қолдану кездейсоқ шамалардың үлестіру заңдылықтарын зерттеу,.

5.Студенттерді есептеу информатикасының негізгі ұғымдарымен таныстыру және математикалық есептерді компьютерде шешу барысында қолданылатын өңдеу, талдау және тиянақтау әдістерін пайдалануға үйрету.

6.Кездейсоқ сандар генерациясын пайдаланып есептер шығару көпшілікке қызмет ету теорясында қолдануЖалмұрзаева Ә.Н.

аға оқытушы5

а) Есептеуіш жүйелер және желілер/

Вычислительные системы и сети/

Computing systems and nerworksEZhZh 2208/

VSS


2208/

CSN


2208

БПТК

/БДКВ/


BDCC

3

5

2

4

Емт./

Экз./


exam

тест/

тест/


test

1. Қолданбалы бағдарламалар пакеті, Операциялық жүйелер

2.Интернет желісінің негізгі хаттамалары, Сымсыз желілерді ұйымдастыру технологиясы

3.Компьютерлік желілер түрлерін, компьютерлік желінің сипаттамасын оқып білу.

4.Компьютерлік желілер түрлері, компьютерлік желінің сипаттамасы, серверлік және бір рангілі желілер, артықшылықтары мен кемшіліктері, мәлімет жіберу ортасы, аналогты канал, сандық канал, кабельдік канал; компьютерлік желілердің топологиясы (шина, жұлдызша, сақина), модем технологиясы, коммутациялау әдістері, желілік техникалық құралдар, OSI көпдеңгейлік жүйесі, OSI моделі деңгейлерінің өзара әсерлесуі, OSI деңгейлері, жүйелік технологиялар, желілік операциялық жүйелер, Unix операциялық жүйесі, ауқымды есептеу желілерінің функциялары және түрлері, Internet желісі, хаттамалар (ARP, RARP, TCP, UDP), желіні қорғау әдістері, DNS қызметі, сымсыз технологиялар (WI-FI, Bluetooth, GSM), бағыттауыштар, бағыттауыш алгоритмдері

5. Студенттерді компьютерлік желілер негіздерін үйретіп, жергілікті желілер технологияларын және оларды қолдану түрлерін меңгертуге басты назар аударылады.

6. Студенттерге желілер архитектурасы және желі қызметтері жөнінде түсінік бере отырып, есептеуіш желілер концепцияларын құрастыруды, желілерді құрастыруды, физикалық ортада деректерді өткізуде білімдерін қалыптастыруАльменаева Р.Ө.,

Жаратылыстану ғылымдарының магистрі, аға оқытушы


б) Информатиканың математикалық негіздері/

Математические основы информатики/

Mathematical Foundations of Computer Science


IMN 2208/

MOI


2208/

MFCS


2208


 1. Информатиканың теориялық негіздері, Аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра

 2. Тиімділік әдістері, Ойындар теориясы

 3. Сандар теориясының элементтері. Комбинаторлық схемалар. Комбинаторлық объектілер генерациясы. Сұрыптау және іздеу. Графтар теориясына кіріспе. Пікір айту алгебрасы. Бульдік функциялар. Сумматордың математикалық моделі. Предикаттар мен қатынастар. Түстік ақпаратты кодтау.

 4. Сандар теориясының элементтері. Комбинаторлық схемалар. Комбинаторлық объектілер генерациясы. Сұрыптау және іздеу. Графтар теориясына кіріспе. Пікір айту алгебрасы. Бульдік функциялар. Сумматордың математикалық моделі. Предикаттар мен қатынастар. Түстік ақпаратты кодтау.

 5. Студенттерді компьютерлік математиканың негізгі ұғымдарымен таныстыру және математикалық есептерді компьютерде шешу барысында қолданылатын өңдеу, талдау және тиянақтау әдістерін пайдалануға үйрету.

 6. Күрделі математикалық есептерді аталған бағдарламаларды пайдалана отырып шығара алады

Махаева Д.М., Жаратылыстану ғылымдарының магистрі, аға оқытушы
в) Компьютерлік графика/

Компьютерная графика/ Computer graphics
KG 2208/

KG 2208/


KG 2208/ 1. Қолданбалы бағдарламалар пакеті

 2. 3ds max ортасымен жұмыс, Компьютерлік видеомонтаж және анимация

 3. Компьютерлік графика негізіне жататын математикалық әдістер; айналу қағидалары және кескіндерді түрлендіру; кескіндерді перспективада салу әдістерін оқып білу

 4. “Компьютерлiк графика“ пәнi келесі кезеңдерді қарастырады: компьютерлік графика негізіне жататын математикалық әдістер; айналу қағидалары және кескіндерді түрлендіру; кескіндерді перспективада салу әдістері; қисықтар мен беттерді сипаттау әдістері; алгоритмдік әдістер: кескіндер мен шеңберлер салу; көпбұрыштарды бояу және сатылық тиімділікті жою әдістері; екі және үшөлшемді қиынды, соның ішінде кез-келген дөңес көлем бойынша қиындыдан көрінбейтін сызықтар мен беттерді алып тастау алгоритмдері. Бейнелерді сығу алгоритмдері.

 5. Студенттерді компьютерлік графика есептерінің математикалық және алгоритмдік негіздерімен жүйелі түрде таныстыру, түрлi графикалық программаларды үйрену.

 6. Бейнелердi өңдеудi iскерлiк, ғылыми және инженерлiк қызметте ұйымдастыра алуы қажет.

Алибаева Н.Е.,

Информатика магистрі, аға оқытушы6

a) Дискретті математика/

Дискретная математика/ Discrete MathematicsDM 2209/

DM 2209/


DM 2209

БПТК

/БДКВ/


BDCC

3

5

2

4

Емт./

Экз./


exam

тест/

тест/


test

 1. Аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра

 2. Тиімділік әдістері

 3. Студенттердi дискреттiк математиканың негiзгi бөлiмдерi және олардың қолдануларымен таныстыру. Бұл информатика мамандарын дайындағанда басқа курстарды дұрыс меңгеруге мүмкiндiк бередi.

 4. Курсты оқығанда дискреттi объектiлер, шектi жиындар, буль функциялары, айтылымдар алгебрасының формулалары, графтар және тiзбектер және құпиялар теориясының проблемаларымен танысады. Тривиальды емес алгоритмнiң мысалдарының қорын толықтырады. Жиындар, ішкі жиындар және элементтер. Жиындар алгебрасының теңдігі. Анықталушы және ескерiлетiн түсiнiктер мен арнайы терминдердiң мөлшерi бұрынғыға қарағанда нақтылай түсiндiрiледi. Дискреттi математиканың, комбинаториканың әдiстерiн меңгеру, графтар мен құпиялар теориясының ұғымдарымен танысу, формальды қорыту және дәлелдеу әдiстерiмен танысу.

 5. Студенттер жоғарғы оқу орнында қарастырылатын стандарттық бағдарлама бойынша дискреттi математика жайында қажеттi нақты мәлiметтер алады.

 6. Көп қолданылатын практикалық есептердi шығаруда, студенттерге келтiрiлген тұжырымдарды дәлелдеу және жаттығуларды орындау студенттердiң дискреттi математиканың әдiстерiн меңгеруге мүмкiндiк бередi.

Тоқсанова С.К.,

аға оқытушы


б) Графтар теориясы/

Теория графов/

Graph theory


GT 2209/

TG 2209/


GT 2209


 1. Аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра

 2. Тиімділік әдістері

 3. Студенттердің графтар теориясының негізгі ұғымдарын меңгеріп, комбинаторика есептерін шешу мен граф құрудың әдістерін үйрету

 4. Қарапайым ұғымдар (түсініктер) мен анықтамалар. Көбейту мен қосу қағидасы ( принципі). Орын ауыстыру, орналастыру мен үйлестіру. Графтар дәрежесінің қасиеттері. Эйлер теориясы Бағытталған графтар. Графтардын ең қарапайым қасиеттері. Ашық (дерево) және тұйық (цикл) графтар ұғымы. Жазық графтар қасиеттері. Ашық графтар қасиеттері. Эйлер графтарымен қолды үзбей сызу есептері. Ілулі граф. Ілулі графтағы қысқа жолдар және қысқа маршруттарды құрудың Форда алгоритмі. Графта қысқа жол іздеу. Графтағы ара-қашықтықтардың сипаттамалары. Графты орап өту. Графтарды бояу және Зыков алгоритмі. Бағытталған графтар және Форд-Фалкерсон алгоритмі.

 5. Студенттердің абстрактілі, алгоритмдік ойлау мәдениетін қалыптастыру.

 6. Комбинаторика есептерін шеше алады және граф құра алады

Мукеева Г.И.- Жаратылыстану ғылымдарының магистрі, аға оқытушы
в) Символдық математика/

Символьная математика/ Symbolic mathSM 2209/

SM 2209/


SM 2209


 1. Аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра

 2. Тиімділік әдістері, Логикалық программалау

 3. Matlab бағдарламасын, операндтар қызметтерін оқып білу.

 4. Matlab жан-жақты ойластырылып жасалған компьютерлік математика жүйесі. Ол математикалық және соған жақын барлық пәндердің жай есептеулерінен бастап күрделі есептеулеріне дейін шеше алады. Физикалық құбылыстардың математикалық моделін жасайды. Көркем графика салады. Тек символды есептеулерді ғана емес сандық есептеулерді де жүргізеді және оны графиктік түрдегі көркем кескінін салады

 5. Пәнді оқытудың негізгі мақсаты- студенттерді мәтіндік, формулалық және графиктік редактор ретінде де қолдануға болатын қуатты есептеуіш жүйе- Matlab программасымен таныстыру.

 6. Күрделі математикалық есептерді аталған бағдарламаларды пайдалана отырып шығара алады

Жүсіпбек Б.К.,

Информатика магистрі, аға оқытушы7

а) Алгоритмдерді құру және талдау/

Построение и анализ алгоритмов/

Creating and analysis of algorithms


AKT 2210/

PAA


2210/

CAA


2210

БПТК

/БДКВ/


BDCC

3

5

2

4

Емт./

Экз./


exam

тест/

тест/


test

 1. Программалау, Программалау технологиясы және тілдер

 2. С және С++ тілдерінде программаны оңтайландыру тәсілдері, Visual Basic ортасында программалау.

 3. Алгоритм түрлерін, құру жолдарын оқып білу.

 4. Алгоритмдер. Алгоритмдердің анализ принциптері. Қарапайым рекурсияларға мысалдар. Массивтер, жазулар және көпмүшеліктер. Тізбектер. Ақпараттық структуралар. Стектер, кезектер және дектер. Тізбектей бөлу. Тізімдер. Циклдік тізімдер. Ортогоналдық тізімдер. Нұсқаушылар. Ағаштар. Жадыны динамикалық бөлу. Тізбектерді өңдеу алгоритмдері. Сұрыптау алгоритмдері. Іздеу алгоритмдері.

 5. Студенттерді есептерді алгоритмизациялау негіздеріне, нәтижелі алгоритмдерді құру, жоғары деңгейлі осы заманғы тілдерде программалау негіздерін үйрету.

 6. Есептерді шешу үшін алгоритмдер және программалауды құру әдістерін меңгеру, қазіргі заманғы есептеу техникасының бүгінгі күнгі программалық жабдықтауын қолдануда тәжірибелік дағдыға ие болуы қажет.

П.ғ.к. , аға оқытушы Ибрагимова Н.Ж.,

б) Ақпараттық коммуникациялық технологиялар/

Информационно-коммуникационные технологий/

Information and communication technologies


АКТ

2210/


IKT

2210/


IKT

2210/

 1. Қолданбалы бағдарламалар пакеті.

 2. Оқытудағы инновациялық әдістер мен технологиялар, Оқытудың аудиовизуальды технологиялары

 3. Ақпараттық технология құралдарын пайдалану жолдары

 4. Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар. Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар құралдары. Электрондық басылымдар мен ресурстар. Ақпараттық технология құралдарын пайдалану жолдары. Телекоммуникациялар. Пошта байланысы. Ақпараттық технологиялар. Желіні жоспарлау және желілік архитектураны таңдау. Оның қолданылу салалары. Мультимедиалық технологиялар. Компьютерлік желілер.

 5. Ақпараттық – коммуникациялық технологилар пәнінің құзырлылығын «тұрмыстық, кәсiби мiндеттердi aқпараттық және коммуникациялық технологиялардың көмегiмен шеше бiлу қабiлеттiлiгі.

 6. Кез келген проблема мен міндеттерді компьютермен, ақпараттық құрылғылармен және телекоммуникациямен шеше алу мүмкіндігі.

Алибаева Н.Е, Информатика магистрі, аға оқытушы
в) Математикалық логика/

Математическая логика/ Mathematical logicML

2210/ ML


2210/ ML

2210 1. Аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра

 2. Логикалық программалау, жасанды интеллект

 3. Пікірлерге логикалық амалдар қолдану. Логикалық есептерді шешу.

 4. Математикалық логика пәні. Матлогиканың математиканың негіздерін жүйелеудегі ролі. Тарихи шолу. Пікірлер алгебрасы. Пікір ұғымы. Пікірлерге логикалық амалдар қолдану. Пікірлер алгебрасының формулалары. Формуланың шындық таблицасы. Теңкүштес формулалар. Тавтологиялар. Пікірлер алгебрасының заңдары. Логикалық заңдарды қолданып формулаларды түрлендіру. Формулалардың нормальданған формалары. Формулалардың ЖДНФ, ЖКНФ. Формулаларды ЖДНФ, ЖКНФ түріне келтіру. Релелі-контактілі схемалар (желілер). Пікірлер алгебрасын электротехникада қолдану: релелі-контактілі схемалар (желілер). Логикалық функция ретінде предикаттың анықталуы және мәндерінің облыстары. Предикаттарға логикалық амалдар қолдану. Кванторлар және оларға амалдар қолдану. Предикаттар логикасын теңдеулер мен теңсіздіктер, олардың жүйелерін шешуде қолдану. Пікірлер есептеуі. Дедукция теоремасы.

 5. Формалдық теорияларды құрудағы математикалық логиканың әдістерін меңгеру, аксиомалар жүйелерінің толықтығы, қайшылықсыздығы, тәуелсіздігі ұғымдарымен танысу; пікірлер мен предикаттарды еркін пайдалануға, формулаларды түрлендіру мен шығару ережелерін пайдалануға студенттерді машықтандыру;

 6. Программалаудың талдауы мен синтезі үшін және жасанды ақыл-ой бойынша зерттеулерде математикалық логиканың әдістерін қолдану мүмкіндіктеріне дағдылану қажет.

Жалмұрзаева Ә.Н

аға оқытушы
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет