Келісілген жшс мту «кварц» директоры Сафарян В. Н. 2016жжүктеу 426.34 Kb.
бет3/3
Дата21.04.2019
өлшемі426.34 Kb.
1   2   3

Негізгі бөлімдер мазмұны: компьютерлік графика және оның негізгі есептері, КГ-ні қолдану аймағы, графикалық жүйе, қолданушы программистің графикалық интерфейсі, қолданбалы программалаудың (API) (Open GL DirectX) интерфейсі, қолданбалы Open GL интерфейсі,негізгі Open GL кітапханасы, көпбұрыштар мен рекурсия, енгізу және қолданушымен өзара әрекеттесу (интерактивті компьютерлік графика).

Оқыту нәтижелері: компьютерлік графиканың базалық түсінігін және әдістерін меңгеру; танымал графикалық бағдарламаларды және баспа жүйелерді меңгеру.

19.

5/3

(БП)UZhAT 11 модулі

UZhBAK 4321 «Ұйымдастыру жүйелерінде болжау әдістері

мен құралдары» 1-0-2-7

Пререквизиттері:

ZhB 3211 1-0-2-5

3DM 3319 1-1-1-5

Постреквизиттерi: -

Берілген пәнді оқыту мақсаты: байқауды және басып алу дамудың ғылыми болжамының келу ортақ заңдылығының білімдерімен ұйымдық жүйелерде қояды; таныстыру олар ұйымдық жүйенің дамуының болжамының өндірімнің барынша кең құралдарын қолдану.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Болжаудың экспертті әдістері. Болжаудың негізгі функциялары мен қағидаттары. Болжаудың нысаны. Болжау әдістері мен болжамының жіктелуі. Болжаудың фактографиялық әдістері. Мәліметтердің модельдері. Болжаудың алгоритмі. Болжауға кірспе. Болжаудың көрінісі. Болжаудың негізгі ұғымдары. Құрылымдар. Болжаудың жоспардан айырмашылығы. Болжаудың мәні. Болжау кәсіпорынды басқару мен жоспарлау стратегияларын құруға арналған негіз ретінде.

Оқыту нәтижелері: негізгі атқаратын қызметім және болжау ұстанымдарының, болжамның, мезгілдіктің қатарының қалыбын әдістерін білу керек.

GKA 11 модулі

KGZh 4321 «Қолданбалы графикалық жүйелер» 1-0-2-7

Пререквизиттері:

GKZhAK 3211 1-0-2-5

3DM 3319 1-1-1-5

Постреквизиттерi:-

Берілген пәнді оқыту мақсаты: компьютердің графикалық жүйесіне, графиканың түрлеріне, интерактивті компьютерлік графиканың қазіргі тандағы графикалық құралдардың көмегімен графикалық бейнелерді өңдеу және құрудың әдістері.

Негізгі бөлімдер мазмұны: (Flash) қолданбалы программалардың график түрінде пакеттерінің мүмкіндік- терінің кескінді нысандарды жасаудың қағидалары зерттеуі.

Оқыту нәтижелері: студенттер білуге міндетті: компьютерлік графиканың базалық түсінігін және әдістерін меңгеру; танымал графикалық бағдарламаларды және баспа жүйелерді меңгеру; сызбаларды салудың теориялық негіздрін; графикалық құралдар көмегімен сызбаларды құру негіздерімен; компьютерлік дизайндардың негіздерін меңгеру; қазіргі заманғы компьютерлік графика құралдарын және әдістерін меңгеру.


20.

6/4

(БП)UZhAT 11 модулі

KBPMR 4322 «Кәсіпорынның бизнес-процестерін модельдеу және реинженирингтеу» 1-1-2-7

Пререквизиттері:

Inf 1106 1-0-2-1

Постреквизиттерi: -

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Моделдеу технологиясын мен бизнес-процесстерінің рейнженерингін ақпараттық технологиясын қолдану. Қaзipгi заманғы ақпараттық технологиялардың негізінде мекеменің қызметін қайта құрудағы бизнес-реинженерингіндегі тәжірибелік дағдыларды және теоретикалық білімдерге ие болу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Реинжинирингтің негізгі түсініктері. Бизнес-сараптаудың жалпы түсінігі. Бизнес реинжинирингінің жұмысының жалпы мінездемесі. Бизнес реинжинирингаөткізу әдістері және бизнес-үрдістерді оптималдау. Бизнес-үрдістерді стратегиялық сараптамасы. Бизнес-үрдістердің құрылымдық сараптамасы. Бизнес-үрдістерді бағасы.

Оқыту нәтижелері:

негізгі атқаратын қызметін және болжау ұстанымдарының, болжамның, мезгілдіктің қатарының қалыбының әдістерін білу керек.

GKA 11 модулі

VAAZhA 4322 «Визуализацияланған ААЖ әзірлеу» 1-1-2-7

Пререквизиттері:

DBZh 3312 1-1-2-6

Постреквизиттерi: -

Берілген пәнді оқыту мақсаты: компьютердің графикалық жүйесіне, графиканың түрлеріне, интерактивті компьютерлік графиканың қазіргі тандағы графикалық құралдардың көмегімен графикалық бейнелерді өңдеу және құрудың әдістері.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Қолданбалы графикалық жүйелер облысындағы терең теоретикалык білімдер мен тәжірибелік дағдыларды қамта­масыз ету. Компьютерлік ди­зайн негіздері, танымал графи­калық жүйелер, компьютерлік графиканың негізгі базалық түсініктерін оқу.

Оқыту нәтижелері: компьютерлік графиканың базалық түсінігін және әдістерін меңгеру; танымал графикалық бағдарламаларды және баспа жүйелерді меңгеру; сызбаларды салудың теориялық негіздрін; графикалық құралдар көмегімен сызбаларды құру негіздерімен; компьютерлік дизайндардың негіздерін меңгеру; қазіргі заманғы компьютерлік графика құралдарын және әдістерін меңгеру.

21.

5/3

(БзП)UZhAT 11 модулі

BMAK 4223 «Бизнес-модельдеудің аспаптық құралдары» 1-0-2-7

Пререквизиттері:

MPK 3309 1-1-2-5

ITMS 3310 1-1-1-5

Постреквизиттерi:-

Берілген пәнді оқыту мақсаты: болып бизнес-модельдеудің қазіргі құралдарымен (ARIS Toolset, BPWin) студенттерді таныстыру және бизнес-модельдеу дағдысын жетілдіру.

Негізгі бөлімдердің мазмұны: Бизнес-сараптаудың жалпы концепциясы. Бизнес-сараптау және реинжиниринг. Бизнесті оптималдылығын арттыру. Бизнес-үрдістерді автоматтандыру. IT рөлі.

Оқытудың нәтижесінде студенттер келесілерді білу керек:

-Бизнес-модельдеуде қолданылатын негізгі ұғымдар;

-Бизнес-үрдістерді модельдеумен жобалаудың қазіргі методологиясын қарастыру.


GKA 11 модулі

BAT 4223 «Басқарудағы ақпараттық технологиялар» 1-0-2-7

Пререквизиттері:

MPK 3309 1-1-2-5

ITMS 3310 1-1-1-5

Постреквизиттерi:-

Негізгі бөлімдердің мазмұны: Бизнес-жобалау технологияларының көмегімен қосымшаларды жасау бойынша тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру, студенттердің мекеме ресурстарын жоспарлау жуйелері негізі бойынша алған білімдерін жүйелендіру және біріктіру.

Берілген пәнді оқыту мақсаты: болып бизнес-модельдеудің қазіргі құралдарымен (ARIS Toolset, BPWin) студенттерді таныстыру және бизнес-модельдеу дағдысын жетілдіру.

Оқыту нәтижелері:

-бизнес-үрдістерді модельдеудің негізгі методологиясы туралы, «бизнес-үрдістер», «бизнес-үрдістің реинжирингі» терминдері туралы түсінік;

-Бизнес-модельдеудің орталарын білуі тиіс;

- Бизнес-үрдістерді сараптау негізінде негізгі элементтерін белгілеу және сол үрдістердің бизнес-моделін құру .22.

5/3

(БзП)ZhKP 12 модулі.

AKPMM 2224 «Ақпаратты қорғау процестерінің математикалық модельдері» 1-0-2-4

Пререквизиттері:

ВT 2204 1-0-2-3

Постреквизиттерi:

ShKBT 3213 1-0-2-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Ақпаратты қорғаудың теориялық негіздері мен әдістерін оқып үйрену, математикалық құрылымдарды, құпия жүйелерді оқып үйрену.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Ақпараттық қауіпсіздендіру. Ақпараттық жүйелердің аппараттық және программалық платформасын талдау. Ақпараттық жүйелердің қауіпсіздік модельдері. Қорғалған ақпараттық жүйенің негізгі сипаттамалары. Ақпаратты қорғау дұрыстығының әдістемесі.

Оқыту нәтижелері: Ақпараттың математикалық берілуін, ақпараттық сипаттамаларды талдау әдістерін және тілдік жүйенің артықтығың; түзету жасаудың теориялық негіздерін және еркін мәтіндердің ақпараттық сипаттамаларын қалпына келтіруді; ақпаратты қорғаудың жүйесін құруды қарастыру, онымен қатар ақпаратты қорғаудың негізгі әдістерімен жабдықтарын меңгеру.

ZhKP 12 модулі.

AKPMM 2224 «Ақпаратты қорғау процестерінің математикалық модельдері» 1-0-2-4

Пререквизиттері:

ВT 2204 1-0-2-3

Постреквизиттерi:

BAT 4223 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Ақпаратты қорғаудың теориялық негіздері мен әдістерін оқып үйрену, математикалық құрылымдарды, құпия жүйелерді оқып үйрену.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Ақпараттық қауіпсіздендіру. Ақпараттық жүйелердің аппараттық және программалық платформасын талдау. Ақпараттық жүйелердің қауіпсіздік модельдері. Қорғалған ақпараттық жүйенің негізгі сипаттамалары. Ақпаратты қорғау дұрыстығының әдістемесі.

Оқыту нәтижелері: Ақпараттың математикалық берілуін, ақпараттық сипаттамаларды талдау әдістерін және тілдік жүйенің артықтығың; түзету жасаудың теориялық негіздерін және еркін мәтіндердің ақпараттық сипаттамаларын қалпына келтіруді; ақпаратты қорғаудың жүйесін құруды қарастыру, онымен қатар ақпаратты қорғаудың негізгі әдістерімен жабдықтарын меңгеру.

23.

3/2

(БзП)
ZhKP 12 модулі

KZh 2225 «Компьютерлік желілер» 1-0-1-4

Пререквизиттері:

BT 2204 1-0-2-3

Постреквизиттерi:

BMAK 4223 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты:желілік компьютерлік технологиялар саласында терең теориялық білім және практикалық тәжірибені қамтамасыз ету болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: компьютерлік тораптардың қысқаша даму тарихы. Компьютерлік тораптардың жіктелуі. Локалды және глобалды желілер.Компьютерлік тораптарды құру негіздері.Тораптық шешімдерді стандарттау.Компьютерлік тораптардың аппараттық құралдары.Локалды тораптарды құру және қолдану технологиялары.

Оқыту нәтижелері:-ақпаратты тасымалдау, сақтау, іздеу, өңдеу процесімен байланысты жаңа желілік технологияларлың даму бағыттары туралы хабардар болу.

ZhKP 12 модулі

KZh 2216 «Компьютерлік желілер» 1-0-1-4

Пререквизиттері:

BT 2204 1-0-2-3

Постреквизиттерi:

VAAZhA 4322 1-1-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты:желілік компьютерлік технологиялар саласында терең теориялық білім және практикалық тәжірибені қамтамасыз ету болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: компьютерлік тораптардың қысқаша даму тарихы. Компьютерлік тораптардың жіктелуі. Локалды және глобалды желілер.Компьютерлік тораптарды құру негіздері.Тораптық шешімдерді стандарттау.

Оқыту нәтижелері:-ақпаратты тасымалдау, сақтау, іздеу, өңдеу процесімен байланысты жаңа желілік технологияларлың даму бағыттары туралы хабардар болу.

24.

5/3

(БзП)ZhKP 12 модулі

ZhIZhK 3226 «Жасанды интеллект жүйелеріне кіріспе» 1-0-2-6

Пререквизиттері:

BT 2204 1-0-2-3

Постреквизиттерi:

BMAK 4223 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: білім инжинериясы негіздері бойынша дағды алу, зияткерлік жүйелерді тұрғызудың екі бағыты бойынша жасанды зерденің қосымша жүйелері туралы түсініктеме алу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Жасанды зердемен басқару жүйесі. Білімді ұсыну мен зияткерлік жүйеге шығару әдістері. Өнім жүйесі: білімді көрсету мен логикасын тұжырымы. Эксперттік жүйе. Деректердің зияткерлік анализі. Эволюциялық модель.

Оқыту нәтижелері: -Нейрокибернетика мен білім инжинерисы ұғымының мазмұнын, эксперттік жүйелер құрылымы;

-Зияткерлік жүйелердің түрлері, білімді көрсетудің түрлі әдістерін қолдана отырып эксперт білімін жүйелеуді үйрену керек.
ZhKP 12 модулі

MT 3226 «Мультимедия технологиясы» 1-0-2-6

Пререквизиттері:

BT 2204 1-0-2-3

Постреквизиттерi:

BAT 4223 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: компьютердің графикалық жүйесіне, графиканың түрлеріне, интерактивті компьютерлік графиканың қазіргі тандағы графикалық құралдардың көмегімен графикалық бейнелерді өңдеу және құрудың әдістері.

Негізгі бөлімдер мазмұны: HTML, PHP, Java тілдерінің көмегімен мультимедия қосымшаларын және графика­лық анимационды бағдарламалар пакетін құрастырудың негізгі принциптері.

Оқыту нәтижелері: студенттер білуге міндетті: компьютерлік графиканың базалық түсінігін және әдістерін меңгеру; танымал графикалық бағдарламаларды және баспа жүйелерді меңгеру.


АЕЖ кафедрасының меңгерушісі А.Ж. Амиров
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет