Концепція та поняття рис особистості за Г. Олпортом. Типи індивідуальних диспозиційжүктеу 67.59 Kb.
Дата25.02.2019
өлшемі67.59 Kb.
түріКонцепція


Семінар 1. Диспозиційні теорії у психології: Гордон Олпорт,

Раймонд Кеттелл і Ганс Айзенк

1. Особистість як динамічна організація. Концепція та поняття рис особистості за Г. Олпортом. Типи індивідуальних диспозицій.

2. Розуміння пропріума та розвитку самості в теорії Г. Олпорта. Характеристика зрілої особистості.

3. Р. Кеттелл: формула передбачення поведінки людини.

4. Класифікація рис особистості за Р. Кеттеллом.

5. Основні типи людей за Г. Айзенком: їх характеристика.


Семінар 2. Теорія поля К. Левіна. Гештальттерапія

1. Основні принципи теорії поля. Поняття поля за К. Левіном.

2. Топологічна концепція поля: трактування психологічного, життєвого, годологічного простору в теорії поля. Психологічні факти. Внутрішній регіон і перцептуально-моторний шар у структурі людини.

3. Напруження та шляхи його зменшення за К. Левіном: диференціація, когнітивне переосмислення, покарання, знаходження валентних об’єктів.

4. Основні постулати та принципи гештальт-терапії за Фріцом та Лаурою Перлз.

5. Форми (інтроекція, проекція, ретрофелксія, дефелксія і конфлуенція) та рівні порушень (наслідування, ролі, блокування, імплозія та експлозія).


Семінар 3. Екзистенційна та трансперсональна психологія

1. Основні положення екзистенційного підходу.

2. Європейський підхід екзистенційного аналізу: Л. Бісвангер і М. Бос. Основні поняття дазайн-аналізу: буття-у-світі, модуси буття-у-світі, відповідальність, способи існування, висвітлювання, можливість і свобода.

3. Екзистенційна психологія Р. Мея. Любов, турбота і воля; свобода, відповідальність і доля в розумінні Р. Мея.

4. Основні положення трансперсональної психології. Кен Вілбер: дихотомії людської психіки. Зовнішня та внутрішня дуга особистісного розвитку, хвилі свідомості, надсвідомість.

5. Бачення особистості та її розвитку в теорії Станіслава Гроффа.6. Психосинтез Асаджіолі.


Питання для підсумкового контролю

з курсу «Філософія психології»

 1. Предмет філософії психології. Філософська психологія.

 2. Зв’язок філософії та психології.

 3. Філософські проблеми у психології.

 4. Методологія та принципи дослідження в психології.

 5. Основні напрямки сучасної психології.

 6. Головні проблеми дослідження історії психології.

 7. Тенденції розвитку сучасної психології. Психологія ХХІ ст.

 8. Предмет вивчення психології: проблема визначення.

 9. Методи історико-психологічного дослідження.

 10. А.Фрейд про механізми психологічного захисту.

 11. А.Фрейд: генетична класифікація захисних механізмів.

 12. А.Фрейд: заперечення в фантазії та заперечення в дії, ідентифікація з агресором.

 13. М.Кляйн: шизоїдно-параноїдна та депресивна позиція.

 14. М.Кляйн: заздрість і вдячність.

 15. М.Кляйн: проекція, інтроекція, заперечення, ідеалізація.

 16. М.Малер: концепція сепарації-індивідуації.

 17. М.Малер: субфаза воз’єднання – переломний момент в індивідуації .

 18. Д.Віннікотт: психологічні чинники розвитку дитини.

 19. Д.Віннікотт: процес персоналізації.

 20. Х.Кохут: „Селф-психологія”.

 21. Х.Кохут: становлення біполярного Я.

 22. Х.Кохут: нарцистичні розлади та їх терапія.

 23. Г.С.Салліван: поняття напруження (потреби та тривога).

 24. Г.С.Салліван: трансформація енергії.

 25. Г.С.Салліван: Я-система.

 26. Г.С.Салліван: персоніфікації.

 27. Е.Еріксон: епігенетична модель розвитку людини.

 28. Е.Еріксон: ідентичність.

 29. Уолтер Мішел: когнітивно-афективна теорія.

 30. Уолтер Мішел: когнітивно-афективні одиниці.

 31. Уолтер Мішел: ситуативні змінні.

 32. Альберт Бандура: основні принципи соціально-когнітивної теорії.

 33. Альберт Бандура: научіння через моделювання.

 34. Альберт Бандура: типи підкріплення.

 35. Альберт Бандура: самоефективність.

 36. Джуліан Роттер: теорія соціального когнітивного научіння.

 37. Джуліан Роттер: потенціал поведінки.

 38. Джуліан Роттер: потенціал потреби.

 39. Джуліан Роттер: локус контролю.

 40. Дж. Келлі: психологія особистісних конструктів.

 41. Дж. Келлі: конструктний альтернативізм як філософська позиція.

 42. Дж. Келлі: основні характеристики конструктів.

 43. Дж. Келлі: основні типи конструктів.

 44. Дж. Келлі: застосування концеппції конструктів у клінічних дослідженнях.

 45. Теорія когнітивного дисонансу Л. Фестінгера.

 46. Р.Кеттел: структурна теорія рис особистості.

 47. Г.Айзенк: теорія типів особистості.

 48. Г. Олпорт: основні типи людей.

 49. Трансперсональна психологія.

 50. Кен Вілбера: трансперсональна психологія.

 51. С. Грофф: трансперсональна психологія

 52. С. Грофф: система конденсованого досвіду.

 53. С. Грофф: базові перинатальні матриці.

 54. Психосинтез Асаджолі.

 55. Фріц і Лаура Перлз: застосування гештальттеорії для психотерапії, створення гештальтерапії.

 56. Фріц і Лаура Перлз: шари неврозу.

 57. Фріц і Лаура Перлз: захисні механізми.

 58. Ролло Мей: принципи екзистенціалізму.

 59. Ролло Мей: поняття Dasein.

 60. Ролло Мей: любов, види любові.

 61. Ролло Мей: свобода.

 62. Ролло Мей: небуття.

 63. Ролло Мей: тривога і вина.

 64. Д. Б. Ельконін: теорія гри.

 65. П. Я. Гальперін: теорія поетапного формування розумових дій.

 66. А. Г. Асмолов: теорія особистості, культурне історичний підхід у психології.

 67. Концепція установки Д. Узнадзе.

68. Проблема постмодернізму у психології.
Рекомендована література

Базова

 1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – СПб. : Питер, 2001. – 288 с.

 2. Леонтьев А.Н. Философия психологии. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1994. – 228 с.

 3. Современные философские проблемы естественных, технических и социально-гуманитарных наук: Учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук / под общ. ред. В.В. Миронова. – М.: Гардарики, 2007.-.639 с. ( - С. 583-593)

 4. Патнэм Х. Философия сознания. – М. : Наука, 1999. – 240 с.

 5. O’Donohue W., Kitchener R.F. The Philosophy of Psychology. –London: SAGE, 1996. – 395 p.

 6. Зарубежная социальная психология ХХ столетия. – М., 2001.

 7. Лихи Т. История современной психологии. – Спб., 2003.

 8. Психология личности. Т. 2 – Самара, 2003.

 9. Роменець В. А., Маноха І. П. Історія психології ХХ ст. – К., 1998.

 10. Старовойтенко Е. Б. Современная психология. – М., 1999.

 11. Степанов С. Психология в лицах. – М.: Эксмо-пресс, 2001.

 12. Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность: теории, упражнения, експерименты. – СПб.-М., 2002.

 13. Шульц Д.П., Шульц Э.С. История современной психологии СПб., 1998.

 14. Benjafield D. G. A History of psychology. – Boston, 2000.


Допоміжна

 1. Алехин А.Н., Курпатов А.В. Философия психологии. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2006. – 448 с.

 2. Андерсон Д.Р. Когнитивная психология. 5-е изд. – СПб. : Питер, 2002. – 496 с.

 3. Асмолов А.Г. По ту сторону сознания: Методологические проблемы неклассической психологии. – М.: Смысл, 2010. – 480 с.

 4. Брунер Д. Психология познания: За пределами непосредственной информации. – М. : Знание, 1977. – 321 с.

 5. Когнитивная психология. – 6-е изд. – СПб. : Питер, 2006. – 589 с.

 6. Лекторский В.А. О некоторых философских уроках З. Фрейда // Вопросы философии, 2000. - № 10.

 7. Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі. В 2-х т. –Т.1. – К.: Ваклер, 2002. – 307 с.

 8. Максименко С.Д. Теоретичні основи психології особистості //www. bdu.org/…/ psychology_1_2005/3

 9. Психология критического мышления. – СПб. : Питер, 2000. – 512 с

 10. Психология: комплексный подход / Под ред. М. Айзенка. – Минск: Новое знание, 2002. –832 с.

 11. Прист С. Теории сознания // Пер. с англ. и пред. А.Ф. Грязнова. – М. : Наука, 2000. – 451 с

 12. Рибалка В.В. Методологічні питання наукової психології (Досвід особистісно центрованої систематизації категоріально-поняттєвого): Навч.-метод. посібн. – К.: Ніка-Центр, 2003. – 204 с.

 13. Розин В.М. Психология: теория и практика. – М. : Наука, 1997. – 421 с.

 14. Робінсон Д.Н. Интеллектуальная история психологии // пер. с англ. М.К. Тимофеевой. – М.: Гардарики, 2005. – 380 с.

 15. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир. – СПб. : Питер, 2003. – 512 с.

 16. Серль Д. Открывая сознание заново. – М. : Наука, 2002. – 240 с.

 17. Хант Г. О природе сознания. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. – 555 с.

 18. Lonner W.J., Malpass R. S. Psychology and Culture. 13th ed. – Boston: Allyn and Bacon, 1994

 19. Lundin R.W. Theories and Systems of Psychology. – Lexington-Toronto: D.C. Heath and Company, 1996. – 432 p.

 20. Sternberg R. J., Beyond IQ: A triarchic theory of human intelligense. – Ney York: Cambridg University Press, 1984. – 387 p.

 21. Zimbardo F.G. Psychology and Life. 13th ed. – Ney York: Addison Wesley Longman, 1992

 22. Асаджоли Р. Психосинтез. – М., 1998.

 23. Бандура А. Теория социального научения. – Евразия, 2000.– 320 с.

 24. Винникотт Д. Игра и Реальность М.:Институт Общегуманитарных Исследований, 2002.  288 с.

 25. Гроф С. Области человеческого бессознательного / Пер. с англ. В. Н. Михейкина и Е. И. Антоновой. – М.: Изд-во Трансперсонального Института. – 1994. – 278с.

 26. Кохут Х. Восстановление самости. –М.: Когито-Центр, 2002. –316 с.

 27. Кляйн М. Зависть и благодарность. Исследование бессознательных источников / Перевод с английского А. Ф. Ускова.  СПб.: Б.С.К., 1997. 
  96 с.

 28. Леонгард К. Акцентуированные личности – К., 1999.

 29. Кляйн М. Зависть и благодарность. Исследование бессознательных источников. Перевод с английского А. Ф. Ускова.- СПб, Б.С.К., 1997.  96 с.

 30. Милграм С. Эксперимент в социальной психологии. – Спб., 2000.

 31. Морено Я. Психодрама. — М.: Апрель Пресс; ЭКСМО-Пресс, 2001.  528 с.

 32. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. – М.: Класс, 1994. – 144 с.

 33. Наранхо К. Гештальттеория. – М, 2001.

 34. Перлз Ф. Гештальт-Семинары : Институт общегуманитарных исследований, 1998. – 336 с.

 35. Преступная толпа. – М., 1998.

 36. Психология власти. В 2-х т. – Самара, 1999.

 37. Психология масс. – Самара, 2001.

 38. Ранк О. Миф о рождении героя. – М., 1997.

 39. Салливан Г.С. Интерперсональная теория психиатрии пер. с англ.  СПб., 1999.  347 с.

 40. Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса.  СПб.: Ювента, 1999. С. 15-52.

 41. Франкл В. Воля к смыслу/Пер. с англ. — М.: Апрель-Пресс, ЭКСМО-Пресс, 2000.  368 с.

 42. Фрейд А. Детский психоанализ. – СПб.: Питер, 2003. – 477 с.

 43. Фрейд А. Психология Я и защитные механизмы.  М.: Педагогика-Пресс, 1993.  144 с.

 44. Чалдини Психология влияния.  СПб.: Питер, 2001.  288 с.

 45. Шліппе А., Швайцер Й. Системна психотерапія та консультування. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2004. – 320 с.

 46. Эльконин Д.Б. Психология игры. – Владос, 1999. – 360 с.

 47. Эриксон Э. Детство и общество.  М.: Университетская книга, 1996.  592 с.

Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис .– М.: Прогресс, 1996.  344 с.


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет