Конкурс за проект  Публично състезание  Пряко договаряне Обект на поръчкатаДата25.05.2018
өлшемі61 Kb.
түріКонкурс

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ


Изх. номер: КСИ-145

Дата: 02.10.2017 г.

СТАНОВИЩЕ

за осъществен контрол

по чл. 232 от ЗОП


за съответствие с изискванията на ЗОП на документите

по чл. 232, ал. 3, т. 2 и ал. 5 ЗОП (ІІ етап)РАЗДЕЛ І

Процедура


ИН на регистрационната форма от ССИ

20170731-00164-0038

Възложител:

Министерство на отбраната

Вид на възложителя:

 публичен (чл. 5, ал. 2, т. 1-17 и ал. 3 ЗОП)

 секторен (чл. 5, ал. 4,т. 1-3 ЗОП)Вид на процедурата

 Открита

 Ограничена

 Състезателна процедура с договаряне

 Договаряне с предварителна покана за участие

 Състезателен диалог

 Партньорство за иновации

 Договаряне без предварително обявление

 Договаряне без предварителна покана за участие

 Конкурс за проект

 Публично състезание

 Пряко договаряне


Обект на поръчката:

 Строителство

 Доставки

 Услуги

 Услуги по Приложение № 2Предмет на поръчката:

Изпълнение на строителство по проект 3AF31046 „Осигуряване на сграда за личния състав (ЛС) на AGSR авиацията“ в Авиобаза Безмер по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP)

Обособени позиции:

 Да Брой:

 Не


Срок за изпълнение:

180 дни

Прогнозна стойност на поръчката в лв. без ДДС:

1 000 000 лв.

Финансиране:

 Изцяло от националния бюджет

 Изцяло или частично със средства от ЕС

 Друго: Програма на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP)


Критерий за възлагане на поръчката:

 Най-ниска цена

 Ниво на разходите

 Оптимално съотношение качество/цена


Коментари и други бележки:
РАЗДЕЛ ІІ

Проверени документи


Проверката обхваща следните документи:

  1. Решение за откриване на процедурата

  2. Обявление, с което се оповестява откриването на процедурата

  3. Техническа спецификация

  4. Методика за оценка

Всички документи, подлежащи на контрол, са получени в АОП

 Да  Не

Всички документи, подлежащи на контрол, са изпратени по предвидения ред

 Да  Не

Коментари и други бележки:
РАЗДЕЛ ІІІ

Резултати от контрола
ІІІ.1) Обявление за обществена поръчка


Възлагащ орган

Констатации и препоръки:

Посоченият в поле I.3) интернет адрес води до профила на купувача на Министерство на отбраната, където се съдържат електронните преписки на всички процедури, включително и разглежданата. Посоченото поле е предназначено за указване на точен електронен адрес, водещ директно до преписката на конкретната обществена поръчката (вж. чл. 32, ал. 2 ЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 2 т. 2 и ал. 3 ЗОП).


Профил на купувача

Констатации и препоръки:

  1. В профила на купувача, в преписката на поръчката не е публикувано становището от първи етап на предварителен контрол. Съгласно чл. 42, ал. 2, т. 8 и чл. 24, ал. 1, т. 8 от ППЗОП, възложителят е длъжен да публикува на профила на купувача и становищата на АОП във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол - в 10-дневен срок от получаването им от възложителя.

  2. На профила на купувача е посочена една обща дата за цялата преписка на обществената поръчка, без информация относно датите на публикуване на отделните документи в нея. Съгласно чл. 24, ал. 4 ППЗОП възложителят е длъжен да поддържа профила на купувача по начин, от който може да се удостовери датата на публикуване на документите в него.
Допълнителна информация

Констатации и препоръки:

Относно изискването в поле VI.3) за официален превод на български език на документи, които са представени на чужд език, важи бележката, направена в становището на АОП от първия етап на контрола.
ІІІ.2) Методика


Констатации и препоръки:

1. Според методиката, по показател „Организация за изпълнение на поръчката“ по-високи оценки получават всички участници, предложили „обосновано ясно и подробно“ определена информация, групирана в 4 точки (обстоятелства). Едно от обстоятелствата, предлагането на които води до присъждане на допълнителни точки (описано в т. 3) е свързано с предложените мерки за вътрешен контрол и начини за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора, както и описание на контрол на качеството, който ще се упражнява.

Същевременно, съгласно последния абзац на т. 3 от Методиката „Разяснения относно изготвянето…“, в работната си програма „Участниците следва да посочат начините за осигуряване на качеството по време на изпълнение на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението“. Това означава, че посочването на начините за осигуряване на качество е задължителна, а не опционална част на техническото предложение, и следователно не трябва да е основание за присъждане на допълнителни точки.

2. Условието, описано в т. 4, е свързано с предоставяне на информация относно „ключовите моменти при изпълнение на договора“ и обосновани действия, които гарантират качеството при тяхното изпълнение. От методиката не става ясно как се преценява дали съответното предложение съдържа всички относими към договора ключови моменти и как се подхожда при оферти, в които са посочени само част от ключовите моменти или са посочени всички ключови моменти, но се предлага различно качество на тяхното изпълнение.
РАЗДЕЛ IV

Допълнителна информация


Становището касае съответствието на представените в АОП документи с изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие с други нормативни актове е извън правомощията на Агенцията.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ЗМ“: Подпис (не се чете)

ГАЛЯ МАНАСИЕВА

(Определен със Заповед № РД-34/14.08.2017 г.)


Вярно с оригинала,

подписан на хартия

София – 1000 тел.: (02) 9859 71 50 aop@aop.bg

ул. ”Леге” № 4 факс: (02) 9859 71 52 www.aop.bg
Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет