Конкурсна документацијА Јавна набавка мале вредности бр. 2/2017жүктеу 0.52 Mb.
бет1/3
Дата14.03.2019
өлшемі0.52 Mb.
түріКонкурс
  1   2   3


РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АПКиМ

OПШТИНА ВИТИНА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

БР. 2/2017
Набавка грађевинског материјала за побољшањe услова становања за социјално угрожене породице на територији општине Витина

Општина Витина, Новембар 2017.

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015,68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/13, 68/2015) припремљена је:


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности - Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања за социјално угрожене породице на територији општине Витина

, ЈНМВ 2/2017

Конкурсна документација садржи:

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

3

II

Подаци о предмету јавне набавке


3

III

Техничке карактеристике и опис добара-спецификција4

IV


Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

6


V

Упутство понуђачима како да сачине понуду

10

VI

Образац понуде

16

VII

Модел уговора

22

VIII

Образац трошкова припреме понуде

25

IX

Образац изјаве о независној понуди

26

X

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона

27

 
 
Укупан број страна 27

 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ1.1 Назив, адреса и интернет страница наручиоца

Назив Наручиоца: Општина Витина

Адреса: ул. б.б. 38263 Врбовац

ПИБ:102130507

Матични број: 09001891

Шифра делатности:09350

1.2 Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки.

1.3 Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 2/2017 су добраНабавка грађевинског материјала за побољшање услова становања за социјално угрожене породице на територији општине Витина.

Предмет јавне набавке дефинисан је детаљно у делу - III Техничке карактеристике.


1.4 Контакт (лице или служба)

Службено лице за контакт телефон: Владимир Нојкић број телефона 049/ 330176II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке мале вредности - Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања за социјално угрожене породице на територији општине Витина , ЈНМВ 2/2017


Назив и ознака из општег речника набавки – 44100000-грађевински материјали и припадајући производи

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ-СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
Редни број

Назив артикла

Јединица мере

Количина

1

Блок полугитер

Комада

7.050

2

Цреп

Комада

4.250

3

Цемент

Џак

335

4

Беомал

Џак

55

5

Монте

Комада

1.950

6

Поклопци

Комада

35

7

Гипсане табле

Комада

60

8

Абрип 2,5

Џака

30

9

Армартура ф6

Комада

66

10

Армартура ф8

Комада

10

11

Армартура ф10

Комада

108

12

Армартура ф12

Комада

55

13

Грађа 8х10

Комада

108

14

Грађа 12х10

Комада

97

15

Летве

Паковања

36

16

Прозор 140х160

Комада

9

17

Прозор 140х140

Комада

00

18

Прозор 120х120

Комада

00

19

Прозор 80х60

Комада

1

20

Врата улазна

Комада

2

21

Врата собна

Комада

11

22

Врата за купатило

Комада

1

23

Мрежа

Паковање

18

24

Када 140х70

Комада

2

25

Бојлер 80 литра

Комада

2

26

Туш батерија

Комада

2

27

Чесма за лавабо

Комада

2

28

Лавабо

Комада

2

29

WC шоља са казанчетом

Комада

2

30

Зидне плочице

М2

47

31

Подне плочице

М2

25

32

Лепак за плочице

Џака

27

33

Ламинат

М2

328

34

Хидрофор

Комада

3

35

Стиропол 5мм

М2

315

36

Стиропол 1,5 мм

М2

00

37

Гредице 4 м

Комада

80

38

Лепак бели

Џака

55

39

Лепак црни

Џака

90

40

Штафне

Комада

00

41

Подлога 20 кг

Кг

15

42

Абрип 1,5 мм

Џака

65

43

Глет

Џака

00

44

Цеви за купатило

м

20

45

Поликолор 25 ли

Канта

4

46

Фасада 25 ли

Канта

7

47

Лајсне

Комада

30

48

Типлови

Комада

30

49

Стиродур

М2

10

50

Мрежа ф6

Комада

5

Свако појединачно добро мора бити ново, некоришћено и по квалитету мора одговарати уобичајеним стандардима за тражене врсте добара.

Гарантни рок за свако испоручено добро рачунаће се према спецификацији произвођача, а од дана испоруке добра.

Место испоруке је у Врбовцу, Клокоту, Могили, Грнчару, Бинчу, (адресе и појединачне спецификације за свако лице биће дате најповољнијем понуђачу), 1(један) дан од дана закључења уговора. Превоз добара до датих адреса врши се у организацији и на терет Добављача.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА


 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
  1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар(чл. 75. ст. 1.тач.1) Закона).

2) да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1.тач. 2) Закона).

3)да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1.тач 4) Закона).

4)понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде(чл. 75. ст. 2. Закона).1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.  1. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.


2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова из чл. 75. Закона за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу Vодељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.


Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави и Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.),потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.Имајући у виду чињеницу да се од 01.09.2013. године, примењује Правилник осадржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача (“Сл. гласник РС”, број 75/13), лица која су уписана у Регистар понуђача нису дужна да приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Наручилац ће на интернет страници Агенције за привредне регистре да провери да ли је лице које поднесе понуду уписано у регистар понуђача.

Понуђач ће у својој понуди јасно навести да се налази у регистру понуђача.


Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке грађевинског материјала за побољшање услова становања за социјално угрожене породице на територији општине Витина ЈН 2/2017, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

 2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

 3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Место:_____________ Понуђач:

Датум:_____________ М.П. _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.


ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
И З Ј А В У
Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке грађевинског материјала за побољшање услова становања за социјално угрожене породице на територији општине Витина , број ЈН 2/2017, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

 2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

 3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________ Подизвођач:

Датум:_____________ М.П. _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити састављена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији на адресу:ОПШТИНА ВИТИНА, ул. бб, 38263 Врбовац Месна канцеларија у Клокоту са назнаком:
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет