Конкурсна документација за услугу Инвестиционо одржавање објеката 1/18 конкурсне документацијЕжүктеу 0.51 Mb.
бет1/2
Дата13.01.2019
өлшемі0.51 Mb.
түріКонкурс
  1   2

Јавно комунално предузеће "Водовод", Сремска Митровица

Конкурсна документација за услугу -

Инвестиционо одржавање објеката 1/18КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ


Јавно комунално предузеће "Водовод" Сремска Митровица

ул. Стари шор 114

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/18

Април, 2018. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1/18, деловодни број 689 oд дана 19.04.2018.год. и Решење о образовању комисије за јавну набавку 1/18 деловодни број 689/2 oд дана 19.04.2018.год., припремљена је:


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности радова - инвестиционо одржавање објеката

ЈН бр. 1/18

Конкурсна документација садржи:
Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

3

II

Подаци о предмету јавне набавке

3

III

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

4

IV


Техничка документација и планови, односно документација о кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке финансијске услуге кредита

4

V


Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

6

VI

Упутство понуђачима како да сачине понуду

11

VII

Образац понуде са структуром цена

20

VIII

Модел уговора

25

IX

Образац трошкова припреме понуде

29

X

Образац изјаве о независној понуди

30

XI

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона

31

XII


Образац изјаве о поштовању обавезе заштите на раду радника

32
Модел меничног овлашћења

33

Комисија:

 1. Сања Ковачевић, члан ______________________

Светлана Ђукић, заменик члана ______________________

 1. Никола Тејић, члан ______________________

Дражен Риђошић, заменик члана ______________________

 1. Владимир Нахајовски,члан ______________________

Ранко Дринић, заменик члана ______________________

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ


1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Јавно комунално предузеће "Водовод"

Адреса: Сремска Митровица улица Стари шор 114

Интернет страница: www.vodovodsm.rs


2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.


3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 1/18 су радови – Инвестиционо одржавање објеката.


4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није резервисана јавна набавка


5. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.


6. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Контакт ЈКП Водовод ул.Стари шор 114, 22000 Сремска Митровица комисија за јавну набавку број решења 689/2 од дана 19.04.2018.год. електронска пошта javnenabavke@vodovodsm.rs и телефакс 022624442II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ


1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1/18 је радови Инвестиционо одржавање објеката ознака из ОРН: 44220000 грађевинска столарија, 45261320 радови на постављању олука, 45421110 уградња оквира врата и прозора, 45431000 постављање плочица и 44111700 плочице.2. Партије:

Јавна набавка није подељена у партије.III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ УСЛУГЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
Инвестиционо одржавање објеката

Извођач ће извршавати радове на свим местима где наручилац има објекте на територији Града Сремска Митровица. Извођач ће у понуди дати цену по јединичним количинамa укључујући све трошкове: радови, утрошеног материјала, трошкове превоза, заштите на раду радника, обезбеђење места рада, заштита имовине и ствари наручиоца и сл. После извршених радова надзорни орган наручиоца ће запримити радове за сваки објекат посебно о чему ће се саставити записник и тек по потписаном записнику извођач ће фактурисати.

Квалитет извршених радова мора бити у складу са важећим грађевинским нормама и стандардима. Материјали који се користе морају да задовоље НАССР захтеве.Р. бр

ОПИС

Ј. мере

Количина
1

2

3

1.


Санирање зидића у аератору премазом типа Sikadur 31 DW „или одговарајуће“. Претходно подлогу припремити механичким одстрањивањем нечистоћа (ваповка, стругање шпахлом,..). Приликом радова обезбедити несметано функционисање производње воде уз консултације са инвеститором. У цену урачунати сав потребан рад и материјал.

m2


180

2.

Набавка и уградња ПВЦ шестокоморног прозора, димензија 50*200.Прозор је подељен на три дела, крајеви чине алу комарникl=50cm а средишњи део грес стакло l=100cm.

ком

1

3.

Набавка и уградња поцинкованих полукружних олука, хоризонталних Ø100

m

50

4.

Набавка и уградња поцинкованих кружних олука, вертикалних Ø100

m

30

5.

Набавка и уградња ПВЦ шестокоморних прозора са ролетнама и комарником, нискоемисионо стакло пуњено аргоном, димензија 115*145

ком

3

6.

Набавка и уградња ПВЦ шестокоморних двокрилних врата, димензија 125*235

ком

1

7.

Набавка и уградња ПВЦ преградног профила изолованог полиуретаном

m2

30

8.

Набавка и уградња подних керамичких плочица

m2

50

Објекти на којима ће се вршити радови:р. бр.

Објекат

1.

Фабрика воде Сремска Митровица ул.Водоводна бб

2.

Дирекција ЈКП“Водовод“, Стари шор 114

Напомена: Sikadur 31 DW „или одговарајуће“ из позиције 1 понуђач обавезно мора доставити заједно са понудом фотокопију атеста за директан контакт са питком водом.


Рок извршења: радови ће се пружати у време кад немају утицај на водоснабдевање а најкасније до 31.12.2018.год морају бити извршени у целости.

Члан комисије задужен за техничку спецификацију


_________________________

Владимир Нахајовски

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

Нема

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
  1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

 2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

 3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

 4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) - у предметној јавној набавци не издаје се дозвола.

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

  1. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: у предметној јавној набавци не захтевају се додатни услови.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

  1. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.


 1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона коју доставља у виду неоверене копије.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.


Напомена:

Потписивањем Изјаве о испуњењу услова из чл. 75. Закона (образац 3) понуђач потврђује испуњеност обавезних услова који се доказују на следећи начин:


 1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда):

 2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;


 1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - доставља се у виду неоверене копије и то: у предметниј јавној набавци се не издаје дозвола.

За доказивање испуњености додатних услова из члана 76. Закона: наручилац не захтева додатне услове у предметном поступку јавне набавке.3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА


ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
И З Ј А В У
Понуђач _____________________________________________ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова – инвестиционо одржавање објеката број 1/18, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

 1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

 2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

 3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Место:_____________ Понуђач:

Датум:_____________ М.П. _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
И З Ј А В У
Подизвођач ____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне радова – инвестиционо одржавање објеката број 1/18, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

 1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

 2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

 3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________ Подизвођач:

Датум:_____________ М.П. _____________________Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико понуђач достави понуду која није на Српском језику наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.


2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈКП "Водовод" ул. Стари шор 114, 22000 Сремска Митровица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – инвестиционо одржавање објеката ЈН бр.1/18 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 30.04.2018.год. до 10:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи: • Податке о понуђачу - попуњен, потписан и печатом оверен образац;

 • Податке о подизвођачууколико се подноси понуда са подизвођачем/има-за сваког подизвођача - попуњен, потписан и печатом оверен образац;

 • Податке о понуђачима који учествују у заједничкој понудиуколико се подноси заједничка понуда - за сваког учесника у заједничкој понуди - попуњен, потписан и печатом оверен образац;

 • Доказ из техничке спецификације: фотокопија атеста.

 • Образац понуде са структуром цена - попуњен, потписан и печатом оверен образац;

 • Изјаву о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона - попуњену, потписану и печатом оверену;

 • Изјава о поштовању обавезе заштите радника на раду - попуњен, потписана и печатом оверена.

 • Изјаву о независној понуди - попуњену, потписану и печатом оверену;

 • Модел уговора - који је саставни део конкурсне документације попуњен на означеним местима, потписан и печатом оверен.

 • Изјава да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде - попуњен, потписана и печатом оверена;

 • Споразум чланова групе понуђача којим група понуђача дефинише носиоца понуде - уколико се подноси заједничка понуда - попуњен, потписан и печатом оверен од стране свих учесника у заједничкој понуди;

 • Меницу за озбиљност понуде са картоном депонованих потписа и меничним овлашћењем - попуњен, потписан и печатом оверен;


3. ПАРТИЈЕ:

Јавна набавка није обликована по партијама.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. Уколико понуђач поднесе понуду са варијантама његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.


5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП "Водовод" Стари шор 114, 22000 Сремска Митровица, са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку радова – инвестиционо одржавање објеката ЈН бр. 1/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или

Допуна понуде за јавну набавку радова – инвестиционо одржавање објеката ЈН бр.1/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или

Опозив понуде за јавну набавку радова – инвестиционо одржавање објеката ЈН бр. 1/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или

Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – инвестиционо одржавање објеката ЈН бр. 1/18 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.


6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.


7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:


 • члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

 • опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора .

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.


9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 дана од дана извршења радова, на основу документа који испоставља понуђач (рачун), а којим је потврђено извршење радова.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција на извршене радове не може бити краћа од 12 месеци рачунајући од дана завршетка радова. Oтклањање грешака у гарантном року је 1 дан од дана достављања Захтева за отклањање грешака.9.3. Захтев у погледу рока извршења услуге

Рок извршења не сме бити дужи од 15 дана, од дана пријема писменог захтева за радове. За сваки објекат посебно.9.4. Место пружања услуге

Место вршења радова је на адреси наручиоца (адресе су дате у техничкој спецификацији и обрасцу понуде).9.5. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.9.6. Количина

Количине су дате у Обрасцу понуде.9.7. Други захтеви

Нема додатних услова.


10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, са и без пореза на додату вредност, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, радови, превоз, материјал и сл.

Цена је фиксна и не може се мењати за време трајања уговора.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.


11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Министарства финансија - Пореска управа, Саве Машковића 3-5, Београд; интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса www.mpzzs.gov.rs.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд; интернет адреса www.minrzs.gov.rs.


12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да уз понуду достави:

Регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за озбиљност понуде са картоном депонованих потписа (фотокопија са печатом банке) и меничним овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату у висини од 10% од понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а, с роком важења 30 дана дужим од рока важења понуде. Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије у складу са Законом о платном промету (“Сл.Лист СРЈ” бр.3/02 и 05/03 и “Сл.Гласник РС” бр.43/04, 62/06, 111/09 – др.закон и 31/11). Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду, или уколико понуђач којем буде додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

Испоручилац је дужан да приликом закључења уговора о јавној набавци достави:

Регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за добро извршење посла са картоном депонованих потписа (фотокопију са печатом банке) и меничним овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату у висини од 10% од понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а, с роком важења 30 дана дужим од рока важења уговора. Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије у складу са Законом о платном промету (“Сл.Лист СРЈ” бр.3/02 и 05/03 и “Сл.Гласник РС” бр.43/04, 62/06, 111/09 – др.закон и 31/11). Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци.

Уколико изабрани понуђач не достави меницу на потписивање уговора Наручилац ће реализовати меницу за озбиљност понуде и закључити уговор са следећим понуђачем са листе. Уколико ниједан понуђач не достави меницу Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца ЈКП "Водовод" Стари шор 114, 22000 Сремска Митровица, електронске поште на e-mail javnenabavke@vodovodsm.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1/18”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.


15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.


16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказе за понуђача из члана 83. Закона.


17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. Комисија за јавну набавку извршиће оцену понуда упоређивањем укупне цене без ПДВ-а.


18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели понуђачу који је понудио краћи рок извршења радова. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка предметне набавке.


19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве из поглавља ХI).20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.


21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, кандидат, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда.

Уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда а након истека рока из претходног става, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Ако се захтев подноси непосредно, електронском поштом, подносилац захтева мора имати потврду пријема захтева од стране наручиоца, а уколико се подноси путем поште мора се послати препоручено са повратницом. Ако наручилац одбије пријем захтева, сматра се да је захтев поднет дана када је пријем одбијен.

Захтев за заштиту права садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно одлуци наручиоца; - - повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потпис подносиоца и

- потврду о уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама у износу од 60.000,00 динара на рачун Буџета Републике Србије бр.840-30678845-06.

Детаљније информације и примере попуњених налога можете видети на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки: http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html


22. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити дана 30.04.2018. године у 11:30 часова, у просторијама наручиоца у ул. Стари шор 114 у Сремској Митровици.

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе пуномоћје за учешће у поступку. Пуномоћје мора да садржи датум, број, потпис овлашћеног лица као и да буде оверено.
23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНА
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку радова инвестиционо одржавање објеката, ЈН број 1/18
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:Адреса понуђача:Матични број понуђача:Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:Мобилни телефон:Број рачуна понуђача и назив банке:Лице овлашћено за потписивање уговора


Заокружите да ли је предузеће :

а) микро б) мало ц) средње д) велико е) физичко лице

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:


А) САМОСТАЛНО


Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ


В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)


Назив подизвођача:Адреса:Матични број:Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

2)


Назив подизвођача:Адреса:Матични број:Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)


Назив учесника у заједничкој понуди:Адреса:Матични број:Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)


Назив учесника у заједничкој понуди:Адреса:Матични број:Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)


Назив учесника у заједничкој понуди:Адреса:Матични број:Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Инвестиционо одржавање објеката

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом


Рок и начин плаћања
- __ дана од дана извршења радова (минимално 45 дана од дана извршења радова)

- безготовински


Рок важења понуде
- __ дана од дана отварања понуда (минимално 90 дана од дана отварања понуда)

Рок извршења
- у року од __ дана од дана писаног захтева за радове (максимално 15 дана)

Гарантни период
- __ месеци од дана извршења радова (минимално 12 месеци од дана извршења радова)

Место и преузимања и начин испоруке
- на адреси наручиоца - адресе су дате у техничкој спецификацијиР. бр

ОПИС

Ј. мере

Количина

Јединична цена без ПДВ-а

Јединична цена са ПДВ-ом

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом
1

2

3

4

5

6(3*4)

7(3*5)

1.Санирање зидића у аератору премазом типа Sikadur 31 DW „или одговарајуће“. Претходно подлогу припремити механичким одстрањивањем нечистоћа (ваповка, стругање шпахлом,..). Приликом радова обезбедити несметано функционисање производње воде уз консултације са инвеститором. У цену урачунати сав потребан рад и материјал.

m2


180

2.

Набавка и уградња ПВЦ шестокоморног прозора, димензија 50*200.Прозор је подељен на три дела, крајеви чине алу комарникl=50cm а средишњи део грес стакло l=100cm.

ком

1

3.

Набавка и уградња поцинкованих полукружних олука, хоризонталних Ø100

m

50

4.

Набавка и уградња поцинкованих кружних олука, вертикалних Ø100

m

30

5.

Набавка и уградња ПВЦ шестокоморних прозора са ролетнама и комарником, нискоемисионо стакло пуњено аргоном, димензија 115*145

ком

3

6.

Набавка и уградња ПВЦ шестокоморних двокрилних врата, димензија 125*235

ком

1

7.

Набавка и уградња ПВЦ преградног профила изолованог полиуретаном

m2

30

8.

Набавка и уградња подних керамичких плочица

m2

50
УКУПНО:
20% ПДВ
УКУПНО:Датум Понуђач

М. П.

_________________________ ___________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

У обзир ће се узимати само комплетне понуде. Некоплетне понуде ће се одбити као неприхватљиве.

Понуђач је у обавези да попуни све тражене колоне из табеле. Уколико понуђач непопуни све захтеване колоне из табеле понуда ће се одбити као неприхватљива.

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

Инвестиционо одржавање објекатаЗакључен између:

Наручиоца Јавно комунално предузеће "Водовод" са седиштем у Сремској Митровици, улица Стари шор бр.114, ПИБ: 100791615, Матични број: 08234779, Број рачуна: 160-9897-67, Назив банке: Banca Intesa, Телефон: 022611976, Телефакс: 022624442 кога заступа в.д. директора Борислав Бабић (у даљем тексту: Наручилац)

и

................................................................................................ са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ: .........................., Матични број: ........................................, Број рачуна: ............................................ Назив банке: ......................................, Телефон: ............................, Телефакс: .................................... кога заступа ................................................................... (у даљем тексту: Извршилац),


Основ уговора:

ЈН Број: 1/18

Број и датум одлуке о додели уговора: _____ oд __.__.2018.год.

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од __.__.2018.год.


Ако је дата заједничка понуда / понуда групе понуђача
................................................................................................ са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ: .......................... Матични број: ........................................, Број рачуна: ............................................, Назив банке: ......................................, Телефон: ............................, Телефакс:......................................, кога заступа ................................................................... (у даљем тексту: Извршилац)
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:

Уговорне стране сагласно констатују: • да је ЈКП "Водовод" Сремска Митровица, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) спровео поступак јавне набавке отворени поступак за Инвестиционо одржавање објеката број 1/18

 • да је Извршилац доставио понуду број _______ од___________2018. године, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора

 • да понуда Извршиоца у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације и

 • да је ЈКП "Водовод" Сремска Митровица у складу са Законом донела Одлуку о додели уговора


Члан 1.

Обавезује се Извршилац да за рачун Наручиоца у периоду до 31.12.2018.год. врши радове Инвестиционо одржавање објеката у свему према захтевима Наручиоца исказаних у Конкурсној документацији и својој понуди од __.__.2018. године, које чине саставни део овог Уговора.


Члан 2.

Вредности радова из члана 1. овог Уговора, без обрачунатог ПДВ-а износи _.___.___,__ динара плус 20% ПДВ-а ___.___,__ динара, што укупно износи _.___.___,__ динара.


Члан 3.

Обавезује се Извршилац да радове из члана 1. овог Уговора изврши у року од __ дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца, радови ће се обављати посебно за сваки објекат у периоду и времену када ће имати најмањи утицај на водоснабдевање. Радови ће се обављати сукцесивно зависно од потреба Наручиоца.


Члан 4.

Плаћање за радове из члана 1. овог Уговора Наручилац ће извршити у року од __ дана од дана пријема фактуре за извршене радове, фактура се доставља за сваки објекат посебно. Испоручилац заједно са фактуром доставља и Записник о пријему радова потписан од стране Наручиоца, за сваки објекат посебно.


Члан 5.

Обавезе Извршиоца радова: • обезбеди потребан материјал за извршење радова,

 • превезе материјал и раднике на место где се врше радови,

 • да испуњава минималне захтеве из Колективног уговора, поштује и одговара за обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,

 • све радове које врши буду у складу са грађевинским нормама и да задоваље НАССР стандард и

 • да врши радове у време кад неће ометати производњу Наручиоца.

Члан 6.


Извршилац је сагласан и у потпуности прихвата одговорност за предузимање мера заштите на раду о свом трошку, те у складу с тим прихвата:

- да о свом трошку предузме све мере техничке заштите за ову врсту радова, у свему према одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05) и Правилника о заштити на раду при извођењу грађевинских радова („Службени гласник РС“, бр. 53/97)Каталог: vodovod


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет