Курсы/курс/course Академиялық кезеңжүктеу 2.44 Mb.
бет1/18
Дата11.04.2019
өлшемі2.44 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18Пән атауы/

Наименование дисциплины/

Name of disciplineПән коды/

Код дисциплины/

Code of discipline


Пән циклы/

цикл дисциплины/

cycle of discipline


Кредит саны KZ/

Кол-во кредитов KZ/

Number of credits KZ


ECTS боцынша кредит саны / кол-во кредитов в ECTS/

Numver of credits ECTS
Курсы/курс/course
Академиялық кезең/

Академический период/

Academic period


Бақылау түрі/ форма контроля/ form of controlБақылаудың өту түрі (тест, жазбаша, ауызша,)/ вид контроля (тест, письменно, устно)/

type of control (test, written form, orally)
Пәннің сипаттамасы/

характеристика дисциплины/

characteristics of discipline:

1.Пререквизиттері/пререквизиты/ prerequisites

2. Постреквизиттері/

постреквизиты/ postrekvizites

3. Пәннің мақсаты/цель дисциплины/aim of the discipline

4. Қысқаша мазмұны/ краткое содержание/short content

5. Құзыреттілігі/

компетенции/ competences

6. Күтілетін нәтиже/ ожидаемые результаты/ expected results


Бағдарлама жетекшісінің аты-жөні, ғылыми атағы, дәрежесі/

ф.и.о. руководителя программы, ученая степень, звание /

name, surname of the instructor of program, scientific degree, rank2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

а) Саясаттану және әлеуметтану

Политология и социология

Politology and Sociology


S A 1102

P S 1102


P S 1102

ЖББП/ТК

ООД/КВ


GED /CC

3

5

1

1

Мем Емт.

Гос Экз


Exam

тест

тест


test

1. Пререквизиттері: талап етілмейді.

2. Постреквизит: Философия

Саясаттану және әлеуметтану ғылымының пәндік – мағыналық, логикалық және әдіснамалық даму ерекшеліктерін оқыту болып табылады.

3. Пәннің мақсаты: Студенттерге қоғамның саясаттық және әлеуметтік сферасы, әлеуметтік заңдылықтар туралы толық жан – жақты ғылыми негізделген ақпарат беру.

4. Қысқаша мазмұны: Саясаттанудың негізгі бөлімдері: саяси институттар, саяси мәдениет, саяси элита, геосаясат, саяси билік, саяси дағдарыс, модернизация, саяси режимдер туралы мағұлмат алу.

5. Құзіреттілігі: Студенттерді осы пәннің объектісімен, пәнімен, негізгі категорияларымен танысып білу.

6. Күтілетін нәтиже: Студент жинақталған теориялық білімін өз іс-тәжірибесінде сауатты, ұтымды қолданып, сапалы нәтижеге жете алады.Саналы түрде талдау жасай білу дағдыларын дамыта алалды.


Ө.Қожақов

т.ғ.д., профессор


1. Пререквизиты: не требуется

2. Постреквизит: Философия

Изучение особенностей семантического, логического и методологического развития

политической науки и социологии.

3. Цель изучения дисциплины: изучение основ политики, закономерности политических процессов; ознакомление с методологическими основами политологии;

4. Краткое содержание:

Политологический курс дает студенту необходимый минимум знаний о политических реальностях, нормах политического поведения, политических ценностях, учит оперировать современным международно признанным категориально-понятийным аппаратом, вырабатывает умение критически анализировать и прогнозировать политическую ситуацию, развивает интерес и уважение к национальным традициям, способствует развитию сотрудничества между народами.

5. Компетенции обучающегося: Ознакомить студентов с дисциплиной , а также ее объектом и основными категориями.

6. Ожидаемые результаты: обосновывать свои жизненные, гражданские и патриотические позиции с учетом идеологии казахстанского патриотизма, проявлять качества идеологической толерантности
1. Prerequisites: not required

2. Post requisite: philosophy

Study of the peculiarities of the semantic, logical and methodological development of political science and sociology.

3. Aim of the discipline: study of the foundations of politics, the laws of political processes; familiarization with the methodological foundations of political science;

4. Short content: The political course gives the student the necessary minimum of knowledge about political realities, norms of political behavior, political values, teaches us to operate with a modern internationally recognized categorical conceptual apparatus, develops the ability to critically analyze and forecast the political situation, develops interest and respect for national traditions, promotes the development of cooperation between peoples .

5. Competences: To familiarize students with discipline, as well as its object and main categories.

6. Expected results: to substantiate their vital, civil and patriotic positions, taking into account the ideology of Kazakhstan's patriotism, to demonstrate the qualities of ideological tolerance

б) Жастар саясаты

Молодёжная политика

Youth policy


Zh 1102

MP1102


YP1102

ЖББП/ТК

ООД/КВ


GED /CC1. Пререквизиттері: талап етілмейді.

2. Постреквизиттері: Философия

3.Курстың мақсаты: Студенттердің қоғамдық өмірдің негізгі салаларын интеграциялау, қоғамның біртұтастығын және тұрақтылығын қамтамасыз ету болып табылады.

4. Қысқаша мазмұны: саяси-психологиялық дайындық, адамдардың үлкен қауымдастығының әлеуметтік-саяси әрекетін қалыптастыру және себебін қамтамасыз ету болып табылады.

5. Құзіреттілігі: саяси қызметтің салдары мен мәнін терең түсіну, саясат субъектілернің моральді-психологиялық ұстаным, саяси жауапкершілік жоғары кәсібі біліктілікті, саяси бағыттың дұрыстығына сенімділікті дамытады.

6. Күтілетін нәтиже: адамдардың мүдделері мен тағдырларына катысу сезімін, азаматтық борыш пен патриотизмді дамытуды меңгерген. Ө.Қожақов

т.ғ.д., профессор


1. Пререквизиты: не требуется

2. Постреквизит: Философия

3. Цель изучения дисциплины: Интеграция студентов в ключевые сферы общественной жизни, обеспечение единства и стабильности общества

4. Краткое содержание: политико-психологическая подготовка, формирование общественно-политической деятельности большого сообщества людей и их причины.

5. Компетенции обучающегося: глубокое понимание последствий и последствий политической деятельности, развитие уверенности в морально-психологической позиции субъектов, высокий профессионализм политической ответственности и правильность политического направления.

6. Ожидаемые результаты: чувство участия в интересах и судьбе народа, развитие гражданского долга и патриотизма.


1. Prerequisites: not required

2. Post requisite: philosophy

3. Aim of the discipline: Integration of students into key areas of public life, ensuring the unity and stability of society

4. Short content: political and psychological training, the formation of socio-political activities of a large community of people and their causes.

5. Competences: understanding of the consequences and consequences of political activity, the development of confidence in the moral and psychological position of subjects, the high professionalism of political responsibility and the correctness of the political direction

6. Expected results: a sense of participation in the interests and destiny of the people, the development of civic duty and patriotism.в)Медиация негіздері

Основы медиации

Fundamentals of Mediation


MN1102

OM1102


FM1102

ЖББП/ТК

ООД/КВ


GED /CC1. Пререквизиттері: талап етілмейді.

2. Постреквизиттері: Философия

3.Курстың мақсаты: Студенттердің қоғамдық өмірдің негізгі салаларын интеграциялау, қоғамның біртұтастығын және тұрақтылығын қамтамасыз ету болып табылады.

4. Қысқаша мазмұны: саяси-психологиялық дайындық, адамдардың үлкен қауымдастығының әлеуметтік-саяси әрекетін қалыптастыру және себебін қамтамасыз ету болып табылады.

5. Құзіреттілігі: саяси қызметтің салдары мен мәнін терең түсіну, саясат субъектілернің моральді-психологиялық ұстаным, саяси жауапкершілік жоғары кәсібі біліктілікті, саяси бағыттың дұрыстығына сенімділікті дамытады.

6. Күтілетін нәтиже: адамдардың мүдделері мен тағдырларына катысу сезімін, азаматтық борыш пен патриотизмді дамытуды меңгерген. Ө.Қожақов

т.ғ.д., профессор


1. Пререквизиты: не требуется

2. Постреквизит: Философия

3. Цель изучения дисциплины: интеграция основных областей социальной жизни студентов, обеспечение единства и стабильности общества.

4. Краткое содержание: политическая и психологическая подготовка, формирование и мотивация социальных и политических действий большого сообщества людей.

5. Компетенции обучающегося: глубокое понимание последствий политической деятельности, развитие уверенности в морально-психологической позиции субъектов, высокий профессионализм политической ответственности и правильность политического курса.

6. Ожидаемые результаты: чувство участия в интересах и судьбах людей, развитие гражданского долга и патриотизма.


1. Prerequisites: not required

2. Post requisite: philosophy

3. Aim of the discipline: integration of the main areas of student social life, ensuring the unity and stability of society.

4. Short content: political and psychological training, formation and motivation of social and political actions of a large community of people.

5. Competences: a deep understanding of the consequences of political activity, development of confidence in the moral and psychological position of subjects, high professionalism of political responsibility and the correctness of the policy.

6. Expected results: a sense of participation in the interests and destinies of people, the development of civic duty and patriotism.2

а) Ботаника(1)/

Ботаника(1)/

Вotany(1)/


Bot 1201

Bot 1201


Bot 1201

БПТК/

БДКВ/


BDCC

2

3

1

1

Емт./

Экз./


exam

тест/

тест/


test

1.Пререквизиті. Талап етілмейді

2.Постреквизиті: Өсімдіктер систематикасы, Өсімдіктер физиологиясы

3.Пәннің мақсаты. Өсімдіктердің ішкі-сыртқы анатомиялық және морфологиялық құрылысымен танысу

4.Қысқаша мазмұны. Өсімдіктердің анатомиясы және морфологиясы курсының бағдарламасында өсімдіктердің сыртқы және ішкі құрылыстары жан-жақты қаралады, басқа ботаника салаларының негізін салады. Жалаңаш тұқымдылардың және гүлді өсімдіктердің вегетативті және генеративті мүшелерінің анатомиялық, морфологиялық құрылысы жан-жақты қаралады. Өсімдіктердің анатомиясының және морфологиясының эволюция барысында қалаптасуы және бейімделуі.

5.Құзіреттілігі Білу: негізгі тіршілігіне сипаттама, өсімдіктердің ішкі және сыртқы құрылысы, олардың онтогенетикалық және маусымдық өзгерістері, көбею және таралу

жолдары, орта жағдайына тәуелділігі; өсімдіктердің алуантүрлілігі жөнінде ғылыми түсініктін болуы, олардың құрылысындағы ерекшеліктер, экологиясы жәнеБайкенжеева А.Т- б.ғ.к., доцент


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12эволюциясы;өсімдіктер флораның күрделі интеграциялық жүйісі ретінде ғылыми түсініктерінің болуы, антропогендік әсерлерге байланысты қазіргі динамикалық процестер жөнінде білу; қазіргі ботаникалық зерттеу әдістері.

Дағдылану:морфологиялық сипаттама жасап, анықтай алу, өсімдік бөліктерінен коллекциялар жинап, суреттерін салу, өсімдіктер қауымдастығына геоботаникалық сипаттама бере алу; зертханада табиғатқа бақылау жүргізу.

Игеру: өсімдіктерді анықтау әдістері; өсімдіктерге морфологиялық сипаттама беру әдістері.

6. Күтілетін нәтиже. Өсімдіктерді морфологиялық талдау жасауды игерген.1. Пререквизиты: не требуется

2. Постреквизит: Систематика растений, Физиология растений

3. Цель изучения дисциплины: Знакомство с внутренней и внешней анатомической и морфологической структурой растений

4. Краткое содержание: программа курсов анатомии и морфологии растений дает исчерпывающий обзор внешней и внутренней структуры растений, основы других ботанических отраслей. Подробно рассматривается анатомическая, морфологическая структура вегетативных и генеративных членов голосеменных и цветочных растений. Оплодотворение и адаптация анатомии растений и морфологии в процессе эволюции.

5. Компетенции обучающегося: Знать: описание основной жизни, внутренней и внешней структуры растений, их онтогенетических и сезонных изменений, воспроизводства и распределения пути, зависимость от окружающей среды; научное понимание разнообразия растений, особенности, экология и эволюция их строительства, наличие научных концепций растений как комплексной интеграции флоры, знание современных динамических процессов, связанных с антропогенными воздействиями; современные методы ботанических исследований. Уметь: морфологическое описание и определение, сбор коллекций из частей растений, рисование, предоставление геоботанического описания ассоциациям растений; контролируя характер лаборатории.

Владеть: методы идентификации растений; методы морфологической характеристики растений.

6. Ожидаемые результаты: осваивает морфологический анализ растений.1. Prerequisites: not required

2. Post requisite: Plant taxonomy, Plant Physiology

3. Aim of the discipline: Familiarity with the internal and external anatomical and morphological structure of plants

4. Short content: The program of courses of anatomy and plant morphology provides an exhaustive overview of the external and internal structure of plants, the basis of other botanical industries. The anatomical, morphological structure of the vegetative and generative members of gymnosperms and flowering plants is considered in detail. Fertilization and adaptation of plant anatomy and morphology in the process of evolution.

5. Competences: To know: a description of the basic life, internal and external structure of plants, their ontogenetic and seasonal changes, reproduction and distribution of the path, dependence on the environment; scientific understanding of plant diversity, features, ecology and evolution of their construction, the availability of scientific plant concepts as a comprehensive integration of flora, knowledge of modern dynamic processes associated with anthropogenic influences; modern methods of botanical research. To be able to: morphological description and definition, collection of collections from parts of plants, drawing, providing a geobotanical description to plant associations; controlling the nature of the laboratory.

Own: methods of identification of plants; methods of morphological characteristics of plants.

6. Expected results: developing morphological analysis of plants.

б) Нарық экономикалық жағдайында Қазақстан Республикасының агроөндіріс кешені

Комплекс в экономическом состоянии рынка агропроизводства Республики Казахстана/

Complex in the economic condition of the market in Agriculture of the Republic of Kazakhstan


NEzhKRAK 1201/ KESRARK 1201/ CECMARK 1201БПТК/

БДКВ/


BDCC1. Пререквизиті –Талап етілмейді

2. Постреквизиті. Биогеография, Геоботаника

3.Пәннің мақсаты. Халықты азықтүлікпен толық қамтамасыз ету мақсатында ауылшаруашылығы өнімдерін өндіру үшін және өндірісте шығынды аз жұмсап мол өнім алу

4. Қысқаша мазмұны. Еліміздің агроөнеркәсіптік кешені өзара бір –бірімен тығыз байланысқан ауылшаруашылығы мен қызмет көрсетуші өнеркәсіп салалары тамақ және жеңіл өнеркәсіп пен өндіріс арасындағы жүйені құрайды. Қосымша мәлімет «ауылшаруашылығы географиясы», «жер кадастры», «жер кадастры негіздері және жер ресурстарын бағалау»,«топырақтану, жалпы жертану, ландшафттану», «ҚР жер ресурстары», «ҚР ФГ», «ФГЗ әдістері», «ЭГЗ әдістері», «экономикалық географияға кіріспе», «ғаламдық география», «ғаламдық экология».


Каталог: Imdo -> Docs -> КЭД
КЭД -> Исследование экологии окружающей среды/ Research of the ecolody of the environment
КЭД -> Қызылорда облысының білім басқармасының «Қызылорда облыстық оқу орталығы (әдістемелік кабинет)» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің орталық директоры Асқаров С.Қ
КЭД -> 2. Постреквизиттері: Жерге орналастыру барысындағы геодезиялық жұмыстар, жер мелиорациясы
КЭД -> М а. Камитбекова Ж. У
КЭД -> A Бейорганикалық химияның теориялық негіздері
КЭД -> Өзін-өзі тану Самопознание


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет