Мемлекеттік қазыналық кәсіпорны «Өнер» мектебі директоры Т. Б. Жанахметоважүктеу 3.11 Mb.
бет1/12
Дата25.04.2019
өлшемі3.11 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12«Келісілді»

Мемлекеттік қазыналық кәсіпорны «Өнер» мектебі директоры

______________ Т.Б. Жанахметова

_______________________

«____» 2016 ж.

«БЕКІТЕМІН»

Жұмыс оқу жоспарлары және оқу

бағдарламалары комитетінің

төрағасы ____________________Абдикаримов Б.Ж.

«______» 2016 ж.
Мәжіліс хаттамасы №________,______2016 ж

«Келісілді»

Шығармашылық және өнер мамандықтары бойынша Академиялық кеңес төрайымы

___________________Шильдебаева Л.К.

Мәжіліс хаттамасы №________,______2016 ж

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті

Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата

Kyzylorda State University after Korkyt Ata

Гуманитарлық-педагогикалық факультеті/ гуманитарно-педагогический факультет/humanitarian-pedagogical faculty

Хореография кафедрасы / кафедра хореографии / department of сhoreographi

Мамандығы/специальность/ specialty: 5В040900-хореография / 5В040900-хореография/5В040900- сhoreographi

Элективті пәндер каталогы/Каталог элективных дисциплин/Catalogue of elective disciplines

Оқутүскен жылы/год поступления/year of entrance: 2015 ж., 2014ж.,2013ж. /2015г., 2014г., 2013г./2015у., 2014у.,2013у.

Білім алу траекториясы/образовательная траектория/educational trajectory: Педагог-хореограф/ Педагог-хореограф/ Educational сhoreograph

Пән атауы/

Наименование дисциплины/

Name of disciplineПән коды/

Код дисциплины/

Code of discipline


Пән циклы/

цикл дисциплины/

cycle of discipline


Кредит саны KZ/ кол-во кредитов KZ/

Number of credits KZ
ECTS боцынша кредит саны / кол-во кредитов в ECTS/ Numver of credits ECTS


Курсы/курс/course
Академиялық кезең/ Академический период/ Academic period

Бақылау түрі/ форма контроля/ form of controlБақылаудың өту түрі (тест, жазбаша, ауызша,)/ вид контроля (тест, письменно, устно)/type of control (test, written form, orally)

Пәннің сипаттамасы/

характеристика дисциплины/

characteristics of discipline:

1.Пререквизиттері/пререквизиты/ prerequisites

2. Постреквизиттері/

постреквизиты/ postrekvizites

3. Пәннің мақсаты/цель дисциплины/aim of the discipline

4. Қысқаша мазмұны/ краткое содержание/short content

5. Құзыреттілігі/

компетенции/ competences

6. Күтілетін нәтиже/ ожидаемые результаты/ expected results


Бағдарлама жетекшісінің аты-жөні, ғылыми атағы, дәрежесі/

ф.и.о. руководителя программы, ученая степень, звание /

name, surname of the instructor of program, scientific degree, rank


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12Оқуға түскен жылы/год поступления/year of entrance: 2015 ж./2015г./2015у.

1

а)Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі 2

Теория и методика преподавания классического танца 2

Тheory and methodology of teaching classical dance 2


KBOTA 2202/

TMPKT


2202/
TMTKD2202

БПТК/

БДКВ/


ВDCC


3

5

2

3

Емт./

Экз./


exam

ауызша/

устно/


orally

Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті: «Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі1».

2. Постреквизиті: Қазақ биін оқытудың теориясы мен әдістемесі 1. Халықтық-сахналық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі 2

3.Пәннің мақсаты: Классикалық бидің теориясы және практикасымен танысып, элементтерінің орындалу техникасын үйретеді. Станок жанында экзерсис жаттығуларын нақты орындау шеберлігін дамытады.

4. Қысқаша мазмұны: Сабақ барысында хореография өнерінің негізі классикалық экзерсис жаттығуларын жан жақты үйретеді. Кимыл мен классикалық әуеннің үйлесімділігін зерттейді.Классикалық бидің негізгі шарттылығын: аяқтың ашық болуын, би қадамының жоғарлығын, айналуларды менгеру, дененің иілгіштігін арттыру, жоғарға секіру, қолдың еркін, нәзік қозғалуы, нақты координация қалыптастыруды, шыдамдылық пен күш жинақтауды үйретеді.

5. Құзіреттілігі: классикалық бидегі, экзерсистің оқу үлгілерін құрастыра біледі. Классикалық бидің терминдерін жақсы игерді.

6. Күтілетін нәтиже: классикалық бидегі экзерсис жаттығуларын теория және практика жүзінде жақсы біледі, станок жанында шағын комбинациялар қоя алады.


Аға оқытушы Нурманова С.С.

2

б)Хореография пәндерінің негіздері

Основы хореографических дисциплин

Fundamentals of dance disciplines


ChPN 2202/

OChD 2202/

FDD 2202


БПТК/

БДКВ/


ВDCC
Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті: «Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі1», «Халықтық-сахналық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі 1»

2. Постреквизиті: Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі 2

Қазақ биін оқытудың теориясы мен әдістемесі 1. Халықтық-сахналық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі 2

3. Пәннің мақсаты: Хореография пәндерінің негіздері меңгереді.

4. Қысқаша мазмұны: «Хореография пәндерін оқытудың негіздері» пәнінің мақсаты би терминологиясын игеріп, биді оқыту жүйесін меңгеру. Оқып үйренген материалды қолдана отырып практика жүзінде қолдану, би жанрлары бойынша толық мағлұмат алу.

5. Құзіреттілігі: Музыкалық және хореографиялық мәдениетке тәрбиелеу. Негізгі пәндер бойынша қимылдардың дұрыс аталуын, жазылуын, көрсету әдістемелерін игеру. Басқа хореографиялық арнайы пәндермен байланыстыра отырып оқып- үйрену.

6. Күті


етін нәтиже: Теориялық білімін практикада ұтымды қолдан білуге үйретеді.

Аға оқытушы Абдиева Ғ.М.3

в)Классикалық би

Классический танец

Сlassical dancing


KB 2202/

КТ 2202/


CD

2202

БПТК/


БДКВ/

ВDCC

Пәннің сипаттамасы:

1.Пререквизиті: Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі 1.

2. Постреквизиті:

1.Балетмейстер өнері 2. Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі 3.

Халықтық-сахналық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі 3

3. Пәннің мақсаты: Хореографиялық мұра болып қалған балеттермен танысу және жеке орындаушылардың партиясын тәжірибе жүзінде менгеру. Хореография қайраткерлерінің ,өткен мен қазіргі атақты балетмейстерлерінің шығармашылық үлгілерін сақтап қалу және білім алушыларға үйрету. Студенттерге туындының бейнелік-эмоциялық мазмұны, пластикалық мәнері, орындау стилі бойынша білім беру болып табылады

4. Қысқаша мазмұны: Классикалық би мұрасы өткен мен қазіргінің атақты шеберлерінің мысалдарында зерделегенде, болашақ мамаң, хореографиялық спектакльдің мазмұнының барлық күрделі құраластарын танып-біледі және меңгереді.

5.Құзіреттілігі: Балеттердің либреттосын, бейнелік-эмоционалдық мазмұнын, пластикалық мәнерін, орындау стилін біледі. Кейіпкерлердің жеке партияларын орындай алады.

6. Күтілетін нәтиже: пәннің өз ерекшелігіне байланысты кәсіби орындаушы болады және педагогқа қойылатын теориялық және әдістемелік, техникалық талаптарына сай классика пәнінен сабақ өткізеді.


Аға оқытушы

Нурманова С.С4

а) Қазақ биінің композициясы

Композиция казахского танца

The composition of the Kazakh dance


KzBК 2203/

KKzT


2303/

CKzD


2303

БПТК/

БДКВ/


ВDCC


3

5

2

3

Емт./

Экз./


exam

ауызша/

устно/


orally

Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті: «Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі», «Халықтық- сахналық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі»,

2. Постреквизиті: «Қазақ биін оқытудың теориясы мен әдістемесі1,2», «Балетмейстер өнері» «Халықтық- сахналық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі2,3,4»,

3. Пәннің мақсаты: Қазақ биінің композицияларын іске асыру, би этюдтары мен композициялар құрастыру жүйесін меңгеру. Оқып үйренген материалды қазақ биін қою барысында қолдана білу.

4. Қысқаша мазмұны: Оқу пәні ретінде «Қазақ биінің композициясы» болашақ хореография мұғалімін оқытуда білім беру кешеніне кіреді. Ұлттық салт-дәстүрді зерттей отырып қазақ би элементтерінен би композицияларын қоюды үйретеді..

5. Құзіреттілігі: Қазақ биінің композициясын әуенге сай, ұлттық тарихына байланыстырып, мазмұнды, суреттемелерін түрлендіріп шығара алады.

6. Күтілетін нәтиже: Қазақтың ұлтты


биін кәсіби маман ретінде қоя алады.

ак.доцент Мурзабаева Г.И.


5

б) Қазақ биінің мұрасы

Наследие казахского танца

The heritage of the Kazakh danceKzBM 2203/

NKzT


2203/

HKzD


2203

БПТК/

БДКВ/


ВDCC
Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті: «Қазақ және шетел хореографиясының тарихы».

2. Постреквизиті: «Халықтық-сахналық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі», «Қазақ биін оқытудың теориясы мен әдістемесі», «Костюм тарихы».

3. Пәннің мақсаты: Қазақ халқының би мәдениетінің даму ерекшелігін білу. Қазаөстандағы белгілі би қоюшылардың

шығармаларын зерттеп, сахналау.

4. Қысқаша мазмұны: Қазақ биінің мұрасы болып қалған билермен танысу және практика жүзінде менгеру.

5. Құзіреттілігі: Зерттеп үйренген билерін, арнайы пәндерді орындауда пайдалана алады.

6. Күтілетін нәтиже: Би ұжымымен жұмыс жасай алатын дайындаушы маман болады.ак.доцент Мурзабаева Г.И.

6

в)Стилизацияланған қазақ биі

Стилизованный казахский танец

Stylized Kazakh dance


SКzВ 2203/

CKzT 2203/

SKzD 2203


БПТК/

БДКВ/


ВDCC
Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті: Қазақ биінің негіздері.

2. Постреквизиті: Қазақ биінің техникасы. Орындаушылық өнер.

3. Пәннің мақсаты: Қазақ халқының би мәдениетінің даму ерекшелігін біліп, қазақ биін сахнаға жаңаша дайындау

4. Қысқаша мазмұны: Бірнеше бағыттардан тұратын заманауи билерді қазақ биінде практика жүзінде қолданып, биді дұрыс қоя білу.

5. Құзіреттілігі: Зерттеп үйренген билерін, арнайы пәндерді орындауда пайдалана алады.

6. Күтілетін нәтиже: Қазақ биіне жаңаша рең береді. Би ұжымымен жұмыс жасай алатын дайындаушы маман болады.


ак.доцент Мурзабаева Г.И.

7

а)Халықтық-сахна биді оқытудың теориясы мен әдістемесі 2

Теория и методика преподавания народно-сценического танца 2

Тheory and methodology of teaching the people performing the dance 2


HSBOTA 2204/
TMPNST2204/
TMTPPD2204

БПТК/

БДКВ/


ВDCC


3

5

2

3

Емт./

Экз./


e

am

ауызша/


устно/

orally


Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті: «Халықтық-сахналық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі1».

2. Постреквизиті: «Балетмейстер өнері», «Халықтық-сахналық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі3,4».

3. Пәннің мақсаты: «Халықтық-сахналық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі» студенттерді жақын ТМД елдердегі халықтардың би мәдениетімен таныстыру. Музыкалық материалдар таңдауды, концертмейстермен жұмыс жасауды үйретеді.

4. Қысқаша мазмұны: «Халықтық-сахналық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі2» келешек педагог-хореограф маманына негізгі бағыттаушы курс болып табылады. Курс ұлттық және академиялық билерді үйренуді қарастырады. Әдістемелі түрде жасалған экзерсиз пен характерлі бидің жан-жақты оқытылуы арқасында болашақ халықтық- сахналық бидің оқытушысы дайындалады.

5. Құзіреттілігі: Білім алушы станок жанында экзерсисті әртүрлі халықтар сипатында орындайды. Зал ортасында халықтық сипатта комбинациялар, этюдтар, билер, хореографиялық композицияларды музыкалық материалдармен үйлестіре алады.

6. Күтілетін нәтиже: Білім алушы пәннің өз ерекшелігіне байланысты кәсіби орындаушы және педагогқа қойылатын теориялық және әдістемелік, тех


икалық талаптарды жоғары деңгейде меңгерілген нәтижені көр

еді.


ак.доцент Мурзабаева Г.И.
8

б) Халық билері

Народные танцы

Folk dancHB 2204/

NT2204/


FD2204

БПТК/

БДКВ/


ВDCC
Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті: «Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі1», «Халықтық-сахналық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі1»

2. Постреквизиті: «Балетмейстер өнері», «Қазақ биі», «Хореография пәндерінің музыкалық көркемдеуі», «Хореографиялық мұра».

3. Пәннің мақсаты: курс халықтарының билерінің тарихы мен ұлттық және академиялық билерді үйренуді құрастырады. Музыкалық материалдар таңдауды, концертмейстермен жұмыс жасауды, зал ортасында комбинация және этюд құруды үйрету.

4. Қысқаша мазмұны: «Халық билері» келешек педагог-хореограф маманына негізгі бағыттаушы курс болып табылады. Курс ұлттық және академиялық билерді үйренуді қарастырады. Әр халықтың өз биінің бағдарламасына сәйкес орындалады. Әдістемелі түрде жасалған экзерсиз пен характерлі бидің жан-жақты оқытылуы арқасында болашақ халықтық- сахналық бидің оқытушысы дайындалады.

5. Құзіреттілігі:Түрлі халықтардың ұлттық би өнерімен танысып, халықтық би пәнінен сабақ бере алады.

6. Күтілетін нәтиже: Білім алушы әр халықтың би өнерінің тарихы мен музыкасы, негізгі би қимылдары және оларды әртүрлі нақышта ор


ндау әдістерін меңгерді және осы пәннен сабақ

еруге құзіретті.

ак.доцент Мурзабаева Г.И.


9

в)Характерлік бидің негіздері

Основы характерного танца

Fundamentals of character dance


HBN 2204/

ОНТ 2204/

FChD 220

БПТК/


БДКВ/

ВDCC

Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті: «Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі1», «Халықтық-сахналық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі1»

2. Постреквизиті: «Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі 2,3,4», «Халықтық-сахналық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі 2,3,4»

3. Пәннің мақсаты: академиялық билерді үйренуді құрастырады. Балет қойылымдарындағы ұлттық характердегі билерді үйрету.

4. Қысқаша мазмұны: 19-20 ғ.ғ. балеттік театрларда қалыптасқан академиялық характерлік бидегі халықтық сахналық би классикалық би мектебінің әсерімен трансформацияға түсті. Академиялық характерлік бидің үлгілері әлемдік балеттік репертуардың алтын қазынасына енді.

5. Құзіреттілігі: оқушыларды би тарихымен таныстырып, ұлттық мәдениетке деген құрмет сезімін қалыптастыра алады.

6. Күтілетін нәтиже: Білім алушы классикалық мұраның характерлі


билерінен үзінділер көрсетеді.

ак.доцент Мурзабаева Г.И.10

а) Балетмейстер өнері

Искусство балетмейстера

Тhe art of ballet master


BO 2205/

IB2205/


ABM

2205


БПТК/

БДКВ/


ВDCC


3

5

2

3

Емт./

Экз./


exam

ауызша/

устно/


orally

1. Пререквизиті: талап етілмейді

2. Постреквизиті: Балетмейстер өнері, Биді қою композициясы, Би мұрасы және репертуар

3. Пәннің мақсаты: Студенттердің балетмейстер өнері жайлы алған білімдерін жаңғырту, семестрдегі оқу курсына шолу жасау. Алған тәжірибеде білімдерін бекіту. Практикалық қызметке даярлау. Шығармашылық ойлауы мен қиялын дамыту.

4. Қысқаша мазмұны: Балетмейстер – бұл театр, опера, балет, музыкалық театр және халық би ансамбльдерінің балет топтарының жетекшісі. Балетмейстер жаңа хореографиялық шығармалардың жасаушысы, хореографиялық композиция және орындаушылық саласындағы кәсіби дағдыдан басқа ол автор-драматург және қоюшы-режиссердің білімділігіне және қабілеттілігіне ие болу керек. Балетмейстердің жұмыс жасау мәдениеті өмірде де ұжымға ықпалы мол. Қазіргі кездегі би өнерінің қарқынды дамуы, осы салада қызмет ететін мамандарды даярлау студенттің ой-өрісі жетілген, мәдениеті мен білімі жоғары болуын талап етеді.

5. Құзіреттілігі: аталған пән балетмейстерлік жұмысының (оның формасы мен әдістері, қойылымдық жұмыстағы теориялық және практикалық әдістер) қыр-сырын меңгертеді. Берілген элементтерді орындаудың дәлдігі, жұмсақтық және орындау тазалығы, бағдарламадан тыс техникалық күрделіэлементтерді меңгеру және оларды кәсіби меңгеруге дейін жеткізу, студенттердің техникалық-орындаушылық шеберлігін жоғарылатуғылыми зерттеу бағдарлмасын өңдеу принциптерін үйрете алады.

6. Күтілетін нәтиже: балетмейстерлік жұмысының мазмұнын (оның формасы мен әдістері, қойылымдық жұмыстағы теориялық және практикалық әдістер) білуі:

Өзі әрекет ететін тұлға ретінде қалыптастыру;


Оқытушы Ж.Б.Юлд

11шева


б)Хореографиядағы тыныс алу

Дыхание в хореографии

Breathing in choreography


ChTA 2205/

DCh 2205/

BCh 2205


БПТК/

БДКВ/


ВDCC
1. Пререквизиті: «Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі1», «Халықтық-сахналық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі1»

2. Постреквизиті: : Балетмейстер өнері, Тренаж класы, Қазіргі заман биі

3. Пәннің мақсаты: Өткен білімдері мен практикалық дағдыларын нығайту. Одан әрі тыныс алу жолдарын жетілдіру.

4. Қысқаша мазмұны:

а) күш

б) төзімділік (ұзақ уақыт жұмыс жасауға қабілеттілік)в) майысқақтығы (буындардың қозғалмалылық дәрежесі)

г) жылдамдылық (көп қимылдарды орындай алу қабілеті)

д) ептілік (үйлестіру). Аталған сапалардың тыныс алумен байланысы. Тыныс мүшелерінің гигиенасы.

5. Құзіреттілігі: Дене және ақыл-ой сапаларын жетілдереді. Дұрыс тыныс алуға үйретеді.

6. Күтілетін нәтиже: Тыныс алу жолдарын біледі. Тыныс мүшелерін босаңсыту және керек жағд


йда белсенді қозғалысқа келтіру әдістемесін меңгертеді.

Оқытушы Ж.Б.Юлдашева12

в) Хореографиядағы режиссура негіздері

Основы режиссуры в хореографии

Fundamentals of directing the choreography


ChRN 2205/

ORCh 2205

FDCh 2205


БПТК/

БДКВ/


ВDCC
Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті: «Биді қою композициясы».

2. Постреквизиті: «Биді қою композициясы», «Ансамбль».

3. Пәннің мақсаты: Хореографиядағы актер шеберлігі пәні өнердің қыр-сырын меңгертеді, актерлік шеберлік пен хореографиялық өнерді өзара байланыстыра отырып шығармашылықпен жұмыс жасау икемділіктерін қалыптастырады.

4. Қысқаша мазмұны: Хореографиядағы актерлік өнердің қайнар көздерімен таныстыру, сахналық элементтердің тарихына шолу жасау. Студенттерге костюм тарихы және қойылымдар актерлік өнер жайлы білім беру. Драматургия, режиссура, актерлік өнер саласындағы қайраткерлердің шығармашылығымен таныстыру.

5. Құзіреттілігі: Болашақ педагог-хореограф маманына би қойылымдарын жоғары деңгейде жүзеге асыруға көмектеседі.

6. Күтілетін нәтиже: хореографиядағы актерлік шеберлігін пайд


лана отырып, хореографиялық бейнені аша алу мүмкіндігі.

ак.доцент Мурзабаева Г.И.13

а) Тренаж класы 2

Тренажный класс 2

Training class 2


TK 2301/

TK 2301/


TC 2301

КПТК/

ПДКВ/


PDCC


2

3

2

3

Емт./

Экз./


exa

ауызша/


устно/

orally


Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті: «Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі1», «Халықтық-сахналық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі1»

2. Постреквизиті: «Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі2», «Халықтық-сахналық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі2»

3. Пәннің мақсаты: Оқыту процесінде студенттердің дене тұлғасы дамытылады, қажетті техникалық дағдылар қалыптастырылады және лексиканың нақты қоры жинақталады.

4. Қысқаша мазмұны: Студенттер сүйеніш әдістерін түсіндіру, талдаудың икемділіктері мен дағдыларын жетілдіреді. Курсты оқу барысында студенттерді келешекте технологиялық тұрғыдан дамыту мен жетілдірудің прогрессивті дағдыларының негізі қаланады.

6. Күтілетін нәтиже: би қойылымдарын кәсіби маман ретінде қоя алады.ак.доцент Мурзабаева Г.И.

14

б)Халық-сахна биінің тренажы2

Tренаж в народно-сценическом танце2

Training in folk stage dance2


HSBT 2301/

TNCT 2301/

TFSD 2301Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті: «Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі», «Халықтық-сахналық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі»

2. Постреквизиті: «Хореографиялық мұра», «Ансамбль».

3. Пәннің мақсаты: Студенттің мәдениетін көтеруді және білімін арттыруды мақсат етеді. Би тарихын жетік білуге, оның саяси өмірдегі қиыншылықтары мен қайшылықтарын ажырата білуге бағыт береді. Би өнеріне байланысты әдебиеттер мен ғылыми жаңалықтармен таныстыру.

4. Қысқаша мазмұны: Би жанры мен формасын зерттеу және анализдеу. Әлем халықтарының этнографиялық және табиғи ерекшеліктерін және олардың өнердің дамуына ықпалы. Халық би өнері: сюжеттік билер, Азия халықтарының, Корея, Сирия, Үнді билерімен танысу.

5. Құзіреттілігі: Әлем халықтарының ұлттық музыкасына би комбинациялар, этюдтар, Хореографиялық комбинациялар құрастыра алады. Ұлттық билер жайлы түсінік беріп, алған білімін жүйелеп, қорытындылауға үйретеді, іске дағдыландырады.

6. Күтілетін нәтиже: пәннің өз ерекшелігіне байланысты кәсіби орындаушы және педагогқа қойылатын теориялық және әдістем


лік, техникалық талаптарды жоғары деңгейде көрсетеді.

ак.доцент Мурзабаева Г.И.15

в)Қазіргі заман биінің тренажы 2

Tренаж в современном танце 2

Training in contemporary dance 2


KZhBT 2301/

TCT 2301/

TCD 2301Пәннің сипаттамасы:

1.Пререквизиті: «Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі1»

2. Постреквизиті: Қазіргі заман биі, Практика түрлері

3. Пәннің мақсаты: Негізгі техникалық тәсілдер мен заманауи хореографиялық лексикасын меңгеру. Оқу үлгілерін құрастыру.

4. Қысқаша мазмұны: «Модерн биінің техникасы» термины 30-жылдары пайда болды, басында ол өз билерінің стилин үйрету үшін әртүрлі педагогтардың жасаған техникаларын біріктірді. 70-жылдары Европада «contemporary dans» деген термин дүниеге келді.

5. Құзіреттілігі: contemporary техникасын оқып үйрену және фразиалогиялық акценттерді дұрыс қою, жеке авторлық қолтаңбаны қалыптастыра алады.

6. Күтілетін нәтиже: пәннің өз ерекшелігіне байланысты кәсіби орындаушы болады және педагогқа қойылатын теориялық және әдістемелік, техникалық талаптарына сай сабақ өткізеді.


ак.доцент Мурзабаева Г.И

16

а)Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі 2

Теория и методика преподавания классического танца 2

Тheory and methodology of teaching classical dance 2


KBOTA 2202/
TMPKT

2202/
TMTKD2202БПТК/

БДКВ/


ВDCC


3

5

2

4

Емт./

Экз./


exam

ауызша/

устно/


orally

Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті: «Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі 1».

2. Постреквизиті:

Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі 3

Қазақ биін оқытудың теориясы мен әдістемесі 2. Халықтық-сахналық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі 3

3. Пәннің мақсаты: Классикалық бидің теориясы мен практикасын үйлестіре отырып, оның негізін, орындалу технологиясын және хореография коллективтерінде классикалық биді оқытудың әдістемесін қарастырады. Классикалық экзерсис жаттығуларын станок жанында және зал ортасында орындауды үйретеді.

4. Қысқаша мазмұны: Классикалық би мектептерінің үлгілерін білу арқылы би қою жұмыстары, әдістемелік сараптау, оқытушылық принциптің ерекшеліктерін үйрету және шығармашылық мүмкіндігі бар кәсіби маман дайындау. Классикалық биді оқытудың жүйесін үйрету және орындаушылық өнерін шыңдау.

5. Құзіреттілігі: Классикалық би комбинацияларын түрлендіру әдістемесін менгерген, дененің дұрыс қою жаттығулардың нық орындауы және білуі.

6. Күтілетін нәтиже: Классикалық экзерсис жаттығуларын көрсетіп, түсіндіре алады. Оларды орындау барысында қателіктерін тауып, дұрыс үйрете алады.


Аға оқытушы Нурманова С.С.


17

б)Хореография пәндерінің негіздері

Основы хореографических дисциплин

Fundamentals of dance disciplines


ChPN 2202/

OChD 2202/

FDD 2202Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті: «Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі».

2. Постреквизиті: Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі 1

Қазақ биін оқытудың теориясы мен әдістемесі 1. Халықтық-сахналық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі 2

3. Пәннің мақсаты: Хореография пәндерінің негіздері меңгереді.

4. Қысқаша мазмұны: «Хореография пәндерін оқытудың негіздері» пәнінің мақсаты би терминологиясын игеріп, биді оқыту жүйесін меңгеру. Оқып үйренген материалды қолдана отырып практика жүзінде қолдану, би жанрлары бойынша толық мағлұмат алу.

5. Құзіреттілігі: Музыкалық және хореографиялық мәдениетке тәрбиелеу. Негізгі пәндер бойынша қимылдардың дұрыс аталуын, жазылуын, көрсету әдістемелерін игеру. Басқа хореографиялық арнайы пәндермен байланыстыра отырып оқып- үйрену.

6. Күтілетін нәтиже: Теориялық білімін практиада ұтымды қолдан білуге үйретеді.

Аға оқытушы Абдиева Ғ18М.


в)Классикалық би

Классический танец

Сlassical dancing


KB 2202/

КТ 2202/


CD 2202


Пәннің сипаттамасы:

1.Пререквизиті: Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі 1.

2. Постреквизиті:

1.Балетмейстер өнері 2. Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі 3.

Халықтық-сахналық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі 3

3. Пәннің мақсаты: Хореографиялық мұра болып қалған балеттермен танысу және жеке орындаушылардың партиясын тәжірибе жүзінде менгеру. Хореография қайраткерлерінің ,өткен мен қазіргі атақты балетмейстерлерінің шығармашылық үлгілерін сақтап қалу және келер ұрпаққа табыстау. Студенттерге туындының бейнелік-эмоциялық мазмұны, пластикалық мәнері, орындау стилі бойынша білім беру болып табылады

4. Қысқаша мазмұны: Классикалық би мұрасы өткен мен қазіргінің атақты шеберлерінің мысалдарында зерделегенде, болашақ мамаң, хореографиялық спектакльдің мазмұнының барлық күрделі құраластарын танып-біледі және меңгереді.

5.Құзіреттілігі: Балеттердің либреттосын, бейнелік-эмоционалдық мазмұның, пластикалық мәнерін, орындау стилін біледі. Кейіпкерлердің жеке партияларын орындай алады.

6. Күтілетін нәтиже: пәннің өз ерекшелігіне байланысты кәсіби орындаушы болады және педагогқа қойылатын теориялық және әдістемелік, техникалық талаптарына сай классика пәнінен сабақ өткізеді.


Аға оқытушы Нурманова С.С.


19

а) Қазақ биінің композициясы

Композиция казахского танца

The composition of the Kazakh dance


KzBК 2203/

KKzT 2203/

CKzD 2203


БПТК/

БДКВ/


ВDCC


2

3

2

4

Емт./


Экз./

exam


ауызша/

устно/


orally

Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті: «Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі1». Композициялық қойылымдарды іске асыру.

2. Постреквизиті: «Балетмейстер өнері».

3. Пәннің мақсаты: «Қазақ биінің қою композициясы» пәнінің мақсаты қазақ биінің терминологисын игеріп, қазақ биін оқыту жүйесін меңгеру. Оқып үйренген материалды қолдана отырып сабақ өткізу, қазақ биінің бөлімдері мен тараулары бойынша толық мағлұмат алу.Хореографиялық ұжымдарда қазақ биінің орындау мәнерін көрсету.

4. Қысқаша мазмұны: Оқу пәні ретінде «Қазақ биінің қою композициясы» болашақ хореография мұғалімін оқытуда білім беру кешеніне кіреді. Қазақ биінің қою композициясы пәні қазақ биінің тарихымен таныстырады.. Қазақ халық мәдениетіне қамқорлық сезімін қалыптастырады. Қазақ би элементтерінен би композицияларын қоюды оқытады.

5. Құзіреттілігі: Қазақ биінің спецификасымен танысу. Қазақ биінің негізінде би қойылымдарын ойлап шығару.

6. Күтілетін нәтиже: Қазақ би элементтерінен биді композициялау, қазақ би өнерінің тар


хи тамыры, өзіне тән қайталанбайтын ерекшеліктері және ұлттық жарқын колоритін біледі.

ак.доцент

Мурзабаева Г.И.


20

б)Қазақ биінің мұрасы

Наследие казахского танца

Heritage of the Kazakh dance


KzBM 2203/

NKzT 2203/

HKzD 2203Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті: «Қазақ және шетел хореографиясының тарихы», «Қазақ биінің композициясы».

2. Постреквизиті: «Халықтық-сахналық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі», «Қазақ биін оқытудың теориясы мен әдістемесі», «Костюм тарихы».

3. Пәннің мақсаты: Қазақ халқының би мәдениетінің даму ерекшелігін білу. Қазақстандағы белгілі би қоюшылардың

шығармаларын зерттеп, сахналау.

4. Қысқаша мазмұны: Қазақ биінің мұрасы болып қалған билермен танысу және практика жүзінде менгеру.

5. Құзіреттілігі: Зерттеп үйренген билерін, арнайы пәндерді орындауда пайдалана алады.

6. Күтілетін нәтиже: Би ұжымымен жұмыс жасай алатындайындаушы маман болады.

ак.доцент Мурза21аева Г.И.


в)Стилизацияланған қазақ биі

Стилизованный казахский танец

Stylize


Kazakh dance

SКzВ 2203/

CKzT 2203/

SKzD 2203
Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті:«Қазақ биінің композициясы», «Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі1».

2. Постреквизиті: «Балетмейсттер өнері», Қазіргі заман биі.

3. Пәннің мақсаты:.Түрлі бағыттағы көркем жанрлармен танысып, қазақ биін заманауи нақышта орындалатын әуендерінің стилизациясындағы музыкалық шығармаға би қойлымдарын шығаруға үйретеді.

4. Қысқаша мазмұны: Қазақ қойлымдарына жаңа түр беру.

5. Құзіреттілігі: Би модернінің түрлі мектептерін зерттеп, техниканың мүмкіндіктерін пайдаланып стилизацияланған, өзінің режиссурасы бар, мазмұнды би қөрінісін қоя алады.

6. Күтілетін нәтиже: Оқып үйренген білімін келешекте өтетін пәндерінде пайдаланады. Казіргі заманға лайық эстрадалық шығармаларға түрлі нақышпен би қоюшы бола алады.


ак.до

22ент Мурзабаева Г.И.


а)Халықтық-сахналық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі 2

Теория и методика преподавания народно-сценического танца 2

Тheory and methodology of teaching the people performing the dance 2


HSBOTA 2204/
TMPNST2204/
TMTPPD2204
3

5

2

4

Емт./

Экз./


exam

ауызша/

устно/


orally

Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті: «Халықтық-сахналық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі».

2. Постреквизиті: «Балетмейстер өнері», «Хореография терминологиясы».

3. Пәннің мақсаты: «Халықтық-сахналық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі» студенттерді Еуропа елдердегі халықтардың би мәдениетімен таныстыру. Оқу барысында студент қарапайым биден күрделі композицияға дейін құрып үйренуге әрі басқада билермен, оның ішінде классикалық би негіздерімен ортақ белгілерін айқындауға міндетті. Музыкалық материалдар таңдауды, концертмейстермен жұмыс жасауды үйретеді.

4. Қысқаша мазмұны: «Халықтық-сахналық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі2» келешек педагог-хореограф маманына негізгі бағыттаушы курс болып табылады. Практикалық сабақта студенттер сабақтың құрылымын, бағдарламалық материалдың әдістемесін үйренеді, т,рлі халықтардың орындалу мәнері мен мінезін игереді.

5. Құзіреттілігі: Өткен материалдың негізінде шағын нұсқалар құрайды. Дербес практикалық көрсету мен сабақты дербес жүргізе алады.

6. Күтілетін нәтиже: Білім алушы пәннің өз ерекшелігіне байланысты кәсіби орындаушы және педагогқа қойылатын теориялық және әдістемелік, техник

ық талаптарды жоғары деңгейде меңгерілген нәтижені көрседі.

ак.доцент Мурзабаев


23 Г.И.


б) Халық билері

Народные танцы

Folk danc


HB 2204/

NT2204/


FD2204


Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті: «Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі», «Халықтық-сахналық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі».

2. Постреквизиті: «Балетмейстер өнері», «Хореография пәндерінің музыкалық көркемдеуі», «Хореографиялық мұра».

3. Пәннің мақсаты: Курс әлем халықтарының билерінің тарихы мен ұлттық және академиялық билерді үйренуді құрастырады. Музыкалық материалдар таңдауды, концертмейстермен жұмыс жасауды, зал ортасында комбинация және этюд құруды үйрету.

4. Қысқаша мазмұны: «Халық билері» келешек педагог-хореограф маманына негізгі бағыттаушы курс болып табылады. Курс ұлттық және академиялық билерді үйренуді қарастырады. Әр халықтың өз биінің бағдарламасына сәйкес орындалады. Әдістемелі түрде жасалған экзерсиз пен характерлі бидің жан-жақты оқытылуы арқасында болашақ халықтық- сахналық бидің оқытушысы дайындалады.

5. Құзіреттілігі:Түрлі халықтардың ұлттық би өнерімен танысып, халықтық би пәнінен сабақ бере алады.

6. Күтілетін нәтиже: Білім алушы әр халықтың би өнерінің тарихы мен музыкасы, негізгі би қимылдары және оларды әртүрлі нақышта орындау әдістерін меңгерді және осы пәнне


абақ беруге құзіретті.

ак.доцент Мурзабаева Г.И.


24

в) Характерлік бидің негіздері

Основы характерного танца

Fundamentals of character dance


HBN 2204/

OHT 2204/

FCD 2204Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті: «Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі», «Халықтық сахналық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі»

2. Постреквизиті: «Балетмейстер өнері», «Қазақ биі», «Хореография пәндерінің музыкалық көркемдеуі»,

3. Пәннің мақсаты: академиялық характерлік билерді үйренеді. Музыкалық материалдар таңдауды, концертмейстермен жұмыс жасауды, зал ортасындағы орындаушылық өнеді үйретеді.

4. Қысқаша мазмұны: Бағдарламалық материалды сатылы үйрену. Әдістемелі түрде жасалған экзерсиз пен характерлі бидің жан-жақты оқытылуы арқасында болашақ халықтық- сахналық бидің оқытушысы дайындалады.

5. Құзіреттілігі:Түрлі халықтардың ұлттық би өнерімен танысып, халықтық би пәнінен сабақ бере алады.

6. Күтілетін нәтиже: Білім алушы әр халықтың би өнерінің тарихы мен музыкасы, негізгі би қимылдары және оларды әртүрлі нақышта орындау әдістерін меңгерді жә


е осы пәннен саба

беруге құзіретті.

ак.доцент Мурзабаева Г.И.


25

а) Балетмейстер өнері

Искусство балетмейстера

Тhe art of ballet master


BO 2205/

IB 2205/


ABM 2205

БПТК/

БДКВ/


ВDCC


2

3

2

4

Емт./

Экз./


exam

ауызша/

устно/


orally

Пререквизиті: Халықтық-сахна биін оқытудың теориясы мен әдістемесі 2

Постреквизиті: Хореографиядағы жанр стилизациясы, Балетмейстер өнері (мастер класы), Орындаушы өнеріндегі продюсерлік жұмыс

Пәннің мақсаты: Студенттерге топтық этюд құрып үйрету. Ұжыммен жұмыс жасау әдістері және тәсілдерін меңгерту

Қысқаша мазмұны: хореографиялық ұжымның көркемдік жетекшісі концерттік қойылымды ұжымның шығармашылық өміріндегі маңызды оқиға ретінде қарастыру қажет екендігін ерекше айта кетуіміз қажет. Концертті тәрбие құралына айналдыру, оған педагогикалық мән-мағына беру – жетекшінің аса маңызды міндеті болып табылады.

Құзіреттілігі: 1. Биді қою бойынша жұмыстарды жоспарлай алады.

2. Музыкалық материалмен жұмыс жүргізу, өңдеу жолдарын біледі.

3. Библиография құра алады.

Күтілетін нәтиже: шығарылған және қойылған балетті немесе биді репетиция жасатаын маман. Жиі бұрын қойылған би

ерді қайта қалпына келтір

мен, жаңа орындаушылары қосумен айналысады. Музыкалық өңдеу жасау дағдысы қалыптасқан.

Оқытушы Ж.Б.Юлдашева26

б)Хореографиядағы тыныс алу

Дыхание в хореографии

Breath in choreography


ChТА 2205/

DCh 2205/

BCh 220Пререквизиті: «Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі1»

Постреквизиті: : «Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі2», Тренаж класы

Пәннің мақсаты: Тыныс алудың үздік жаттығуларын меңгеру.

Қысқаша мазмұны: Тыныс алу жаттығулары. Тыныс алу жолдарының күтімі. Тыныс органдарын ұтымды пайдалану.

Құзіреттілігі: Хореографиядағы тыныс алуды жетілдіреді. Тыныс алу органдарының жұмысын бақылай алады.

Күтілетін нәтиже: Қойылымдарда орындаушыларға дұрыс тыныс алуды үйретеді.Оқытушы Ж.Б.Юлдашева

27

в)Хореографиядағы режиссура негіздері

Основы режиссуры в хореографии

Fundamentals of directing the choreography


ChRN 2205/

ORCh 2205/

FDCh 2205Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті: «Биді қою композициясы».

2. Постреквизиті: «Биді қою композициясы», «Ансамбль».

3. Пәннің мақсаты: Хореографиядағы актер шеберлігі пәні өнердің қыр-сырын меңгертеді, актерлік шеберлік пен хореографиялық өнерді өзара байланыстыра отырып шығармашылықпен жұмыс жасау икемділіктерін қалыптастырады.

4. Қысқаша мазмұны: Хореографиядағы актерлік өнердің қайнар көздерімен таныстыру, сахналық элементтердің тарихына шолу жасау. Студенттерге костюм тарихы және қойылымдар актерлік өнер жайлы білім беру. Драматургия, режиссура, актерлік өнер саласындағы қайраткерлердің шығармашылығымен таныстыру.

5. Құзіреттілігі: Болашақ педагог-хореограф маманына би қойылымдарын жоғары деңгейде жүзеге асыруға көмектеседі.

6. Күтілетін нәтиже: хореографиядағы актерлік ш


берлігін пайдалана отырып, хореографиялық бейнені аша алу мүмкіндігі.

ак.доцент Мурзабаева Г.И.
28


а)Костюм тарихы

История костюма

Нistory of costume


KT 2302/

IK2302/


HK2302

КПТК/

ПДКВ/


PDCC


3

5

2

4

Емт./


Экз./

exa

тест/

тест/


test

Пәннің сипаттамасы:

1. Переквизиті: «Қазақ және шетел хореографиясының тарихы».

2. Постреквизиті: «Бидің сахналық бейнесі және безендірілуі», «Өнерпаздар ұжымында биді оқытудың әдістемесі».

3. Пәннің мақсаты. Курс – костюм жайлы түсінік береді, оның шығу, даму кезендерін қамтиды. Костюм тарихын жетік білуге, оның адам өміріндегі алатын орнын зерттеуге бағыт береді. Антика дәуірі мен қазіргі заманға дейін тарих өнерінің қалыптасу кезендерін оқытып үйретуді мақсат етеді.

4. Қысқаша мазмұны: Еуропа және Азия құрылығын мекендеген жақын және шет елдердегі халықтардың киім мәдениетімен таныстырады. Әр халықтың қолданған киімін анықтайды. Қазақ ұлттық киімімен терең танысып, түрлі әдебиеттер мен ғылыми зерттеулерді қарастырады..

Практикалық түрде киім эскиздерін сызып, түр-түсін сәйкестендіруді үйренеді. Қазіргі және ежелгі халықтың костюм арқылы тұрмыс-тіршілігі, мінез-құлқы мен дәстүрлерін танып білуді үйретеді.

5. Құзіреттілігі:Бағдарлама бойынша өткен әлем халықтары костюмдерінің үлгілерін жақсы біледі. Би қойылымдарына сай костюм үлгілерін таңдай біледі.

6. Күтілетін нәтиже: келешек кәсіби хореография маманы ретінде қойылымдарға би костюмдерінің эскизін, түр-түсін үйлестіре біледі.
аға оқытушы Нурманова С.С.29

б)Ұлттық костюм тарихы

История народного костюма

History of folk cos


ume
UКТ 2302/

INK 2302/

HFC 2302Пәннің сипаттамасы:

1. Переквизиті: «Қазақ және шетел хореографиясының тарихы».

2. Постреквизиті: «Бидің сахналық бейнесі және безендірілуі», «Өнерпаздар ұжымында биді оқытудың әдістемесі».

3. Пәннің мақсаты. Ұлттық костюм тарихы пәні әлем халықтарының костюмдерінің үлгілерімен таныстырады, оның шығу, даму кезендерін қамтиды. Ұлттық костюм үлгілерін би қойылымдарына таңдай білу икемділігін қалыптастырады. Өзге халықтар мен ұлттардың салт-дәстүрі, ою-өрнегі, киім ерекшелігімен таныстырады, мәдениетіне, өнеріне қызығушылығын арттырады және құрметтеуге баулиды.

4. Қысқаша мазмұны:Еуропа және Азия құрылығын мекендеген жақын және шет елдердегі халықтардың ұлттық киімімен таныстырады. Әр халықтың қолданған киімін анықтайды. Соның арасында қазақ ұлттық киімімен терең танысып, түрлі әдебиеттер мен ғылыми зерттеулерді қарастырады..

5. Құзіреттілігі: Бағдарлама бойынша өткен әлем халықтарының ұлттық костюмдерін жақсы біледі. Би қойылымдарына сай костюм үлгілерін таңдай біледі. .

6. Күтілетін нәтиже: келешек кәсіби хореография маманы ретінде ұлттық би қойылымдарына сай би костюмдерінің эскизін, түр-түсін үйлестіре біледі.


аға оқытушы Нурманова С.С.

30

в)Сахна костюмы

Сценический костюм

Costume


SК 2302/

CK 2302/


Cos 2302


Пәннің сипаттамасы:

1. Переквизиті: «Қазақ және шетел хореографиясының тарихы».

2. Постреквизиті: «Бидің сахналық бейнесі және безендірілуі», «Өнерпаздар ұжымында биді оқытудың әдістемесі».

3. Пәннің мақсаты. Курс – сахнада өнер көрсететін эстрада аристерінің, бишілердің, цирк артистерінің, халықтық ұжымдардың сахналық киім түрлерімен таныстырып, жаңадан сахналық киім ойлап табуға жетелейді. Сахналық костюмнің тартымды, ыңғайлы, ерекше, әртістің обрызын ашатын, көрерменнің есінде қалатын етіп жасауды үйретеді.

4. Қысқаша мазмұны: Сахналық костюм артистің бірегейлігі мен өзін-өзі көрсету шарасы, сондықтан сахналық костюмді ерекше, имидждіне, талантына сай ұтымды жасау жолдарын қарастырады. Би костюмдерінің ыңғайлы, жарқын, есте қаларлықтай болуын, халықтық би қойлымы болса дәстүрлі ою-өрнегін қолданып, би мазмұнын ашатын етіп жасауды үйретеді.

5. Құзіреттілігі:Сахналық костюм үлгілерін теория және тәжірибе жүзінде зерттеген, өз бетінше сахналық костюмді кез келген образға жасай алады.

6. Күтілетін нәтиже: Көпшілікке шығатын әртістерге сахна костюмінің үлгісін жасай алады. Мазмұнға сай би қойылымдарына сахналық костюм эскизін салып, түр-түсін үйлестіре алады.


аға оқытушы Нурманова С.С.

31

а) Тренаж класы 2

Тренажный класс 2

Training class 2


TK 2301/

TK 2301/


TC 2301

КПТК/

ПДКВ/


PDCC


2

3

3

5

Емт./

Экз./


exa

ауызша/


устно/

orally


Пәннің сипаттамасы:

1.Пререквизиті: «Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі1»

2. Постреквизиті:

Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі 2

Қазақ биін оқытудың теориясы мен әдістемесі 1. Халықтық-сахналық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі 2

3. Пәннің мақсаты:

Арнайы пәндерді орындауға дайындық.Оқып үйренген материалды қолдана отырып сабақ өткізу, классика биінің бөлімдері мен тараулары бойынша толық мағлұмат алу. Басқа хореографиялық арнайы пәндермен байланыстыра отырып оқып- үйрену.

4. Қысқаша мазмұны: аталған пән классика биінің теориялық негіздеріне тоқтала отырып, орындау және оқыту әдістемесін үйретеді.

5. Құзіреттілігі: Классикалық биі пәнінен теориялық және практикалық жағымен жұмыс жасауға дағдылы.

6. Күтілетін нәтиже: пәннің өз ерекшелігіне байланысты кәсіби орындаушы болады және педагогқа қойылатын теориялық және әдістемелік, техникалық талаптарынсай классика пәнінен сабақ өт

ізеді.


ак.доцент Мурзабаева Г.И.

32

б)Халық-сахна биінің тренажы2

Tренаж в народно-сценическом танце2

Training in folk stage dance2


HSBT 2301/

TNCT 2301/

TFSD 2301


КПТК/

ПДКВ/


PDCC
Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті: «Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі», «Халықтық-сахналық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі»

2. Постреквизиті: «Хореографиялық мұра», «Ансамбль».

3. Пәннің мақсаты: Көркем талғамға тәрбиелеу. Сабақты дербес жүргізу әдістемесін жоспарлы меңгеру.

4. Қысқаша мазмұны: Бағдарлама «Халық-сахна биінің тренажы 2» пәні бойынша практикалық сабақтарды педагог хореограф, спорт балдық би педагогы, режиссер хореограф мамындықтарын дайындауда қолдануы мүмкін.

5. Құзіреттілігі: Баағдарлама талаптарын ескере, сабақты сауатты құра алады. Сабақта сауатты және шығармашылық орта қалыптастыра алады.

6. Күтілетін нәтиже: пәннің өз ерекшелігіне байланысты кәсіби орындаушы және педагогқа қойылатын теориялық және әдістемелік, техникалық талаптарды жоғары деңгейде көрсетеді.


ак.доцент Мурзабаева Г.И.

33

в)Қазіргі заман биінің тренажы 2

Tренаж в современном танце 2

Training in contemporary dance 2


KZhBT 2301/

TCT 2301/

TCD 2301


КПТК/

ПДКВ/


PDCC
Пәннің сипаттамасы:

1.Пререквизиті: «Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі1»

2. Постреквизиті: Қазіргі заман биі, Практика түрлері

3. Пәннің мақсаты: Негізгі техникалық тәсілдер мен заманауи хореографиялық лексикасын меңгеру. Оқу үлгілерін құрастыру.

4. Қысқаша мазмұны: «Модерн биінің техникасы» термины 30-жылдары пайда болды, басында ол өз билерінің стилин үйрету үшін әртүрлі педагогтардың жасаған техникаларын біріктірді. 70-жылдары Европада «contemporary dans» деген термин дүниеге келді.

5. Құзіреттілігі: contemporary техникасын оқып үйрену және фразиалогиялық акценттерді дұрыс қою, жеке авторлық қолтаңбаны қалыптастыра алады.

6. Күтілетін нәтиже: пәннің өз ерекшелігіне байланысты кәсіби орындаушы болады және педагогқа қойылатын теориялық және әдістемелік, техникалық талаптарына сай сабақ өткізеді.


ак.доцент Мурзабаева Г.И.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет