Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережесін бекіту туралы


Ережеге 15-қосымша   Электрондық мемлекеттік сатып алу жүйесіндежүктеу 3.04 Mb.
бет18/19
Дата07.05.2019
өлшемі3.04 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Ережеге

15-қосымша

 

Электрондық мемлекеттік сатып алу жүйесіндетіркеуге әлеуетті өнім беруші - жеке тұлғаның

тіркеу карточка-өтініші

 

Осымен мені_________________________________________________(аты-жөні)

_______________________________________________ мекен-жайда тұратын

_________________________________________________________________,

(жеке куәлік нөмірі, берілген күні)

____ ж. «____»_____________ мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы №___ куәлігі,_____________________________берді* электрондық мемлекеттік сатып алу жүйесінде әлеуетті өнім беруші ретінде тіркеуіңізді және осы өтініште көрсетілген мәліметтерге сәйкес_________ (санын цифрлармен және жазбаша көрсету) пайдаланушы атауы мен пароль беруіңізді сұраймын.

электрондық почта___________________________________________

(электрондық почта мекен-жайы)

байланыс телефоны____________________________________.

Сәйкестендіру деректері:

CТН_________________

Резиденттік:

- резидент

- резидент емес

резиденттік елі_____________________________________________

____________________________________________________________

Отандық тауар өндіруші*

- ия

- жоқ

Электрондық цифрлық қолтаңба кілтін ашу:

______________________________

(кілтті ашу)

___________________________

(иесінің аты-жөні, лауазымы)

 

Мәліметтердің толықтығын және дұрыстығын растаймын

Мемлекеттік ақпараттық жүйелерде (дерекқорда) қамтылған және

(немесе) банктік және/немесе салық құпиясын құрайтын мен туралы

қосымша мәліметтер алуға қарсы емеспін.

 

Әлеуетті өнім берушінің аты-жөні және қолы.

 

200__ж. «___»__________________.

 

* жеке кәсіпкердің субъектілері толтырады.

 

Ережеге

16-қосымша

 

Электрондық мемлекеттік сатып алу жүйесініңтіркеуге әлеуетті өнім беруші - заңды тұлғаның тіркеу

карточка-өтініші

 

Осымен ____________________________________________________

(әлеуетті өнім берушінің атауы)

заңды мекен-жайы:________________________________________________,

_________ ж. «____»_________________ мемлекеттік тіркеу туралы №___ куәлігі,__________________ берілді,________________________________ негізінде әрекет ететін_____________________________, электрондық мемлекеттік сатып алу жүйесіне әлеуетті өнім беруші ретінде тіркеуді және осы өтініште көрсетілген мәліметтерге сәйкес_________ (санын цифрлармен және жазбаша түрде) пайдаланушы атауы мен пароль беруіңізді сұрайды.

электрондық почта___________________________________________

(электрондық почта мекен-жайы)

байланыс телефоны__________________________________________.

Сәйкестендіру деректері:

СТН _______________________

Резиденттік:

- резидент

- резидент емес

резиденттік елі____________________________

Құрылтайшының атауы және СТН __________________________

Жарғылық капиталдағы құрылтайшының үлесі пайызбен (%) _______

Акционерлердің құрамы (егер акционерлер саны біреуден асқан

жағдайда, оны ұқсас жолдармен толықтыру)

Акционердің атауы мен СТН _________________________________

акционерге тиесілі акциялар пайызы (%) ____________________

Өнім берушінің атрибуттары:

- отандық тауар өндіруші

- кіші кәсіпкерлік субъектісі

- мүгедектер бірлестігі

- мемлекеттік монополиялар субъектісі

- табиғи монополиялар субъектісі

Электрондық цифрлық қолтаңбалар кілтін ашу:

______________________________

(кілтті ашу)

___________________________

(иесінің аты-жөні, лауазымы)

 

Мәліметтердің толықтығын және дұрыстығын растаймын.

Мемлекеттік ақпараттық жүйелерде (дерекқорда) қамтылған және

(немесе) банктік және/немесе салық құпиясын құрайтын мен

__________________________________________________________________

(әлеуетті өнім берушінің атауы)

туралы қосымша мәліметтер алуға қарсы емеспін.

Әлеуетті өнім беруші-заңды тұлғаның бірінші басшысының немесе оны ауыстыратын адамның аты-жөні және қолы.

 

200__ж. «__»___________.

 

Ережеге

17-қосымша

 

Әлеуетті өнім берушілерді электрондық мемлекеттік сатып алу

жүйесіне тіркеу туралы

ШАРТ

 


_________________қаласы

200_ жылғы «___»_________

 

 

Бұдан әрі Тіркеуші деп аталатын_________________________________________________________ негізінде әрекет ететін _____________ директоры атынан бір тараптан және бұдан әрі Клиент деп аталатын ________________ __________________________ негізінде әрекет ететін __________________________ директоры атынан екінші тараптан бұдан әрі бірлесіп Тараптар деп аталатындар Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережесі (бұдан әрі - Ереже) негізінде Әлеуетті өнім берушілерді электрондық мемлекеттік сатып алу жүйесіне тіркеу туралы осы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі туралы келісті:

 

1. Шарттың мәні

1. Тіркеуші Шартта белгіленген тәртіп пен мерзімде әлеуетті өнім берушіні электрондық мемлекеттік сатып алу жүйесіне тіркеуді (бұдан әрі - Тіркеу), ал Клиент Тіркеу бойынша көрсетілетін қызметтерді қабылдауды және ақы төлеуді міндетіне алады.

 

2. Тіркеу құны2. Тіркеу құны ҚҚС-ты қоса алғанда __________ (_____________) теңгені құрайды.

 

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері3. Клиент:

1) Қазақстан Республикасы заңнамасында, Ережелерде және басқа да нормативтік құқықтық актілерде белгіленген электрондық мемлекеттік сатып алудың ақпараттық жүйесіне (бұдан әрі - Жүйе) қатысу тәртібін сақтауды;

2) Жүйеге қатысу процесінде қабылданған міндеттемелерді орындауды, оларды орындаудан жалтармауды;

3) Тіркеушіге Тіркеу және Жүйенің жұмысы үшін қажетті барлық дұрыс мәліметтерді, материалдарды, құжаттар мен ақпаратты беруді;

4) Ережеге және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бұрын ұсынылған құжаттар мен Тіркеу үшін берілген деректерге қатысты барлық өзгерістер туралы Тіркеушіге уақтылы хабарлауды;

5) Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде Тіркеуге ақы төлеуді;

6) өзін Жүйеде жұмыс істеу үшін қажетті аппараттық-бағдарламалық кешенмен дербес қамтамасыз етуді;

7) Жүйеге қатысу үшін Тіркеушіден алған атау (логин) мен парольді сақтауды және жария етілмеуді тиісті түрде қамтамасыз етуді міндетіне алады.

4. Клиент:

1) Шарт пен Ережелердің талаптарына сәйкес Жүйеде қызмет көрсетуге;

2) Жүйеге әлеуетті өнім беруші ретінде қатысуға;

3) Қазақстан Республикасында жоспарланған және жүргізілетін мемлекеттік сатып алу туралы ақпаратты, Тіркеуші айқындайтын басқа да ақпараттық қызметтерді алуға құқылы.

5. Тіркеуші:

1) заңнамада белгіленген тәртіппен Клиент ұсынған құжаттардың, ақпараттардың дұрыстығын және оның жалпы біліктілік талаптарына сәйкестігін тексеруге;

2) Шартта, Ережеде, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда Шартты бұзуға, Клиентті Жүйеге Тіркеуден бас тартуға немесе оның қатысуын тоқтата тұруға құқылы.

6. Тіркеуші:

1) Шарт бойынша Клиент өз міндеттемелерін орындаған жағдайда, Шартта және Ережеде көзделген тәртіппен және мерзімде Клиентті тіркеуді;

2) Клиенттің жазбаша сауалы бойынша Тіркеу барысы туралы ақпарат беруді;

3) белгіленген тәртіппен Тіркеуді жүзеге асырғаннан кейін Клиентке Жүйеге қатысу үшін ат (логин) және пароль беруді;

4) өз күшімен және өз есебінен Шарттың 29-тармағында көрсетілген себептер бойынша туындаған және Жүйенің жұмысының уақытша тоқтап қалуына әкеліп соққан техникалық ақауларды жоюды міндетіне алады.

 

4. Тараптардың жауапкершілігі

7. Осы Шартты орындаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен жауапты болады.

8. Ұсынылатын тауарлар (өнімдер) туралы ақпараттың дұрыстығы үшін ақпаратты Жүйеге орналастырған Клиент жауапты болады.

9. Жүйеде дұрыс атау (логин) және парольды көрсеткен Клиент орындаған барлық іс-әрекеттер (ол бойынша оның Жүйесі сәйкестендіріледі), осы атау (логин) мен пароль берілген тұлғаның Клиенттің атынан жүргізілген болып есептеледі. Жүйедегі өз әріптестерінің барлық іс-әрекеттері үшін Клиент жауапты болады.

10. Клиенттің мынадай себептер бойынша тартқан зияны, шығындары мен басқа да залалдары үшін Тіркеуші жауапты болмайды:

1) Клиентте Жүйеде жұмыс істеу үшін қажетті аппараттық- бағдарламалық кешеннің болмауы;

2) Клиенттің немесе оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында, Ережеде және басқа да нормативтік құқықтық актілерде белгіленген Жүйеге қатысу тәртібін сақтамауы;

3) Клиенттің Жүйеге қатысу үшін атауды (логинді) және парольді жоғалтуы немесе рұқсатсыз пайдалануы;

4) Шарттың 29-тармағында көрсетілген себептер бойынша Жүйенің жұмысын тоқтата тұру.

 

5. Төлем шарттары11. Шартқа қол қойғанға дейін Клиент Тіркеу құнының 100% мөлшерінде Тіркеушінің есеп шотына ақшалай қаражатты аудару жолымен алдын ала төлем жүргізеді.

 

6. Шарттық құжаттаманы және ақпаратты пайдалану12. Клиент Тіркеушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз жоғарыда аталған құжаттарды немесе ақпаратты Шартта көзделген мақсаттардан басқаға пайдалануға тиіс емес.

13. Жүйе арқылы Клиент алған ақпарат Тіркеушінің меншігі болып табылады және оны қандай да бір коммерциялық мақсатта басқа тәсілмен қайта көшіруге, таралымдауға, беруге немесе көбейтуге болмайды.

Осы міндеттеме жалпы қолжетімді ақпаратқа, сондай-ақ шектелмеген тұлғалар үшін Жүйеде ресми орналастырылған мәліметтерге қолданылмайды.

 

7. Мүліктік құқықтар14. Жүйенің дерекқорындағы барлық жеке мүліктік емес, сондай-ақ мүліктік (ерекше) құқықтар және онда қамтылған ақпарат әлемнің барлық елдер аумағында және осындай құқықтардың барлық қолданылу мерзімінде Тіркеушіге ғана тиесілі.

 

8. Зиянды өтеу15. Шарттың 13-тармағы бұзылған жағдайда, Клиент Тіркеушіге ол келтірген тікелей және жанама зияндардың барлық сомасын өтейді.

 

9. Тіркеуден бас тарту16. Тіркеуші Клиентті Жүйеге Тіркеуден Клиенттің зияндарды өтеу бойынша қандай да бір міндеттемелерсіз мынадай жағдайларда бас тартады:

1) Клиенттің Тіркеу және Жүйенің жұмысы үшін барлық қажетті мәліметтерді, материалдарды немесе ақпараттарды бермеуі;

2) Клиент берген құжаттардың немесе ақпараттың дұрыс еместігі анықталуы.

 

10. Клиенттің Жүйеге қатысуын тоқтата тұру17. Тіркеуші Клиенттің Жүйеге қатысуын Клиенттің зияндарды өтеу бойынша қандай да бір міндеттемелерсіз мынадай жағдайларда тоқтата тұрады:

1) Клиент берген құжаттардың немесе ақпараттың дұрыс еместігі анықталуы;

2) Тіркеуге ұсынылған құжаттар немесе Клиенттің Жүйеге тіркелгеннен кейін деректердің өзгеруі, егер мұндай өзгерістер мемлекеттік сатып алу процесінде Клиент әлеуетті өнім беруші ретінде түсуге кедергі болса;

3) Клиенттің Жүйеге қатысу процесінде өзіне қабылдаған міндеттемелерінен жалтаруы.

 

11. Тіркеушінің Шартты бұзуы

18. Егер Клиент:

1) дұрыс емес құжаттар немесе ақпарат берсе;

2) жалпы біліктілік талаптарына сәйкес келмесе;

3) Шарт бойынша өзінің басқа да міндеттемелерін орындамаса Тіркеуші өзінің қандай да бір басқа санкцияларына залал келтірмей Шартты мерзімнен бұрын бұзуға құқылы.

 

12. Даулы мәселелерді шешу19. Тараптар Шарт бойынша өздерінің арасында туындайтын немесе соған байланысты барлық келіспеушіліктер мен дауларды келіссөздер процесінде бейбіт жолымен шешу үшін барлық күшін салуға тиіс.

20. Егер осындай келіссөздер басталғаннан кейін егер 21 (жиырма бір) күн ішінде Тараптар Шарт бойынша дауларды бейбіт жолмен шеше алмаса, Тараптардың кез келгені осы мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

 

13. Хабарлама21. Шартқа сәйкес бір Тарап екінші Тарапқа жіберетін кез келген хабарлама хат, жеделхат, телекс немесе факс, не электрондық почта арқылы кейіннен түпнұсқасын ұсыну арқылы жіберіледі.

22. Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енуі көрсетілген (егер хабарламада көрсетілсе) осы күндердің қайсысы кейінірек болуына байланысты күшіне енеді.

 

14. Еңсерілмейтін күш жағдаяттары23. Егер Шартты орындаудағы кідіріс еңсерілмейтін күш жағдаяттарының нәтижесі болып табылса, Тараптар Шарт талаптарының орындалмауынан тұрақсыздық төлемі немесе бұзылуы үшін жауапты болмайды.

24. Шарттың мақсаттары үшін «еңсерілмейтін күш жағдаяттары» Тараптардың бақылауына бағынбайтын, Тараптардың жаңылысуына немесе ұқыпсыздығына байланысты емес және ойда болмаған сипаты бар оқиғаны білдіреді. Осындай оқиғаларға әскери іс-қимылдар, табиғи апаттар, эпидемия, карантин сияқты іс-қимылдар жатады, бірақ олармен шектелмейді.

25. Еңсерілмейтін күш жағдаяттары туындаған жағдайда, Тараптар құзіретті орган беретін растайтын құжаттарды қоса бере отырып, осындай жағдаяттар және олардың себептері туралы жазбаша түрде тез арада хабардар етуі және шарттық міндеттемелерді жалғастыруға бағытталған барлық парасатты іс-қимылдарды бірлесіп жасауы тиіс.

 

15. Өзге шарттар26. Клиент Шарт бойынша өз міндеттемелерін толықтай немесе ішінара басқа біреуге бермеуге тиіс.

27. Шарт Тараптар қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және қол қойылған күннен бастап 6 (алты) ай ішінде қолданылады.

28. Шарт Тараптардың әрқайсысы үшін заңдық күші бірдей бір-бір данадан екі түпнұсқа данада жасалды.

29. Жүйе жұмысы Тіркеушіге байланысты емес техникалық және өзге де объективті себептер бойынша уақытша тоқтатылуы мүмкін. Жүйе жұмысын тоқтату ұзақтығын Тіркеуші айқындайды.

30. Клиент Шарттың 29-тармағында көрсетілген себептер бойынша Жүйе жұмысының тоқтатылуына байланысты Тіркеушіге қандай да бір талаптар қоюға құқығы жоқ.

31. Шартта реттелмеген басқалар бойынша Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларын басшылыққа алады.

 

16. Тараптардың деректемелері

 

Ережеге

18-қосымша

 

(конкурстың атауы)Ғылыми зерттеулер жүргізу жөніндегі көрсетілетін

қызметтерді, сондай-ақ осы зерттеулерді жүргізу үшін қажетті

нормативтік техникалық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі

көрсетілетін қызметтерді сатып алу жөніндегі конкурсқа

қатысу үшін әлеуетті өнім берушілер ұсынған өтінімдер бар

конверттерді ашу хаттамасы

 

________________________

(Ашу орны)

________________________

(Уақыты мен күні)

 

Мынадай құрамдағы конкурстық комиссия: (конкурстық комиссия төрағасының, оның орынбасарының, мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты, конкурстық өтінімдерді ашу күні, уақыты мен орны) конкурстық өтінімдері бар конверттерді ашу рәсімін жүргізді.

Конкурстық құжаттама мынадай әлеуетті өнім берушілерге берілді: (конкурстық құжаттама берілген барлық әлеуетті өнім берушілердің атауы, мекен-жайы)

Мынадай әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдері (конкурстық өтінімдерді берудің соңғы мерзімі өткеннен кейін конкурстық өтінімдерді ұсынған барлық әлеуетті өнім берушілердің атауы, мекен-жайы) негізінде ашылмай қайтарылды (ашылмау себептері).

Конкурстық өтінімдерді берудің соңғы мерзімі өткенге дейін белгіленген тәртіппен ұсынған мынадай әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдері: (конкурстық өтінімдерді берудің соңғы мерзімі өткенге дейін конкурстық өтінімдер ұсынған барлық әлеуетті өнім берушілердің атауы, мекен-жайы, конкурстық өтінімді беру уақыты) осы қосымшаға 1-қосымшаға сәйкес ашылды және конкурстық өтінімдерді ашу кезінде барлық қатысушыларға таныстырылған, конкурстың одан әрі өтуіне комиссия рұқсат берген және осы қосымшаға 2-қосымшаға сәйкес мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптауға жіберген мыналарды қамтиды: (көрсетілетін қызметтердің бағасы, конкурстық өтінімнің жалпы бағасы, әрбір конкурстық өтінімнің негізгі шарттары, конкурстық өтінімді қамтитын құжаттардың болуы немесе болмауы туралы ақпарат, кері қайтарып алу туралы және ашу кезінде жарияланған басқа ақпарат).

Конкурстық өтінімдерді ашқан кезде мынадай әлеуетті өнім берушілер қатысты:

(конкурстық өтінімдерді ашқан кезде қатысқан барлық әлеуетті өнім берушілердің атауы, мекен-жайы және олардың уәкілетті өкілдерінің тегі, аты, әкесінің аты).

Конкурстық өтінімдері бар конверттерді ашу және ұсынылған құжаттардың формалдық белгілерін қарау нәтижелері бойынша Комиссия осы қосымшаға 3-қосымшаға сәйкес (өтінім саны) өтінімді кері қайтарды.

Конкурстық комиссия төрағасының, оның орынбасарының, мүшелерінің және хатшысының Т.А.Ә., қолдары.

 

18-қосымшаға 1-қосымша

 Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет