[меморандум на договорниот орган]жүктеу 434.65 Kb.
бет3/3
Дата07.02.2019
өлшемі434.65 Kb.
1   2   3

член 15

Овој Договор е изработен во 4 /четири/ еднообразни примероци од кои по 2 /два/ за Договорниот орган и 2 /два/ за Носителот на набавката.


ДОГОВОРЕН ОРГАН НОСИТЕЛ НА НАБАВКАТА

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА ______________________________
Главен државен ревизор __________________________

м–р Тања Таневска (Одговорно лице)

______________________________

Прилог 3 – Образец на понуда

[меморандум на понудувачот]

Врз основа на огласот број 01/2017 објавен од страна на Државниот завод за ревизија, за доделување на договор за јавна набавка на лиценци за антивирусна заштита и backup заштита, со спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди, со електронска аукција преку Електронскиот систем за јавни набавки (https://www.e-nabavki.gov.mk) и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

П О Н У Д А

Дел I – Информации за понудувачот

I.1. Име на понудувачот: _____________________________________________

I.2. Контакт информации

Адреса: _______________________________________________________

Телефон: _____________________________________________________

Факс: _________________________________________________________

Е-пошта: ______________________________________________________

Лице за контакт: ______________________________________________

I.3. Овластено лице: _________________________________________________

I.4. Даночен број: ____________________________________________________


Дел II – Техничка понуда
II.1.Согласни сме да ги понудиме следниве стоки кои се во согласност со карактеристиките на техничката спецификација.
Дел III – Финансиска понуда

III.1. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, кој е искажан посебно, изнесува:
Дел

Вкупна цена без ДДВ

ДДВ

ДЕЛ 1 - Лиценци за антивирусна заштита


ДЕЛ 2 - Лиценци за backup заштитаIII. 2. Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во следнава листа на цени:
ДЕЛ 1 - Лиценци за антивирусна заштита


1

2

3

4

5

6

7

Опис

Единица мерка

Количина/лиценци

Единечна цена без ДДВ

Вкупна цена без ДДВ (3x4)

ДДВ

Вкупна цена со ДДВ

Лиценци за антивирусна заштита

парче
ВКУПНО без ДДВ (со зборови)

III.2. 1. Според тоа, вкупната цена на нашата понуда за Дел 1, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, без ДДВ, изнесува: _____________________________ [со бројки] (________________________________________________________) [со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува ________________.


ДЕЛ 2 - Лиценци за backup заштита


1

2

3

4

5

6

7

Опис

Единица мерка

Количина/лиценци

Единечна цена без ДДВ

Вкупна цена без ДДВ

(3x4)


ДДВ

Вкупна цена со ДДВ

Лиценци за backup заштита

парче
ВКУПНО без ДДВ (со зборови)

III.2. 2. Според тоа, вкупната цена на нашата понуда за Дел 2, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, без ДДВ, изнесува: _____________________________ [со бројки] (________________________________________________________) [со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува ________________.


III.3. Ги прифаќаме начинот и рокот на испорака утврдени во тендерската документација.
III.4. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.
III. 5. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација и приложениот модел на договор.


Место и датум

___________________________Одговорно лице*

___________________________

(потпис)
*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.

Прилог 4 – Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба


И З Ј А В А

Под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудувачот _____________________________________________________________ [се наведува назив на понудувачот] во целост ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба на понудувачите утврдени во законот и во тендерската документација по огласот број 01/2017 за доделување на договор за јавна набавка на лиценци за антивирусна заштита и backup заштита, објавен од страна на Државниот завод за ревизија во постапка со барање за прибирање на понуди и дека понудувачот ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку нашата понуда биде избрана за најповолна.
Место и датум ___________________________

Одговорно лице

___________________________

(потпис) **Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.
Прилог 5 – Изјава за сериозност на понудата


И З Ј А В А
Јас, долупотпишаниот ______________________________________ [име и презиме], врз основа на член 47 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот________________________________________________________, изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата по огласот број 01/2017, за доделување на договор за јавна набавка на лиценци за антивирусна заштита и backup заштита и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.
Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување на оваа изјава во случаите од член 47 став 6 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум
___________________________

Одговорно лице
___________________________

(потпис) *

*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.

Прилог 6 – Изјава за независна понуда


И З Ј А В А
Јас, долупотпишаниот* __________________________________________ [име и презиме], врз основа на член 129 став 2 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот ________________________________________________, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудата за дел/делови _______________од постапката со барање за прибирање на понуди со оглас број 01/2017 за набавка на лиценци за антивирусна заштита и backup заштита, ја поднесувам независно, без договор со други економски оператори на начин кој не е спротивен на прописите за заштита на конкуренцијата.
Истовремено, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека при доставувањето на  понудата за дел/деловите_______________ во постапката со барање за прибирање на понуди бр. 01/2017 не учествувам со други економски оператори со кои сум капитално, сопственички или роднински поврзан.
Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од давање на невистинити наводи во изјавата, што може да доведе до поведување на соодветна постапка против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум Одговорно лице


________________ ___________________
(потпис)**

*Изјавата за независна понуда не може да гласи на ниту едно друго лице освен на одговорното лице.
** Овој образец се потпишува електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице. Доколку образецот е потпишан од лице овластено за дигитално потпишување, тогаш истиот задолжително треба да е своерачно потпишан од одговорното лице, скениран и на таков формат да биде аплициран дигитален потпис.

1 Доколку е потребно да се издаде негативна референца на групата понудувачи а некој од членовите на групата не е регистриран на ЕСЈН, договорниот орган ќе ја објави негативната референца за сите членови на групата, при што нерегистрираните претходно ќе ги регистрира на ЕСЈН врз основа на доставените податоци од понудата.


2 Линк „Регистрирај се“ во делот „Економски оператори“ на почетната страна на ЕСЈН

Каталог: Uploads
Uploads -> Английские слова и выражения в оригинальном написании a horse! a horse! MY KINGDOM FOR a horse! англ букв. «Коня! Коня! Мое царство за коня!»
Uploads -> Викторина по пьесе В. Шекспира «Гамлет, принц Датский»
Uploads -> Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы №35 бұйрығымен бекітілген тиісті деңгейдегі білім беру бағдарламаларын іске асыратын Қазақстан
Uploads -> 2018 жылға арналған Жарқайың ауданы бойынша айтақты және естелік күнтізбесі 24 маусым
Uploads -> Ақмола оато үшін есікті қайта сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру 2016 жылғы 11 қазан Астана қ. Тапсырыс берушінің атауы мен пошталық мекенжайы «Ұлттық ақпараттық технологиялар»
Uploads -> «Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімі»


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет