Министертво образования и науки, молодежи и спорта украиныжүктеу 2.92 Mb.
бет1/17
Дата07.05.2019
өлшемі2.92 Mb.
түріПрограмма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Кримськотатарська мова

1-4 класи

загальноосвітніх навчальних закладів

з навчанням кримськотатарською мовою

Літературне читання

2-4 класи

загальноосвітніх навчальних закладів

з навчанням кримськотатарською мовою

Къырымтатар тилинде

окъутылгъан мектеплер ве сыныфлар ичюн
Башлангъыч сыныфларда

къырымтатар тили программасы

Анълатма тезкереси


Башлангъыч тасильнинъ программ мундериджесинде къырымтатар тили муим бир къысым сайыла, чюнки о, айры дерс олмакътан гъайры, башкъа дерслерни менимсев вастасы оларакъ да хызмет эте. Онынъ эсас макъсады – нутукъ фаалиетине аит меарет ве алышкъанлыкъларны эр тарафлама инкишаф эттирмек ве мукеммеллештирмек (динълев, анълав, лакъырды этюв), талебелерни окъумагъа ве язмагъа огретмек, тиль акькъында бир де-бир дереджеде бильги даиресини шекиллендирмек.

Къырымтатар тилини огретюв кетишатында талебелернинъ этрафтаки алем акъкъында бильгилери арта, образлы ве мантыкъий тасавурлары инкишаф эте, эдеп ве эстетик тербиеси эда олуна.

Къырымтатар тилини огретюв балаларнынъ умумий окъув беджерикликлерини, яни тешкилий беджерикликлер, умумий бильгилер, тенъештирюв ве къыймет кесювни ин­кишаф эттирювге; берильген вазифенинъ эдасы ичюн месулиет исе этюв дуйгъусыны шекиллендирювге, янъы, муреккеп окъув материалынен мустакъиль чалышмагъа азырлавгъа, музакере этильген меселе хусусында озь фикирини бильдирювге, исбатлавгъа догьрултылгъандыр.

Тиль огретюв талебелернинъ джемаат арасында озюни тутув алышкъанлыкълары­ны инкишаф эттирмек ичюн кениш имкянлар ача. Бу – энъ эвеля экевлешип, топлашып, берабер ча­лышмагъа бильмектир. Балаларгъа кендилерини ве башкъаларны урьмет этмек зарурлыгъыны огретмели, башкъасынынъ япкъан ишине мусбет къыймет кесмеге, башкъасыны ынджытмайып тенкъид этмеге, бераберликте япылгъан ишнинъ иштиракчилери кетирген делиллер нетиджесинде озь фикирини денъиштирмеге огретмек ве иляхре.

Умумий башлангъыч тасильнинъ девлет стандартына коре къырымтатар ти­ли дерслерининъ мундериджеси учь ёнелиштен ибареттир. Булар: къонушма (коммуникатив), тильшынаслыкъ, тиль ве халкъшынаслыкъ ёнелишлеридир.

Мундеридженинъ къонушма ёнелиши талебелернинъ агъзакий ве язма нутукъыны инкишаф эттирмекни; тильден къонушма, бильгилерни зенгинлештирювнинъ тесирчен вастасы оларакъ файдаланабильмекни козьде тута. Бу макъсаднен нутукъ фаалиетининъ талебелер та мектепкедже чагъында муайен севиеде менимсеген агъзакий чешитлери (динълев ве анълав, субет этюв, икяе этюв) мукеммеллештириле, бундан гъайры язма нутукънен (ичинден ве давушнен окъув, язув) багълы олгъан нутукъ фаалиети шекиллене, мукеммеллеше.

Мундеридженинъ тильшынаслыкъ ёнелиши талебелернинъ тиль акъкъында бильги ве тиль беджериклерини менимсевни козьде тута. Бу ёнелиш талебелернинъ тиль акъ­къында бильгилерининъ, нутукъны талиль эте билюв меаретлерининъ шекилленюви пропедевдик характер ташыгъыны эсапкъа алгъаны алда ишлеп чыкъыла. Бу иш талебелернинъ орфоэпик, лексик, имля меаретлерини инкишаф эттирювге бойсундырылмалы.

Мундеридженинъ тиль ве халкъшынаслыкъ ёнелиши талебелернинъ къырымтатар медениети акъкъында бильгилерини кенишлетмекни козьде ту­та. Къырымтатар медениетининъ тарихы ве бу медениетнинъ башкъа тюркий халкъларынынъ медениетлеринен багъы ачыкълана. Бу иш окъутувнынъ дигер джеэтлеринен уйгъунлаштырылып, махсус метинлер ярдымынен, халкънынъ маддий ве рухий медениетининъ, миллий характернинъ хусусиетлерини акс эттириджи сёзлер ве дургъун ибарелер вастасынен омюрге кечириле. Эсас дикъкъат исе проблеманынъ тиль джеэтлерине, джумледен, сёзлернинъ манасыны анълатувгъа; фразеологизмлер, аталар сёзлери ве айтымлардан файдаланув хусусиетлерине; оларны нутукъта билип къулланув меаретини инкишаф эттирювге; метиннен чалышувгъа; мундериджесинде этнографик элементлер олгъан иджадий ишлер язувгъа бериле.

Тиль огретювнинъ ильк баскъычында ишнинъ бойле джеэтлерини айырмалы:

Окъумагъа-язмагъа огретюв.

Нутукъ фаалиети.

Тиль акъкъында бильгилер ве тиль алышкъанлыкълары.

Имля.

Язы техникасы ве язма ишлерни безетюв медениети.I. Окъумагъа-язмагъа огретюв


Окъумагъа-язмагъа огретювнинъ земаневий мектебимизде тасдикълангъан эсас усулы – талилий-синтетик усул олып, бу усул «сестен арифке» принципининъ къулланылмасыны козьде тута. Бу исе талебелер башта бир сеслернен багълы талилий-синтетик арекетлерни япмагъа огренмек борджлулар, деген мананы бере. Мезкюр ал окъув ве язув алышкъанлыкъларыны шекиллендирювде негиз меарет сайыла.

Талилий-синтетик усулнен берабер башкъа усулларны да къулланмакъ мумкюн. Меселя, талебе эджалап окъумагъа огренген сонъ эвельки теджрибеге эсасланып, бир чокъ сёзлернинъ график образыны бутюнликте окъумагъа огретмек ичюн шу усулнынъ буюк эмиети бар. Бойле меарет яхшы окъувнынъ шартыдыр.

Окъумагъа-язмагъа огретюв вакъытында талебелернинъ мектепкедже чагъында огренген бильги ве меаретлерини эсапкъа алмакъ муимдир. Чюнки оджа окъуткъан вакъытта келишикли агъырлыкъта материал бере биле, я да зайыф менимсеген балагьа ярдым эте. Базыда оджагьа баланынъ мектепкедже яшында янълыш огренгенлерини тюзетмек керек ола: раледе догьру отурмакъ, къалемни догъру тутмакъ, арифлеп окъувны тюзетмек.

Баланы язмагъа огреткенде арекет ве корюв анализаторларнынъ арекетлерини уйгъунлаштырмакъ, язувнынъ график алышкъанлыкъларыны шекиллендирмек, яни арифлерни айдын, догъру язув, оларны бири-бирине догъру багълав, эджалар, сёзлер, кучюк джумлелерни имкяны олгъаны къадар тезликте реван (плав­но) язув; язув алышкъанлыгъынынъ нормасы олгъан темизлик (гигиена) къаиделерини менимсевлерини эльде этмели.

Мезкюр программа биринджи сыныф талебелерининъ яшларына хас хусусиетлерни эсапкъа алып (эллерининъ уфакъ адалелерининъ зайыфлыгъы, язгъан вакъытта арекетлернинъ етерли дереджеде регулирленмегени, девамлы кергинликтен козьлернинъ болдурмасы, арифлернинъ график къыяфетини идрак этмек ичюн корюв анализаторы етерли севиеге етмегени себебинден язмагъа огретювни тезлештирмекни талап этмей. Мисаль: В, Д, Ж киби ве язылувы къыйын олгъан башкъа буюк арифлерни кучюк арифлернен бир вакъытта дегиль де, бираздан сонъ огретмек мумкюн.

Алты яшлы талебелерни къалемни кягъыттан узьмейип язмакъны тек бир алда, яни язылув шекили табииий суретте бири-биринен багълы олгъан ве айны бир сызыкъны текрар сызмакъ талап олунмагъан, я да эльнен къайта арекет этмек керек олмагъан алларда огретмек мумкюн (ве, ми, пл, ал, ум, се, пе). Овал ве ярыовал шекилли элементлер къыскъа догъру, я да эгри сызыкъларнен бириктириле.

Оджа солакъай (левша) балаларнен чалышыр экен, психолог ве экимнен меслеатлашып, балагъа зорлукъ косьтермеден, язмагъа огретюв методикасыны зарур шекильде уйгъунлаштырып чалышмакъ керек.


Каталог: storage -> app -> media -> zagalna%20serednya -> programy-1-4-klas
media -> І преамбула
media -> Інформація про робочу групу Розробники Борбела О. І. начальник навчального центру дтек ладижинська тес. Багмут О. М
media -> Конкурсная номинация: «Мир роботов»
zagalna%20serednya -> Програма фізична культура профільний рівень 10 11 класи
zagalna%20serednya -> Комунальний заклад
programy-1-4-klas -> Українська мова 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською (молдовською) мовою пояснювальна записка основна мета
programy-1-4-klas -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів класи Пояснювальна записка Навчальна дисципліна «Фізична культура»


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет