«Молекулалық физика және термодинамика» пәнінің тест тапсырмаларыжүктеу 337.95 Kb.
Дата09.07.2018
өлшемі337.95 Kb.

«Молекулалық физика және термодинамика» пәнінің тест тапсырмалары
$$$ 1 B

Газды тұрақты температурада оның бастапқы көлемінің жартысына дейін сығады. Осы кезде идеал газдың молекулаларының орташа энергиясы бастапқымен салыстырғанда қалай өзгереді... 1. 2 есе азаяды

 2. өзгермейді

 3. 2 есе артады

 4. 4 есе артады

 5. 4 есе азаяды

$$$ 2 A


Газ ыдыста тепе-теңдік күйде тұр. Газ молекулаларының ыдыс ішіндегі және оның қабырғаларының жанындағы концентрациясы туралы не айтуға болады?

 1. ыдыстың барлық бөліктеріндегі концентрация өзгермейді

 2. ыдыс қабырғаларының жанында көп

 3. ыдыс қабырғаларының жанында аз

 4. көрсетілген шарттар үшін сұрақтың жауабы жоқ

 5. газ молекулаларының концентрациясы тек вертикаль бағытта ғана өзгере

$$$ 3 B


Бірдей температурадағы оттегі және сутегі молекулаларының орташа кинетикалық энергиясы үшін дұрыс қатынасты көрсетініз:

 1. Е к>Eв

 2. Eк = Eв

 3. Eк< Eв

 4. қатынас кез-келген болуы мүмкін

 5. қатынас аталған газдардың массаларына тәуелді

$$$ 4 D


Төменде берілген жауаптарда қайсыбір физикалық шамалар берілген. Солардың ішінен Авогадро тұрақтысына сәйкес келетін анықтаманы таңдаңыз.

 1. сол денедегі молекулалар саны 0,012 кг көміртегідегі атомдар санына тең

 2. 1 мольдің мөлшері

 3. 0,012 кг көміртегідегіде қанша атом болса сонша молекулалар саны бар зат мөлшері

 4. заттың 1 моліндегі атомдар немесе молекулалар саны

 5. келтірілген жауаптар ішінде дұрысы жоқ

$$$ 5 C


Қай газдың концентрациясы жоғары: егер газдар қалыпты жағайда болса,

1 моль оттегі немесе 1 моль сутегі,. 1. оттегі үшін көп

 2. сутегі үшін көп

 3. бірдей

 4. жауап беру үшін тапсырмада берілген мәліметтер жеткіліксіз

 5. барлығы газ қысымына байланысты

$$$ 6 A

Молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі мына түрде жазылады:


 1. 

$$$ 7 C


Төмендегі формулалардың қайсысы газ молекулаларының жылдамдықтары үшін Максвеллдің таралу функциясының өрнегі болып табылыды:$$$ 8 C

Төмендегі тұжырымдардың қайсысы дұрыс емес:


 1. барлық заттар ұсақ бөлшектерден, молекулалардан тұрады

 2. бұл молекулалардың барлығы қатты заттардың өзінде де тұрақты қозғалыста болады

 3. барлық молекуллалардың өлшемдері мен массалары бірдей

 4. заттардың қатты, сұйық және газ тәріздес күйлері оларды құрайтын молекулалардың еркіндік дәрежелерінің әртүрлі болуымен сипатталады.

 5. жоғарыдағы тұжырымдардың дұрысы жоқ

$$$ 9 A


Бір атомды идеал газға берілген 7кДж жылудың 60% оның ішкі энергиясын арттыруға жұмсалды.Газ жұмысын анықтаңыз.

 1. 2,8кДж.

 2. 0,28кДж.

 3. 0,0028МДж.

 4. 11,2кДж.

 5. Жауапртардың арасында дұрысы жоқ

$$$ 10 C

Жер атмосферасындағы ауа қысымының таралуын сипаттайтын өрнекті көрсетіңіз.


 1. Р= n•к•Т

 2. Р•V = const

 3. Р=Рo exp(- mgz/ kT)

 4. А=Р•V

 5. F(v)=А• е-mv •VdV

$$$ 11 D


Қандай температурада жылулық қозғалыс тоқталады?

A. 273К


B.–2000 С

C. 0о С

D. 0 К

E. – 270 С$$$ 12 E

Егер газдың берілген көлемінде әр бір молекуланың жылдамдығы 2 есе кемісе, ал молекулалар концентрациясы өзгермесе, идеал газ қысымы қалай өзгереді? 1. 4 есе артады

 2. 2 есе артады

 3. өзгермейді

 4. 2 есе кемиді

 5. 4 есе кемиді

$$$ 13 E

Берілген идеал газ массасын адиабаталық ұлғаюы кезінде төмендегі өрнектердің қайысысы дұрыс?


 1. Q = -A газдың

 2. Q = A сыртқы

 3. A газдың = 0

 4. U=0

 5. Q = 0

$$$ 14 D

Молекулалық физикада «идеал газ» деген түсінік қолданылады. Бұл түсінікті мынадай жағдайларды ескермеген кезде қолдануға болады (неғұрлым дәл немесе толық жауап беру керек)…


 1. бөлшектердің өзара әсерлесуінің потенциалдық энергиясы

 2. бөлшектердің кинетикалық энергиясы

 3. бөлшектер массасы

 4. бөлшектердің өзара әсерлесуінің потенциалдық энергиясы және олардың өлшемдері

 5. жауаптардың ішінде дұрысы жоқ

$$$ 15 B


Атмосфералық газ-бұл газдардың қоспасы. Осы газ молекулаларының қозғалысының орташа квадраттық жылдамдығы бірдей ме?

 1. газ молекулаларының жылдамдықтары бірдей, себебі температуралары бірдей

 2. газ молекулаларының жылдамдықтары әр түрлі, себебі олар молярлық массаға тәуелді

 3. газ молекулаларының жылдамдықтары әр түрлі себебі, олар атмосфералық қысымға тәуелді

 4. молекулалар жылдамдықтары бірдей, себебі, олар ешқандай факторларға тәуелді емес

 5. берілген мәліметтер жауап беруге жеткіліксіз

$$$ 16 B

Массасы 0,1 кг оттегі 200 л көлемді алады, температурасы 200 К.

Газдың осы күйіне қандай қысым сәйкес келеді? 1. Р=0,26 мПа

 2. Р=26 кПа

 3. Р=0

 4. Р=2,66 кПа

 5. Р=390 кПа

$$$ 17 A

Егер газ температурасын 2 есе арттырсақ, газ молекулаларының орташа кинетикалық энергиясы қалай өзгереді:


 1. 2 есе артады

 2. өзгермейді

 3. 2 есе кемиді

 4. 4 есе артады

 5. 4 есе кемиді

$$$ 18 C


Идеал газға сыртқы күштер2000Дж жұмыс істеді, сол кезде оның ішкі энергиясы 0.5кДж- ға артты. Төменде келтірілген тұжырымдардың қайысы дұрыс?

 1. Жүйеден 2500 кДж жылу алынған.

 2. Жүйеге 2500 кДж жылу берілген.

 3. Жүйеден 1500Дж жылу алынған

 4. Жүйедге 25 кДж жылу берілген.

 5. Жүйедге 1500Дж жылу берілген.

$$$ 19 A

Газды тұрақты температурада сықса, оның қысымы артады, себебі:


 1. ыдыс қабырғасына жиі соғылады

 2. ыдыс қабырғасына жоғары жылдамдықпен соғылады

 3. ыдыс қабырғасына жоғары күшпен соғылады

 4. жоғары энергияға ие

 5. дұрыс жауап жоқ

$$$ 20 A


Қай газдың тығыздығы көп:1 моль оттегі немесе 1 моль сутегі?

 1. оттегінің тығыздығы көп

 2. сутегінің тығыздығы көп

 3. газдардың тығыздығы бірдей

 4. тығыздығын білу үшін газ қысымын білу керек

 5. берілген мәліметтер сұраққа жауап беру үшін жеткіліксіз

$$$ 21 B

Идеал газға 6кДж жылу берілді.Егер газды ұлғайту процесінде 3000Дж жұмыс істелсе оның қандай бөлігі ішкі энергияны өзгертуге жұмсалды?


 1. 0,2

 2. 0,5

 3. 0,0002

 4. 0,4

 5. 0,02

$$$ 22 С

Төменде кейбір физикалық шамалардың анықтамалары келтірілген. Осылардың ішінен 1 мольге сәйкес келетін. физикалық шаманы табыңыз


 1. сол денедегі молекулалар саны 0,012 кг көміртегідегі атомдар санына тең

 2. 1 моль мөлшеріндегі алынған заттың массасы

 3. 0,012 кг көміртегідегіде қанша атом болса, сонша молекулалары бар зат мөлшері

 4. заттың 1 моліндегі атомдар немесе молекулалар саны

 5. келтірілген жауаптар ішінде дұрысы жоқ

$$$ 23 A


Изобаралық суыту кезінде идеал газ тығыздығы қалай өзгереді?

 1. артады

 2. кемиді

 3. өзгермейді

 4. берілген мәліметтер сұраққа жауап беру үшін жеткіліксіз

 5. өзгере береді

$$$ 24 D


Төменде берілген жауаптарда қайсы бір физикалық шамалар берілген. Солардың ішінен Авогадро тұрақтысына сәйкес келетін анықтаманы таңдаңыз.

 1. сол денедегі молекулалар санының 0,012 кг көміртегідегі атомдар санына тең

 2. 1 мольдің мөлшері

 3. 0,012 кг көміртегідегіде қанша атом болса сонша молекулалар саны бар зат мөлшері

 4. заттың 1 моліндегі атомдар немесе молекулалар саны

 5. келтірілген жауаптар ішінде дұрысы жоқ

$$$ 25 Е


Газ тәрізді сутегінің ыдыстағы массасы 4 г. Ыдыста қанша сутегі молекулалары бар?

 1. 10-23

 2. 1023

 3. 4*1023

 4. 2*10-23

 5. 12*1023

$$$ 26 D

Қайсыбір изопроцесс кезінде бір моль бір атомды газ 7кДж жылу мөлшерін алды және ұлғаю бойынша 2,8кДж жұмыс істеді.Осы изопроцесс қандай тұжырымға сәйкес келеді?


 1. Адиабаталық

 2. Изохоралық

 3. Изотермиялық.

 4. Изобаралық

 5. Анықтау мүмкін емес.

$$$ 27 C

Тұрақты молекулалардың концентрациясында газ температурасын 4 есе арттырды. Молекуланың еркін жүру ұзындығы:


 1. 4 есе артты;

B.2 есе артты;

C.өзгерген жоқ;

D.2 есе кеміді

E.4 есе кеміді


$$$ 28 B

Ыдыста идеал газ бар. Газ азайғаннан кейін ыдыстағы қысым 3 есе, температура 2 есе кеміді. Газдың қай бөлігі шығарылды? 1. 3-2

$$$ 29 A

Изохоралық процесс кезінде бір атомды идеал газдың ішкі энергиясы қысым өзгергенде қалай өзгереді?


 1. артады;

 2. көлеміне байланысты өзгереді;

 3. кемиді;

 4. өзгермейді

 5. артуы да, кемуі де мүмкін

$$$ 30 C


Егер газ температурасы 4 есе артса, азот молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы қалай өзгереді?

 1. 4 есе артады

 2. 4 есе кемиді

 3. 2 есе артады

 4. 2 есе кемиді

 5. өзгермейді

$$$ 31 C

Жабық ыдыста 27ºС температурада 3 моль гелий бар. Егер осы ыдысқа 10,8кДж жылу берілсе, ыдыста қысым қанша пайызға артады.


 1. 27% артады.

 2. 27%. Азаяды

 3. 96%. Артады

 4. 73% артады.

 5. Дұрыс жауабы жоқ

$$$ 32 C


Ауданы 0,83 м 3 ыдыста гелий бар. Газ массасы 0,16 кг. Қандай температурада гелий ыдыс қабырғаларына 60 кПа қысым түсіреді?

 1. Т= 300К

 2. Т=3000С

 3. Т= 150 К

 4. Т=1500С

 5. Т= 2,4•103 К

$$$ 33 D


Қалыпты атмосфералық қысымдағы және 300 К температурадағы 1 м3 ауа массасын бағалаңыз. Төмендегі келтірілген мәндердің ішінен сіз алған нәтижеге жуық мәнді таңдаңыз.

 1. 1 г

 2. 10 г

 3. 100 г

 4. 1 кг

 5. 10 кг

$$$ 34 B


Егер газ қалыпты жағдайда болса қысым мен температурасы неге тең:

 1. Р= 0, Т= 273 К

 2. Р= 100 кПа, Т= 273 К

 3. Р= 0 Па, t=00 C

 4. Р=105 Па, Т= 0 К

 5. Р= 1 атм, температура кез-келген болуы мүмкін

$$$ 35 E


1 ыдыстағы қайсы бір газ молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы сол газдың 2 ыдыстағы орташа квадраттық жылдамдығынан 3 есе көп. Егер газдардың қысымдары бірдей болатын болса, онда 1 және 2 ыдыстағы газдардың тығыздықтарының қатынасы неге тең?

 1. 9

 2. 3

 3. 1

 4. 1/3

 5. 1/9

$$$ 36 C

Тұрақты молекулалардың концентрациясында газ температурасын 4 есе арттырды. Молекуланың еркін жүру ұзындығы:


 1. 4 есе артты;

B.2 есе артты;

C.өзгерген жоқ;

D.2 есе кеміді

E.4 есе кеміді


$$$ 37 B

Ыдыста идеал газ бар. Газ азайғаннан кейін ыдыстағы қысым 3 есе, температура 2 есе кеміді. Газдың қай бөлігі шығарылды? 1. 3-2

$$$ 148 A

Изохоралық процесс кезінде бір атомды идеал газдың ішкі энергиясы қысым өзгергенде қалай өзгереді?


 1. артады;

 2. көлеміне байланысты өзгереді;

 3. кемиді;

 4. өзгермейді

 5. артуы да, кемуі де мүмкін

$$$ 38 A

Ыдыс қабырғасымен соқтығысу кезінде газ молекуласы қабырғаға импульс жібереді (ось х проекциясында ): 1. 2mVx

B. mVx

C. - mVx

D. - 2mVx

E. 0
$$$ 39 A

Молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі былай жазылады:


 1. P=n•k•T

 2. P=n2 kT

 3. P=nkT2

 4. P=3kT/2

 5. PV=const

$$$ 40 A


Идеал газ тығыздығын мына формуламене септеуге болады:


$$$ 41 B

Максвелл таралуы - бұл бөлшектердің ..... таралуы


 1. потенциалдық энергия деңгейіне байланысты

 2. кинетикалық энергия деңгейіне

 3. толық механикалық энергия деңгейіне

 4. координатар бойынша

 5. концентрация бойынша

$$$ 42 C

dn/n шамасы анықтайды...

жылдамдықтары V дан (V+dV) дейін жатқан бөлшектердің абсолюттік саны 1. жылдамдықтары бірлік интервалда жатқан бөлшек бірлігі

 2. интервале скоростей около скорости V

 3. жылдамдықтары V ден (V+dV) дейін интервалда жатқан бөлшек бірлігі

 4. молекулалардың V жылдамдықты алу мүмкіндігі

 5. газ молекулаларының концентрациясының өзгеруі

$$$ 43 B

Ең ықтимал жылдамдық анықталады:

 1. Берілген температура мен қысымдағы күйі

$$$ 44 A


Газдар қоспасының мольдік массасы мыны формуламен анықталады:

 1. M=M1 +M2 + ….
$$$ 45 C

Идеал Карно циклнің ПӘК 25%. Двигателдің ПӘК 2есе артуы үшін қыздырғыш температурасын қанша есе арттыруы керек?Суытқыш температурысы тұрақты


 1. 3есе артады

 2. 2есе артады

 3. 1,5 есе артады

 4. 2есе азаяды

 5. 1,5есе азаяды

$$$ 46 C

96 г оттегіде қанша моль бар?


 1. 3 кмоль

 2. 3•10-3 моль

 3. 3 моль

 4. 6 моль

 5. 6 кмоль

$$$ 47 B


Қалыпты жағдйда сутегі тығыздығы қаншаға тең?

 1. 0,088 г/см3

 2. 0,088 кг/м3

C. 8,8•10-5 кг/м3

D. D. 2•10-3 кг/м3

E. 1•10-3 кг/м3
$$$ 48 A

Қалыпты атмосфералық қысымда (10 5 Па) тұрақты температурада газ көлемі 20% артты. Газ қысымы қаншаға тең болды? 1. 0,83•10 5 Па

 2. 1,2•10 5 Па

 3. 95 кПа

 4. 2•10 5 Па

 5. қысым өзгерген жоқ

$$$ 49 B


Қайсы бір процесс кезінде көлем 2 есе, қысым 5 есе артты. Газ температурасы қалай өзгерді?

 1. 10 есе кеміді

 2. 10 есе артты

 3. 2,5 есе артты

 4. 2,5 есе кеміді

 5. температура өзгерісі болмайды

$$$ 50 C


Ішкі диаматрі d = 1мм капиллярдағы сынап қандай h биіктікке төмендейді. Сынаптың тығыздығы ρ = 13,6 * 10 3 кг/м 3, беттік керілу коэффициенті

σ = 0,49 Н/м. Сынап капилляр қабырғасына толық жұқпайды деп есептеңіз. 1. 0,14 см

 2. 14 см

 3. 1,4 см

 4. 0,014 см

 5. 3 см

$$$ 51 Е


Оттегі молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы 400 м/с –ке температураның қандай мәні сәйкес келеді 1. 411 К

 2. 104 К

 3. 309 К

 4. 515 К

 5. 205 К

$$$ 52 D


t = 7 0 С температурадаңы массасы m =1 кг азоттың молекулаларының айналмалы қозғалыстағы энергиясын табыңыз

 1. 80 Дж

 2. 8 Дж

 3. 8 кДж

 4. 80 кДж

 5. 800 Дж

$$$ 53 B


Егер газ көлемі 2 есе артса, температура 3 есе кеміді. Газ қысымы қалай өзгерді?

 1. 6 есе артты

 2. 6 есе кеміді

 3. 1,5 есе кеміді

 4. 1,5 есе артты

 5. 9 есе кеміді

$$$ 54 C


Газды изохоралық 100 К-ға қыздыру кзінде қысым 2 есе артты. Газдық бастапқы температурасын анықта.

 1. 200 К

 2. 300 К

 3. 100 К

 4. 50 К

 5. 173 К

$$$ 55 B


Изотермиалық ұлғайту кезінде көлем 3 есе артты. Қысым қалай өзгерді?

 1. 3 есе артты

 2. 3 есе кеміді

 3. өзгерген жоқ

 4. 1,5 есе артты

 5. 1,5 есе кеміді

$$$ 56 C


Универсал газ тұрақтысы мынаған тең:

 1. 8,31 Дж/кг•К

 2. 8,31 кДж/моль•К

 3. 8,31 Дж/моль•К

 4. 6,02•1023 моль-1

 5. 6,02•1023 Дж/моль•К

$$$ 57 D


Екі атомдық газдың меншікті жылу сиымдылығы с р 14,7*10 3 Дж/ моль К. Осы газдың мольдік массасын табыңыз.

 1. 4*10 -3 кг /моль

 2. 28 *10 -3 кг /моль

 3. 14*10 -3 кг /моль

 4. 2*10 -3 кг /моль

 5. 16*10 -3 кг /моль

$$$ 58 A

Сутегінің бір молекуласының массасы мынаған тең:


 1. 0,33•10-26кг

 2. 6,33 •10-26кг

 3. 2,67 •10-26кг

 4. 16•10-26 кг

 5. 32•10-26кг

$$$ 59 B


Бөлме температурасында молекулалардың ілгерілемелі қозғалыс кезіндегі орташа кинетикалық энергиясы мынаған тең:

 1. 0,5 •10-21 Дж

 2. 6 •10-21 Дж

 3. 8 •10-21 Дж

 4. 6 Дж

 5. 12•10-21 Дж

$$$ 60 C


Молекулалар концентрациясы 2 есе артты, ал орташа квадраттық жылдамдығы 2 есе кеміді. Газ қысымы қалай өзгереді?

 1. 4 есе кемиді

 2. 4 есе артады

 3. 2 есе кемиді

 4. 2 есе артады

 5. өзгермейді

$$$ 61 A

Идеал газдың қысымы температураға ...


 1. тура пропорционал

 2. кері пропорционал

 3. пропоционалды

 4. температураға тәуелсіз

 5. Т пропорционал дәрежесінде

$$$ 62 A


Дальтон заңы былай жазылады:

 1. P=P1+ P2+ ….

 2. P2=P12 + P22 + …$$$ 63 B


5 г оттегіде қанша моль бар?

 1. 0,31

 2. 0,156

 3. 69

 4. 3,1

E. 1,56

$$$ 64 E


Температура 1500 0 С ден 5000 С өзгерді. Оттегі молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы қалай өзгерді?

 1. өзгерген жоқ

 2. 1,5 есе артты

 3. 1ғ5 есе кеміді

 4. 1,7 есе артты

 5. 1,7 есе кеміді

$$$ 65 A

Бөлме температурасында оттегі молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы мынаған тең:


 1. 500 м/c

 2. 1000 м/c

 3. 500 км/c

 4. 1 Мм/c

 5. 3•108 м/c

$$$ 66 C

Изобаралық процесс үшін қатынас:


 1. PV = const

 2. P1/P2 = T1 /T2

 3. V1/V2 = T1/T2

 4. PVγ = const

 5. Дұрысжауапжоқ

$$$ 67 C


Идеал жылу машинасының жұмыстық денесі 5270С температурада қыздырғыштан 50 кДжэнергия алды.Егер суытқыш температурасы 00С болса, онда суытқышқа берілген жылу мөлшрі және жылу машинасының ПӘК-і неге тең?.

 1. 56%,22 кДж

 2. 62,5%,18,75 кДж

 3. 66%, 33 кДж

 4. 62,5%,31,25 кДж

 5. Дұрыс жауап жоқ

$$$ 68 C


Адиабаталық процесстің теңдеуі болып табылатын фрмуланы тап:

 1. PV=const

 2. PV= ν RT

 3. 

 4. P = (N/V) kT

E. P/V = const
$$$ 69 C

Изотермиялық процесс кезінде қайсы бір газ қысымы 3 есе кеміді. Ыдыстағы газ конценрациясы өзгерді ме? 1. өзгерген жоқ

 2. 3 есе артты

 3. 3 есе кеміді

 4. 9 есе артты

 5. 9 есе кеміді

$$$ 70 A

Тұйық емес жүйенің энтропиясы қандай бағытта өзгеруі мүмкін?


 1. энтропия кез-келген бағытта болуы мүмкін

 2. энтропия тек артуы мүмкін

 3. энтропия тұрақты болуы тиіс

 4. энтропия артуы және кемуі мүмкін

 5. тұйық емес жүйенің энтропиясы әрқашан 0-ге тең

$$$ 71 A


Мынадай термодинамикалық жүйелерде тасымалдау құбылысы пайда болады...

 1. тепе-тең болмаған жағдайда

 2. кез-келген жағдайда

 3. тепе-тең жағдайда

 4. сұрақ жауабы қандай физикалық шаманың тасымалдануына байланысты болады

 5. дұрыс жауап жоқ

$$$ 72 В


Жылу машинасы 1 цикл үшін жылытқыштан 100 Дж алады және 60 Дж суытқышқа береді. Машинаның ПӘК-і?

 1. 60%

 2. 40%

 3. 25%

 4. 16%

 5. 10%

$$$ 73 D

Жүк ілгенде сым 5 см ұзарды. Энтропия қалай өзгерді?


 1. өзгерген жоқ

 2. энтропия түсінігі қажет емес

 3. кеміді

 4. артты

 5. дұрыс жауап жоқ

$$$ 74 C


Қысымды артқанда газ молекулаларының еркін жүру жолының орташа ұзындығы...

 1. артады

 2. өзгермейді

 3. кемиді

 4. еркін жүру жолының жолы қысымға тәуелсіз

 5. газ массасына байланысты

$$$ 75 E

Қандай процесте газбен жұмыс жасалмайды?


 1. изотермиалық

 2. изобаралық

 3. политропты

 4. адиабаталық

 5. изохоралық

$$$ 76 A


Карно циклы қандай процесстердің реттілігімен орындалады?

 1. изотермиялық- адиабаталық- изотермиялық- адиабаталық

 2. изотермиялық- изобаралық- адиабаталық- изотермиялық

 3. изотермиялық- изохоралық- адиабаталық – изотермиялық

 4. адиабаталық- изобаралық- изотермиялық- изохоралық

 5. ешқандай реттілікпен орындалмайды

$$$ 77 B

Энтропия термодинамикалық ықтималдықты қпен мына формула бойынша байланысқан:$$$ 78 C


Газда процесстердің изотермиялығын қалай жүзеге асыруға болады?

 1. газды өте тез қыздыру керек

 2. газды өте тез суыту керек

 3. газ сыртқы ортамен жылулық тепе-теңдікте болуы керек

 4. газ тоқтаусыз ұлғаю крек

 5. берілген мәліметтер сұраққа жауап беру үшін жеткіліксіз

$$$ 79 A

Адиабаталық ұлғаю кезінде идеал газ А жұмыс жасады. Берілген қатынастардың қайсысында газ алған Q жылу мөлшері және ішкі энергияның өзгерісі дұрыс?


 1. Q = 0, U=- А’

 2. Q = A’,U = 0

 3. Q = 0, U = A’

 4. Q = - A’,U = 0

 5. Q = 0,U = 0

$$$ 80 D


Қандай процесс кезінде газ жасаған жұмыс ішкі энергияның кемуіне тең?

 1. изотермиялық

 2. изохоралық

 3. изобаралық

 4. адиабаталық

 5. мұндай процесс болуы мүмкін емес

$$$ 81 A


Изотермиялық ұлғаю кезінде газдың ішкі энергиясы қалай өзгереді?

 1. өзгеріссіз қалады

 2. ұлғаяды

 3. кемиді

 4. ұлғаюы және кемуі мүмкін

 5. мұндай процесс болмайды

$$$ 82 B


Егер суда спиртті ерітетін болсақ оның беттік керілуі қалай өзгереді?

 1. артады

 2. кемиді

 3. өзгермейді

 4. берілген мәліметтер сұраққа жауап беру үшін жеткіліксіз

 5. спирттің беттік керілуі мен судың беттік керілуі тең болады

$$$ 83 C


Жүйенің ішкі энергиясын өзгертуге болады...(дұрыс сөйлемді табыңыз)

 1. жұмыс жасау арқылы

 2. жылу беру арқылы

 3. жұмыс атқарып және жылу беру арқылы

 4. ішкі энергияны өзгерту мүмкін емес

 5. кері поцесс кезінде ғана өзгертуге болады

$$$ 84 B

Бірдей температурадағы оттегі және сутегі молекулаларының орташа кинетикалық энергиясы үшін дұрыс қатынасты көрсетініз:


 1. Е к>Eв

 2. Eк = Eв

 3. Eк< Eв

 4. қатынас кез-келген болуы мүмкін

 5. қатынас аталған газдардың массаларына тәуелді

$$$ 85 B


Дұрыс сөйлемді табыңыз: «Изотермиялық ұлғаю кезінде газдың қысымы...»

 1. артады, себебі газ молекулаларының концентрациясы артады

 2. кемиді, себебі газ молекулаларының концентрациясы кемиді

 3. артады, себебі молекулалардың орташа кинетикалық энергиясы артады

 4. кемиді, себебі молекулалардың орташа кинетикалық энергиясы кемиді

 5. артады, себебі, газ молекулаларының массасы артады

$$$ 86 A

Газ ыдыста тепе-тең күйде. Газ молекулаларының концентрациясы жайлы не айтуға болады?


 1. ыдыстың барлық жерінде концентрация өзгермеген

 2. ыдыс қабырғасында көп

 3. ыдыс қабырғасында аз

 4. вопрос для указанных условий не имеет смысла

 5. газ молекулаларының концентрациясы вертикаль бағытта ғана өзгере алады

$$$ 87 B

Суық денеден жылы денеге жылу беру мүмкін бе?


 1. суық денені одан әрі қарай суыту есебінен мүмкін

 2. жұмыс жасау арқылы мүмкін

 3. ешқандай жағдайда мүмкін емес

 4. бұл процесске байланысты

 5. тек суыту машинасында мүмкін

$$$ 88 C


Жүйе бөлшектерінің энтропиясы көп болса,онда:

 1. жүйе энергиясы аз

 2. жүйе энергиясы көп

 3. жүйе ретсіздігі көп

 4. жүйе реті көп

 5. энтропия жүйе жағдайын сипттай алмайды

$$$ 89 D

Идеал жылу двигателінің жұмстық денесі 527 0 С градуста қыздырғыштан 50 кДж энергия алды. Егер суытқыш температурасы 27 0 С болса, онда двигательдің ПӘК-і және пайдалы жұмысы неге тең?


 1. 56%, 22 кДж

 2. 66%, 17 кДж

 3. 62%, 18,75 кДж

 4. 62,5%, 31,25 кДж

 5. 100%, 50Дж

$$$ 90 D


Егер1 кг оттегінің көлемі 3 есе кемісе, температурасы 3 есе артса, қысымы қалай өзгереді?

 1. 3 есе артады

 2. 3 есе кемиді

 3. өзгермейді

 4. 9 есе артады

 5. 9 есе кемиді

$$$ 91 D


Суытқыш машина:

 1. суық шығарады

 2. жылуды суыққа айнналдырады

 3. жылу таратады

 4. жұмыс көлемінен жылуды алып, жан-жаққа таратады

 5. суытқыш машина жылытқыш машинаның түрі болып табылады

$$$ 92 B

Молекуланың эффективті диаметрі-бұл...


 1. молекуланың екі соқтығысу арасындағы қашықтығы

 2. соқтығысу кезіндегі молекулалардың центрлерінің жақындайтын арақашықтығы

 3. молекуланың 1 секунд ішіндегі жүрген жолы

 4. молекулаға тән емес

 5. жылулық қозғалысқа қатысатын молекулалардың арасындағы орташа қашықтық.

$$$ 93 C


Молекуланың еркін жүру жолының ұзындығы мынадай қысымға байланысты:

 1. ~ P

 2. ~ 1/P 2

 3. ~ 1/ P

 4. ~ P 2

 5. қысымға байланысты емес

$$$ 94 A

Диффузияның теңдеуі: (S –кез-келген аудан)$$$ 95 C


Молекулалардың эффективті қимасы мынаған тең: 1. кез-келген жағдайда

 2. бұл молекула үшін маңызды емес

$$$ 96 A


Ішкі үйкеліс күші мынаған тең:D .

E.


$$$ 97 C

Ішкі энергия өзгерісі мынаған тәуелді... 1. Газ жасайтын процесс түріне

 2. Газдың алатын көлемінің өзгерісіне

 3. Процесс түріне байланысты емес және газдың бастапқы және соңғы күйімен анықталады

 4. P= f(V) функция түріне

 5. Жылу алмасу түріне

$$$ 98 A

Изотермиялық процесс кезіндегі газдың молярлық жылу сыйымдылығы


 1. шексіздікке ұмтылады

 2. нөлге ұмтылады

 3. iR/2 тең

 4. (i+2)R/2 тең

 5. (3R) ұмтылады

$$$ 99 C


Термодинамикалық тұйық жүйенің энтропиясы...

 1. ұлғая алмайды

 2. ұлғаюға ұмтылады

 3. егер жүйе кері процесс жасаса артады

 4. тек кемиді

 5. кез-келген процессте тұрақты болып қалады

$$$ 100 B

Идеал жылу машинасы қыздырғыштан алған 30% жылуды суытқышқа береді. Қыздырғыштың 270 С градустағы суытқыштың температурасын анықтау. .


 1. 210 К

 2. –183о С

 3. 292 К

 4. 483 К

 5. 281 К

$$$ 101 A

Егер қайсы бір массадағы сұйықты стаканнан катрюльге құйса, сұйықтың еркін бетінің энергиясы қалай өзгереді?


 1. артады

 2. өзгермейді

 3. кемиді

 4. сұйықтың қасиетіне байланысты

 5. ұлғаюы мүмкін немесе өзгермеуі мүмкін

$$$ 102 B

Критическая температура названной в вопросе фазы вещества равна Тк. При какой температуре нельзя пренебрегать действием сил притяжения между молекулами?


 1. Т > Тк

 2. Т < Тк

 3. Т=Тк

 4. молекулалардың арасындағы тартылыс күші температураға тәкелсіз

 5. тартылу күштерін әсерін ешқандай жағдайда ескермеуге болмайды

$$$ 103 A

Қандай температурада, қысымды қанша өзгертсе де, газды сұйыққа айналдыра алмаймыз? (фазадағы заттың кризистік температурасы Тк ).


 1. Т > Тк

 2. Т < Тк

 3. Т=Тк

 4. газдан сұйыққа ауысу температураға байланысты емес

 5. қысымды өзгертіп газды сұйық күйге ауыстыру мүмкін емес

$$$ 104 B

Егер сұйықтың еркін бетінің ауданын 20 см2 арттыру үшін 1,6•10-4 Дж жұмыс істелсе, онда сұйықтың беттік керілу коэффициенті неге тең?


 1. 0,024 Н/м

 2. 0,08 Н/м

 3. 0,059 Н/м

 4. 0,018 Н/м

 5. берілген мәліметтер сұраққа жауап беру үшін жеткіліксіз

$$$ 105 D

Егер сұйықтың бетінің ауданын 16 см азайту үшін оның беттік энергиясы 28,8 мкДж кемісе онда сұйықтың беттік керілу коэффициенті неге тең?


 1. 0,024 Н/м

 2. 0,08 Н/м

 3. 0,059 Н/м

 4. 0,018 Н/м

 5. нөлге тең

$$$ 106 B

Егер суда спиртті ерітсек, онда оның беттік керілуі қалай өзгереді?


 1. артады

 2. кемиді

 3. өзгермейді

 4. берілген мәліметтер сұраққа жауап беру үшін жеткіліксіз

 5. судың беттік керілуі спирттің беттік керілуіне тең болады

$$$ 107 C

Егер массаны өзгертсе, спирттің беттік керілуіне не болады?


 1. ұлғаяды

 2. кішірейеді

 3. өзгермейді

 4. берілген мәліметтер жауап беру үшін жеткіліксіз

 5. кішірейіп, ұлғаюы мүмкін

$$$ 108 B

Джоуль-Томсон эффектісін байқауға болады, егер ... қолданылса:


 1. идеал газ

 2. реал газ

 3. идеал және реал газ

 4. қоспа

 5. кез-келген қоспа

$$$ 109 C

Реал газдың ішкі энергиясы анықталады:


 1. газдың алатын көлемімен

 2. газ температурасымен

 3. газдың алатын көлемі мен температурамен

 4. газ массасымен

 5. газ массы мен көлем және температурамен

$$$ 110 B

Қаныққан будың температурасын төмендеткен кезде қысым қалай өзгереді?


 1. артады

 2. кемиді

 3. өзгермейді

 4. берілген мәліметтер жауап беруге жеткіліксіз

 5. қанықпаған буға айналады

$$$ 111 A

Спирт 3 см көтерілу үшін трубканың ішкі қимасы қандай болуы керек?(спирттің беттік керілуі коэффициенті 22 мН/м, спирт тығыздығы 790кг/м3)


 1. 0,0001 см 2

 2. 0,02 см2

 3. 0,07 см 2

 4. 010 см 2

 5. қима әр түрлі болуы мүмкін

$$$ 112 B

Джоуль-Томсон эффектісінде...


 1. газ температурасы артады

 2. газ температурасы кемиді

 3. газ температурасы өзгермейді

 4. температура өзгерісін алдын ала білі мүмкін емес

 5. мұндай эффект болмайды

$$$ 113 A

Егер сұйықтың беттік керілу ауданын 50 см2 кеміткенде беттік керілу күші 1,2∙10-4Дж жұмыс жасайды. Беттік керілу коэффициентін қандай?


 1. 0,024 Н/м

 2. 0,08 Н/м

 3. 0,059 Н/м

 4. 0,018 Н/м

 5. Кез-келген болуы мүмкін

$$$ 114 D

Лаплас қысымы 1440 Па кезіндегі (беттік керілу коэффициенті 73 мН/м) су тамшысының диаметрі?


 1. 144 мм

 2. 40 мм

 3. 2,45 мм

 4. 0,2 мм

 5. 1см көп емес

$$$ 115 D

Егер сұйықтың пленкасының ауданын 16 см2 кемітсе, оның беткі энергиясы 2,88*10-5 Дж кеміді, сұйықтың беттік керілу коэффициенті қандай?

A. 0,024 Нм

B. 0,08 Н/м

C.0,059 Н/м

D.0,018 Н/м

E. Пленка ауданы қысқара алмайды


$$$ 116 C

Керосиннің капиллярлы ауданы 0,5 см кболу үшін трубканың ішкі қимасы қандай болуы керек? (керосиннің беттік керілуі коэффициенті 30 мН/м, керосин тығыздығы 800 кг/м3) 1. 0,001 см2

 2. 0,02 см2

 3. 0,07 см2

 4. 0,18 см2

 5. берілген мәліметтер жауап беруге жеткіліксіз

$$$ 117 B

Қаныққан бу қысымы температураға қалай тәуелді?


 1. қысым температураға байланысты емес

 2. қысым қисық сызықты температураның артуымен өзгереді

 3. қысым сызықты температура артуымен өзгереді

 4. қысым артады,бірақ ол температураға байланысты емес

 5. температура артқанда қысым төмендейді

$$$ 118 D

Қайсы бір заттың қатты күйімен сол заттың сұйық күйі араластырылды. Мұндай араластыруда температура қалай өзгереді?


 1. төмендейді

 2. артады

 3. артуы да, төмендеуі де мүмкін

 4. өзгермейді

 5. заттың сұйық және қатты күйлері араласпайды

$$$ 119 B

Сұйықтың беттік керілуін активті-беттік заттар қалай өзгертеді?


 1. беттік керілуді арттырады

B беттік керілуді кемітеді

C .беттік керілудің жоғалуына әкеледі 1. барлыығы сұйықты араластырғанда сұйықтың активтілігімен анықталады

 2. берілген мәліметтер жауап беруге жеткіліксіз

$$$ 120 C

Егер сұйық капилляр түтік материалына жұқса,онда түтіктегі сұйық формасы (мениск ) …..


 1. жазық

 2. дөңес

 3. ойыс

 4. аздап қисайған немесе жазық

 5. мениск формасы капилярларлық түтіктің өлшемдеріне байланысты

$$$ 121 B

Герметикалық поршенмен жабылған цилиндрде су және қаныққан су буы бар. Егер поршендіжылжытқанда көлем кішірейіп, температура тұрақты болып қалса, цилиндрдегі қысым қалай өзгереді?


 1. артады

 2. өзгермейді

 3. кемиді

 4. кеміуі де, өзгермеуі де мүмкін

 5. артуы да, өзгермеуі де мүмкін

$$$ 122 A

Ашық ыдыста атмосфералық қысымды арттырғанда судың қайнау тнмпературасы қалай өзгереді?


 1. артады

 2. кемиді

 3. өзгермейді

 4. артуы да, кемуі де мүмкін

 5. қайнау мүмкін болмайды

$$$ 123 E

Егер еріту кезінде температура өзгермесе, онда мұндай ерітінді ...


 1. сулы

 2. спиртті

 3. идеалды емес

 4. бинарлы

 5. идеалды

$$$ 124 B

Қайсі бір Т темпереатурады Ван-дер –Ваальс қанша иілу нүктесі сәйкес келеді?


 1. біреу

 2. екеу

 3. үшеу

 4. бірде біреу емес

 5. кез-келген болуы мүмкін

$$$ 125 B

Газ молекулаларының көлемін өзгерту- бұл ... өзгерісі:


 1. молекулалардың тартылыс күшіне

 2. молекулалар арасындағы тебіліс күшінің

 3. тебілу, тартылу күштеріне қатысы жоқ

 4. молекулалардың идеал және реал газдарға әсерлесу күшіне

 5. молекулалар өлшемсіз, себебі өзгеріс қажет етпейді

$$$ 126 C

Нақты газдағы қысымға енгізілген қосымша қысым мынаған тең:$$$ 127 B

Нақты газдың молекулаларының ыдыс қабырғасына түсіретін қысымы,


 1. идеал газ кезіндегіден көп

 2. идеал газ кезіндегіден аз

 3. нақты, идеал газдардың қысымдары бірдей

 4. идеал газ кезіндегіден көп те, аз да болуы мүмкін

 5. дұрыс жауап жоқ

$$$ 128 C

Ыдыста поршень астында қаныққан бу қысымдар облысында болады:


 1. газ

 2. сұйық газ (сұйық)

 3. газ және сұйық

 4. ыдыстағы сұйықтың агрегаттық күйі ажыратылмайды

 5. берілген мәліметтер жауап беруге жеткіліксіз

$$$ 129 A

Егер изохоралық газды изохоралық суыту кезінде оның ішкі энергиясы 8,4.105 Дж ға азайса, ал қысымы 8,08 Па дан 2,02Па ға кемісе идеал газдың қандай температурағы дейін суитынын анықтаныз . ( меншікті жылу сиымдылықты 700 деп анықтаңыз )


 1. 400К

 2. 127К

 3. 1500C

 4. 6270C

 5. 4230C

$$$ 130 D

Джоуль-Томсонның оң эффектісі дегеніміз ..


 1. идеал газды адиабаталық дроссирлеу кезіндігі газ температурасының артуы

 2. нақты газды адиабаталық дроссирлеу кезіндігі газ температурасының артуы

 3. идеал газды адиабаталық дроссирлеу кезіндігі газ температурасының төмендеуі

 4. нақты газды адиабаталық дроссирлеу кезіндігі газ температурасының төмендеуі

 5. кез келген газдың дроссирлеу кезіндігі температурасының тұрақтылығы

$$$ 131 B

Нақты газдың ішкі энергиясы тәуелді …


 1. температураға

 2. температураға және көлемге

 3. көлемге

 4. температура мен қысымғм

 5. көлем мен қысымға

$$$ 132 A

Ван- дер- Ваальс теңдеуіндегі газ молекулалардың арасындағы тартылыс күштерінің арасындағы түзету...
 1. b

 2. и b

 3. R

E. өрнекті жазғанда молекулалардың арақатынасы ескерілмейді
$$$ 133 C

Болатты цементтеу процессі-жұмсақ болат бұйымның бетінде қатты шыңдалған қабықша алу болып табылады.Бұл қандай құбылысқа негізделген? 1. көмір және әртүрлі тұздар қоспасынан атомдардың булануы

 2. металл бетін химиялық жаралау

 3. металдың беттік қабатында көміртегі атомдарының диффузиясы

 4. термоэлектрдық эмиссия

 5. болаттың кристалдануы

$$$ 134 D

Қайсы бір температурада және қайсы бір қысымда А газ тығыздыққа ие, ал В газы . Газды бірдей массада араластырды. Газ қоспасының тығыздығы тең:$$$ 135 A

Изохоралақ процесс кезінде идеал газдың қысымы 1,5 есе төмендеді. Бұл жағдайда температура:


 1. 1,5 есе кеміді;

 2. өзгерген жоқ

 3. 1,5 есе артты;

 4. есе кеміді.

 5. есе артты.

$$$ 136 B

Егер газ молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығын ден дейін төмендеткен кезде температура төмендеген. Газ молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығынден дейін өзгерту үшін оның температурасын қаншаға төмендету керек?


 1. 250 К

 2. 125 К

 3. 150 К

 4. 75 К

 5. 100К

$$$ 137 A

Тұрақты қысымда газды температурада қыздырғанда, көлем 1,4 есе артты. Температураның қыздыру интервалы:


 1. от 5К до 7К;

 2. от 2К до 4К;

 3. от 3,6К до 5,6К;

 4. от 9К до 11К.

 5. от 173К до 193К

$$$ 138 A

Тереңдігі тең су қоймасының түбінен ауа көпіршігі көтеріледі. Егер беттік керілу күштерін ескермесек, су қоймасы тереңдігінің жартысына көтерілген кезде көпіршік радиусы қалай өзгереді.? Ауа қысымын қалыпты атмосфералық қысым тең деп алыңыз.


 1. есе артады;

 2. есе кемиді;

 3. есе кемиді;

 4. артады

 5. өзгермейді

$$$ 139 B

Ыдыста қайсы бір массасы газ бар. Қысымы 52% кему үшін, температурасы 40% кему үшін, ыдыстағы газдың қай бөлшегін шығару керек?


 1. 48%;

 2. 20%;

 3. 40%;

 4. 24%

 5. 12%

$$$ 140 B

Егер газдың температурасы мен молярлық массасын тұрақты деп алсақ, теңіз суының тығыздығынан оның тығыздығы 3 есе аз болады,мына биіктікте:

A.

B.

C.

D.

E. Жер радиусына тең биіктікте

$$$ 141 D

Егер қайсы бір температурада газдың молярлық массасы мен ылғалдылығы берілген, онда молекулаларының диатетрі мына өрнектен алынады:
$$$ 142 A

Егер температураны 2,25 есе арттырғанда молекуланың еркін жүру жолының ұзындығы 20% кеміді, газ диффузиясының коэффициентінің өзгерісі?


 1. 1,2 есе артты;

 2. 2,25 артты;

 3. өзгермейді;

 4. 1,2 есе кеміді

 5. 2,25 есе кеміді

$$$ 143 C

Жер радиусы R=м, ал атмосфералық қысым . Жер атмосферасының m массасын тап:


 1. берілген мәліметтер жауап беруге жеткіліксіз

$$$ 144 B

Қысымды есе төмендету мақсатында көлемі тең колбадан газды сорып алу уақытын бағалаңыз. Сорғының әсер тездігі берілген қысымдар интервалы үшін тұрақты деп есептеп, ал сорып алу кезіндегі температура өзгерісін ескермеуге болады.


 1. ;
$$$ 145 A

Молярлық массасы қысымы және температурасы ыдыста тұрған қайсы бір газдың тұтқырлығы тең.Осы газ молекулаларының еркін жүру жолының ұзындығы қандай?$$$ 146 A

Егер температурадағы бір моль бір атомды идеал газдың ішкі энергиясының формуласы:


 1. ;

 2. ;

 3. ; 4. U=

$$$ 147 C

Бірінші ретті фазалык ауысулар кезінде турақты қысымдағы жылу сиымдылық неге тең?


 1. ;

 2. ; 3. Cp=Cv+R

 4. дұрыс жауап жоқ

$$$ 148 D

Молекула- кинетикалық теориясының негізгі теңдеуі былай жазылады….

 1. $$$ 149 C

Температура мына формуламен есептеледі: 1.  2.  3. Дұрыс жауабы жоқ

$$$ 150 CБойль-Мариотт (T=const) заңы мына түрде жазылады:

 1. PV=const

 2. =const

 3. =T

Каталог: ebook
ebook -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
ebook -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
ebook -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
ebook -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
ebook -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
ebook -> Тест сұРАҚтары мемлекеттік кәсіпорынның ақша қорларының ең басты- сы?
ebook -> Ќазаќстан республикасы
ebook -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
ebook -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет