Нұсқау: Бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмаларыжүктеу 163.23 Kb.
Дата21.11.2017
өлшемі163.23 Kb.

Физика
Нұсқау: Бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалары.

1. Этил спиртіндегі толқынның жылдамдығы 1177 м/с болса, жиілігі 200 Гц болатын толқынның осы ортадағы толқын ұзындығы

A) ≈0,35 дм

B) ≈0,035 м

C) ≈590 см

D) ≈0,5 м

E) ≈5,9 м

F) ≈50 см

G) ≈3,5 см

H) ≈20 см2. Суреттегі графиктердегі изобаралық процесс

группа 11

A) 4


B) 8

C) 2


D) 1

E) 6


F) 7

G) 5


H) 3

3. Иіндікке әсер етуші күш 15 Н, ал оның иінінің ұзындығы 8 см болса, осы күштің моменті

A) 2,5 Н∙м

B) 1,5 Н∙м

C) 1500 мН∙м

D) 1,2 Н∙м

E) 2,2 Н∙м

F) 2200 мН∙м

G) 1200 мН∙м

H) 2500 мН∙м


4. Жарық сәулесінің түсу бұрышы 450, ал сыну бұрышы 300 болса, шағылу бұрышы, шағылған сәуле мен сынған сәуле арасындағы бұрыш, түскен сәуле мен сынған сәуле арасындағы бұрыш

A) 450

B) 1050

C) 300

D) 1250

E) 1650

F) 2050

G) 850

H) 250


5. Дененің қозғалыс теңдеуі х =3+5t (м) берілген, қозғалыс басталғаннан

3 с өткеннен кейінгі орын ауыстыруы, координатасы

A) 10 м

B) 3 м


C) 15 м

D) 12 м


E) 7 м

F) 9 м


G) 5 м

H) 18 м


6. Ауада өзара 9 мН күшпен әрекеттесетін 1 мкКл және 10 нКл нүктелік зарядтардың арақашықтығы (k = 9∙109 )

A) 10 м


B) 0,1 см

C) 100 см

D) 10 см

E) 0,1 м


F) 0,01 см

G) 1 см


H) 0,01 м

7. Күміс үшін фотоэффектінің қызыл шекарасына сәйкес келетін толқын ұзындығы 0,29 мкм болса, электрондардың шығу жұмысы

(h = 6,6210-34 Дж·с, с = 3108 м/с)

A) ≈ 6,2210-20 Дж

B) ≈ 0,6210-24 Дж

C) ≈ 62,210-26 Дж

D) ≈ 62,210-27 Дж

E) ≈ 6,810-19 Дж

F) ≈ 6810-20 Дж

G) ≈ 6,810-21 Дж

H) ≈ 6,810-20 Дж8. Массасы дене тұрақты жылдамдықпен қозғала отырып, уақыт ішінде жол жүріп өтті. Қозғалыс кезіндегі дененің кинетикалық энергиясы

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)


9. Ауданы 100 см2 болатын цилиндрдің массасы 100 кг поршені астындағы температурасы массасы 28 г азотты 100oС-ға дейін қыздырғанда, поршеннің көтерілу биіктігі

0 = 105 Па; М =28 г/моль; R = 8,31 Дж/К·моль; g =10 м/с2)

A) 54 см

B) 42 см

C) 64 см

D) 0,48 м

E) 0,64 м

F) 48 см

G) 0,54 м

H) 0,42 м10. Ұзындығы = 3,6 м жез сым F = 250 кН күш әсерінен = 2 мм-ге ұзарса, сымның диаметрі (Е = 1011 Па)

A) 0,5 мм

B) 0,4 мм

C) 0,9 мм

D) 0,85 мм

E) 76 мм


F) 0,2 мм

G) 0,3 мм

H) 0,6 мм

11. Орам саны 500 соленоидта 4 мс уақыт ішінде магнит ағыны 77 мВб-ден

5 мВб-ге дейін бірқалыпты кемісе, индукцияның ЭҚК-і

A) 5 кВ


B) 5 ·103 В

C) 9 кВ


D) 9 ·103 В

E) 7·103 В

F) 2·103 В

G) 2 кВ


H) 7 кВ

12. Жарықтың шағылу заңы

A) жарық сәулелері кездескенде бір-бірінің таралуына әсер етпейді

B) түсу бұрышы шағылу бұрышынан кіші

C) жарық сәулесі біртекті ортада түзусызық бойымен таралады

D) түсу бұрышы синусының сыну бұрышының синусына қатынасы берілген екі орта үшін тұрақты шама

E) түсу бұрышы шағылу бұрышынан үлкен

F) түскен сәуле, сынған сәуле және түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады

G) түскен сәуле, шағылған сәуле және сәуленің түсу нүктесінде шағылдырушы бетке тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады

H) түсу бұрышы шағылу бұрышына тең


13. Массасы 12 кг біртекті бөрененің ұзындығының бөлігіне тіреу қойылған. Бөрене горизонталь тепе-теңдігін сақтап тұру үшін үлкен иінге түсірілетін күштің ең аз мәні және оның бағыты, үлкен иін ұзындығының бөрене ұзындығына қатынасы (g =10 м/с2)

A) тік төмен

B) 40 Н


C)

D) вертикальмен 60о бұрыш жасай

E)

F) тік жоғары

G)

H)

14. Тербелмелі контурдың резонанстық жиілігі Гц, резонанс кезіндегі индуктивтік кедергісі 0,5 кОм-ға тең. Осы контурдағы конденсатордың сыйымдылығы

A) 2,5·10-11 Ф

B) 1 пФ

C) 25 мкФD) 10-12 Ф

E) 2,5 ·10-5 Ф

F) 50 пФ

G) 5·10-11Ф

H) 25 пФ


15. Радиоактивті -ыдырау, -ыдырау, -ыдырау реакциялары

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)


ФИЗИКА


Нұсқау: Бес жауап нұсқасындағы бір дұрыс жауапты таңдауға арналған тапсырмалар.

1. Метроның қозғалыстағы экскалаторының сатысында тұрған адамның жермен байланысқан санақ жүйесіндегі күйі

A) тыныштықта

B) бірқалыпты қозғалыста

C) бірқалыпты үдемелі қозғалыста

D) бірқалыпты кемімелі қозғалыста

E) бірқалыпсыз қозғалыста


2. Математикалық маятниктің максимал ығысқан мезеттегі кинетикалық энергиясы

A) Ek> 1

B) Ek = 1

C) Ek< 0

D) Ek = 0

E) Ek>> 03. Дыбыс толқындары тарала алатын орта

A) газдарда

B) газдар мен сұйықтарда

C) барлық ортада

D) қатты денелерде

E) сұйықтарда4. Қатаңдығы 400 Н/м серіппені 2 см созу үшін қажетті күш

A) 800 Н


B) 0,08 Н

C) 8 Н


D) 0,8 Н

E) 80 Н


5. Ұзындығы 5 м және көлденең қимасының ауданы 100 см2 болатын сым

10 кН күштің әсерінен 1 см-ге созылды. Сымның салыстырмалы ұзаруы

A) 0,02%

B) 20%


C) 2%

D) 200%


E) 0,2%

6. Мөлшері 1 моль болатын кез-келген заттың ішіндегі бөлшектер саны (NA=6,02∙1023моль-1)

A) 6,02·1025

B) 6,02·1023

C) 6,02·1027

D) 6,02·1021

E) 6,02·10197. Графикте келтірілген процестердің ішінде ең көп жұмыс атқарылатын процесс

группа 168

A) 1 және 2

B) 2 және 3

C) тек қана 3

D) тек қана 1

E) тек қана 28. Эквипотенциал бет үшін

A) q = const

B) E= const

C) F=const

D) ≠ const

E) = const9. Бордың екінші постулаты

A) вакуумдегі жарық жылдамдығы жарық көзінің де, қабылдаушының да жылдамдығына тәуелді емес

B) электрон тек бір стационар орбитадан екінші стационар орбитаға ауысқанда ғана энергия квантын жұтады не шығарады

C) атомда электрондар қозғалатын стационар орбиталар бар

D) қалыпты жағдайда 1 моль кез-келген газдың алатын көлемі 22,4 л

E) таңдап отырған инерциялық санақ жүйесіне қатысты физикалық заңдар инвариантты10. Бір атомды идеал газ күйінің өзгеруі pV координатасында көрсетілген. График бойынша біратомды идеал газдың ішкі энергияның өзгерісі

группа 139

A) 225 кДж

B) 22,5 МДж

C) -225 кДж

D) 0

E) -22,5 МДж
11. 10 м биіктіктен массасы 5 кг дене еркін құлайды. Оның Жерден 5 м биіктіктегі кинетикалық энергиясы (ауа кедергісін ескермеңіз, g = 10 м/с2)

A) 200 Дж

B) 150 Дж

C) 250 Дж

D) 210 Дж

E) 120 Дж12. Массасы 6 кг, көлемі 4,9 м3 газдың қысымы 200 кПа. Оның молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы

A) 500 м/с

B) 900 м/с

C) 700 м/с

D) 450 м/с

E) 400 м/с13. Дене жазық айнаға қарай 1 м/с жылдамдықпен жақындап келе жатыр. Егер де бастапқы уақыт мезетінде дене айнадан 5 м қашықтықта болса, онда 3 с-тан кейін дене мен оның айнадағы кескінінің ара қашықтығы

A) 3 м


B) 15 м

C) 2 м


D) 5 м

E) 4 м


14. Толқынның таралу бағытындағы 1 м қашықтыққа жиілігі 300 ТГц сәуленің толқын ұзындығы неше рет сияды (c =3∙108 м/с; 1ТГц =1012 Гц)

A) 104

B) 108

C) 105

D) 106

E) 107
15. Материялық нүкте гармоникалық тербеліс жасайды. Осы нүктенің тербелістер амплитудасын 2 есе арттырғанда, оның максимал кинетикалық энергиясы

A) 2 есе артады.

B) өзгермейді.

C) 4 есе артады.

D) 8 есе артады.

E) 16 есе артады.16. Суретте кескінделген процесте зат мөлшері өзгермеген болса, онда ыдыстағы идеал газдың 1-күйден 2-күйге өткендегі температурасы

группа 114

A) Т2 = 4Т1.

B) Т2=Т1.

C) Т2 = 3Т1.

D) Т2=Т1.

E) Т2=Т1.17. Ашық тербелмелі контурдағы ток күші i = 0,2cos2∙105πt заңы бойынша өзгереді. Ауада таратылатын электромагниттік толқынның ұзындығы м/с)

A) 300 м


B) 30 км

C) 3 км

D) 30 м

E) 300 км18. Арақашықтықтары 0,1 м болатын, -8 нКл және -8 нКл нүктелік зарядтарды байланыстыратын кесіндінің ортасындағы нүктедегі электр өрісінің жалпы кернеулігі (k=9·109 Н·м2/Кл2)

A) 25,2 кВ/м

B) 48 кВ/м

C) 0 В/м


D) 6,4 кВ/м

E) 7,2 кВ/м19. Температурасы 10оС-тағы суға температурасы -10оС-тағы мұз салғанда жылулық тепе-теңдік 0оС-та орнады, алайда мұз ерімеді. Мұз массасының су массасына қатынасы (см = 2100 Дж/кг∙ºС, ссу = 4200 Дж/кг∙ºС)

A) 2


B) 1,5

C) 15


D) 10

E) 2,520. Массасы 5 кг денеге шамалары 8 Н және 6 Н болатын өзара перпендикуляр екі күш әсер етеді. Дененің үдеуі

A) 4 м/с2

B) 2 м/с2

C) 3 м/с2

D) 1 м/с2

E) 5 м/с221. Массасы 40 кг бала әр қабатының биіктігі 3 м болатын ғимараттың 1-ші қабатынан 3-ші қабатына көтеріледі. Баланың атқарған жұмысы

(g = 10 м/с2)

A) 2,4 кДж

B) 2,6 Дж

C) 2,6 кДж

D) 3,6 кДж

E) 2,4 Дж


22. υ1 = 3 - t; υ2 =1 + t қозғалыс теңдеулерінен үдеудің мәндерін анықта

A) 3 м/с2;-1 м/с2

B) 3 м/с2; 1 м/с2

C) 1 м/с2; 1 м/с2

D) 1 м/с2; 3 м/с2

E) -1 м/с2; 1 м/с223. Цельсий шкаласы бойынша 56°С температура өзгерісіне абсолют шкаласы бойынша сәйкес келетін температура өзгерісі

A) 56 К


B) 329 К

C) 217 К


D) 112 К

E) 28 К


24. Идеал жылу машинасының қыздырғышының температурасы 117°С, ал тоңазытқышының температурасы 27°С. Машинаның ПӘК-і

A) ≈ 39%


B) ≈ 23%

C) ≈ 46%


D) ≈ 30%

E) ≈ 77%
25. Егер электр өрісінің кернеулігі вакуумде E0 , ал берілген диэлектриктегі өріс кернеулігі E болса, онда қатынасының шамасы

A) салыстырмалы диэлектрлік өтімділік

B) жылулық өтімділік

C) магниттік өтімділік

D) жылулық және магниттік өтімділік

E) салыстырмалы электрлік өтімділік26. Электрондардың белгілі металдан шығу жұмысы А = 2,06 эВ. Фотоэффект байқалу үшін қажетті минимал толқын жиілігі

(һ = 6,63·10-34 Дж·с; 1эВ=1,6∙10-19Дж)

A) ≈9·1014 Гц

B) ≈5·1013 Гц

C) ≈1016 Гц

D) ≈5·1014 Гц

E) ≈9·1015 Гц


27. Дене жерге 45 м биіктіктен еркін құлайды. Дененің жерге соғылатын мезеттегі соңғы жылдамдығы (g=10 м/с2)

A) 21,2м/с

B) 30м/с

C) 24м/с


D) 25,6м/с

E) 23 м/с28. Газға 300 Дж жылу мөлшері беріліп, сыртқы күштер 500 Дж жұмыс атқарған. Газдың ішкі энергиясының өзгерісі

A) 400 Дж.

B) 300 Дж.

C) 800 Дж.

D) 500 Дж.

E) 200 Дж.29. Орамдарының саны 200-ге тең соленоидта пайда болған индукцияның ЭҚК-і 120 В болса, магнит ағынының өзгеріс жылдамдығы

A) 6·10-2 Вб/с

B) 1,9 Вб/с

C) 0,6 Вб/с

D) 100 Вб/мин

E) 3600 Вб/мин30. Ауада толқын ұзындығы 0,6 мкм болатын жарық сәулесі суға түсірілді. Оның судағы толқын ұзындығы (nсу =1,33)

A) 0,45 мм

B) 45 нм

C) 0,45 нм

D) 45 мкм

E) 0,45 мкм31. Қыздырғыштың кернеуін 2 есе кемітсек, бірдей уақыт аралығында бөлініп шығатын жылу мөлшері

A) өзгермейді

B) 4 есе кемиді

C) 2 есе кемиді

D) 2 есе артады

E) 4 есе артады32. Адам жолдың алғашқы төрттен бір бөлігін 7 м/c жылдамдықпен жүгіріп өтіп, қалған бөлігін екі есе кем жылдамдықпен жүріп өтсе, барлық жолдағы орташа жылдамдығы

A) 2,5 м/c

B) 6 м/c

C) 3,5 м/c

D) 7 м/c

E) 4 м/c


33. 2 сағатта 15 м тереңдіктен 400 т мұнай шығаратын сорғы осы уақыт аралығында 4,35 кг бензин жұмсайды. Бензин сорғының ПӘК-і және пайдалы қуаты (qбензин=46 МДж/кг)

A) ≈ 30%; ≈ 0,58 кВт

B) ≈ 30%; ≈ 28 кВт

C) ≈ 30%; ≈ 83 кВт

D) ≈ 30%; ≈ 8,3 кВт

E) ≈ 30%; ≈ 2,8 кВт34. Әрбіреуінің кедергісі 120 Ом болатын үш шам өзара параллель жалғанып, кернеуі 120 В сыртқы тізбекке қосылған. Белгілі бір уақыт аралығында шамдар 2,16 кВт∙сағ энергия жұмсады. Шамдардың жұмысына кеткен уақыт

A) 2 сағ


B) 8 сағ

C) 6 сағ


D) 10 сағ

E) 4 сағ


35. Резисторды ішкі кедергісі 2 Ом, ал ЭҚК-і 12 В болатын ток көзіне жалғағанда ол арқылы 2 А ток жүреді. Осы резисторды кедергісі 2 есе кем басқа резистормен ауыстырсақ, тізбектен өтетін ток шамасы

A) 4 А


B) 0,2 А

C) 0,5 А


D) 3 А

E) 2 А


36. Массасы 78 кг ағаш жанғанда бөлінетін энергияны толығымен жұмсап, балқытуға болатын алюминий массасы (алюминий балқу температурасында алынған, qағ = 10 МДж/кг, λал = 0,39 МДж/кг)

A) 2,5 т


B) 2 т

C) 1,5 т

D) 2000 т

E) 1 т


37. Екі дененің қозғалыс теңдеулері берілген: х1=3t-t2; x2=2t+t2 . Олардың

бастапқы жылдамдықтары

A) 2 м/с ; -1 м/с

B) 3 м/с; -1 м/с

C) 3 м/с;1 м/с

D) 3 м/с; 2 м/с

E) 2 м/с; 1 м/с

38. Жүйеге берілген жылу мөлшері оның ішкі энергиясын арттыруға және жұмыс атқаруға жұмсалады. Бұл тұжырым

A) импульстің сақталу заңы

B) Авогадро заңы

C) термодинамиканың 1-ші заңы

D) термодинамиканың 2-ші заңы

E) механикалық энергияның сақталу заңы

39. 25°С-дегі қаныққан будың қысымы 3173 Па, ал ауадағы су буының осы температурадағы парциал қысымы 1225 Па. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы

A) ≈ 49%

B) ≈ 59%


C) ≈ 79%

D) ≈ 69%


E) ≈ 39%


40. Тұрақты қысымда газ молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы 2 есе артса, газ тығыздығы

A) 4 есе артады

B) өзгермейді

C) 2 есе кемиді

D) 4 есе кемиді

E) 2 есе артады

41. Энергиясы Е = 2,7 эВ-қа тең жарық фотонының толқынының ұзындығы

(һ = 6,63·10-34 Дж·с, с = 3·108 м/с; 1эВ=1,6∙10-19Дж)

A) 460 нм

B) 660 нм

C) 560 нм

D) 360 нм

E) 760 нм

42. Шамдардың тізбектей жалғануына сәйкес келетін сұлбагруппа 70

A) тек 1


B) 1 және 2

C) тек 2


D) 2 және 3

E) тек 3


43. Серіппеге бекітілген, массасы 40 г жүктің қозғалыс заңдылығы болса, серіппе қатаңдығы

A) 60 Н/м

B) 20 Н/м

C) 80 Н/м

D) 16 Н/м

E) 30 Н/м


44. Жылжымалы поршеннің көмегімен жабылған цилиндр ішінде газ бар. Газдың бастапқы температурасы 227°С. Газдың сығылу нәтижесінде оның температурасы 800 К-ге дейін артты, ал көлемі 10 есе кемиді. Газдың сығылу процесі соңында қысымы 3 МПа болса, оның бастапқы қысымы

A) 187,5 кПа

B) 661 кПа

C) 285 кПа

D) 115 кПа

E) 197,5 кПа

45. Май ішінде орналасқан әрқайсысы 20 нКл нүктелік екі зарядтың өзара әсерлесу күші 0,15 мН болса, олардың арақашықтығы

(; k=9·109 Н·м2/Кл2)

A) 1 см

B) 2 см


C) 5 см

D) 10 см


E) 50 см

46. Поршеньмен шектелген газдың көлемін 2 есе кемітіп, температурасын 2 есе арттырса, оның қысымы

A) 4 есе кемиді

B) өзгермейді

C) 2 есе артады

D) 2 есе кемиді

E) 4 есе артады

47. Белгісіз планетаның массасы Жердің массасынан 4 есе кіші, ал радиусы 2 есе кіші. Жер бетінде бірінші ғарыштық жылдамдық болса, белгісіз планета үшін бірінші ғарыштық жылдамдық

A)

B)

C)

D)

E)48. Баллондағы газдың массасы 9 кг, қысымы 12 МПа. Егер баллонды біраз ашқан кезде температура тұрақты жағдайда газ қысымы 4 МПа-ға дейін төмендеген болса, баллоннан сыртқа шыққан газдың массасы

A) 12 кг.

B) 6 кг.

C) 4 кг.


D) 9 кг.

E) 3 кг.
49. Біртекті магнит өрісінің индукция сызықтарына перпендикуляр 8·106 м/с жылдамдықпен кірген электрон радиусы 9,1 мм шеңбермен қозғалса, магнит өрісінің индукция векторы (e =1,6 ∙10-19 Кл; m = 9,1∙10-31 кг)

A) 2 мТл


B) 4 мТл

C) 20 мТл

D) 5 мТл

E) 50 мТл

50. Катушкадағы ток күші 3∙10-3 с уақытта 2,25 А-ге кеміген кезде 15 В өздік

индукцияның ЭҚК-і пайда болған болса, катушканың индуктивтігі

A) 10 мГн

B) 20 мГн

C) 30 мГн

D) 50 мГнE) 60 мГн
Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет