НұСҚаулар 5В050200 «с аясаттану» мамандығының студенттеріне арналған Павлодаржүктеу 65.21 Kb.
Дата21.01.2018
өлшемі65.21 Kb.
түріНұсқаулар

Әдістемелік нұсқаулардың

титулдық парағыНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Тарих және құқық факультеті
Әлеуметтану және саясаттану кафедрасы

«Салыстырмалы саясаттану» пәні бойыншаПӘННІҢ ОҚЫТУЫ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК

НҰСҚАУЛАР

5В050200 «саясаттану» мамандығының

студенттеріне арналған

Павлодар


Эдістемелік нұсқауларды бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41
БЕКІТЕМІН

ОІ жоніндегі проректор

_______ Пфейфер Н.Э.

«___» ________ 2012ж.


Құрастырушы: __________ с.ғ.к., доцент Ғ.Ж. Елмұратов
Әлеуметтану және саясаттану кафедрасы
«Салыстырмалы саясаттану» пәні бойынша

5В050200 «саясаттану» мамандығының студенттеріне арналған


әдістемелік нұсқаулар
Кафедраның отырысында ұсынылды
2012ж. «____»___________, № ___Хаттама
Кафедра меңгерушісі_________Г.Н.Иренов 2012ж. «___» ________
Тарих және құқық факультетінің ОӘК мақұлданды
2012ж. «___» ___________, №___ Хаттама
ОӘК төрағасы ________ Батталов К.К. 2012ж. «____»__________
Мақұлданды
ЖжӘҚБ бастығы ________ Варакута А.А. 2012ж. «____»__________
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

2012ж. «____»___________, № ___ХаттамаПән тақырыптарының мазмұны
Тақырып 1. Салыстырмалы саясаттану ғылым ретінде.
Компаративистиканың бастапқы принциптерi. Салыстыру эмпирикалық зерттеулер әдiсi iспеттi. Компаративистика эмпирикалық мағлуматтады тұжырымдамалы жалпылау iспеттi. Салыстырмалы саясаттанудың қалыптасуы. Компаративистиканың ерекшелiктерi. Салыстырмалы саясаттанудың заты. Макроәлеуметтiк бiрлiк метатеоретикалық категория iспеттi. Макроәлеуметтiк бiрлiк туралы ұғым талдау бiрлiгi iспеттi. Талдау бiрлiгi және бақылау бiрлiгi. Салыстырмалы саясаттанудың пәнi мен объектiсi Салыстырмалы саясаттанудың қалыптасуы. Компаративистика ерекшелiктерi. Компаративистиканның пәндiк аумағын мүшелеу. Макроәлеуметтiк өшем пен метатеоретикалық категория. Қоғам жүйе ретiнде. Макроәлеуметтiк өлшем талдау өлшемi ретiнде. Талдау мен бақылау өлшемдерi. Саясаттанулық зерттеудiң макро және микро деңгейлерi.

Оқулық және бағдарлама бойынша оқытылатын дәрістердің материалдарымен, оқытылған және оқытылатын материалмен ой-өрістік және логикалық байланысты құру мақсатымен танысу.Ұсынылатын әдебиет [1,2], 9-118, 63 бет.
Тақырып 2. Салыстырмалы саясаттанудың институционализациясы
Саяси ғылым дамуындағы екi бетбағыт. Эмпиризм 2030 жылдарда батыс саяси ғылымының дамуындағы үстем бетбағыт. Эмпиризмдi сынау XXғ. 60-70жж. Саяси ғылымдағы теориялық тұжырымдамалық және құндылықты – этикалық көзқарасты ақтау. Саясаттану ғдiстерi жүйелi талдау теориясы. Жүйелер туралы ұғым. Тану жүйелi әдiсiнiң мәнi. Жүйелі талдаудың дамуы және оның негiзгi бағыттары. Компаративистикадағы жүйе туралы ұғым. Құрылымды функционалды талдау. Құрылымдар мен функциялар туралы ұғым. Саяси ғылымдағы құрылымдық - функционалдық талдау және оның компаративистика үшiн маңызы. Саясаттанудағы құндылықтық көзқарас. Саясат құндылықтар мен құндылықтар қатынастарының ортасы iспеттi. Бихевиоризм бағыт iспеттi. Салыстырмалы саяси жүйелердi зерделеудегi бихевиористикалық әдiстердiң маңызы. Мiнез - құлық бастапқы категория iспеттi. Салыстырмалы саясаттану құрылымдағы институттар жғне субъектiлер, олардың мiнез - құлқы.Социум салыстырмалы саысаттанудың объектiсi ретiнде. М. Вебердiң, Г.Алмонддың, Ж.Блондельдiң еңбектерiндегi саяси жүйелердi өлшеу параметрлерi (шамалары).

Тақырып оқу кезінде орындалатын негізгі жұмыстарды (жазбалар, кестелер) анықтау керек және оларды орындау үшін қажеттілікті талап ететін материалдарды уақытылы дайындау.Ұсынылатын әдебиет [3], 26-117 бет.
Тақырып 3. Саяси жүйелердi салыстырмалы зерттеулері.

Саяси жүйе туралы ұғым. Саяси жүйе қоғамдық жүйенiң жүйе астысы iспеттi. Саяси жүйенi зерделеудегi «қара қоран» методологиясы жүйенiң реактивтi және белсендi мiнез - құлқы. Саяси жүйенiң тиiмдiлiк пен заңдылық проблемасы. Саяси жүйе институттар мен құндылықтар жүйесi iспеттi. Саяси жүйенiң жүйеастырлары. Саяси жүйелер типологиясы. М.Вебер, Г.Алмонд, М.Дюверже, Ж.Блондель жiктемелерi және саяси жүйелердi салыстырмалы зерттеулердегi олардың маңызы. Авторитарлы жүйелердiң салыстырмалы таңдауы. Дәстүрлi режим және оның алуан түрлерi. Үлгiлеу жүйелерiнiң салыстырмалы таңдауы. Саяси практикадағы үлгiлеудiң нұсқалары мен нысандары. Шығыс, батыс үлгiлеу түрi. Тоталитаризм үлгiлеу жүйелерiнiң нысаны iспеттi. Эгалитарлы – авторитарлы және авторитарлы – инэгалитарлы режимдер өкiлдiк жүйелердiң салыстырмалы талдауы. Либералдық демократия, оның базалық сипаттамсы. Игiлiк мемлекетi және әлеуметтiк демократия қоғамы, компаративистика райындаты әлеуметтiк және реттеушi мемлекет, салыстырмалы талдау, жүйелi және құрылымды дискурстар, құндылықтық көзқарас. Постүлгiлi жүйелердiң салыстырмалы таңдауы. Посттоталитарлық қоғамдағы саяси жүйелер, салыстырмалы талдау. Саяси мәдениет: салыстырмалы талдау, жалпы және саяси мәдениеттiң ұқсастығы мен айырмашылығы, дихотомия және мәдениеттер диалогы.

Дәрісті бар ынта-жігерімен тыңдай отырып, оның мазмұнын қабылдау.

Ұсынылатын әдебиет [3,4], 19-158, 216 бет.
Тақырып 4. Мемлекеттiк жүйелердiң салыстырмалы зерттеулерi.
Мемлекеттiк саяси жүйенiң институты және ядросы iспеттi. Мемлекеттiң пайда болуы және мәнi, оның алуан түрлiлiгi туралы шартты теориясы. Ұлттық мемлекет. Ұлттық мемлекеттердi салыстырмалы зерттеу.Ұлт және этнос, ұлттық этнолингвистикалық және мемлекеттiк, құқықтың түсiнiктемесi. Ұлт ұлттық идея. Парламенттiк жүйе мен басқарудың президенттiк нысанын салыстырмалы зерттеу. ҚР басқарудың президенттiк нысаны, оның детерминирлiгi және тарихи қажеттiлiгi. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк жүйенi жетiлдiру проблемалары: нақты нысан пайдасына таңдау.

Оқулық және бағдарлама бойынша оқытылатын дәрістердің материалдарымен, оқытылған және оқытылатын материалмен ой-өрістік және логикалық байланысты құру мақсатымен танысу.Ұсынылатын әдебиет [1,5], 11-135, 86 бет.
Тақырып 5. Партиялар және партиялық жүйелер: салыстырмалы талдау.
Партиялық жүйелердiң даму факторлары. Партиялық жүйелердiң тұрақтылығы. Партиялық жүйелердiң қозғалысы. Партияларды қалыптастыру тәсiлдерi – «төменнен» және «жоғарыдан» тарихи экскурс.

Қозғалыстар және партиялар арақатынас: идеалды - үлгiлi конструкциялар және кроссұлттық зерттеулер тұрғысындағы салыстырмалы талдау. Партиялық жүйелердiң даму бетбағыттары. Екiпартиялық жғне екiблоктық жүйе, олардағы шартты жүйелiлiк. Кроссұлттық талдау тғжiрибесi. Екiпартиялық жүйенiң қалыптасу шарттары: салыстырмалы талдау. Басқарушы партия туралы ұғым және институцианалды – оның қызметiнiң құқықтық нысандары. Оппозиция және оның ерекше болмысы.

Тақырып оқу кезінде орындалатын негізгі жұмыстарды (жазбалар, кестелер) анықтау керек және оларды орындау үшін қажеттілікті талап ететін материалдарды уақытылы дайындау.

Ұсынылатын әдебиет [2], 48-126 бет.
Тақырып 6. Функционалдық жүйелердiң салыстырмалы талдауы.
Функционалдық жүйе өкiлдiк демократияның даму нәтижесi iспеттi. Өкiлдiк жiне тiкелей демократия: салыстырмалы – тарихи талдау тәжiрибесi. Функционалдық жүйе мемлекеттiк және өзiн - өзi басқару институттары аралығындағы айырықша iспеттi. Саяси жүйенiң компаративтi құрылыуның тарихи нысандары: компаративистiк дискурс. Компаративизмнiң дамуы: дәстүрлi, өкiлдiк үлгiлi жғне жетiлдiруден кейiнгi дискурс.

Тақырып материалына кірмеген, бірақ оның мазмұнына сай қосымша тақырыптарды меңгеру. Дәрісті бар ынта-жігерімен тыңдай отырып, тақырып оқу кезінде орындалатын негізгі жұмыстарды (жазбалар, кестелер) анықтау керек және оларды орындау үшін қажеттілікті талап ететін материалдарды уақытылы дайындау.Ұсынылатын әдебиет [2,8], 151, 102-262 бет.
Әдебиет тізімі

Негiзгi:

  1. Шарон П. Салыстырмалы саясаттану. М.,2009.

  2. Голосов Г.В. Салыстырмалы саясаттану. Новосибирск, 2010.

  3. Салыстырмалы әлеуметтану. Ауыдармалар. А.,2010.

  4. Каменская Г.В., Родионов А.В. Қазіргі заманның саяси жүйелері. М.,2009. Гл.1.

Қосымша:

  1. Левин И. Батыс және Ресейдегі азаматтық қоғам. // Полис. 2007.№5

  2. Саяси мәдениет: теория және ұлттық модель. М., 2012.

  3. Сахаров Н.А. Әлемдегі президенттік институты. М., 2008.

  4. Чешков М.А. Қазіргі әлем және посттоталитарлы Ресей. М., 2010.

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет