НұСҚаулар бір дұрыс жауапты таңдауға арналған тест тапсырмаларыжүктеу 153.74 Kb.
Дата14.04.2018
өлшемі153.74 Kb.
түріНұсқаулар

ФИЗИКА

ТАПСЫРМАЛАРДЫ ОРЫНДАУҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
Бір дұрыс жауапты таңдауға арналған тест тапсырмалары
1. Гидравликалық престің кіші поршенінің ауданы 5 см2, үлкенінің ауданы 500 см2. Престің күштен беретін ұтысы

A) 100


B) 50
C) 10
D) 250
E) 5

Шешуі:Гидравликалық престің тепе-теңдігінің шарты бойынша:

;
Дұрыс жауабы: A

2. Суретте бірнеше күш әсерінен жылдамдықпен қозғалатын дененің қозғалыс бағыты көрсетілген. Мұндағы теріс жұмыс атқаратын күштер

A)

B)


C)
D)
E)

Шешуі:

Дене горизонталь жазықтықта қозғалатындықтан күш жұмысы , мұнда α – күш және орын ауыстыру (жылдамдық) векторлары арасындағы бұрыш, күштің х осіндегі проекциясы. Олай болса және күштердің проекциялары жылдамдықпен бағыттас болғандықтан, олардың атқаратын жұмыстары оң; және күштер жылдамдыққа перпердикуляр болғандықтан, бұл күштердің атқаратын жұмыстары 0-ге тең; және күштердің проекциялары жылдамдыққа қарама-қарсы бағытта болғандықтан, олардың атқаратын жұмыстары теріс болады.Дұрыс жауабы: B
3. Жер бетінен 2 м биіктікте тұрған дененің биіктігін 6 м-ге арттырса оның потенциалдық энергиясы

A) 4 есе артады

B) 2 есе артады
C) 4 есе кемиді
D) 2 есе кемиді
E) өзгермейді

Шешуі:
Бастапқы және соңғы биіктіктерде дененің потенциалдық энергиясы сәйкесінше:

мұнда ,

Олай болса, =>Дұрыс жауабы: A
4. Ұзындығы 10 м тегіс жылтыр көлбеу жазықтық бойымен жүкті 5 м биіктікке сүйреп шығарғанда жұмыстан

A) ұтыс та, ұтылыс та болмайды

B) 2 есе ұтады
C) 2 есе ұтылады
D) 4 есе ұтады
E) 4 есе ұтылады

Шешуі:


l = 10 м

h = 5 м

μ = 0

Жүкті тік көтеру кезінде атқарылатын жұмыс А1 = F1S1,

мұндағы S1 = h, F1= mg

Көлбеу жазықтықпен сүйреп шығару кезінде атқарылатын жұмыс А2 = F2S2,

мұндағы S1 = l, F2 – көлбеу жазықтық бойымен жүкті сүйреу күші


А12-?
Жүкті көтеруге көлбеу жазықтықты пайдалану арқылы күштен ұтатынымыз белгілі. Үйкеліс күші жоқ болғандықтан механиканың «алтын ережесі» бойынша күштен неше есе ұтсақ, жолдан сонша есе ұтыламыз

Бұдан , яғни

Олай болса жұмыстан ұтыс та, ұтылыс та болмайды.

Дұрыс жауабы: A
5. Адиабаталық ұлғаю кезінде массасы 4 г гелийдің температурасы -қа кеміді. Газдың атқарған жұмысын есептеңіз 

A)

B) 0

C)D)

E)Шешімі:

Адиабаталық процесс кезінде жылу алмасу болмайды, яғни

онда термодинамиканың бірінші заңы: , А-газдың атқарған жұмысы

-газдың ішкі энергиясының өзгерісі

Дұрыс жауабы: C
6. Ұзындығы 1 м, көлденең қимасының ауданы 0,1 мм2 никель сым арқылы 0,4 А ток өтсе, осы сымның ұштарындағы кернеу ()

A) 1,6 В

B) 0

C) 2,6 В


D) 3,6 В

E) 4,6 ВШешуі:Өлшем бірлігі:


Дұрыс жауабы: A

7. 0,6∙с жылдамдықпен қозғалған, тыныштық массасы m0 бөлшектің кинетикалық энергиясы ( с –вакуумдағы жарық жылдамдығы)

A)

B)

C)

D)

E)

Шешуі:


υ = 0,6∙c

m0

c

Релятивтік қозғалыс кезіндегі энергияның сақталу заңы:

E = E0 + Ek , мұнда - бөлшектің тыныштық энергиясы, - толық энергиясы, Ek - кинетикалық энергиясы.

Ek - ?


Дұрыс жауабы: A
8. Материалдық нүктенің қозғалыс теңдеуі x = –3t2. Нүктенің 2 с-тан кейінгі жылдамдығы мен орын ауыстыруы

A) 6 м/с; -6 м

B) -6 м/с; 6 м

C) -2 м/с; 2 м

D) 12 м/с; 12 м

E) -12 м/с; -12 мШешуі:

x = 3t2Берілген теңдеуді -теңүдемелі қозғалған дене координатасының уақытқа тәуелділік теңдеуімен салыстырып, м/с2 екенін көреміз. Олай болса материалдық нүктенің 2 с-тағы жылдамдығы мен орын ауыстыруы:

, сан мәндерін қойып есептесек: , мұндағы «минус» таңбасы материалдық нүкте x осінің теріс бағытына қарай қозғалатынын көрсетеді.
Дұрыс жауабы: E
9. Ұзындығы 20 см серіппені 4 Н күшпен созған кезде ол 10 % -ға ұзарған болса, қатаңдығы

A) 200 Н/м

B) 20 Н/м

C) 100 Н/м

D) 10 Н/м

E) 15 Н/мШешуі:

F =4 Н


= 20 см=0,2 м


Серіппенің абсолюттік ұзаруы: ,

Қатаңдығы Гук заңынан:Дұрыс жауабы: A
10. Қысқы күндері адамдар жүннен жасалған киімдерді кию себебі

A) қардан қорғану үшін

B) денені жылыту үшін

C) дене жылуын сақтау үшін

D) күн сәулесінен жылуды көп алу үшін

E) күн сәулесін жақсы жұту үшінШешуі: Адам денесі қоршаған орта жылу бөледі және бөлінетін жылу мөлшері адам мен қоршаған ортаның температураларының айырымына тәуелді. Сондықтан қыста жылу көп бөлінбеу үшін адам жүннен жасалған киім киеді. Жүннен жасалған киім адамның денесінің жылуын жақсы сақтайды. Өйткені жүн талшықтарының арасында ауа бар. Ал ауаның жылу өткізгіштігі өте нашар.

Дұрыс жауабы: С
11. Идеал газдың массасы және молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы тұрақты жағдайда көлемі 5 есе артса, оның қысымы

A) 5 есе кемиді

B) 5 есе артады
C) өзгермейді
D) 2 есе кемиді
E) 2 есе артады

Шешуі:
МКТ-ның негізгі теңдеуі

мұнда: - газдың тығыздығы, олай болсаболғандықтан p ~, яғни қысым көлемге кері пропорционал, демек көлем 5 есе артса, қысым 5 есе кемидіДұрыс жауабы: A
12. Массасы 1,2 кг сиретілген газдың көлемі 1,25 м3, қысымы 80 кПа болса молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы

A) 250 м/с

B) 500 м/с
C) 125 м/с
D) 200 м/с
E) 100 м/с

Шешуі:
Идеал газ молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы (1),

Идеал газдың күйінің теңдеуінен мұны (1) ге қойып:


өрнегін аламыз

Сан мәндерін қойып есептесек: м/сДұрыс жауабы: B
13. Жылу машинасының қыздырғышының температурасы 400 К, ал тоңазытқышының температурасы 280 К болса, ПӘК-і

A) 30%


B) 60%
C) 20%
D) 10%
E) 40%

Шешуі:Дұрыс жауабы: A
14. Электродтар арасындағы ауа кеңістігін ультракүлгін сәулесімен сәулелендіргенде қанығу тогы 4 А болды. Иондаушы сәуле әсерінен 1 секундта пайда болатын иондар саны ()

A)

B)
C)
D)
E)

Шешуі:
Дұрыс жауабы: D
15. Тербелмелі контур конденсаторы зарядының уақытқа тәуелділік теңдеуі болса, уақыт мезетінде катушка арқылы өтетін ток күші

A) 0


B) 4·10-9 А
C) 10-2 А
D) 4·10-7 А
E) 8 А

Шешуі:Зарядтың уақытқа тәуелділік теңдеуінің туындысы – ток күшінің уақытқа тәуелділік теңдеуі екендігі белгілі , демек катушкадағы ток күші

, олай болса

Дұрыс жауабы: A
16. Аялдамадан аралары 2 мин интервалмен екі автомобиль қозғалады. Егер олардың үдеулері тең болса, екінші автомобиль қозғалғаннан кейін, оның жүрген жолы біріншіге қарағанда 9 есе кем болатын уақыт

A) 2 мин


B) 4 мин
C) 1 мин
D) 5 мин
E) 7 мин

Шешуі:Автомобильдердің қозғалысы бастапқы жылдамдықсыз теңүдемелі, олай болса: , есеп шарты бойынша :

, мин.
Дұрыс жауабы: C
17. Бір нүктеге түсірілген әрқайсысы 120 Н-ға тең екі күштің тең әсерлі күшінің модулі 207,6 Н болса, күштердің арасындағы бұрыш

A) 60°

B) 120°
C) 90°
D) 45°
E) 30°
Шешуі:
Тең әсерлі күш векторы , модулі (сурет)


Дұрыс жауабы: A

18. Температурасы 20°С салқын су мен температурасы 100°С суды араластырғанда температурасы 40°С жылы су пайда болды. Энергия шығыны ескерілмейтіндей болса, салқын судың массасының ыстық судың массасына қатынасы

A) 5

B) 3
C) 9


D) 1
E) 7

Шешуі:Жылу алмасу арқылы салқын су алған жылу мөлшері: ,

ыстық судың бөлген жылу мөлшері:< 0

Энергия шығыны ескерілмейтіндіктен жылу баланс теңдеуі түрде болады, яғни.Дұрыс жауабы: B
19. Вакуумда орналасқан бірдей екі зарядты арақашықтығын өзгертпей сұйыққа салғанда олардың өзара әсерлесу күші өзгеріссіз қалу үшін әрқайсысының зарядын 9 есе арттыру керек болса, сұйықтың диэлектрлік өтімділігі ()

A) 9


B) 3
C) 81
D) 1
E) 7

Шешуі:Екі зарядтың вакуумдағы және сұйықтағы өзара әсерлесу күштері сәйкесінше:

Дұрыс жауабы: C
20. Бірдей салқын температурада тұрған металл мен ағашты ұстаса, металл ағаштан салқын сияқты болу себебі

A) ағаштың жылу сыйымдылығы жоғары

B) металдың жылу сыйымдылығы жоғары

C) металдың жылу өткізгіштігі жоғары

D) металдың жылу өткізгіштігі төмен

E) металдың тығыздығы жоғарыШешуі:

Металдың жылу өткізгіштігі ағашқа қарағанда жоғары, сондықтан қол мен металл арасындағы жылу алмасу тезірек жүреді, яғни металды ұстаған кезде қол тезірек салқындайды.

Дұрыс жауабы: C

Бір немесе бірнеше дұрыс жауапты таңдауға арналған

тест тапсырмалары
1. Тербелмелі контурдағы еркін тербелістің циклдік жиілігі 2000 рад/с болу үшін конденсатордың сыйымдылығы мен катушканың индуктивтілігі

A) 12,5 мкФ, 20 мГн

B) 5 мкФ, 50 мГн

C) 50 мкФ, 50 мГн

D) 15 мкФ, 10 мГн

E) 20 мкФ, 5 мГн

F) 5 мкФ, 20 мГн

G) 250 мкФ, 1 мГн

H) 125 мкФ, 20 мГн

Шешуі: Тербелмелі контурдағы еркін электромагниттік тербелістің циклдік жиілігі бұдан , яғни конденсатордың сыйымдылығы мен катушканың индуктивтілігінің көбейтіндісі -ге тең болу қажет. Жауап нұсқалары арасында бұл шарт орындалатын жұп A,B,G.

Дұрыс жауабы: A,B,G
2. Өткізгіш сфераға 20 нКл заряд берген кезде, ол 6 кВ потенциалға ие болса, оның радиусы ()

A) 4,17 см

B) 4,17∙10-3 м

C) 34 см


D) 0,34 м

E) 30 см


F) 30 ∙10-3 м

G) 300∙10-3м

H) 3 см

Шешуі:

Өткізгіш сфера зарядталғанда, оның өрісі осы сфераның центрінде орналасқан нүктелік зарядтың өрісімен бірдей болады, яғни:

(бұл жерде , өйткені шар ішіндегі барлық нүктеде потенциалдар бірдей)

Онда шардың потенциалының формуласынан

Сан мәндерін орындарына қойсақ,Дұрыс жауабы: F,H

3. Жазық конденсатордың астарларының ара қашықтығы 1,6 мм, олардың потециалдарының айырымы 10 кВ. Конденсатор астарларының арасындағы кеңістікте қозғалатын электронға әсер ететін электр күші ()

A) 0,16∙10-6 Н

B) 0,16 Н

C) 1∙10-19 Н

D) 1∙10-12 Н

E) 1 пН

F) 1 мкН


G) 1 нН

H) 1 Н


Шешуі:

Жазық конденсатор астарларының арасындағы электр өрісі біртекті, яғни өрістің кернеулігі астарлардың арасындағы кеңістіктің барлық нүктесінде бірдей. Демек астарлардың арасындағы кеңістікте қозғалатын электронға әсер ететін Кулон күші де барлық нүктеде бірдей болады, яғни астар мен электронның арақашықтығына тәуелді емес. Онда электрлік күш

ал кернеулік пен потенциалдар айырымы бір- біріне түрінде байланысты екендігін ескерсек, электрлік күш үшін

формуласын аламыз.

Сан мәндерін орындарына қойсақ,

Дұрыс жауабы: D,E
4. Электрон біртекті магнит өрісінде, магнит индукция сызықтарына перпендикуляр жазықтықта қозғалады. Егер оның жылдамдығы 160 км/с, ал магнит өрісінің индукциясы 0,91 Тл болса, онда электрон орбитасының радиусы (, )

A) 1 мкм


B) 1 нм

C) 1∙10-6 м

D) 10 нм

E) 10 мкм

F) 10∙10-6 м

G) 0,001∙109 м

H) 1∙106 м

Шешуі:

Электрон біртекті магнит өрісіне индукция сызықтарына перпендикуляр бағытта ұшып кірсе, Лоренц күшінің әсерінен шеңбер бойынша қозғала бастайды, яғни Ньютонның екінші заңына сәйкес

Лоренц күшінің анықтамасы бойынша , болғандықтан

, ал центрге тартқыш үдеу , онда берілген жағдай үшін Ньютонның екінші заңы , осыдан ;

Сан мәндерін орындарына қойсақДұрыс жауабы: A,C
5. Металл бетін жиілігі 260∙1012 Гц жарықпен сәулелендіргенде, одан ұшып шығатын фотоэлектронның максимал кинетикалық энергиясы оның металдан шығу жұмысына тең болды. Осы металл үшін фотоэффекттің қызыл шекарасы

A) 130∙1012 Гц

B) 260∙1012 Гц

C) 260 ∙10-12 Гц

D) 26∙1012 с-1

E) 130∙1012 с-1

F) 130∙10-12 Гц

G) 130∙10-9 Гц

H) 130∙1010 с-1

Шешуі:

Металл бетіне жарық кванты түскенде энергияның сақталу заңы

(Эйнштейннің теңдеуі)

есеп шарты бойынша , онда Эйнштейннің теңдеуі ,

Анықтама бойынша , яғни , осыдан

Сан мәндерін орындарына қойсақДұрыс жауабы: A,E
6. Су бетіне түскен сәуленің түсу бұрышы 450, сыну бұрышы 300. Түскен сәуленің толқын ұзындығы 2ˑ10-7 м болса, сәуленің судағы толқын ұзындығы (, )

A) 1,4 м


B) 1,4∙10-7 м

C) 1,4∙10-5 м

D) 14 мкм

E) 0,14 мкм

F) 0,14 мм

G) 0,14 нм

H) 14 нм

Шешуі:

Толқын бір ортадан екінші ортаға өткенде оның сыну заңына сәйкесбұл жерде

толқынның 1 - ші ортадағы, яғни ауадағы жылдамдығы,

ал толқынның 2 - ші ортадағы, яғни судағы жылдамдығы
Онда сыну заңы немесе , осыданСан мәндерін орындарына қойсақ

Дұрыс жауабы: B,F
7. Параллель қосылған екі өткізгіштің кедергілері R1>R2, оларға қатысты дұрыс тұжырым (I –ток күші, U –кернеу, P-қуат)

A) I1 = I2

B) I1> I2

C) I1< I2

D) U1 = U2

E) U1 > U2

F)

G)

H)

Шешуі: Өткізгіштер параллель қосылған жағдайда олардағы ток күштері тең емес, ал кернеулері тең U1 = U2, бұдан Ом заңын пайдаланып ток күштерінің қатынасын тапсақ: . Ток күштерінің қатынасы кедергілерінің кері қатынасына тең, демек R1>R2 болса ток күштері үшін I1< I2 шарты орындалады. Қуаттардың қатынасы .

Дұрыс жауабы: C,D,H
8. Толқын ұзындығы 317 нм ультракүлгін сәуле әсерінен рубидийден ұшып шыққан фотоэлектронның кинетикалық энергиясы болса, электронның шығу жұмысы мен рубидий үшін фотоэффектінің қызыл шекарасы (, )

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

Шешуі: Фотоэффектіге арналған Эйнштейннің теңдеуінен фотоэлектронның рубидийден шығу жұмысы , сан мәнін есептесек:. Фотоэффектінің «қызыл шекарасын» және теңдіктерінен табамыз: , . Сан мәндерін қойып есептесек, , .

Дұрыс жауабы: B,D,F
9. Дене жылдамдығының уақытқа тәуелділік графигі берілген. Осы дененің қозғалысына қатысты дұрыс тұжырым

A) дене бірқалыпты кемімелі қозғалады

B) дене бірқалыпты үдемелі қозғалады

C) дененің үдеуі -1 м/с2-қа тең

D) дененің үдеуі 5 м/с2-қа тең

E) дененің үдеуі -2 м/с2-қа тең

F) алғашқы 5 секундта 22,5 м жол жүреді

G) алғашқы 5 секундта 37,5 м жол жүреді

H) алғашқы 5 секундта 50 м жол жүреді

Шешуі: Жауап нұсқаларында дене қозғалысының түрі, үдеуі және алғашқы 5 секундта жүрген жолы берілгендіктен, осы шамаларды анықтасақ:

Дене үдеуі: , демек қозғалыс тең кемімелі. Алғашқы 5 с-та жүрген жолы .Дұрыс жауабы: А,С,G

10. Қос дөңес линзаның фокус аралығы 40 см. Шамның 2 есе кішірейген шын кескінін алу үшін, шамды линзадан орналастыру қашықтығы

A) 120 см

B) 1,2 м


C) 80 см

D) 8 м


E) 240 см

F) 2,4 м


G) 160 см

H) 1,6 м


Шешуі:Линзаның екі беті де дөңес болғандықтан, ол ауада жинағыш линза болады, есеп шарты бойынша кескін шын. Сондықтан жұқа линза формуласында барлық таңба оң болады: ,

Линзаның сызықтық ұлғайтуыОлай болса

смДұрыс жауабы: А,B

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет