Обект Предприятие за разфасовка на червени меса и производство на полуфабрикати. Цел на заявеното ползванежүктеу 60.51 Kb.
Дата12.05.2019
өлшемі60.51 Kb.


Page |


Page |

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
За изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти


Обект

Предприятие за разфасовка на червени меса и производство на полуфабрикати.

Цел на заявеното ползване

Ползване на воден обект за заустване на смесен поток пречистени битово–фекални и производствени (в т.ч. от измиване на производствени помещения и технологично оборудване) отпадъчни води /ПОВ/ след ЛПСОВ, охлаждащи топлинно замърсени и дъждовни отпадъчни води /ДОВ/ в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект.

Водоприемник

Река Тополница

Поречие

Река Марица

Водно тяло

BG3MA800R225 – „Река Тополница от яз. Тополница до устие” (стар BG3MA800R158)

Място на заустване

Заустване №1/ Смесен поток – в река Тополница

Надморска височина: Н = 204,76 м

Географски координати на точката на заустване:

42°11'43,8"N 24°17'54,4"E


Местност, административна единица, ЕКАТТЕ

ПИ с идентификатор № 55155.8.239, местност „Зайкови Мандри“, град Пазарджик, Община Пазарджик, Област Пазарджик

ЕКАТТЕ: 55 155

Заявено водно количество за заустване

Смесен поток - Общо количество зауствани отпадъчни води:

Qср.ден.= 89,39 м3/ден;

Qср.год. = 32 104,35 м3/год;

Смесен поток № 1 – БФОВ и ПОВ след ЛПСОВ:

БФОВ: Qср.ден.= 1,0125 м3/ден ; Qср.год. = 303,75 м3/год;

ПОВ (в т.ч. от измиване):

Qср.ден.= 6,27 м3/ден ; Qср.год. = 1881,9 м3/год;Поток № 2 - Охлаждащи топлинно замърсени отпадъчни води: Qср.ден.= 74 м3/ден ; Qср.год. = 27 000 м3/год;

Поток № 3 - Дъждовни отпадъчни води:

Qср.год. = 2918,7 м3/год;Място за мониторинг

Пункт № 1 – на изход пречиствателно съоръжение;

Пункт № 2 – от водоприемника - река Тополница, до 100м преди точката на заустване;

Пункт № 3 – от водоприемника - река Тополница, до 100м след точката на заустване;

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване


Показатели

Собствен мониторинг

Честота на пробовземане

Вид на пробата

Заустване №1
Смесен поток №1

БФОВ и ПОВ след ЛПСОВ


място за мониторинг
Пункт №1

- на изход ЛПСОВАктивна реакция рН

6,0 - 8,5

На шестмесечие

еднократна
мг/дм3БПК5

25

На шестмесечие

еднократна

ХПК

125

На шестмесечие

еднократна

Неразтворени вещества

50

На шестмесечие

еднократна

Общ азот

10

На шестмесечие

еднократна

Общ фосфор

2

На шестмесечие

еднократна

Мазнини

5

На шестмесечие

еднократна

Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.

Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения

От датата на влизане в сила на решението за изменение на разрешителното.

УСЛОВИЯ, при които се предоставя правото за използване

Други условия, съобразно спецификата на обекта

  1. Да се осигури ефективно действие на съоръженията за пречистване на формиращите се отпадъчни води и се почистват периодично формиращите се утайки.

  2. При неспазване на заложените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения /ИЕО/ своевременно да се предприемат необходимите действия за подобряване технологията на пречистване, реконструкция и/или модернизация на съществуващите пречиствателни съоръжения и/или проектиране и изграждане на нови такива.

Други условия

  1. В пунктовете за собствен мониторинг, Пункт № 2 и Пункт № 3, да се извършва анализ на водни проби повърхностни води от р. Тополница, водоприемник на заустваните отпадъчни води, по показателите поставени в Пункт № 1, с честота на пробовземане - два пъти годишно (в период на маловодие - август/септември и в период на пълноводие - април/май) и по показател макрозообентос – един път годишно.

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР” на адрес:

гр. Пловдив 4000, ул.” Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 307

ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”

4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет