Областна администрация гр. Кюстендил документацияжүктеу 55.02 Kb.
Дата26.10.2018
өлшемі55.02 Kb.


УТВЪРДИЛ: ……………………..
ВИКТОР ЯНЕВ

Областен управител

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. КЮСТЕНДИЛ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
за участие в процедура, инициирана с обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП /Глава 26 от ЗОП/, за възлагане на услуга с предмет: Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти и регистри към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землищата на територията на общините Кюстендил и Дупница, обособени в 2 (две) позиции:

ПОЗИЦИЯ 1: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
ЗЕМЛИЩЕ

ЕКАТТЕ

ПЛОЩ

1

Търсино

73750

68.000

2

Буново

07048

4.311
ОБЩА ПЛОЩ ДКА

72,311

ПЛОЩ /ХА

7,23ПОЗИЦИЯ 2: ОБЩИНА ДУПНИЦА
ЗЕМЛИЩЕ

ЕКАТТЕ

ПЛОЩ

1

Делян

20612

123,925
ОБЩА ПЛОЩ ДКА

123,925

ПЛОЩ /ХА

12,4


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти

за земите по § 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ“
Във връзка с реализиране правомощията на Областния управител за одобряване на помощни планове, планове на новообразувани имоти и регистри към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, е налице възможност за допълнително възлагане изработката на планове по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ.

  1. Пълно описание на предмета на обществената поръчка:

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща:

Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти и регистри към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землищата на територията на общините Кюстендил и Дупница, обособени в 2 (две) позиции:ПОЗИЦИЯ 1: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛЗЕМЛИЩЕ

ЕКАТТЕ

ПЛОЩ

1

Търсино

73750

68.000

2

Буново

07048

4.311
ОБЩА ПЛОЩ ДКА

72,311

ПЛОЩ /ХА

7,23


ПОЗИЦИЯ 2: ОБЩИНА ДУПНИЦАЗЕМЛИЩЕ

ЕКАТТЕ

ПЛОЩ

1

Делян

20612

123,925
ОБЩА ПЛОЩ ДКА

123,925

ПЛОЩ /ХА

12,4  1. Изисквания за изработване на плановете

Всички необходими дейности, включени в обекта на поръчката следва да бъдат изпълнени съгласно: изискванията на чл.28 от ППЗСПЗЗ, ЗАПОВЕД № РД-46-494 от 22.08.2003 г. на МЗГ (ЗАПОВЕД № РД-02-14-454 от 22.08.2003 г. на МРРБ) за определяне на технически изисквания и условия за контрол към плановете по § 4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, обн., ДВ, бр. 83 от 19.09.2003 г. и технически задания, представляващи неразделна част от документацията.


  1. Минимални изисквания по отношение техническите квалификации на Изпълнителя:

Дейностите по изготвяне на Плановете по §4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и документацията към тях, следва да се изработят съгласно разпоредбите на същия параграф и на ППЗСПЗЗ, от лица, придобили правоспособност по реда на ЗКИР, при спазване изискванията на Възложителя в условията на проекта договор.


  1. Срок за изпълнение на всички дейности:

До 20 ноември 2016 година.

  1. Място на изпълнение:

Землищата на община Кюстендил, община Дупница, област Кюстендил /съгласно Таблиците от Техническата спецификация/
Приложение към Техническата спецификация:

Технически задания, представени от кметовете на община Кюстендил и община Дупница.

  1. Критерий за оценка на офертите:

Оценяването на оферти се извършва по критерия „Най – ниска цена”.  1. Други указания:

За въпроси, свързани с провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Участникът е длъжен да използва осигурените средства, само и единствено за изпълнението на дейностите по договора.

За валидно подадена оферта се счита тази, която е подадена в срока на обявата по чл. 20, ал. 3 от ЗОП и съдържа приложенията по раздел осми «Приложения», както и документи, изискани от Възложителя, описани в т. 11 – 15 от образеца на офертата.


  1. Приложения:


Приложение №1 - Образец на Оферта.

Приложение № 2 - Образец на Декларация за съгласие за участие като подизпълнител.

Приложение № 3- Образец на Ценова оферта (Предлагана цена).

Приложение №4 – Банкова гаранция за изпълнение на договор за възлагане на услуга.

Приложение №5 – Декларация за запознаване с условията на процедурата.

Приложение №6 – Декларация за участие на подизпълнител.

Приложение №7 – Декларация за запознаване с условията на процедурата от подизпълнител.

Приложение №8 – Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП).

Приложение №9 – Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП).

Приложение №10 – Образец на договор.Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет