Образец №1 До: одз”великденче” село Склаве Отжүктеу 311.31 Kb.
Дата30.01.2019
өлшемі311.31 Kb.


Образец № 1

До:

ОДЗ”ВЕЛИКДЕНЧЕ”

село Склаве

От:

[наименование на участника], със седалище [] и адрес на управление [], регистрирано [данни за регистрацията на участника], ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава [], представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност или друго качество], регистрация по ДДС: [], адрес за кореспонденция: [], телефон за контакт [], факс [], електронна поща []О Ф Е Р Т А

за участие в обществена поръчка с предмет:

„Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на ОДЗ”Великденче”,село Склаве , за участие по позиции…………………………………………


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След запознаване с всички документи и образци от Вашата публична покана, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че фирмата ни отговаря на изискванията и условията посочени в нея.
Същото доказваме с документите посочени в Приложение Nо.1 към настоящата оферта – “Списък на документите, съдържащи се в офертата”.


  1. С настоящото представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите ОДЗ”Великденче”,село Склаве  1. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура, както и с изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
  1. Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора за изпълнение настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя, което ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие.
  1. Уверяваме Ви, че нашата оферта напълно съответства на изискванията, поставени от възложителя за изпълнението на поръчката.
  1. Декларираме че всички артикули които ще доставяме отговарят на нормативните изисквания и по специално на Закона за храните /изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г./ и Наредба № 9 от 16 септември 2011 година за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните предлагани в детските заведения и училищата на МЗХ


Приложения - Съгласно списък на документите, съдържащи се в офертата.Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис на упълномощеното лице

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника и печат

__________________________Образец № 2

Приложение 1 към офертата
До:

ОДЗ”ВЕЛИКДЕНЧЕ”

село Склаве
От:

[наименование на участника], със седалище [] и адрес на управление [], регистрирано [данни за регистрацията на участника], ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава [], представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност или друго качество], регистрация по ДДС: [], адрес за кореспонденция: [], телефон за контакт [], факс [], електронна поща []СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на ОДЗ „Великденче” село Склаве


N

Документ

Вид и количество на документите

Колич.

Оригинал / заверено копие
* Участникът може да добавя редове при необходимост

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис на упълномощеното лице

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника и печат

__________________________


Образец № 3
До:

ОДЗ”ВЕЛИКДЕНЧЕ”

село Склаве

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА КАНДИДАТА

за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на ОДЗ ”Великденче”село Склаве


1. Фирма /наименование/ на кандидата :

..........................................................................................................................................


2. Седалище и адрес на управление :

..........................................................................................................................................


БУЛСТАТ : ......................................................................................................................
Рег № по ЗДДС : .............................................................................................................
Телефон : .........................................................................................................................
Факс : ...............................................................................................................................
Електронен адрес : .........................................................................................................
3. Адрес за кореспонденция :

.........................................................................................


4. Лице за контакти : ......................................................................................................
Длъжност ...........................................................................................................................
Телефон .............................................................................................................................
Факс ....................................................................................................................................

5. Лични данни :

ЕГН .....................................................................................................................................

Лична карта №..................................., изд. на .............................. от .............................

..............................................................................................................................................

IBAN………………………………………………………………………………………

БАНКА…………………………………………………………………………………….

Титуляр на сметката

...............................................................................................................................................
Дата

________/ _________ / ______Име и фамилия

__________________________

Подпис на упълномощеното лице

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника и печат

__________________________

Образец № 4

До:

ОДЗ”ВЕЛИКДЕНЧЕ”

село Склаве

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, 4 и ал. 5, т. 1 от ЗОП
Долуподписаният/та [], притежаващ/а [лична карта/документ за самоличност] № [], издадена на [] от [], с постоянен адрес [], в качеството ми на [длъжност или друго качество]1 на [наименование на участника]2, със седалище [] и адрес на управление [], ЕИК/БУЛСТАТ [], регистрирано в [] - Участник в процедура за възлагане на . обществена поръчка с предмет: „Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на ОДЗ”Великденче”село Склаве
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :
1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда (реабилитиран/а съм3) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм лишен/а от правото да упражнявам определена професия или дейност.

3. Нямам наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

4. Не съм свързано лице4 с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организацияi.
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства, в 7-дневен срок от промяната писмено да уведомя възложителя.
Известна ми е наказателна отговорност за деклариране на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата ……………… ДЕКЛАРАТОР: ..............................

/подпис и печат /образец № 5
До:

ОДЗ”ВЕЛИКДЕНЧЕ”

село Склаве


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 1, т. 2, 3, ал. 2, т. 1, 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП
Долуподписаният/та [], притежаващ/а [лична карта/документ за самоличност] № [], издадена на [] от [], с постоянен адрес [], в качеството ми на [длъжност или друго качество]5 на [наименование на участника]6, със седалище [] и адрес на управление [], ЕИК/БУЛСТАТ [], регистрирано в [] - Участник в процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на ОДЗ”Великденче”село Склаве
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :
1. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

2. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

3. Представляваният от мен участник не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон (в случай че участникът е чуждестранно лице - не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, дейността му не е под разпореждане на съда, дружеството не е преустановило дейността си) 7.

4. Представляваният от мен участник няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, (или има такива задължения, но е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията8). [в случай че участникът е чуждестранно лице - представляваният от мен участник няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен] 9.

5. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства, в 7-дневен срок от промяната писмено да уведомя възложителя.
Известна ми е наказателна отговорност за деклариране на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ……………… ДЕКЛАРАТОР: ..............................

/подпис и печат /Образец № 6
До:

ОДЗ”ВЕЛИКДЕНЧЕ”

село Склаве

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1 т. 7 от ЗОП

Долуподписаният/-ната/

…………………….…………………........…………..…………..……..............................


(трите имена)

л.к.№……………..…….…......, издадена на ………...…......……………….……год.

от…………………..…..................................., с ЕГН ........................................................

жител на гр. ……………………………Община………………..………………….…..

адрес: гр. …………………………………..Община ………………..…………….……

ул. …………………..……………..№ ……, бл. №…………, ет. ………, ап. ...............


В качеството ми на ……….……….………………....………….…..........……………..


(управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на директорите)


на ………………………………………………………….........………………………..…


(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

………………...…………………………………………………………………….....……


регистриран по фирмено дело № ................ по описа за .......................... г. на ...................................................... окръжен съд, със седалище и адрес на управление ..............................................................................................................................- участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на ОДЗ”Великденче”село Склаве
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1. При изпълнението на горецитираната обществена участникът, който представлявам, няма да използва/ще използва подизпълнители;

(ненужното се зачертава)

2.Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.........................................................................,

(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата и са представлявани от...............................................................................,

(изписват се трите имена, данни от документ за самоличност и адрес)

3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните:Наименование на подизпълнител

Обхват на дейностите, които ще извършва

Размер на участието на подизпълнителя в общата цена на предложението (в %)


4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от общата стойност на поръчката

5. Приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител/посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.Дата ……………… ДЕКЛАРАТОР: ..............................

/подпис и печат/
Образец № 7
До:

ОДЗ”ВЕЛИКДЕНЧЕ”

село Склаве

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният/-ната/

…………………….…………………........…………..…………..……..............................


(трите имена)

л.к.№……………..…….…......, издадена на ………...…......……………….……год.

от…………………..…..................................., с ЕГН ........................................................

жител на гр. ……………………………Община………………..………………….…..

адрес: гр. …………………………………..Община ………………..…………….……

ул. …………………..……………..№ ……, бл. №…………, ет. ………, ап. ...............


В качеството ми на ……….……….………………....………….…..........……………..


(управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на директорите)


на ………………………………………………………….........………………………..…


(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

………………...…………………………………………………………………….....……


регистриран по фирмено дело № ................ по описа за .......................... г. на ...................................................... окръжен съд, със седалище и адрес на управление ..............................................................................................................................- подизпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на ОДЗ”Великденче”село Склаве

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. От името на представляваното от мен дружество: ……………………………………………………....................(посочете юридическото лице, което представлявате)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на ..............................................................................................................................(посочете участника, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горепосочената поръчка.

2. Вида и дела н дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:


Наименование на подизпълнител

Обхват на дейностите, които ще извършвам

Размер на участието в общата цена на предложението (в %)
(избройте конкретните части техния дял от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл.55, ал.4 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

4. Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:

4.1. Документ за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и Удостоверение за актуално състояние /регистрация № ……...............от ……………..................г. или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на чуждестранните лица.

4.2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, съобразно вида и дела на нашето участие:

…………………………………………………………………………………………………

4.3. Доказателства за техническите възможности и квалификация, съобразно вида и дела на нашето участие:

…………………………………………………………………………………………………

4.4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП

(Декларациите следва бъдат по образците от документацията за участие, като изискванията към участниците, относно лицата, които следва да попълнят и подпишат такива декларации важат и за подизпълнителя, представени в оригинал);

5. Други документи, по преценка и съгласно изискванията на настоящата документация за участие………………………………………………………………………..

Задължавам се да уведомя ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.
Дата ……………… ДЕКЛАРАТОР: ..............................

/подпис и печат /Образец № 8

До:

ОДЗ”ВЕЛИКДЕНЧЕ”

село Склаве
От:

[наименование на участника], със седалище [] и адрес на управление [], регистрирано [данни за регистрацията на участника], ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава [], представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност или друго качество], регистрация по ДДС: [], адрес за кореспонденция: [], телефон за контакт [], факс [], електронна поща []СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ДОСТАВКА НА………………….., ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ

във връзка с участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на ОДЗ”Великденче”село Склаве
Възложител


Предмет на договора за доставка

Стойност на договора в лв. без ДДС

Период на изпълнение
* Участникът може да добавя редове при необходимост


Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис на упълномощеното лице

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника и печат

__________________________


/ попълва се толкова пъти, колкото са обособените позиции за които се участва/

Образец № 9
До:

ОДЗ”ВЕЛИКДЕНЧЕ”

Село Склаве,

ул. „Веселин Бабалеев” № 24
От:

[наименование на участника], със седалище [] и адрес на управление [], регистрирано [данни за регистрацията на участника], ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава [], представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност или друго качество], регистрация по ДДС: [], адрес за кореспонденция: [], телефон за контакт [], факс [], електронна поща []


Списък на екип от ТЕХНИЧЕСКИТЕ лица, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката

във връзка с участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на ОДЗ ”Великденче”село Склаве

Трите имена на лицето

Описание на трудовото правотношение на експерта

Образование и квалификация

Опит, свързан с предмета на процедурата

(бр. години, изброени обекти)
* Участникът може да добавя редове при необходимост


Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис на упълномощеното лице

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника и печат

__________________________


/ попълва се толкова пъти, колкото са обособените позиции за които се участва/

Образец № 10

До:

ОДЗ”ВЕЛИКДЕНЧЕ”

село Склаве

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

Долуподписаният /-ната/..............................................................., с лична карта № ....................., издадена на .......................... от ........................ с ЕГН ..........................., в качеството ми на ........................................................ на ............................................................................... - (посочете длъжността) (посочете фирмата на участника)

участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на ОДЗ”Великденче”село Склаве

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
Участникът................................................................................................................

(посочете фирмата на участника),

който представлявам, приема напълно всички условия в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка, както и всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП).Дата ……………… ДЕКЛАРАТОР: ..............................

/подпис и печат /Образец № 11

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

№ ……………………..

Днес, ............................ г., в гр. Сандански, между:
1. ОДЗ”ВЕЛИКДЕНЧЕ”село Склаве , с адрес на управление и регистрация : ……………… ул.”……………., ЕИК ……………, представлявана от Светла Граматикова – Директор и ……………………………..– счетоводител, наричана по-долу Възложител.

и

..............................................., със седалище и адрес на управление .................................................................., с ЕИК по Булстат № .........................., представлявано от ........................................................... - ..............................., наричано по-долу за краткост Изпълнител, от друга страна,

се сключи настоящия договор:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага , а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извършва периодични доставки на……………………………за нуждите на ОДЗ” Великденче” Склаве в срок до ……………………………… часа от подаване на заявката.

Чл.2./1/ Параметрите на стоките са посочени в офертата на изпълнителят, която е неразделна част от договора.

/2/ Артикулите предмет на настоящият договор отговарят на изискванията на НАРЕДБА № 9 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БЕЗОПАСНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И УЧИЛИЩАТА/ в сила от 20.09.2011 г./,издадена от Министерството на земеделието и храните, Обн. ДВ. бр.73 от 20 Септември 2011г.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3 (1) Общата стойност на договора за доставка на храните е .............................. (..............................................................) лева без ДДС и ................................................ (...................................................) лева с ДДС.

(2) Тази стойност включва и транспортни разходи, както и всички такси действащи към момента на доставката.

(3) Плащането се извършва чрез банков превод по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до ………….. (………) работни дни от представянето на оригинална фактура и подписването на двустранен приемо-предавателен протокол, които се представят в последния работен ден на всеки месец.

Разплащателната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:

Банков код:......................

Банкова сметка:..............................

Банка:...............................................

Град/клон/офис:.............................(4) Стоките предмет на настоящият договор се доставят при следните количества и единични цени :

…………………………………………………………………………………………….


IІI СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 4 Настоящият договор се сключва за срок една година считано от датата на писменото уведомление от страна на Възложителя
ІV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.5.(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свой риск стоките в оригинална опаковка с ненарушена цялост.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури за своя сметка транспорта по доставката до место изпълнението.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва условията и срока на доставка по настоящия договор и предаде стоките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя стоката до обекта със запазена цялост на опаковката, етикирана и маркирана с дата на производство и срок на годност, минимум до датата на консумация..

Чл.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави артикулите предмет на настоящият договор в състояние, качество, пакетиране и състав отговарящи на ЗХ и НАРЕДБА № 9 от 16 септември 2011 Г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за приемането на доставката.

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска приемане на доставката чрез определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице.

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответното възнаграждение за извършената доставка, при условията на настоящия договор.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставените СТОКИ, чрез подписване на приемо - предавателен протокол.

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответното възнаграждение за изпълнената доставка, при условията и в срока съгласно чл. 3 от настоящия договор.

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осъществи доставката в срок и без отклонения.

Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията за доставката по чл. 1 от настоящия договор, да откаже приемането на част или цялото количество СТОКИ, както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно договора.
VI. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА
Чл.14(1) Приемането на доставените количества СТОКИ се извършва в момента на разтоварването им.

Чл.15 Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в тридневен срок от откриването им, но не по-късно от 1( един ) месец, считано от датата на доставката.

Чл.16 В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява проверка на рекламираните СТОКИ от контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол.
VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТ
Чл. 17 (1) Настоящият договор се прекратява:

а) с изпълнение на всички задължения на страните;

б) по взаимно съгласие между страните, изразено писмено, при условие, че с това не се нарушават изискванията на чл. 43, ал. 1 от ЗОП;

в) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената доставка.(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено предизвестие в следните случаи:

а) ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извърши доставката на част или на цялото количество стоки в сроковете, договорени между страните;

б) ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое друго свое задължение по договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на доставката с повече от 40(четиридесет), дни, считано от датата на влизане в сила на настоящия договор.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако изпълнителя доставя стоки , неотговарящи на изискванията на Наредба № 9 от 16 септември 2011 Г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата и на ЗХ

Чл.18. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 2 % върху стойността на забавената доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от стойността по договора. Сумата се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изплащането й.

Чл.19. При забава в плащането, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 2%, но не повече от 5 % от стойността по договора. Сумата се добавя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към уговореното възнаграждение при изплащането му.

Чл.20. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.
VІІІ.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.21.(1) Гаранцията за изпълнение на настоящия договор се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 3/ три/ % от стойността му, представляваща ..................... (......................................................... ) лв.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя парична сума или банкова гаранция за изпълнение на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на настоящия договор, без да дължи лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок от 15 (петнадесет) работни дни след приключване на настоящия договор.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или част от нея в случай, че при изпълнението на договора Изпълнителят е допуснал частично изпълнение или неизпълнение на задълженията си, което е установено по надлежния ред от съставена комисия
ІХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.22. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора.

Чл.23. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма.

Чл.24. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл.25. Настоящият договор не може да бъде променян или допълван.

Чл.26. Неразделна част от настоящия договор е офертата на Изпълнителя.

Чл.27. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Директор ОДЗ”Великденче” Управител:

/ Светла Граматикова/
Счетоводител :

Съгласувал:

Валентина Костадинова- Стойкова- юрист

1 Представят се собственоръчно подписани декларации от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.


2 В случай че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя за всяко едно от тях от лицата по предходния пункт. Декларацията се представя и от подизпълнителите.

3 Невярното се зачертава.

4 „Свързани лица“ са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.


5 Представят се собственоръчно подписани декларации от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.


6 В случай че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя за всяко едно от тях от лицата по предходния пункт. Декларацията се представя и от подизпълнителите.

7 Излишното се зачертава.

8 Излишното се зачертава.

9 Излишното се зачертава.

* Декларацията се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.

i

ООбразец № 13
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ДО: ОДЗ „Великденче” село Склаве, община Сандански

(наименование на Възложителя)


От:................................................................................................................................................

(наименование на участника)

с адрес: ........................................................................................................................................

тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: ....................................................

регистрационен номер .................... / ..........г., ЕИК/БУЛСТАТ: ..........................................,
Дан.№ ............................................ , Регистрация по ЗДДС: ....................................................

Разплащателна сметка: ДДС сметка:

IBAN сметка............................................ IBAN сметка............................................

BIC код на банката ................................. BIC код на банката .................................

Банка: ...................................................... Банка: .......................................................

Град/клон/офис: ..................................... Град/клон/офис: .....................................

Адрес на банката:................................... Адрес на банката:...................................УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото, Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас малка обществена поръчка с предмет : ”Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на ОДЗ”Великденче”, село Склаве .

Поемаме ангажимент да изпълним доставките в съответствие с изискванията Ви, заложени в Документацията за участие.


За изпълнение на поръчката предлагаме следната цена без ДДС ………………..….. (………………..…….....……………………………………).

(цифри) (думи)


Цената е формирана както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТАколичество

Ед. Цена

 Общо


  ПОЗИЦИЯ №1   ПИЛЕ / българско - замразено/ кг250ПИЛЕШКИ БУТЧЕТА - български / замр./ кг150ПИЛЕШКО ФИЛЕ замр. Кг30ТЕЛ МЕСО ОХЛАДЕНО кг100СВИНСКО МЕСО ОХЛАД. ШОЛ кг100МЛЯНО МЕСО / 60% телешко месо + 40% свинско/кг150СВИНСКИ КРЕНВИРШИ пушени кг30ШПЕКОВ САЛАМ - сух, варено пушен кг30ШУНКА кг30ПРЯСНО МЛЯКО л2000КИСЕЛО МЛЯКО 2 % коф. 400 гр.1000КИСЕЛО МЛЯКО 3.6 % коф. 400 гр.800СИРЕНЕ - краве / узряло/ българско кг300КАШКАВАЛ - краве / узрял/ бълг. Кг80ИЗВАРА от краве мляко кг30КРАВЕ МАСЛО 125 гр. - българско пак.500 Общо за позиция № 1   
ПОЗИЦИЯ №2- ЗИМА м.Ноември - м. Май Количество Ед. Цена    общоПОРТОКАЛИ300МАНДАРИНИ300ЛИМОНИ20БАНАНИ300ЯБЪЛКИ350КРУШИ100ГРОЗДЕ100КИВИ100ДОМАТИ60КРАСТАВИЦИ60МОРКОВИ100ЗЕЛЕ300СПАНАК20КАРТОФИ300КРОМИД100ЧЕСЪН5МАГДАНОЗ ВР.60КОПЪР ВР.30СУСАМ КГ2ПРАЗ КГ30ТИКВА- ЦИГУЛКА80МАРУЛА бр.200ПРЕСЕН КРОМИД бр.30ОРЕХОВИ ЯДКИ10 Общо по позиция № 2 – зима   ПОЗИЦИЯ №2 - ЛЯТО м. Юни - м. Октомври Количество Ед. Цена   общоДИНЯ500ПЪПЕШ 200ПОРТОКАЛИ60ЛИМОНИ20ЯБЪЛКИ250КРУШИ100ПРАСКОВИ150КАЙСИИ90СЛИВИ100ГРОЗДЕ100ЧЕРЕШИ80ЯГОДИ50ДОМАТИ200КРАСТАВИЦИ200ЧУШКИ80МОРКОВИ100ЗЕЛЕ300СПАНАК20КАРТОФИ300ЗЕЛЕН ФАСУЛ30КРОМИД кг100ЧЕСЪН кг4КОПЪР вр.30МАГДАНОЗ ВР.80ТИКВИЧКИ 30СУСАМ кг2БАНАНИ 150 Общо по позиция № 2 – лято   ПОЗИЦИЯ №3 количествоЕд.цена  Общо  ЗАХАР КРИСТАЛНА кг350ЗАХАР ПУДРА 0,5 кг бр.20БОБ кг150ЛЕЩА кг80ОРИЗ кг160ГРИС кг90ФИДЕ пакет 400 гр.250КУС-КУС пакет 400 гр.120МАКАРОНИ 400 гр. Бр.120ЮФКА 400 гр. Бр.120СПАГЕТИ 500 гр. Бр.60ПШЕНИЦА кг180БИСКВИТИ 330 гр. Бр.250БУТЕР ТЕСТО- ПАКЕТ бр.80ОБ. ЧАЕНИ БИСКВИТИ бр 150СПАГЕТИ ПЪЛНОЗЪРНЕСТИ 500 гр. Бр.50ТОЧЕНИ КОРИ - ПАКЕТ бр.100МАКАРОНИ ПЪЛНОЗЪРНЕСТИ 400 гр.бр.50ГАЛЕТА- бр .20ЛОКУМ бр.60МЕД буркан 800 гр.40ШОКОЛАД 100 гр.100ТЕЧЕН ШОКОЛАД КОФ. - 1 кг30БОЗА л200НАТУРАЛЕН СОК 100 %200ЯЙЦА клас А4000ДЖОДЖЕН бр.80ЧУБРИЦА бр.80ЧЕРВЕН ПИПЕР бр.80КИМИОН бр.80СОДА бр.30МИКС ОТ ПОДПРАВКИ ЗА ЯСТИЯ И СУПИ бр.50НИШЕСТЕ бр.500ЧАЙ - билков пакетиран бр.50ОЛИО л350ОЦЕТ 0,7 л70СОЛ кг150ГРАХ ЗАМРАЗЕН 1кг100ЗЕЛЕНЧУКОВ МИКС - замразен кг80ВАНИЛИЯ бр.250КАНЕЛА бр.30КАКАО бр.20ЛИМОНЕНА КИСЕЛИНА бр.10ЗАМРАЗЕНА ЦАРЕВИЦА кг20ЗАМРАЗЕН ЗЕЛЕН ФАСУЛ кг30ОВЕСЕНИ ЯДКИ кг20КОРНФЛЕЙКС кг60МАСЛИНИ кг50МЮСЛИ С ПЛОДОВЕ кг60БАКПУЛВЕР бр.100ДАФИНОВ ЛИСТ бр.30ЛЮТЕНИЦА буркан 720 гр.100ГЪБИ буркан 720 гр.24ЧЕРВЕНИ ДОМАТИ 720 гр-буркан100ДОМАТЕНО ПЮРЕ 720 гр бур.150КИСЕЛИ КРАСТАВИЧКИ60МАРМАЛАД кг.50ПАПРИКАШ50СЛАДКО -360гр.буркан50ЗЕЛЕН ФАСУЛ 720 гр.- буркан40РИБА"СКУМРИЯ" 200 - 400 , БЕЗ глави200ФИЛЕ "ХЕК" кг200ЕЛДА кг30 Общо за позиция № 3  ПОЗИЦИЯ №4 Количество Ед. Цена  Общо  ХЛЯБ"СТ.ЗАГОРА" бр.1300ПЪЛНОЗЪРНЕСТ ХЛЯБ бр.900ТИПОВ бр.900МАЯ кг40БРАШНО тип 500 кг350БРАШНО ПЪЛНОЗЪРНЕСТО кг30   Общо за позиция № 4     ВСИЧКО   При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Предлагаме плащанията по настоящата поръчка, да се извършат както следва а именно: ...............................................................................................................................Предлагаме/ не предлагаме срок за отложено плащане в рамките на …………………………..дни/ месеци/

излишното се зачертава

Дата: ……………2014 г. ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….

ОБРАЗЕЦ № 14

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА
ДО: ......................................................................................................................................................

(наименование на възложителя)


От:.........................................................................................................................................................

(наименование на участника)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото, Ви представяме нашата техническа оферта за участие в обявената от Вас малка обществена поръчка с предмет: Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на ОДЗ”Великденче”,с.Склаве, общ. Сандански”

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на деветдесет (90) календарни дни включително от датата на отваряне на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с долуописаната оферта.
Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в срок, а именно ........................................от подаване на заявкатаВ случай на рекламация предлагаме срок за реагиране в рамките на ………………

Дата,………………2014г. ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….Община Сандански , село Склаве, ул.»Веселин Бабалеев»№24, тел.0886 656571, svetlagramatikova63@abv.bg


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет