Образовательная программа по специальности 5В081000 мелиорация, рекультивация и охрана земель educational programжүктеу 0.87 Mb.
бет1/4
Дата12.04.2019
өлшемі0.87 Mb.
  1   2   3   4ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

the ministry of education and science of the republic of kazakhstan
ҚОРҚЫТ АТА АТЫНДАҒЫ ҚЫЗЫЛОРДА МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

КЫЗЫЛОРДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОРКЫТ АТА

KYZYLORDA STATE UNIVERSITY BY KORKYT ATA


«Келісілді»

ҚР ауылшаруашылығы министрлігі су ресурстары комитетінің «Қазсушар» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық кәсіпорнының Қызылорда филиалының директорының бірінші орынбасары

___________________ М.Қапанов

«___ » _____________2018 ж.


«Бекітілді»

Жұмыс оқу жоспарлары мен жұмыс бағдарламалары бойынша комитет төрағасы

__________________ А.М.Жабагиев

Мәжіліс хаттама № ____ 2018 ж.«Келісілді»

Академиялық кеңесінің төрайымы

_______________Б.Р.Шаянбекова

Мәжіліс хаттама № ___ 2018 ж.БАКАЛАВРИАТ
5В081000 – ЖЕРДІ МЕЛИОРАЦИЯЛАУ, БАПТАУ ЖӘНЕ ҚОРҒАУ МАМАНДЫҒЫ

БОЙЫНША БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5В081000 – МЕЛИОРАЦИЯ, РЕКУЛЬТИВАЦИЯ И ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ
EDUCATIONAL PROGRAM

OF SPECIALITY 5В081000-MELIORATION, RECULTIVATION AND PROTECTION OF LANDS

ҚЫЗЫЛОРДА 2018

Білім беру бағдарламасы Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінде даярланған

Образовательная программа разработана Кызылординским государственным университетом имени Коркыт ата

Educational program is worked out by Kyzylorda State University by Korkyt Ata

2.Дайындағандар:

Разработчики:

Developers: 


Аты-жөні

Фамилия, имя, отчество

Name, surname

Ғылыми дәрежесі

Ученая степень

Academic degree

Ғылыми атағы

Ученое звание

Academic rank

Қызметі

Должность

Position

Акылбаев Кайрат Игисинович

Акылбаев Кайрат Игисинович

Akylbaev Kairat Igisinovich


Техника ғылымдарының кандидаты
Кандидат технических наук
Candidate of technical Sciencesм
«Су шаруашылығы және жерге орналастыру» кафедрасының меңгерушісі
Заведующая кафедрой «Водные ресурсы и землеустройство»

Head of the department "Water resources and land management"Далдабаева Гульнур Торехановна

Далдабаева Гульнур Торехановна


Daldabayeva Gulnur Torekhanovna

Техника ғылымдарының кандидаты
Кандидат технических наук
Candidate of technical Sciencesм
«Су шаруашылығы және жерге орналастыру» кафедрасының аға оқытушысы

Старший преподаватель кафедры «Водные ресурсы и землеустройство»

Senior lecturer of Department "Water resources and land management"


Айбекқызы Ақбөпе

Айбеккызы Акбопе


Aibekkyzy Akbope
Ауылшаруашылығы ғылымдарының магистрі
Магистр сельскохозяйственных наук
Master of Agricultural Sciences
«Су шаруашылығы және жерге орналастыру» кафедрасының оқытушысы
Преподаватель кафедры «Водные ресурсы и землеустройство»
Teacher of chair «Water resources and land management»


5В081000 – Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау мамандығының білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасы Әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі республикалық үшжақты комиссиясының 2016 жылғы 16 наурыздағы хаттамалық шешімімен бекітілген «Ұлттық біліктілік шеңбері»;

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 қаулысымен бекітілген «Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты» 13.05.2016ж №292 қаулымен жасалған өзгерістер мен толықтыруларымен;

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2014 жылғы 21 қаңтардағы № 20/38 бұйрығымен бекітілген «Мелиорация және ауыл шаруашылығы жерлерін қалпына келтіру бойынша қызметтегі кәсіби стандарты»;

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің м.а. 2016жылғы 05 шілдеде №425 бұйрығымен бекітілген 5В080500-Су ресурстары және суды пайдалану мамандығының үлгілік оқу жоспары негізінде әзірленген.


Образовательная программа специальности 5В081000Мелиорация, рекультивация и охрана земель разработана на основании Национальной рамки квалификации, утвержденной протоколом от 16 марта 2016 года республиканской трехсторонней комиссией по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношенний;

Государственного общеобязательного стандарта высшего образования, утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080 с изменениеми и дополнениями от 13.05.2016г №292;

Приказа Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 21 января 2014 года № 20/38 Об утверждении профессионального стандарта в деятельности по мелиорации и рекультивации сельскохозяйственных земель;

Типового учебного плана по специальности 5В081000 – Мелиорация, рекультивация и охрана земель утвержденного приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 05 июля 2016 года № 425.The educational program of the specialty 5B081000 - Land reclamation, reclamation and land protection is developed on the basis of the National Qualification Framework approved by the protocol of March 16, 2016 by the Republican Tripartite Commission for Social Partnership and Regulation of Social and Labor Relations;

The State Compulsory Standard of Higher Education, approved by the Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan of August 23, 2012 N1080 with the changes and additions from May 13, 2016 N292;

Order of the Minister of Agriculture of the Republic of Kazakhstan of January 21, 2014 N 20/38 On the approval of a professional standard in the field of land reclamation and reclamation of agricultural land;

Model curriculum on specialty 5В081000 - Melioration, reclamation and protection of lands approved by the order of the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan of July 5, 2016 № 425.

Қорқыт Ата атындағы ҚМУ-нің ҒӘК мәжілісінде қаралған және мақұлданған (хаттама

№ ____ , _____ 2018 ж.)

Рассмотрен и утвержден НМС КГУ имени Коркыт Ата (Протокол № ____ , _____ 2018 г.)

Reviewed and approved by the SMS KSU Korkyt Ata (Minutes № ____, _____ 2018)МАЗМҰНЫ
1. Білім бағдарламасының паспорты

1.1 Біліктілік және лауазымдық тізбесі

1.2 5В081000 – Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының біліктілік сипаттамасы

2 5В081000 – Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының мақсаты мен міндеттері

3 5В081000 – Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау мамандығы бойынша білім беру бағдарламасын меңгеру нәтижесінде қалыптасатын құзыреттіліктер

4 5В081000 – Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау мамандығы бойынша білім беру бағдаламаның мазмұны

4.1 Типтік оқу жоспары

4.2 Модульдердің сипаттамасы

4.3 Білім беру бағдарлама бойынша қалыптасатын жалпы құзыреттіліктер

4.4 Мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының модульдері бөлінісінде игерілетін кредиттер көлемін көрсететін жиынтық кестесі


СОДЕРЖАНИЕ
1. Паспорт образовательной программы

1.1 Перечень квалификаций и должностей

1.2 Квалификационная характеристика выпускника образовательной программы

2 Цель и задачи образовательной программы по специальности 5В081000 – Мелиорация, рекультивация и охрана земель

3 Компетенции выпускника по специальности 5В081000 – Мелиорация, рекультивация и охрана земель, формируемые в результате освоения образовательной программы

4 Содержание образовательной программы по специальности 5В081000 – Мелиорация, рекультивация и охрана земель

4.1 Типовой учебный план

4.2 Описание модулей

4.3 Общие компетенции, формируемые образовательной программой

4.4 Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы


CONTENT

1. Passport of an educational program

1.1 List of qualifications and positions

1.2 Qualification characteristic of the graduate of an educational program

2 The purpose and problems of an educational program in the specialty 5В081000- melioration, recultivation and protection of lands

3 Competences of the graduate in the specialty 5В081000- melioration, recultivation and protection of lands, formed as a result of development of an educational program

4 Maintenance of an educational program in the 5В081000- melioration, recultivation and protection of lands

4.1 Standard curriculum

4.2 Description of modules

4.3 The general competences formed by an educational program

4.4 The summary table reflecting the volume of the mastered credits in a section of modules of an educational program

1. Білім бағдарламасының паспорты

1.1 Біліктілік және лауазымдар тізбесі

Бакалавриат түлектеріне 5В081000 - Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау мамандығы бойынша ауылшаруашылығы бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.

5В081000 - Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау мамандығы бойынша бітіруші түлектердің лауазымдарының атаулары: гидротехник, инженер-гидротехник, техник-гидротехник, бас гидротехник.
1.2 5В081000 - Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау білім беру бағдарламасы бойынша бітіруші түлетерінің біліктілік сипаттамасы
1.2.1. Кәсіби қызмет саласы

5В081000 - Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау мамандығы бойынша ауылшаруашылығы бакалавры өндірістік-технологиялық, ұйымдастыру-басқарушылық, жобалық-конструкторлық кәсіби қызмет түрлерін атқарады.


1.2.2. Кәсіби қызмет нысандары

5В081000 - Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау мамандығы бойынша түлектердің кәсіби қызметінің нысандары:

- ауыл шаруашылық жерлердегі топырақ мелиоративтік үдерістер;

- бұзылған жерлерді мелиорациялау, баптау;

- мелиоративтік жүйелердегі су-жер ресурстарын қорғау;

- су және ауыл шаруашылық саласында ғылыми зерттеулер және жобалау.


1.2.3. Кәсіби қызмет пәні

Түлектердің кәсіби іс-әрекетінің пәндері болып табылады: • Суғармалы жерлер, бөгеттер, су қоймалары;

 • Суғару және коллекторлы-кәріз желісі;

 • Гидротехникалық құрылымдар;

 • Көлтабандар жүйесі;

 • Жер асты сулары және тұзданған, батпақтанған, бұзылған жерлер.


1.2.4. Кәсіби қызмет түрлері

5В081000 - Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау мамандығы бойынша ауылшаруашылығы бакалаврының кәсіби қызмет түрлері:

-ұйымдастыру-басқарушылық;

- өндірістік-технологиялық;

- ғылыми-зерттеу;

- жобалық-конструкторлық.


1.2.5. Кәсіби қызмет функциясы

5В081000 - Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау мамандығы бойынша ауылшаруашылығы бакалавры келесідей кәсіби қызмет функцияларын орындауға дайын болу керек:

- жобалау, құрылыс, су шаруашылығы, ауыл шаруашылығының әкімшілік мекемелері мен кәсіпорындарының жұмысын ұйымдастыру және басқару;

- су және ауыл шаруашылығының ғылыми зерттеу институттарында және білім беру ұжымдарында ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау.1.2.6. Кәсіби қызметінің бағыттары

- жер және су ресурстарын суғару мақсатында тиімді пайдалану;

- су ресурстарын ауылшаруашылық өндірісінде пайдалануды жетілдіру;

- ауылшаруашылық жерлерді мелиорациялау және мелиорацияланған жерлерді пайдалану;

- жерді баптау және жер-су ресурстарын қорғауды жүзеге асыру.
1.2.7. Кәсіби қызметінің мазмұны

- жерді мелиорациялау шараларын жасау;

- су және жер ресурстарын жақсарту бойынша шаралар жасау;

- бұзылған жерлерді баптаудың технологиясын жасау;

- жетілдірілген инженерлік-мелиоративтік жүйелерді жобалау және құрылысын жүргізу;

- техника-экономикалық есептеулерді орындау;

- мелиоративтік жүйелерді пайдалануды жетілдіру.
1. Паспорт образовательной программы


  1. Перечень квалификаций и должностей

Выпускнику бакалавриата по специальности 5В081000 –«Мелиорация, рекультивация и охрана земель» присуждается академическая степень бакалавр сельского хозяйства по специальности 5В081000 – Мелиорация, рекультивация и охрана земель.Бакалавры по специальности 5В081000 – Мелиорация, рекультивация и охрана земель могут занимать первичные должности: гидротехника, инженера-гидротехника, техника-гидротехника, главного гидротехника.


  1. Квалификационная характеристика выпускника образовательной программы 5В081000 - Мелиорация, рекультивация и охрана земель


1.2.1 Сфера профессиональной деятельности

Бакалавр должен быть подготовлен к производственно-технической, организационно-управленческой, проектно-конструкторской деятельности в области мелиорации, рекультивации и охраны земель.


1.2.2 Объекты профессиональной деятельности:

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

- почвенно-мелиоративные процессы на сельскохозяйственных землях;

- мелиорация, рекультивация нарушенных земель;

- охрана водно-земельных ресурсов на мелиоративных системах;

- научные исследования и проектирование в области водного и сельского хозяйства.


1.2.3 Предметы профессиональной деятельности

Предметами профессиональной деятельности выпускников являются:

- орошаемые земли, плотины и водохранилища;

- оросительная и коллекторно-дренажная сеть;

- гидротехнические сооружения;

- лиманные системы;

- подземные воды и засоленные, заболоченные, нарушенные земли.

1.2.4 Виды профессиональной деятельности

Бакалавры специальности 05081000–Мелиорация, рекультивация и охрана земель могут выполнять следующие виды профессиональной деятельности:

- организационно-управленческую;

- производственно-технологическую;

- научно-исследовательскую;

- проектно-конструкторскую.


1.2.5 Функции профессиональной деятельности

Бакалавр сельского хозяйство по специальности 5В081000-Мелиорация, рекультивация и охрана земель должен быть подготовлен к выполнению следующих функциональных обязанностей:

- организовывать и руководить работой проектных, водохозяйственных, сельскохозяйственных, муниципальных организаций и предприятий;

- выполнять научно-исследовательскую работу в образовательных учреждениях и исследовательских центрах водного, сельского хозяйства.


1.2.6 Направления профессиональной деятельности:

- рациональное использование водных ресурсов для целей орошения;

- совершенствование использования земельных и водных ресурсов для целей сельскохозяйственного производства;

- мелиорация сельскохозяйственных земель и использование мелиорируемых земель;

- осуществление рекультивации и охраны водно-земельных ресурсов.
1.2.7 Содержание профессиональной деятельности

- разработка мероприятий по мелиорации земель;

- разработка мероприятий по улучшению водно-земельных ресурсов;

- разработка технологии по рекультивации нарушенных земель;

- проектирование и строительство совершенных инженерных мелиоративных систем;

- проведение технико-экономических расчетов;

- совершенствование эксплуатации мелиоративных систем.


 1. Passport of the educational program
  1.1 List of qualifications and positions

  Graduate of bachelor 5В081000 –Melioration, recultivation and land protection is awarded the academic degree of bachelor of agriculture specialty 5В081000 – Melioration, recultivation and land protection.
  Bachelors degree 5В081000 – Melioration, recultivation and protection of land can hold primary positions: hydraulic engineer, hydraulic engineer, technician hydraulic engineer, chief hydraulic engineer.

  1.2 Qualification characteristics of the graduate educational program 5В081000 - Melioration, recultivation and land protection

  1.2.1 the Sphere of professional activity
  The bachelor should be prepared for productive technical, managerial, design and engineering activities in the field of land reclamation, recultivation and protection of land.   1. the Objects of professional activity:
    The objects of professional activity of graduates are:
    - soil processes in agricultural lands;
    - melioration, recultivation of disturbed lands;
    - protection of water and land resources for reclamation systems;
    - research and design in the field of water and agriculture.

    1.2.3 the Objects of professional activity
    Objects of professional activity of graduates are:
    - irrigated lands, dams and reservoirs;
    - irrigation and collector-drainage network;
    - gidrotekhnicheskoe;
    - estuary system;
    - underground water and saline wetlands, disturbed land.1.2.4 Types of professional activity
Bachelors degree 050810–Melioration, recultivation and land protection can perform the following professional activities:
- organizational and management;
- industrial and technological;
- research;
- design and engineering.
1.2.5 functions of professional activity
Bachelor of agriculture majoring in 5В081000-Melioration, recultivation and protection of land needs to be prepared to perform the following functional duties:

- organize and lead the work of the project, water management, agricultural, municipal organizations and enterprises;


- perform research work in educational institutions and research institutes in water and agriculture.

1.2.6 areas of professional activity:
- rational use of water resources for irrigation;
- improving the use of land and water resources for agricultural production;
- reclamation of agricultural land and the use of the reclaimed land;
- implementation of the reclamation and protection of water and land resources.

1.2.7 the Content of professional activity
- development of measures for land reclamation;
- development of measures to improve water and land resources;
- development of technology for reclamation of disturbed lands;
- design and construction of sophisticated engineering and land-reclamation systems;
- carrying out technical and economic calculations;
- improvement of drainage systems.

Начало формы

Конец формы

2 5В081000 – Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының мақсаты мен міндеттері

2 Цели и задачи образовательной программы по специальности 5В081000 – Мелиорация, рекультивация и охрана земель


 1. Goals and objectives of the educational program in specialty 5В081000 - Мelioration, recultivation and protection of lands


Оқу бағдарламасының мақсаты – жоғарғы бәсекеге қабілетті білім деңгейін игерген, мелиорация саласындағы қабілетті және кәсіби дағдыларды қалыптастырған, су және ауыл шаруашылығындағы қажетті кәсіби және жеке құзырындағы біліктілігімен ерекшеленетін, жерді баптау және қорғау саласында өндірістік- техникалық, ұйымдастыру – басқарушылық, жобалау- конструкторлық іс-әрекеттерді атқаруға дайын Қазақстан, сонымен қатар және шет елдерде кәсіпорындар мен ұйымдарының экономикасының жетістіктерге жетуі үшін қажетті мамандарды дайындау.
Цель образовательной программы - подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих конкурентоспособным уровнем знаний, умениями и профессиональными навыками, подготовленных к производственно-технической, организационно-управленческой, проектно-конструкторской деятельности в области мелиорации, рекультивации и охраны земель, с необходимыми профессиональными и личностными компетенциями, достаточными для успешной деятельности на предприятиях и организациях различных отраслей экономики Казахстана и за его пределами.
The purpose of the educational program - preparation of highly qualified professionals with a competitive level of knowledge, abilities and skills, prepared for production and technical, organizational, managerial, design and engineering activities in the field of land reclamation, recultivation and protection of land, with the necessary professional and personal competences, sufficient for successful activity of enterprises and organizations of various sectors of Kazakhstan's economy and beyond.
Білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері:

5В081000–Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау мамандығы бойынша ауылшаруашылығы бакалаврының негізгі түйінді құзіретіне қойылатын талаптар:хабардар болуы керек:

- табиғатты қорғау және тиімді пайдаланудың экологиялық принциптері, табиғатты бүлдірмейтін технологиялар құрудың келешегі жайлы;

- өзен ағындарының өзендердің, көлденең батпақтардың су режимінің құралу заңдылықтары, жер эрозиясы, негізгі гидрогеологиялық сипаттамаларды есептеу әдістемелері, өзен алабының су тепе-теңдігі жайлы;

- инженерлік геологияның және гидрогеологияның негіздері;

- жерді топографиялық түсірулердің әдістері және құралдары;

- жер және су ресурстарын қорғау және кешенді пайдалану принциптері жайлы;- менеджмент негіздері, негізгі экономикалық түсініктер және көрсеткіштер жайлы.

білуі керек:

 • гидромелиоративтік жүйені жобалау және есептеу тәсілдерін, су торабын құрудың принциптерін;

 • жерді мелиорациялау және мелиорацияланған жерлерді пайдалану принциптерін;

 • мелиоративтік ғимараттарды техникалық пайдалану ережелерін;

 • қоршаған орта мен инженерлік нысандардың жағдайы туралы ақпараттар алу және өңдеу тәсілдерін;

 • табиғатты қорғаудың негізгі заңдарын, жер және су ресурстарын пайдаланудың заңдарын және ережелерін.

істей алуы керек:

 • топырақ, гидрогеологиялық, гидрометриялық, геодезиялық ізденістерді жүргізуді;

 • ізденіс нәтижелерін өңдеуді және пайдалануды.

дағдысы болуы керек:

 • мелиоративтік нысандарды, кешенді су тораптары мен гидротехникалық құрылымдарды пайдалану, олардың экономикалық тиміділігін және экологиялық қауіпсіздігін бағалау;

 • мелиоративтік жүйлерді, топырақтың су және басқа режимдерін жүйелі басқару.


Основные задачи образовательной программы:

Основные требования, предъявляемые к бакалаврам сельского хозяйства по специальности 5В081000 – Мелиорация, рекультивация и охрана земель:

должен иметь представление:

   • об экологических принципах охраны природы и рациональном природопользовании, перспективах создания не разрушающих природу технологий;

- о закономерностях формирования речного стока, водного режима рек, озер, болот, о водной эрозии;

 • о методах расчета основных гидрологических характеристик; водном балансе речного бассейна;

 • о методах и средствах топографических съемок;

 • о принципах комплексного использования и охраны земельных и водных ресурсов;

 • о методах рекультивации и охраны земель.

знать:

 • проектирование гидромелиоративных систем и методы расчета, принципы компоновки гидроузлов;

 • методы получения и обработки информации о состоянии окружающей среды и инженерных объектов;

 • основные законы охраны природы, законы и правила использования земельных и водных ресурсов.

уметь:

 • обрабатывать и использовать результаты изысканий;

 • получать и обрабатывать информацию о состоянии окружающей среды и инженерных объектов.

иметь навыки:

 • по проектированию, строительству и эксплуатации мелиоративных

объектов, комплексных гидроузлов и гидротехнических сооружений, оценки их экономической эффективности и экологической безопасности;

 • управления мелиоративными системами, технологическими приемами оперативного управления водным и другими режимами почв.

Major requirements for the bachelor of agriculture majoring in 5В081000 – Melioration, recultivation and protection of lands:should be familiar with:

- about the ecological principles of nature protection and rational nature management, the prospects of creating not destroying nature of technology;

- on the patterns of river runoff formation, water regime of rivers, lakes, marshes, water erosion;

- methods of calculation of the basic hydrological characteristics; water balance of the river basin;

- on the methods and tools of survey;

- on principles of complex use and protection of land and water resources;

- on the methods of recultivation and protection of land.

to know:

- design of irrigation systems and calculation methods, principles of layout of waterworks;

- methods of obtaining and processing information about the state of the environment and engineering facilities;

- the basic laws of conservation, laws and regulations on the use of land and water resources.be able to:

- to process and use the results of the survey;

- obtain and process information about the state of the environment and engineering facilities.

to have skills:

- design, construction and operation of reclamation objects, complex of waterworks and hydraulic structures, evaluating their economic efficiency and environmental safety;

- management of irrigation and drainage systems, processing methods operational management and water regimes of soils.

3. 5В081000 – Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау мамандығы бойынша түлекте білім беру бағдарламасын меңгеру нәтижесінде қалыптасатын құзыреттіліктер.

Білім беру бағдарламасы мақсат-міндеттерін жүзеге асыруға қол жеткізу келесі құзіреттіліктерді қалыптастыруды мүмкін етеді:

– жалпы;– кәсіби

3. Компетенции выпускника специальности 5В081000 – Мелиорация, рекультивация и охрана земель, формируемые в результате освоения образовательной программы.

Достижению цели и задач образовательной программы способствует формирование следующих компетенций:

 • общих;

 • профессиональных.

3. Competences of graduates in specialty 5В081000 – Мelioration, recultivation and protection of lands, formed as the result of mastering educational program.

Achieving goals and objectives of the educational program promotes the formation of the following competencies:

 • professional;

 • subject.Кәсіби құзыреттіліктер бакалавриат үшін төмендегідей сипаттарға ие:

Общие компетенции характеризуются тем, что выпускник:

Professional competence characterized by the factthat the graduate:


3.1.1 өздерінің жалпы интеллектуалды және жалпымәдени деңгейін арттыру және дамытуға қабілетті

3.1.1 способен совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и общекультурный уровень

3.1.1 Is able to improve and develop their general intellectual and cultural level

3.1.2 білім беру және кәсіби міндеттерді шешуде ғылым мен білімнің қазіргі проблемаларының білімін көрсете алуға қабілетті

3.1.2 способен демонстрировать знания современных проблем науки и образования при решении образовательных и профессиональных задач

3.1.2 able to demonstrate knowledge of contemporary issues of science and education in solving the educational and professional objectives

3.1.3 өзінің кәсіби қызметінде ғылыми бейінің өзгерту үшін, зерттеудің жаңа әдістерін өз бетімен меңгеруге қабілетті

3.1.3 способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению научного профиля своей профессиональной деятельности

3.1.3 capable of self-development of new research methods to change the scientific profile of their professional activities

3.1.4 ана тілінде өз ойын жүйелі түрде және сауатты жеткізетін, қазақ (орыс) және шет тілінде көпшілік алдында сөйлеуде және құжаттармен жұмыс істеуде қажетті ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын игерген;

3.1.4 последовательно и грамотно формулирует и высказывает свои мысли на родном языке, владеет навыками устной и письменной речи на казахском (русском), инностранном языках для работы с документацией и публичных выступлений;

3.1.4 consistently and competently articulates and expresses his thoughts in his native language, he possesses the skills of writing and speaking in Kazakh (Russian), foreign languages for documentation and public speaking;

3.1.5 ақпараттарды қабылдау, сақтау, өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдерін және құралдарын қолданады;

3.1.5 использует основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации; владеет навыками работы с компьютером;

3.1.5 uses basic methods, ways and means of obtaining, storage, processing; owns skills of work with computer;


3.1.6 адамгершілік нормасы мен өнегелі мінез-құлық негіздерін меңгерген;

3.1.6 владеет моральными нормами и основами нравственного поведения;

3.1.6 owns moral norms and the foundations of moral behavior;

3.1.7 ғылыми зерттеуді ұйымдастыру ұстанымдарын, ғылыми білімге қол жеткізу мен құру тәсілдерін жете түсінеді;

3.1.7 осознает принципы организации научного исследования, способы достижения и построения научного знания;

3.1.7 understands the principles of organization of research, methods of achievement, and build scientific knowledge;

3.1.8 тазалық сақтау және еңбекті қорғау талаптарына, сыртқы ортаның жағымсыз ықпалдарынан қорғану ережелеріне сай салауатты өмір салты дағдыларын қалыптастыруға қабілетті.

3.1.8 способен к формированию навыков здорового образа жизни в соответствии с требованиями гигиены, охраны труда и правилами защиты от возможных негативных внешних воздействий.

3.1.8 able to the formation of skills of a healthy lifestyle in accordance with the requirements of hygiene, labour protection and regulations of protection from possible negative external influences.


Кәсіби құзыреттіліктер түлек үшін төмендегідей сипаттарға ие:

Профессиональные компетенции характеризуются тем, что выпускник:

Special competences are characterized by that the graduate:


3.2.1 гидромелиоративтік жүйені жобалау және есептеу тәсілдерін, су торабын құрудың принциптерін меңгеруге қабілетті;

3.2.1 способен применять принципы проектирования гидромелиоративных систем и методы расчета, принципы компоновки гидроузлов;

3.2. able to apply the design principles of irrigation systems and calculation methods, principles of layout of waterworks;

3.2.2 жерді мелиорациялау және мелиорацияланған жерлерді пайдалану принциптерін меңгеруге қабілетті;

3.2.2 способен применять принципы использования мелиорируемых земель и гидротехнических сооружений;

3.2.2 able to apply the principles of the use of reclaimed land and hydraulic structures;

3.2.3 қоршаған орта мен инженерлік нысандардың жағдайы туралы ақпараттар алу және өңдеу тәсілдерін меңгеруге қабілетті:

3.2.3 способен применять методы получения и обработки информации о состоянии окружающей среды и инженерных объектов;

3.2.3 able to apply the methods of obtaining and processing information about the state of the environment and engineering facilities;

3.2.4 табиғатты қорғаудың негізгі заңдарын, жер және су ресурстарын алу және өңдеу тәсілдерін меңгеруге қабілетті;

3.2.4 способен применять основные законы охраны природы, законы и правила использования земельных и водных ресурсов;

3.2. able to apply the basic laws of conservation, laws and regulations on the use of land and water resources;

3.2.5 топырақ, гидрогеологиялық, гидрометриялық, геодезиялық ізденістерді жүргізуге қабілетті;

3.2.5 способен проводить почвенные, гидрогеологические, гидрометрические, геодезические изыскания;

3.2.5 able to hold soil, hydrogeological, hydrometric, geodesic surveys;

3.2.6 ізденіс нәтижелерін өңдеуге және пайдалануға қабілетті;

3.2.6 способен обрабатывать и использовать результаты изысканий;

3.2.6 able to process and use the results of the survey;

3.2.7 мелиоративтік нысандарды, кешенді су тораптары мен гидротехникалық құрылымдарды пайдалану, олардың экономикалық тиімділігін және экологиялық қауіпсіздігін бағалауға қабілетті;

3.2.7 способен к проектированию, строительству и эксплуатации мелиоративных объектов, комплексных гидроузлов и гидротехнических сооружений, оценке их экономической эффективности и экологической безопасности;

3.2.7 able for designing, building and exploitation of reclamation objects, complex of waterworks and hydraulic structures, evaluation of their economic efficiency and environmental safety;

3.2.8 мелиоративтік жүйелерді, топырақтың су және басқа да режимдерін жүйелі басқаруға қабілетті;

3.2.8 способен к управлению мелиоративными системами, технологическими приемами оперативного управления водным и другими режимами почв;

3.2.8 able irrigation and drainage systems, processing methods operational management and water regimes of soils;

3.2.9 мелиоративтік, су шаруашылығы нысандарын жобалау, құрылысын жүрізу және пайдалану мәселелеріне құзыретті;

3.2.9 компетентен в области проектирования, строительства и эксплуатации мелиоративных, водохозяйственных объектов;

3.2.9 competent in the design, construction and operation of drainage, water infrastructure;

3.2.10 еңбек ресурстарын бөледі, шаруашылықтың су ресурстарын тиімді қолдану мақсатында нақты және нәтижелі нұсқаулықтар береді;

3.2.10 распределяет трудовые ресурсы, дает четкие и результативные инструкции с целью рационального использование водных ресурсов хозяйства;

3.2.10 allocates labor resources, gives clear and effective instructions for the purpose of rational use of water resources management;

3.2.11 ауыл шаруашылық дақылдарын суару мақсатында нақты әрі нәтижелі нұсқаулықтар береді;

3.2.11 дает четкие и результативные инструкции с целью полива сельскохозяйственных культур;

3.2.11 gives clear and effective instructions for the purpose of irrigation of agricultural crops;

3.2.12 жұмыс барысын, ауыл шаруашылық дақылдарын суаруды алдын ала әзірленген жоспарлар, сапа нормаларына, жұмысты орындау кестесіне және қаржы сметасына сәйкестігін тексере отырып бақылау;

3.2.12 контролирует ход работы, полив сельскохозяйственных культур сверяясь с планом на соответствие к заранее разработанным планам, нормам качества, графикам выполнения работ и финансовой смете;

3.2.12 monitors the progress of the work, watering of crops checking the plan for compliance to pre-designed plans, quality standards, schedules of works and financial estimates;

3.2.13 гидротехникалық құрылыстардың сақталуына толықтай жауапкершілігі.

3.2.13 в полной мере несет ответственность за сохранность гидротехнических сооружений.

3.2.13 fully responsible for the safety of hydraulic structures.


4. 5В081000Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау мамандығы бойынша білім беру бағдарлдамасының мазмұны.

4. Содержание образовательной программы по специальности 5В081000 – Мелиорация, рекультивация и охрана земель.

4. The content of the educational program on a specialty 6M081000 –Melioration, recultivation and protection of land
4.1Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2016 жылғы 5 шілдедегі № 425 бұйрығына 149-қосымша
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрі міндетін атқарушының 2013 жылғы 16 тамыздағы № 343 бұйрығына 141-қосымша


Каталог: Imdo -> Docs
Docs -> Исследование экологии окружающей среды/ Research of the ecolody of the environment
Docs -> Қызылорда облысының білім басқармасының «Қызылорда облыстық оқу орталығы (әдістемелік кабинет)» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің орталық директоры Асқаров С.Қ
Docs -> 2. Постреквизиттері: Жерге орналастыру барысындағы геодезиялық жұмыстар, жер мелиорациясы
Docs -> М а. Камитбекова Ж. У
Docs -> Курсы/курс/course Академиялық кезең
Docs -> A Бейорганикалық химияның теориялық негіздері


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет