Община белоградчикжүктеу 456.19 Kb.
бет1/3
Дата12.06.2018
өлшемі456.19 Kb.
  1   2   3


ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК
3900 гр.Белоградчик, http://www.belogradchik.bg

ул. „Княз Борис І”, №: 6 e-mail: kmet@belogradchik.bg

Област Видин Phone/Fax: +359 936/53017; GSM: +359 879 145320

ПЛАН

ЗА ДЕЙСТВИЕ

НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

В

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА

ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ

РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В

УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В

СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ

(2018 – 2020г.)

Белоградчик

2018г.

I. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият план за действие на Община Белоградчик е в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация. Планът за действие е за подкрепа на интеграционните политики за периода 2018-2020 година и дефинира необходимостта от определяне на задачите и насочване на усилията на местната власт, НПО и местната общност към разрешаване на нарастващите потребности на маргинализираните групи в общината. Той е съобразен с изискванията на нормативните актове, регламентиращи предоставянето на различните видове услуги, децентрализацията при управлението и финансирането им, и се основава на приоритетите и насоките в областта на политиката на държавата в тази област.

Планът за действие е съобразен с Областната стратегия за интегриране на ромите на територията на област Видин и Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012- 2020). Планът за действие има отворен характер на планови документ, като промени по съдържанието могат да се внасят винаги, когато възникне доказана необходимост.

Изпълнението му е насочено към:


    • Подобряване адаптивността и качеството на живот на целевите групи, нуждаещи се от социална подкрепа;

    • Преодоляване на изолацията и интегрирането в обществото на хората от маргинализираните групи;

    • Мотивиране и стимулиране на хората в риск да се справят с проблеми си;

    • Активизиране на гражданското общество за толерантност, съпричастност и социалност към хората в неравностойно положение.

Реализирането на общинската политика за интегриране на маргинализираните групи е непрекъснат процес, инструмент за хармонизиране на местните инициативи с държавните изисквания, възможностите на местната власт и потребностите на жителите на общината, с цел подобряване благосъстоянието на тези групи и евентуално намаляването им в бъдеще.
Планът за действие е разработен от Общински оперативен екип, създаден със Заповед №1588/05.12.2014 г. на Кмета, в състав, включващ представители на следните институции от общината:

 • Общинска администрация Белоградчик;

 • Общински съвет – Белоградчик;

 • Дирекция „Социално подпомагане”;

 • Дирекция ”Бюро по труда”;

 • РУ „Полиция”;

 • Представители на ромската общност;

 • ДГ ”Иглика”;

 • СУ ”Христо Ботев ”;

 • ОУ „Васил Евст. Априлов” с. Рабиша;

 • НУ ”Васил Левски ”

 • НЧ „Развитие-1893”;

 • Младежки дом;

 • Детски комплекс.II. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК
Община Белоградчик е разположена в Северозападната част на страната. В административно отношение тя е част от Видинска област. В състава на общината влизат 18 населени места – 1 град и 17 села.

При последното преброяване на населението и жилищния фонд към 01.03.2011 година населението на община Белоградчик възлиза на 6602 души. Към 10.08.2017г. регистрираните лица по постоянен адрес в общината са 6903, а по настоящ са 6440 души.


Таблица 1 – Данни от преброяването през 2011г.

Област

Община


Населено място

Лица, отговорили на доброволния въпрос за етническа принадлежност

Етническа групаНе се самоопреде-лям

Община Белоградчик

Общо

българска

турска

ромска

друга
Град Белоградчик

4599

3489

3

1083

1

23

Тенденцията част от хората от ромски произход да се самоопределят като българи, турци и др. все още се наблюдава. Територията на общината включва в състава си населението на гр. Белоградчик и на седемнадесет села. Голяма част от самоопределилите се като роми е концентрирана в града.

Възрастовата структура на населението на общината показва висок процент на застаряващо население.

Таблица № 2


Раждания за 2014г. (общ брой)

73

Умирания

Раждания за 2015г. (общ брой)

37

Раждания за 2016г. (общ брой)

57

126

Раждания за 2017г. (общ брой )

39

113

Забележка: Данните са приблизителни и са взети от ЕСГРАОН – община Белоградчик
За броя на новородените деца може да се приеме, че леко се е увеличил, но има спадове и покачвания през разглеждания период и като цяло се забелязва трайна тенденция към намаляване на населението. Запазва се и отрицателния естествен прираст на населението, както и неговото застаряване.
Съществен момент в демографското развитие на общината на фона на всеобщата картина за страната е интензивната външна миграция, породена от безработицата и неблагоприятните социално-икономически условия. Възможността за работа извън общината носи по-добри доходи и съответно по-добър стандарт на живот.

Етническата група на българските граждани от ромски произход в гр. Белоградчик е значителна част от населението. Официално те не могат да бъдат преброени, защото голяма част от тях се самоопределят като българи.

Създаването и приемането на Плана за действие в община Белоградчик изразява стремежа на всички участници в оперативния екип да допринесат за развиването на социална политика в общината, отговаряща по-пълно на потребностите на населението. Той изразява желанието за създаване на условия за пълноценна реализация чрез грижа и подкрепа за местните общности и групи от населението в риск.

1. Анализ на предходния период – 2015-2017г.
С Решение №660 на Общински съвет –гр. Белоградчик, от заседание, проведено на 23.12.2014г. е приет Плана за действие на Община Белоградчик в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2015-2017г.
Преглед по приоритети

Приоритетно направление 1: Образование;

Приоритетно направление 2: Здравеопазване;

Приоритетно направление 3: Жилищни условия;

Приоритетно направление 4: Заетост;

Приоритетно направление 5: Върховенство на закона и недискриминация;

Приоритетно направление 6: Култура и медии.
Приоритетно направление 1: Образование
Община Белоградчик има добре развита образователна структура. На територията й има 4 учебни заведения - СУ "Христо Ботев", НУ „Васил Левски", ОУ „Васил Априлов" с. Рабиша и ДГ „Иглика".

За учениците и децата са създадени добри условия за обучение. Сградният фонд е в много добро състояние. Във всички училища е гарантирано правото на равен достъп до качествено образование.

На територията на община Белоградчик не съществува сериозен проблем с обхвата на децата в детските градини, предучилищното образование и училищата.

Във всички училища е гарантирано правото на равен достъп до качествено образование. В това отношение общинската политика има задачата да решава проблемите, освен за обхвата на всички деца в образователната система и посещението в училище, и за повишаване качеството на образованието, като стремежът е достигане на по-добро ниво.

На територията на община Белоградчик не съществува сериозен проблем с обхвата на децата в детските градини, предучилищното образование и училищата. Общинска администрация Белоградчик не разполага с точен брой на деца и ученици, които са извън училище. Според данни на ЕСГРАОН за учебната 2017/2018г. са подлежали за записване в първи клас общо 55 деца, регистрирани по настоящ адрес в Община Белоградчик. Общият брой на записаните в първи клас за същата учебна година е 48. От което не може да се направи извод, че останалите 7 деца не са обхванати, защото когато те учат в чужбина, тук няма информация за това.

През последните години е налице тенденция към нарастване на относителния дял на деца от ромски произход без основно образование, малък процент продължават средно и висше образование. Поради ниския си икономически статус хората от ромската етническа група не проявяват готовност и стремеж да инвестират средства в образованието на децата си. Във връзка с това е необходимо да продължи обхващането и задържането на подлежащи деца в училищата и детските градини; провеждането на срещи и разговори с родителите с цел мотивация за посещаване на учебни занятия от страна на децата.


В СУ ”Христо Ботев” се обучават около 320 ученици и през двете учебни години (2016/2017 и 2017/2018), в паралелки от пети до дванадесети клас, като по неформално преброяване 160-170 от тях са от ромски произход. Данните са взети от анкети, правени по времето на изпълнение на европейски проекти, където самите деца са се самоопределили като роми.

В последните години се наблюдава тенденция към намаляване броя на учениците, постъпващи в пети клас, главно поради намаляване на раждаемостта. За учебната 2016/2017г. отпадналите ученици са трима.

13 ученици са на самостоятелна подготовка, от тях 9 са от квартала с ромското население в града.

С родителите се работи чрез провеждане на родителски срещи, разговори с педагозите и дискусии. Извънкласните дейности са: група по „Здравно образование”, групи по „математика” в VI и VІІ клас за изоставащи, групи по български език и литература в V, VІІ и ІХ клас също за изоставащи, клуб „Млади възрожденци“, клуб „Вълшебствата на песента“, групи „Занимателна география“, „ИТ в помощ на ученика“, Футбол за момичета, „Млад природолюбител“ и „Практическа психология“. Процентното участие на деца от малцинството в групите за изоставащи е около 90%, а в останалите групи процентът е между 30 и 60.

Проектите, по които работи училището, са:

- BG05M001-2.004-00042OP - „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)”, финансиран от Оперативна програма „Наука за образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейските структури и инвестиционни фондове. Заплащането на ръководителите и разходи за материали и пособия за гореописаните извън класни дейности за занимания на ученици с обучителни затруднения по отделни учебни предмети и занимания по интереси е от тази програма.

- По Националната програма „Квалификация“ – 2017г. за организиране и провеждане на обучения на педагогически специалисти – преминали обучение по проекта шестима учители.

- В Националната програма към МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „ Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“ са закупени уреди, прибори, пособия, стъклария, реактиви и др. консумативи за изпълнение на практически дейности по човекът и природата за V клас.


В НУ „Васил Левски" се обучават 215 деца и ученици, като 137 от тях са от ромски произход за 2017 г.

През учебната 2016/2017 г. трима ученици от бившите първи, втори и четвърти клас са отпаднали от училище. В училището има един ученик, който се обучава в самостоятелна форма на обучение. През 2017 год. НУ продължава изпълнението на два проекта, насочени към повишаване успеваемостта на ромските деца и ученици.

Първият проект се финансира от ЦОИДУЕМ. Продължителността му е две години. Темата на проекта е „Заедно- успешни и толерантни“, по приоритет 2 Развитие на дейности, гарантиращи равния достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства. По него са сформирани 4 групи за подпомагане на ученици от ромски произход с обучителни трудности (за всеки клас по една група). През месец юни работи една група „Лятно училище“ за ученици, завършили първи клас, но недостигнали Държавните образователни стандарти. Организирана бе и група „Готови за училище“ от ромски деца, на които предстои да постъпят в I клас, за подпомагането им при овладяване на говорим български език и подпомагане на училищната им готовност. Към гореспоменатия проект бяха сформирани 2 групи за извънкласна дейност с ученици от двата етноса, които чрез различни видове изкуства опознават културните традиции на етническите групи с оглед възпитание на толерантност и приемане на различията. В проект „Заедно - успешни и толерантни“ участват 78% ромски ученици.

Вторият проект се финансира от Център за развитие на човешките ресурси по европейска програма „Еразъм +“. Продължителността му също е две години. Темата е „Четенето е забавно“ . Той е ориентиран към подобряване постиженията на учениците при ограмотяване, повишаване на интереса за учене и превенция на ранното отпадане от училище, както и работа в мултикултурна среда. Партньори по проекта са училища от Латвия, Полша, Румъния и България- държави, в които се срещат идентични проблеми, свързани с ограмотяването. В проекта „Четенето е забавно“ са включени 25% ромски ученици.

През месец юни 2017г. педагогическите специалисти от НУ са преминали курс на обучение за работа в мултикултурна среда.

В Обществения съвет към училището са включени представители на ромския етнос.

На провежданите срещи, консултации и дискусии с родителите на учениците от нашето училище, се работи в посока на разясняване ролята на редовното посещение на учебни занятия и доброто образование за успешното реализиране на децата в бъдеще.
В ОУ „Васил Априлов" с. Рабиша през 2016/2017 год. са се обучавали 61 ученика, от които 60 от ромски произход. През 2017/2018 год. в училището се обучават 47 ученика. Всички от ромски произход. Разликата в броят на учениците се дължи на преминаването на VІІI клас към следващата степен на образование според новия ЗПУО. Децата в първи клас, подлежащи на задължително обучение, са обхванати. През 2017 год. нямаме отпаднали ученици. Училището е приело и работи по две програми към МОН за „Превенция за ранно напускане на ученици от училище", в които са обхванати всички ученици. Програма „Предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи", в която са обхванати 58 ученика от ромски произход. По ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" по проект „Твоя час" са обхванати 28 ученика от ромски произход. В училището периодично се провеждат родителски срещи, консултации и дискусии.
ДГ "Иглика" е единственото детско заведение в общината, което изцяло задоволява нуждите от детско заведение. За учебната 2017/2018 год. в ДГ "Иглика" гр. Белоградчик  са приети 139 деца в 6 възрастови групи, от които една яслена / 19 деца / и три подготвителни групи - 5 и 6 годишни /общо 64 деца/. Децата от ромски произход са 62 на брой. /Данните са взети от анкети, правени по времето на изпълнение на европейски проекти, където самите деца са се самоопределили като роми/.

Приоритетно направление 2: Здравеопазване
В Общината е създадена необходимата мрежа от лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, което гарантира качественото обслужване и поддържане на здравето на населението.

За здравеопазването в Община Белоградчик се грижат здравните заведения МБАЛ - Белоградчик, Център за спешна медицинска помощ, Здравен пункт и регистрирани 3 общопрактикуващи лекари, които имат сключен договор с РЗОК. В селата Праужда, Рабиша, Салаш и Дъбравка са назначени здравни работници - фелдшери, които да спомогнат за подобряване на здравния статус на населението в тези места. В селата Стакевци, Боровица и квартал „Карловица" в града са назначени медицински сестри, които осигуряват адекватна медицинска консултация, както и провеждат необходимите манипулации.Състоянието на уязвимите групи от населението е рисково от гледна точка на лошите битови условия, в които живеят.

Ромското население в общината няма добра здравна култура. Бременните жени от ромски произход не ходят редовно на женска консултация, след това не водят децата си на детска консултация и респективно не ги имунизират редовно. Това е една от причините за честото боледуване на децата им. Поради бедността на ромите в общината и липсата на постоянна работа, голяма част от тях са здравно неосигурени. Броят на ражданията на майки под 18-годишна възраст за 2017г. е 2, които са родили в болницата в града и са жители на общината.

Здравният пункт в квартал „Карловица", където се помещава и здравният медиатор, средно месечно обслужва около 230 души, като е достигнал и до 300 души през летния период. Работата на здравният медиатор включва и работа на терен. Медиаторът обхожда рискови групи, семейства и провежда беседи за здравеопазването, съобщава на родителите, когато децата трябва да бъдат имунизирани. Информира лица от ромската общност за здравноосигурителните им права и задължения и за правата им като пациенти, съвместно с личните лекари. Текущата ежедневна работа на здравния медиатор е свързана с решаване на казуси от здравен характер, консултации, подготовка на документи, следване на процедури за явяване пред ТЕЛК, ДЕЛК, НЕЛК, ЛКК придружаване на лица до здравни институции, настаняване в здравни заведения. Здравният медиатор регулярно провежда беседи в здравния кабинет в квартала на теми като „Бременност в ранна възраст", „Болести, предавани по полов път", „Лична хигиена". Те целят да осигурят здравна просвета на ромското население и да повлияят на тяхното мислене.

От 2016г. е назначена жена – медиатор, с което бе избегнат проблема с жените от уязвимите групи, които не желаят да споделят за проблемите си с мъж – медиатор, за да нямат проблеми в семейството си.

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните работи непрекъснато чрез беседи, срещи, разговори, презентации за превенция на тютюнопушенето, употребата на алкохол, превенция и контрол на ХИВ, СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции.

През целия предходен период бе предоставяна и социалната услуга „Обществена трапезария” на етапи, съгласно подписваните договори между Община Белоградчик и Фонд „Социална закрила” към МТСП. Потребителите на услугата са 120 лица, голяма част от които също жители на ромския квартал в града. Безплатен топъл обяд се предоставя на хора от следните целеви групи: 1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане закона за социалното подпомагане; 2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; 3. Самотноживеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии; 4. Скитащи и бездомни лица.

Очаква се услугата да се предоставя, както досега, и през новия планов период 2018-2020г.

Община Белоградчик реализира изпълнението на проект „Изграждане и развитие на информационен център на територията на Община Белоградчик”, финансиран по „Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.”, Договор за отпускане на финансиране № 05/321/01252 от 27.11.2012г. Стойност на проекта е 392 181,60 лв., който до голяма степен има принос за по-добро развитие на здравеопазването в Общината.

Общата цел на проекта е подобряване на условията за живот в община Белоградчик чрез изграждане на центрове, използващи информационни и комуникационни технологии за предоставяне на услуги на населението, услуги за бизнеса и осигуряване достъп до предоставяне на здравни съвети, с приоритет към хора в неравностойно положение и уязвими групи.

Конкретни цели на проекта са:

- Изграждане и оборудване на информационно-комуникационен координационен център в град Белоградчик, който чрез средствата на информационните и комуникационни технологии предоставя услуги за населението и услуги за бизнеса, координира предоставянето на здравни съвети и подпомага процесите при управление на кризи в общината;

- Изграждане и оборудване на 10 центъра в населените места в община Белоградчик, които предоставят услуги и здравни съвети за населението на място чрез прилагане на информационни и комуникационни технологии, с приоритет хора в неравностойно положение и уязвими групи.

Координационният информационно-комуникационен център е разположен в сградата на общинска администрация в гр. Белоградчик, а останалите 10 информационно-комуникационни центрове в селата Боровица, Вещица, Гранитово, Дъбравка, Праужда, Рабиша, Раяновци, Салаш, Стакевци и Чифлик. Основните функции на центровете в селата са свързани с предоставяне на достъп до услуги за гражданите и бизнеса и предоставяне на здравни съвети за населението на тези места, предимно хора в уязвими групи. В центровете се предоставят консултации и съвети от специалистите на общината по график. Те са оборудвани с компютърна техника със съответното системно осигуряване и комуникационна свързаност. Има компютър, чрез който може да се осъществява връзка с общинския център и изнесено работно място за предоставяне на услуги на гражданите. Върху отделен компютър е инсталиран специализиран софтуер, който осигурява връзка с лекарите за предоставяне на здравните съвети. Към са свързани лесни за използване портативни уреди за измерване на кръвна захар, кръвно налягане и ЕКГ. Резултатите от измерванията достигат в реално време до личния лекар и той може да реагира своевременно при наличие на критични стойности.Приоритетно направление 3: Жилищни условия
Ромското население в град Белоградчик е средоточено основно в квартал „Карловица”. В квартала има изградена водопроводна и канализационна мрежа, електрическа мрежа, по проект са подменени асфалта на уличната мрежа. Къщите са едноетажни или двуетажни и в голяма част от тях живеят няколко семейства, обикновено с две или три деца.

Някои от дворните места остават неподредени и често хората складират в тях ненужни вещи, отпадъци от строителни дейности и др. Има изградена система за сметопочистване и поставени контейнери, като редовно се извършва сметосъбирането.

Районът, който населяват ромите, е урбанизиран (УПИ). Това е район от плана на гр. Белоградчик – кв. 1,3,43,44,45,47 и 83 по кадастралния план на града. През 2015г. за квартал 1 е изготвен ПУП за 7 нови квартала и обособяване на 68 урегулирани поземлени имота за жилищно застрояване.

Голяма част от имотите са общински, където има изградени незаконни жилищни сгради (без документи за собственост на земята или строителни книжа). Има и имоти, където са изградени жилищни сгради с отстъпено право на строеж. Също така и имоти, които са закупени. През 2017г. за квартал „Карловица" са издадени Заповеди за отстъпено право на строеж за два имота, а четири парцели са продадени за построяване на жилищни сгради.

На територията на Община Белоградчик им множество незаконосъобразни постройки, които са второстепенни постройки – не са предназначени за жилищни сгради. Незаконосъобразно построените жилищни сгради са общо около 25 на брой, 16 от които средоточени в ромската махала.

Предстои направата на нов Общ устроиствен план през новия период 2018-2020г.

Община Белоградчик реализира изпълнението на проект „Обществена трапезария за сезонно ползване в УПИ I-365, кв. 3 по плана на гр. Белоградчик”, който отново допринася за благоустрояване на кв. Карловица. Финансирането е от капиталови разходи за 2014г. на Община Белоградчик, а стойността на проекта - 115 000,00 лв.

Изградена е зала за обществена трапезария с капацитет 120 места, санитарен възел с тоалетни и помещение за кухненски бокс, в което няма да се приготвя храна. Сградата е монолитна конструкция на един етаж, с вход от улица за възможност за ползване на вътрешния двор. Предназначението й е за сезонно използване от, средоточеното в квартала, население от ромски произход. Всеки, който желае, може да използва сградата за честване на п-разници, семейни тържества, всякакви обществени прояви и културни мероприятия. Сградата е много практична за провеждане на информационни беседи и кампании, предвид големия капацитет от места.Приоритетно направление 4: Заетост
На територията на Община Белоградчик към края на 2017 година броят на регистрираните безработни, които са се самоопределили като роми е 303 лица.

През 2017 година работата с тези лица е насочена в няколко направления:

1/ С цел повишаване на конкурентоспособността и осигуряване на заетост на ромите на пазара на труда – през Ателие за търсене на работа са преминали 142 лица;

2/ 372 лица са индивидуално консултирани във връзка с мотивирането им за активно търсене на работа или професионално развитие;

3/ 166 лица са консултирани за работа в страните от Европейския съюз или по Междуправителствени спогодби.

2. Осигуряване заетост на роми – през 2017 год. 183 са започналите работа лица, които са се самоопределили като роми.

- Чрез ОП РЧР са включени в заетост 11 лица;

- Чрез програми за заетост – 1 лице;

- Включени в насърчителни мерки по ЗНЗ – 1 лице;

- Започнали работа на първичен пазар на труда – 170 лица, в т.ч. 6 лица са започнали работа в страните членки на ЕС, на работни места осигурени чрез мрежата на EURES.

3. В Д ”БТ” - Белоградчик на територията на община Белоградчик през 2017г. е работил един трудов ромски медиатор. Неговата работа е изцяло насочена към подпомагане на трудовата и социалната интеграция на ромите чрез предоставяне на достъпни, качествени и ефективни посреднически услуги. Те включват подпомагане при регистрация, информиране за възможностите на първичния и вторичен трудов пазар, насочване към подходящи програми и мерки, консултиране по въпросите на квалификацията и преквалификацията с цел успешно професионално реализиране, информиране за възможностите на мрежата EURES за осигуряване на заетост в страните от ЕС и редица други услуги.

Заетостта и социалната политика са сред основните приоритети на ръководството на Община Белоградчик. Високият процент на безработица сред населението от ромски произход в общината е сред най-сериозните проблеми.

Освен по всички програми и проекти за заетост, посочени от Дирекция „Бюро по труда”, Общината приоритетно е работила и по следните:

1. До февруари 2016г. е приключило реализирането на дейностите по Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. От обслужените 34 потребители, 4 са от ромски произход. Назначените лични асистенти са 32, от които 4 са от малцинствената група;

2. Проект „Грижа за нуждаещите се” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, реализиран в периода януари 2016 – октомври 2017г. В периода на изпълнение на дейностите са назначени домашни санитари, лични асистенти и социални асистенти общо 42 бр., от които 8 са от ромски произход. Те съответно са полагали грижи за общо 121 човека от целевите групи, от които 14 от ромски произход. След приключване на проекта от ноември 2017г. до края на 2018г. продължава предоставянето на социалната услуга, като убщия брой на персонала и ползвателите е редуциран до следния вариант: 27 домашни санитари, лични асистенти и социални асистенти, от които 4 човека от малцинствената група, които полагат грижи за 8 лица в нужда от същата.

3. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – Проект „Нови възможности за грижа”, схема „Нови алтернативи” през 2016г. са работили 42 лични асистенти, от които 4 от етническото малцинство. Обхванатите потребители на услугата са били 44.

4. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – Проект „Подкрепа за достоен живот” – дейност Личен асистент през 2015г. са били наети 35 лица, от които 4 от малцинствената група.

5. Регионалната програма по заетост също е подсигурявала такава на лица от ромски произход, както следва – през 2015г. – 8 лица, а през 2017г. – 1 лице.


Безработицата и ниските доходи обуславят рискова група социално слаби лица и семейства, подпомагани с месечни социални помощи по ЗСП и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП). По данни на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Белоградчик броят на получаващите помощи по чл. 9 от ППЗСП към 01.12.2018г. е 178. Дирекцията не набира информация за етническото самоопределение на подпомаганите лица.

Приоритетно направление 5: Върховенство на закона и недискриминация
Може да се каже, че в Община Белоградчик има утвърдени толерантни междуетнически отношения. Преодоляването на културните бариери в общуването и всякакви форми на дискриминационни нагласи се осъществява чрез най-различни беседи, презентации и лекции в училищата и кв. Карловица. Такива са периодично провеждани от Местната комисия за БППМН, Отдела „Закрила на детето”, здравния медиатор. Вижданията са, че по въпросите за недискриминация и уважание към човешката идентичност трябва да се говори още в ранна детска и младежка възраст, за да могат да се изградят толерантни личности.

През целия предходен период 2015-2017г. периодично са провеждани дискусии, обсъждания, ролеви игри „Насилието в училище и извън него”, „Междуличностни отношения”, „Асоциални прояви и последствията от тях” съвместно с МКБППМН с НУ „Васил Левски”, СУ „Христо Ботев”, ОУ „Васил Евст. Априлов” с. Рабиша презентации на тема „Наказателна отговорност на малолетни и непълнолетни”, „Агресията и насилието в училище”, раздадени обобщени брошури на тема „Дискриминация, насилие, трафик на хора, правна помощ и омбуцман”. Раздадени брошури на родителите на децата в ДГ „Иглика” „Как да преодолеем детската агресия”. От всички презентации и изнесени теми са обхванати 90% от редовно посещаващите училище ученици.Приоритетно направление 6: Култура и медии
Дейностите в областта на културата се осъществяват от Народно читалище „Развитие - 1893" гр. Белоградчик, Младежки дом и Детски комплекс - ЦПЛР.
За 2017г. Читалището има 152 членове, от които само един от ромски произход.

Към читалището функционират: • Естрадна група „Феникс" - 5 участници, ръководителя на групата е от ромски произход;

 • Група „Орхидея" - 5 участници, изцяло изградена от представители на ромската общност в града.

Библиотеката към Читалището е целева по програма „Българските библиотеки - място за достъп до информация за всеки",но няма интерес от лица от ромски произход.

Към библиотеката има изградена компютърна зала по програма „Глобални библиотеки", редовни ползватели на която са осем лица от ромски произход, представители на учащата младеж.

Към „Детския комплекс" - ЦПЛР за учебната 2017/2018г. има 10 постоянно действащи групи, в тях се обучават 132 ученика / по последната актуализация от 01.12.17г./ От тях 6 са от ромски произход, както следва:


 • в школа Фолклор - 2 деца;

 • в школа Народни танци - 1 дете;

 • в клуб Аеробика - 1 дете;

 • в клуб Бадминтон - 2 деца.


През 2017г. в Младежки дом - Белоградчик функционират 3 /три/ клуба. Над 50 деца от 7 до 18 години тренират в Спортния клуб по футбол, разделени в три възрастови групи. Шест са участниците в Танцовата формация „Калина". Най - атрактивен е клубът по спортни танци, в който също са обхванати деца от 5 до 15 години. Деца от ромски произход има в групите по футбол - 65% от общия брой деца. В останалите две групи няма участници от ромски произход.

От три години веднъж седмично Младежкият дом предоставя безвъзмездно зала за занимания на група ентусиасти, които учат народни танци с ръководител Ана Димитрова. Тя също се утвърди, доби самочувствие и през 2017 година се яви на няколко форума с името „Рамонда”.

Проблемите в национален мащаб, които характеризират малцинствата и в най-голяма степен  ромското население, важат в пълна сила и за Община Белоградчик.

Фактор за капсулиране на малцинствените общности е  неграмотността и слабото владеене на български език, породена от ранното отпадане от училище, липсата на завършено начално или основно образование. Това води до масова безработица сред това население, а оттам и високата му зависимост от системата на социалното подпомагане.

Всичко това поражда необходимост от дългосрочно планиране действията на местната власт, която да съчетава държавната политика, международни национални програми, ресурсите на Общината и ангажирането на гражданското общество за  интегриране на ромските представители в нашия град. 

Община Белоградчик активно реализира държавната политика за насърчаване на заетостта и благодарение на различните проекти, програми и мерки. Основната цел, на които, е осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица, които са обект на месечно социално подпомагане. Тази цел се постига чрез разкриване на работни места по програми и проекти, с насоченост в общополезни дейности, както и повишаване на пригодността им за заетост, чрез усвояване на нови умения. С това се подпомага изпълнението на важни за общината и държавата дейности, като намаляване на разходите за социални помощи, подобряване на условията на живот на населението на града и не на последно място намаляване на безработицата, особено сред ромското население.Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Алтын күз Атырау облысы Атырау қаласы Махамбет ауданы Алға орта мектебінің Шағын орталық топ
2018 -> Ысқақова Айнұр Жанболатовқызы, СҚО, Ақжар ауданы, Айсары ауылы, «Айсары негізгі мектебі»
2018 -> Қуыршақты шомылдыру
2018 -> Жарманың өнімдерінің құрамында
2018 -> Мектеп: №46 жобб мектебі Мерзімі: 5. 01. 2018ж №7 Мұғалім Митанова г сынып «Г» Оқушылар саны 12 Тақырып
2018 -> Сабақ тақырыбы: «Дәнекерлеудің мәні қызметі және түрлері»


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет