Община еленажүктеу 469.3 Kb.
бет1/2
Дата19.09.2018
өлшемі469.3 Kb.
  1   2ОБЩИНА ЕЛЕНА

Утвърждавам:

КМЕТ:

(Сашо Топалов)

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК


НА

ОБЩИНСКАТА

АДМИНИСТРАЦИЯ
Утвърден на 06.04.2004 г. от кмета на община Елена,

изменен и допълнен със заповед № РД.02.05-82/20.03.2007 г.
__________________________

Елена, април 2004 г.


Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1. С този правилник се определят организацията на дейност и функционалните задължения на административните звена в общинската администрация на община ЕЛЕНА.

Чл.2. В състава на общината влизат 124 населени места, в това число 4 кметства.

Чл.3. Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.
Чл.4. Общинската администрация при осъществяване на своята дейност се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.

Глава втора

КМЕТ НА ОБЩИНА


Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯЧл.5. (1) Кметът на общината е едноличен орган на изпълнителната власт.

(2) Кметът на общината е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на общината.

(3) Кметът упражнява общо ръководство и контрол на общинската администрация и представлява общината.

(4) В своята дейност кметът на общината се ръководи от закона и от актовете на общинския съветЧл.6. (изм. заповед РД.02.05-82/20.03.07) (1) При осъществяване на дейността си кметът на общината се подпомага от един заместник кмет.

(2) Кметът на общината, в случаите разрешени от закона, може да упълномощава или възлага със заповед на заместник-кмета, на кметовете на кметства, на кметските наместници, на секретаря на общината и на други служители от общинската администрация свои правомощия, като определя функциите им.Чл.7. (изм. заповед РД.02.05-82/20.03.07) Кметът на общината не може да бъде ръководител политическа партия, да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, ликвидатор или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата си.

Раздел II

ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТАЧл.8. (1) Кметът на общината:

1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. (доп. заповед РД.02.05-82/20.03.07) внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската администрация, насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

3. назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

4. (изм. заповед РД.02.05-82/20.03.07) отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на РПУ и РС “ПБЗН”;

5. организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет;

6. организира изпълнението на дългосрочните програми;

7. (изм. заповед РД.02.05-82/20.03.07) организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това. Изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета в тридневен срок от издаването или подписването им .

8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;

9. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и може да отменя техни актове;

10. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

11. (изм. заповед РД.02.05-82/20.03.07) организира и ръководи управлението при кризи в общината и председателства Съвета по сигурност и управление при кризи.

12. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им;

13. (доп. заповед РД.02.05-82/20.03.07) изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние, като може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, на кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;

14. осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет;

15. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;

16. осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС;

17. изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство;

18. определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията приет от МС на основание чл. 2, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДС);

19. присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл. 74 от ЗДС;

20. утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската администрация;

21. прави публичен отчет пред общинския съвет и населението на общината в началото на всяка календарна година – за предходната;

22. организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;

23. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.

(2) Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на общинския съвет.

(3) Кметът на общината, в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.


Чл.9. В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.


Глава трета

(заглавието изм. заповед РД.02.05-82/20.03.07)ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНАТА,

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет