Община минерални банижүктеу 51.5 Kb.
Дата07.05.2019
өлшемі51.5 Kb.
түріПротокол
ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ


ОБЛАСТ ХАСКОВО Тел.: 03722/20-20

E-mail: min_bani@abv.bg

З А П О В Е Д № З - 243

Община Минерални бани, 24.07.2018г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 86, ал. 1 от Наредбата за общинска собственост на община Минерални бани и Протокол № 3/19.07.2018г. на назначената със Заповед № З-105/28.03.2018 г. комисия по търговете, в срока по чл. 86, ал. 2 от Наредбата за общинска собственост-Минерални бани
ОПРЕДЕЛЯМ
I.За спечелили публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, следните участници:


 1. Обособена част от общинска сграда, находящо се в сградата на СОУ „Христо Ботев”- с.Караманци , УПИ I в кв.23, АПОС № 675 / 05.08.2002г., ет.1,стая №2 с единствено предназначение за „Кабинет за стоматологични услуги ” с площ 12,00 кв.м., на цена 24 лв. без ДДС на месец за срок от 6 години, АИППДП Д-р Марияна Чокоева ЕООД.


II. За спечелили публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, следните участници:


 1. Али Халил Мехмедали - Поземлен имот № 000241, находящ се в землището на с.Татарево, общ. Мин.бани, местност „Хасарлан”,с площ от 65,597 дка, НТП -Др. селскостоп. тер., съгласно АЧОС № 1727/2013г., категория VIII; Поземлен имот № 064001, находящ се в землището на с. Татарево, общ. Мин.бани, местност „Гюнгермез дере”, с площ от 10,736 дка, НТП - Нива, съгласно АЧОС № 2832/2018г., категория VIII; Поземлен имот № 005002, находящ се в землището на с. Татарево, общ. Мин.бани, местност „Аладжа кайряк”, с площ от 2,510 дка, НТП - Нива, съгласно АЧОС № 2833/2018г., категория VIII; Поземлен имот № 015018, находящ се в землището на с. Татарево, общ. Мин.бани, местност „Ясака”,с площ от 4,466 дка, НТП -Нива, съгласно АЧОС № 2834/2018г., категория VIII; Поземлен имот № 000108, находящ се в землището на с. Татарево, общ. Мин.бани, местност „Каракус”, с площ от 46,878 дка, НТП - Др. селскостоп. тер., съгласно АЧОС № 1491/2013г., категория Х, на цена 1 081,49 лв. на година за срок от 5 години.

 2. Мустафа Фаредин Шен - Поземлен имот № 022008, находящ се в землището на с. Караманци, общ. Мин.бани, местност „Божар”,с площ от 20,162 дка; Поземлен имот № 018023, находящ се в землището на с. Караманци, общ. Мин.бани, местност „Йоренлик”, с площ от 12,999 дка, на цена 409,12 лв. на година за срок от 5 години.


III. За спечелили публичния търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост, следните участници:


 1. Живко Кръстев Цветков – имот № 000496, находящ се в местността „ Габаров харман”, землището на с. Сусам, съгласно АЧОС № 2848/2018г., с площ 2,316 дка, на цена 1 210 лв.

 2. АНАБЕЛА” ООД - имот № 000549, по плана на с. Сусам, съгласно АЧОС № 2857/2018г., с площ 16,811 дка, на цена 5 610 лв.

 3. УАЙЛД ФИШ” ЕООД – имот № 000451, находящ се в местността „Каракуш дере”, землището на с. Татарево, съгласно АЧОС № 2837/2018г., с площ 0,787 дка на цена 330 лв.

 4. Тошко Стайков Георгиев - имот № 001026, находящ се в местността „Ириже дере”, землището на с. Колец, съгласно АЧОС № 2849/2018г., с площ 4,553 дка, на цена 6 820 лв.

 5. Северджан Мюмюн Рамадан – имот № 011057, находящ се в местността „Инкая”, землището на с. Колец, съгласно АЧОС № 2858/2018г., с площ 2,100 дка, на цена 550 лв.

 6. Мехмед Ахмед Мехмед - имот № 000371, находящ се в местността „Асар”, землището на с. Караманци, съгласно АЧОС № 2874/2018г., с площ 3,066 дка, на цена 1 100 лв.

 7. ЯНЧЕВ И ФАМИЛИЯ” ООД - УПИ IX, кв. 62, находящ се в землището на с. Минерални бани, съгласно АЧОС № 2840/2018г., с площ 525 кв.м., на цена 13 000 лв.

 8. Шабан Хюсмен Кемал - УПИ XVII, кв.69, находящ се в землището на с. Брястово, съгласно АЧОС № 2804/2018г., с площ 760 кв.м., на цена 3 300 лв.

 9. ‘’ДЕМЕТРА - БП’’ ЕООД - поземлен имот № 733002, находящ се в землището на с. Сусам, общ. Мин.бани, местност „Купчилов бунар”, с площ от 3,934 дка, съгласно АЧОС № 2853/2018г.; поземлен имот № 734006, находящ се в землището на с. Сусам, общ. Мин.бани, местност „Димчово дере”,с площ от 0,900 дка, съгласно АЧОС№2852/2018г.; поземлен имот № 735255, находящ се в землището на с. Сусам, общ. Мин.бани, местност „Димчово дере”, с площ от 3,795 дка, съгласно АЧОС № 2854/2018г.; поземлен имот № 617002, находящ се в землището на с. Сусам, общ. Мин.бани, местност „Кучилов бунар”,с площ от 12,184 дка, съгласно АЧОС № 2856/2018г, на цена 5 885 лв.

 10. Георги Огнянов Марков - поземлен имот № 038001, находящ се в землището на с. Спахиево, общ. Мин.бани, местност „Деде бюлю”, с площ от 7,502 дка, съгласно АЧОС № 2865/2018г.; поземлен имот № 023008, находящ се в землището на с. Спахиево, общ.Мин.бани, местност „Узун кория”, с площ от 0,316 дка, съгласно АЧОС № 2862/2018г.; поземлен имот № 023006, находящ се в землището на с. Спахиево, общ.Мин.бани, местност „Узун кория”, с площ от 1,765 дка, съгласно АЧОС № 2863/2018г.; поземлен имот № 023004, находящ се в землището на с. Спахиево, общ. Мин.бани, местност „Узун кория”, с площ от 4,681 дка, съгласно АЧОС № 2864/2018г.; поземлен имот № 000217, находящ се в землището на с .Спахиево, общ.Мин.бани, местност „………..”,с площ от 3,660 дка, съгласно АЧОС № 2861/2018г.; поземлен имот № 000004, находящ се в землището на с. Спахиево, общ.Мин.бани, местност „…………”,с площ от 0,904 дка, съгласно АЧОС № 2860/2018г., на цена 5 610 лв.

 11. БИОТЕРМ” ЕООД - УПИ ХII, кв. 34 находящ се в землището на с. Минерални бани, общ. Мин.бани, с площ от 1478 кв.м., съгласно АЧОС № 2698/2018г.; УПИ ХIII, кв.34 находящ се в землището на с. Минерални бани, общ. Мин.бани, с площ от 1313 кв.м., съгласно АЧОС № 2699/2018г.; УПИ I, кв.26 находящ се в землището на с.Минерални бани, общ. Мин.бани, с площ от 2255 кв.м., съгласно АЧОС № 709/2006г, на цена 33 550 лв.


IV. За спечелили публичния търг с явно наддаване за учредяване право на строеж върху имоти частна общинска собственост, следните участници:


 1. Адриана Маринова Николова - ограничено вещно право на строеж за гараж № 18 от УПИ VII, кв.24 по плана на с. Минерални бани с площ от 33,60 кв.м., съгласно АЧОС № 2851/2018г., на цена 990,00 лв.


V. Н А Р Е Ж Д А М:


 1. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло в административната сграда на община Минерални бани и на информационните табла в сградите на кметствата, включени в общината.

 2. Заповедта да се обяви и на интернет страницата на община Минерални бани.

 3. На 27.07.2018г. всички участници в търга да се явят в административната сграда на община Минерални бани за връчване на съобщение за настоящата заповед.

 4. Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК от всички участници в търга, като 14-дневният срок започва да тече, както следва:

  1. На явилите се за връчване на заповедта участници – от 27.07.2018г.;

  2. На неявилите се за връчване на заповедта участници – от 24.07.2018г.;

 5. След влизане в сила на заповедта в 14-дневен срок спечелилият участник заплаща:

  1. Съответната предложена крайна цена за недвижимия имот по сметка на община Минерални бани Банка в „Търговска банка Д” АД, BIC DEMIBGSF, IBAN BG74 DEMI9240 84000 34811, вид плащане 445600;

  2. 2,5 % местен данък придобиване, начислен върху съответната предложена крайна цена от съответния участник за съответния недвижим имот общинска собственост, в съответствие с глава втора, раздел III от Закона за местните данъци и такси, платими по сметка на на община Минерални бани в „Търговска банка Д” АД, BIC DEMIBGSF, IBAN BG74 DEMI9240 84000 34811, вид плащане 442500;

  3. Дължимото ДДС;

  4. В случай, че в срока по т. 5 определеният за спечелил участник не заплати дължимите суми по предходните точки, счита се, че е налице мълчалив отказ от сключване на договора.

 6. По отношение връщането на депозитите:

  1. Депозитът на спечелилия участник се прихваща срещу дължимото – сбор от сумите по т. 5.1., 5.2. и 5.3. от настоящата заповед;

  2. Депозитът на необжалвалите заповедта се връща на съответните участници след изтичане на срока им за обжалване;

  3. Депозитът на обжалвалите заповедта се връща на съответните участници след влизането на заповедта в сила.


Изготвил:…………п…………..

/Шерифе Мехмед - юрисконсулт/

КМЕТ НА ОБЩИНА

МИНЕРАЛНИ БАНИ …………п…………

/МЮМЮН ИСКЕНДЕР/Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет