Община тутраканжүктеу 25.54 Kb.
Дата17.01.2019
өлшемі25.54 Kb.
түріЗакон

ОБЩИНА ТУТРАКАН

7600 Тутракан, ул.“Трансмариска” № 31,

тел. 0866/ 60621, факс:0866/ 60636


E-mail: tutrakan@b-trust.org

О Б Я В Л Е Н И Е

65 / 06. 11. 2015 год.


Във връзка с чл.128, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

се съобщава, че на осн. чл. 124 а, ал.1 и чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ е изработен: Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ”ЕООД на терито-рията на Община Тутракан с трасета:- с. Старо село – с.Шуменци. Трасето започва от муфа на регулационната граница на с. Старо село, общ.Тутракан, преминава през имоти в землището на с. Старо село и с. Шумен-ци – полски пътища и завършва със муфа на регулационната граница на с. Шуменци. Не се предвиждат отклонения от трасето.

- с. Шуменци - с.Варненци. Трасето започва от муфа на регулационната граница на с. Шуменци, преминава през имоти полски пътища в землището на с. Шуменци и с. Варненци и завършва със муфа на регулационната граница на с. Варненци. Не се предвиждат отклоне-ния от трасето.

- с. Варненци - с. Белица. Трасето започва от муфа на регулационната граница на с. Вар-ненци, преминава през имоти полски пътища в землището на с. Варненци и с. Белица и достига до регулационната граница на с.Белица. Не се предвиждат отклонения от трасето.

- с. Белица - с.Преславци. Трасето започва от муфа на регулационната граница на с. Бе-лица, преминава през имоти полски пътища в землището на с. Белица и с. Преславци и до-стига до регулационната граница на с.Преславци. Не се предвиждат отклонения от трасето.

- с. Преславци - граница с Община Главиница. Трасето започва от муфа на регула-ционната граница на с. Преславци, преминава през имоти в землището на с. Преславци- полски пътища и завършва със муфа на землищната граница на общ. Главиница. Не се предвиждат отклонения от трасето.

Приложени са:

-Решение № КЗЗ-25/ 08.10.2015 год. на Министерството на земеделието и храните, Комисия за земеделските земи за: Промяна предназначението на земеделски земи за незе-меделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи.

-Писмо с изх.№2308/06.07.2015г. на РИОСВ-Русе

-Писмо с изх.№АСД-10-24-3315/14.08.2015г. на Регионална здравна инспекция-Силистра

-Характеристика на засегнатите имоти с подземната оптична мрежа за ел.съобщения на Общинска слежба земеделие-Тутракан.

-Удостоверения за поливност с изх.№869, 870, 871, 872, 873/19.08.2015г. от Напоителни системи - ЕАД, клон Долен Дунав-Русе

-Регистри на засегнатите имоти с подземната оптична мрежа за ел.съобщения , заверени от Общинска слежба земеделие-Тутракан.

-Становище с изх.№95-Н-278/01.20.2015г. на Българска телекомуникационнна компания-ЕАД / VIVACOM /

-Писмо с изх.К-EPRG-3245/13.10.2015г. на ЕНЕРГО-ПРО Мреже АД

-Писмо с изх.№1470/07.09.2015г. на „Водоснабдяване и канализация” - ООД-Силистра.

Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация, ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет.ІІ .

На основание чл.128, ал.2 и 5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ За-интересуваните лица могат в едномесечен срок от обявлението да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация .
Кмет на

Община Тутракан: ____________/д-р Д. Стефанов /
ДС/ТД

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет