Общински съвет "р о д о п и" област п л о в д и вжүктеу 457.57 Kb.
бет1/6
Дата23.08.2018
өлшемі457.57 Kb.
түріПротокол
  1   2   3   4   5   6
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "Р О Д О П И" - ОБЛАСТ П Л О В Д И В

298
Прието с Протокол № 22 от 07. 12. 2012 г.
Относно: Сключен договор за отпускане на финансова помощ по мярка 321 ”Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от програма за развитие на селските райони за периода 2007-2012гг., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Проект №16/321/01325 “Реконструкция на водопроводната мрежа в селата Храбрино, Оризари, Бойково, Община Родопи – Пловдив”

На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинския съвет ”Родопи”РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на община Родопи да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”–Разплащателна агенция в размер на 2 743 525,40 лв. (два милиона седемстотин четиридесет и три хиляди петстотин двадесет и пет лева и четиридесет стотинки) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 16/321/01325 от 27.11.2012 г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция на водопроводната мрежа в селата Храбрино, Оризари, Бойково, Община Родопи – Пловдив”, сключен между Община Родопи и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

2. Възлага на кмета на Община Родопи да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № № 16/321/01325 от 27.11.2012 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.


Общински съветници в ОбС Родопи: 29


Присъствали на гласуването: 26

За – 26


Против – 0

Въздържали се – 0
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „РОДОПИ”: /Г. Ташев/
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "Р О Д О П И" - ОБЛАСТ П Л О В Д И В

299
Прието с Протокол № 22 от 07. 12. 2012 г.
Относно: Предложение за одобряване на промени в структурата на Общинска администрация на община Родопи;

На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.4 и чл.5 от Закона за администрацията, чл.15, ал.2 от ЗМСМА, Общинския съвет ”Родопи”РЕШИ:
Одобрява общата численост и структура на общинската администрация в Община Родопи, съгласно Приложение № 1.

Общински съветници в ОбС Родопи: 29


Присъствали на гласуването: 25

За – 17


Против – 6

Въздържали се – 2
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „РОДОПИ”: /Г. Ташев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "Р О Д О П И" - ОБЛАСТ П Л О В Д И В

300
Прието с Протокол № 22 от 07. 12. 2012 г.
Относно: Разглеждане и приемане Отчета за касово изпълнение на бюджета на Община "Родопи" – Пловдив, за периода 01.01.2012г.- 30.06. 2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА; чл.30, ал.2 от ЗОБ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2012 год., ПМС № 367 от 29.12.2011 г. и Наредбата на Общинския съвет „Родопи" по чл. 9а от ЗОБ (приета с Решение № 185, Протокол № 12 от 12.07.2004 г.), Общински съвет Родопи
РЕШИ:
І.Приема Отчета за изпълнението на бюджета на Община "Родопи'"- Пловдив за периода 01.01.2012 год.- 30.06.2012год., както следва:

1. Дейности - делегирана държавна отговорност

1. По прихода:

Изпълнението на приходната част на общинския бюджет при утвърден годишен план 5 670 088 лв., възлиза на 2 818 937 лв., в т.ч.

1. Обща субсидия от ЦБ, при уточнен годишен план 5 407 666 лв., изпълнение2 943 111 лв.- 54,42 %;

2.Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА - 32 411 лв., в т.ч. за субсидии за вьтрешоградски и междуселищни пътнически превози – 10 022 лв.; компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 години -12 118 лв.;компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания – 10 271 лв.

3.Трансфери между бюджетни сметки - 25 005 лв., в т.ч. трансфер по програмата за временна заетост на територията на общината – 25 005 лв.

4.Средства на разпореждане §88-03 – 18 938 лв.

5.Остатък от предходен период в лева- 218 352 лв.

6.Наличност в лева по сметка в края на периода, със знак минус –„ 369 730 лв.

7.Наличност в касата в левове в края на периода, със знак минус „-„ 49 150 лв.2. По разхода:

Изпълнението на разходната_част на общинския бюджет за дейности държавна отговорност е съответно 2 640 538 лв. в т.ч.

1.Общи държавни служби – при план 898 000 лв.,отчет – 417 973 лв.,46,54 %;

2.Отбрана и сигурност- при план 77 894 лв.,отчет – 16 152 лв., 20,74 %;

3.Образование – при уточнен план- 4 084 932 лв., отчет – 1 948 366 лв., 47,70%

4. Здравеопазване – при план – 327 472 лв., отчет – 132 338 лв., 40,41 %

5.Социално осигуряване, подпомагане и грижи при уточнен план- 21 930 лв., отчет – 35 273 лв., в т.ч. програма за временна заетост – 25 002 лв. и компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания – 10 271 лв.

6. Почивно дело, култура, религиозна дейност- при план – 174 913 лв., отчет – 80 503 лв., 46 %

7. Икономически дейности и услуги – при уточнен план – 10 022 лв., отчет – 9 933 лв.в т.ч. отпусната субсидия за вътрешноградски и междуселищни превози за ІІ-ро тримесечие на 2012 год.Към_30.06.2012_г._изпълнението на бюджета на_Община_"Родопи" - Пловдив, приключва с_разплатени разходи в местните дейности със средства от държавния трансфер в размер на 178 399 лв.
II. Дейности , финансирани с общински приходи

1. По прихода

Изпълнението на приходната част на общинския бюджет при план – 7 983 096 лв., възлиза на 2 990 609 лв., 37,46 %

Изпълнението по видове приходи е следното:

 1. имуществени данъци–при план – 1 524 400 лв., отчет –664 046 лв., 43,56 %

 2. приходи и доходи от собственост –при план-246 600 лв., отчет-63 666 лв., 25,82 %

3.общински такси – при план -3 276 200 лв., отчет – 1 310 191 лв., 40 % в т.ч. приходи от такса битови отпадьци – 883 342 лв.

4.глоби, санкции и наказателни лихви – при план-40 000 лв., отчет – 58 340 лв., преизпълнение на плана

5.други неданъчни приходи – при план 15 000 лв., отчет – 4 349 лв., 29 %

6.събрано и внесено ДДС и други данъци върху продажбата – при план (-240 000) лв., отчет – с знак минус (-63 728) лв., 27 %

7.приходи от продажба на държавно и общинско имущество – при план – 1 229 800 лв., отчет – 39 100 лв.

8.приходи от концесии – при план- 140 000 лв., отчет – 69 654 лв., 49,75 %

9.помощи, дарения и други безвъзмездни суми – при план – 15 000 лв., отчет – 4 068лв.

10. обща изравнителна субсидия–при план-1 613 600 лв.,отчет–844 225 лв., 52,32 %

11.погашения по дългосрочни заеми от банки в страната – при план със знак минус „-„190 107 лв., отчет – със знак минус „-„47 527 лв.

12.чужди средства от др.лица – отчет – 14 085 лв., представляващи постъпили по нашата сметка чужди средства, които подлежат на връщане.

13. остатък в лева по сметката от предходен период– 31 503 лв., представляващ неизразходвани целеви средства за снегопочистване.

14. наличност в лева по сметки в края на периода– със знак минус (-1 363) лв.;2. По разхода

Изпълнението на разходната част на общинския бюджет за периода 01.01.2012 год. - 30.06.2012 год.при уточнен план – 6 709 228 лв., е в абсолютна стойност 2 739 381 лв., 40,83 %.

2.1. Общински разходи – 2 739 381 лв.

1.Общи държавни служби – при план- 987 135 лв.,отчетът възлиза на 717 313 лв. в това число разходи за възнаграждения, осигурителни плащания и издръжка на ОбС 'Родопи" – Пловдив- 110 874 лв.

2.Отбрана и сигурност – при план 21 276 лв., отчет – 0 лв.

3.Образование –при план – 1 143 227 лв., отчет – 351 664 лв.

4.Здравеопазване – при план – 98 290 лв., отчет - 0 лв.

5.Социално осигуряване, подпомагане и грижи – при план – 84 786 лв., отчет – 52 689 лв.

6.Жилищно строителство и БКС – при план - 2 955 449 лв., отчет – 684 177 лв.в т.ч. за Дейност „Осветление на улици и площади”- 150 689 лв., Дейност „Озеленяване” – 21 541 лв., за Дейност „Чистота” – 426 227 лв.

7.Почивно дело, култура, религиозна дейност – при план - 20 200 лв., отчет – 9 885 лв.

8.Икономически дейности и услуги – при план – 1 358 865 лв., отчет – 907 288 лв.

9. Разходи не класифицирани в други функции - при план – 40 000 лв., отчет – 16 365 лв. - лихва по предоставен заем от обслужващата банка на Община ''Родопи"- Пловдив "Инвестбанк АД - кл. Пловдив .2.2. Разходи за делегирани държавни дейност, дофинансирани с общински приходи – при план – 1 273 868 лв, отчет – 429 627 лв., 33,73%

- работни заплати и осигурителни вноски на допълнителната численост 65,5 бр. по решение на ОбС „Родопи” над определената – при план – 542 536 лв., отчет – 312 015 лв. • разходи за издръжка на дейностите по отбрана и сигурност отчетени 1 802 лв., представляващи разходи за телефонни услуги.

 • разходи за заплати, осигурителни вноски и издръжка във функция „Образование” – при план- 501 785 лв. , отчет – 44 200 лв.в т.ч. ОУ – 4 922 лв., дейност „ОДЗ и ЦДГ”- 5 987 лв. и дейност „Други дейности по образованието” – 33 291 лв.

 • разходи за работна заплата и осигурителни вноски на 3 бр. персонал в Детските ясли на територията на Общината- при план – 80 522 лв., отчет - 28 394 лв.

 • разходи за работна заплата, осигурителни плащания и издрьжка на здравните кабинети в детските градини и училища на 6,5 бр.медицински персонал – при план – 149 025 лв., отчет – 42 060 лв.

- разходи за други възнаграждения и осигурителни плащания на персонала по програмата за временна заетост – отчет 26 лв.

- присъдена издръжка на лица – отчет - 1 130 лв.ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ към 30.06.2012 г. възлизат на 52 215 лв., както следва:


 1. Текущи – 52 215 лв.

 • наем помещение – 35 669 лв.

 • начислено ДДС – 7 210 лв.

 • наем земя – 7 610 лв.

 • нафта ОУ Цалапица – 269 лв.

 • липса – МОЛ ОУ Крумово – 28 лв.

 • начет – ДОО – 36 лв.

 • Общини – Кричим, Стамболийски, Перущица – 615 лв.

 • ел.енергия – 778 лв.

ПРОСРОЧЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ към 30.06.2012 г. възлизат на 5 119 035 лв, както следва:

 1. Функция I – ИЗО: 451 886 лв.

1.1.Други възнаграждения – 187 827 лв.

 • заплати и осигуровки Общински съвет за м.3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10 – 156 707 лв.

 • заплати и осигуровки Доф. м. 4.2012 – 29 394 лв.

- заплати и осигуровки ОД. м.04.2012 - 1 726 лв.

1.2. Горива, ел.енергия, вода – 58 536 лв.

 • Дизелово гориво за община и кметства – 58 535,60 лв.

1.3. Външни услуги – 76 108 лв.

- Абономент ПП Архимед – 7 560 лв./м.11,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,01,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,01,02,03,04/ • Абон. поддр. ПП счетоводство – 1 000 лв. /м.2,3,4,5,6/

 • Абонам.поддр.раб. лицензи САП – 2 729,09 лв. /м.11,12,1,2,3/

 • Аб.поддр.поддърж.лицензи САП – 2 693,19 лв./м.11,12,1,2,3/

- Такса обновяване на ПП „Архимед” – 352,08 лв.

 • Абонаментна такса поддръжка телефонна централа – 3 570 лв. /м.10,11,12.2010,м.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.2011г. м.01,02,03.2012/

 • Медийно сътрудничество – 300 лв./м.8,9,10,11,12/

 • Транспортна услуга – 1 740 лв.

 • Комплексно обслужване по осигур. на ЗЗБУТ – 21 120 лв.

 • Аванс консулт.услуги по въвеждане на ISO – 10 368 лв.

 • Сертификационен одит на интегр.с-ма – 10 270,97лв.

 • Телефони м.05.2012г. – 1 259,36 лв.

 • Трудово медицински и консултантски услуги – 1 548,60лв.

 • Систематизиране и обраб. документация Брестник – 1 620лв.

 • Наем копирни услуги м.7,8, 9 – 615,65лв.

 • Оценки недвижими имоти - 7 585лв.

 • План и програма за енергийна ефективност на общината- 1 776лв.

1.4. Други – 8 030 лв.

 • Медицинско обслужване – 8 030 лв.

/м.1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12/

1.5. Капиталови –121 385,44лв.

- Поддържащи лицензи САП – 29 466,33 лв.

- СМР ново кметство Дедево – 4 684,03 лв.

- СМР ново кметство Дедево над кота +6,80 – 2 498 лв.

- Ремонт кметство с.Устина – 17 935,08 лв.

- Ремонт кметство с. Скобелево - 66 802 лв. 1. Функция II – Отбрана и сигурност - лв.

2.1 Външни услуги - лв.

3. Функция III Образование: 895 053 лв.

3.1. Заплати и осигуровки –1 805лв.

- заплати и осигуровки м.4.2012г. Доф. – 1 804,65лв.3.2. Външни услуги – 1 973лв.

- СОТ ОД –  1 186 лв.

- превоз „Ню инженеринг” – 465 лв.

- интернет – 97 лв.

- курс– 225 лв.

3.3 Горива, ел.енергия, вода – 745 127 лв.

- Горива -"МАРЖ"ООД;"МЕЛНИК-1" ЕООД – ОД - 573 258 лв.,

ОУ – 171 869 лв.3.4. Други – 16 253 лв.

- „ Надежда 2000” – храна – ОД – 7 329 лв.

- закуски ОУ – ОД – 8 796 лв.

- материали – 128 лв.3.5. Капиталови –129 895 лв.

- "СТАРАТА КИКЯ" ОР – ОДЗ Крумово – 14 000 лв.

- "РЕМОНТСТРОЙ" ОР – ОДЗ Кадиево – 49 984,56 лв.

- ЕТ АСН-53 ОУ Ягодово – 35 000 лв.

- ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОУ Ягодово – 2 100 лв.

- МОНОЛИТСТРОЙ ОУ Ягодово – 22 118 лв.

- ЕТ "КВИН" – ОУ Брестник – 6 692 лв.


 1. Функция VСоц. подпомагане и грижи - 13 191 лв.

4.1. Заплати и осигуровки - 4 392 лв.

- Заплати и осигуровки ОД м.04.2012г. – 4 391,78 лв.

4.2. Капиталови – 8 799,00 лв.

- Ремонт пенсионерски клуб с.Устина – 8 798,91 лв.5. Функция VIБКС – 2 466 574 лв.

5.1. Заплати и осигуровки - 20 823,68 лв.

- Заплати и осигуровки ОД м.04.2012г. – 20 823,68 лв.

5.2. Външни услуги – 1 346 341,04 лв.

 • Сметосъбиране и сметоизвозване – 278 696,29 лв.

/м.9–м.12-2007г.;м3-м.12.2009г,м.01-м.12-2010г.; м1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.2011 г., 01,02,03,04.2012/

- Сметосъбиране и сметоизвозване 4-те кметства – 628 506,54 лв. • Депониране на ТБО – 208 896,18 лв.

/м.6,7,8,9,10,11,12-2008 и 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-2009,1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10,11,12 -2010, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.2011г., 01,02,03, 04.2012г./

- Депониране 4-те кметства – 218 338,03 лв.


 • Задание за проектиране еколог.зона за третиране на строителни отпадъци в земл.Първенец – 5 940 лв.

 • Консулт.услуга за преотреждане на имоти №014060, №14554, №14055 за проект. на екол.зона – 5 964 лв

5.3. Други – 21 884 лв.

 • Доставка и монтаж осветителни тела - 21 884.22 лв.

5.4. Капиталови – 1 077 525 лв.

 • Почистване отводн. канал Ягодово – 408 лв.

 • ППР к-я Крумово гл.колектор II – 13 000 лв.

 • Проект гл.колектор I на к-я Бойково – 11 994 лв.

 • Проект к-я Бр.поле/Бел-ца-гл.к-рБр.поле – 17 900 лв.

 • Аванс проект к-я Ягодово преработка – 1 725 лв.

 • Аванс проект заПУП смяна статут имот 353 Ягодово–2 697 лв.

 • Аванс проект заПУП смяна статутПСОВ имот200164 с.Устина -1 788 лв.

 • Аванс проект за ПУП смяна статут ПСОВ имот 148 с.Крумово–2 244 лв.

 • Аванс ПУП смяна на статут имот 50268-Бр.поле – 1 617 лв.

 • Проект крайречен парк Първенец – 3 500 лв.

 • Проект к-я Бр.поле/Белащица гл.к-р I на Бр.поле – 6 895 лв.

 • Аванс ПУП спортен комплекс Бр.поле – 2 998,50 лв.

 • Аванс стр.надзор гл.колектор IА на Бр.поле – 2 833,20 лв.

 • Техн.проект канал.мрежа,ПОСВ Оризари – 17 820 лв.

 • Техн.проект разш.ВВМ с.Бр.поле/Белащица – 13 972 лв.

 • Аванс актуализация кадастр.план Белащица – 29 952 лв.

 • Аванс актуализация кадастр.план Марково – 35 940 лв.

 • Актуализация кадастр.план Бр.поле – 15 492 лв.

 • Проект к-я Бр.п/Бел-ца втор.кан.мрежа на Бел-ца–23 680 лв.

 • Проект стр.и рехаб.на В и К мрежа Белащица – 13 150 лв.

 • Проект стр.и рехаб.на водоносна си-ма Брестник – 23 980 лв.

 • Канал.раб.по ул.”Родопи, Х.Димитър, Бенковски” с.Брестовица – 119 920.36 лв.

 • Водопров.раб.по ул.”Родопи, Х.Димитър, Бенковски” с.Брестовица – 89 748.06 лв.

 • Водопровод и канализация с.Дедово км 8+100 до км 8+638 – канализационни работи - 119 794,80 лв.

 • Водопровод и канализация с.Дедово км 8+638 до км 9+180 – канализационни работи - 119 906,50 лв.

 • Водопровод и канализация с.Дедово км 8+100 до км 8+638 – водопроводни работи - 112 112.83 лв.

 • Водопровод и канализация с.Дедово км 8+638 до км 9+180 – водопроводни работи - 78 812.46 лв.

 • Изграждане на водопровод и СВО по ул.„ Ал.Стамболийски” с. Брестник - 103 050.41 лв.

 • Възстановяване на асфалтова настилка по ул.„ Ал.Стамболийски” с. Брестник - 31 948.06 лв.

 • Изграждане детска площадка с.Ягодово – 58 645.44 лв.

6.Функция VII – Поч.дело, култура,рел.д-сти – 46 882,04 лв.

6.1.Капиталови – 46 882.04 лв.

- Ремонт спортна зала Първенец – 14 192,25 лв.

- Изгр.ограда гробищен парк Първенец – 2 920,44 лв.

- СМР ограда гробищен парк с.Ситово – 4 995 лв.

- Аванс рем. спортна зала Устина /ново котелно/–20 340,34 лв.

- Рем. спортна зала Устина /дограма и боядисване/-4 434,01 лв.7.Функция VIII – Други дейности – 1 245 449 лв.

7.1. Външни услуги – 1 109 084 лв.

- Снегопочистване – 1 109 084,46 лв.7.2.Останали разходи – 2 117 лв.

- Пътна маркировка – 2 116,80 лв.7.3. Капиталови – 134 248 лв.

- Аванс смр подп.стена ул.”К.Томов”с.Брестовица – 6 000 лв.

 • СМР подп.стена ул.ЦарСимеон-Брестовица – 69 994,88 лв.

 • Изгр.подпорна стена ул.Оборище-Първенец – 8 841.42 лв.

 • ППР полски път с.Устина – 17 020 лв.

- Стр.надзор път с.Дедово/Равнища от 0-9 км - 28 006.44 лв.

- Стр.надзор път с.Дедово/Равнища от 9-11 км - 4 385.49 лв.

Относно просрочените вземания – изпратени са предупредителни писма до всички длъжници.

Ако не бъде спазен срокът, общината ще потърси правата си по съдебен ред.

Относно просрочените задължения – основна причина, това е наложеният запор на банковата бюджетна сметка на общината от ЧСИ по изпълнителни дела от фирми извършили услуги по договори на общината.

Фирми завели изпълнителни дела срещу общината

„ ИПС” АД изпъл.дело № 20118280400680

ІІ.Приема Отчета на поименен списък на капиталовите разходи към 30.06.2012г., по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 1.

ІІІ.Приема Отчета за изпълнение на Извънбюджетните сметки и фондове към 30.06.2012г., съгласно Приложения № 2.

ІV.Приема Отчета за състоянието на Общинския дълг към 30.06.2012г., съгласно Приложение № 3.

Общински съветници в ОбС Родопи: 29


Присъствали на гласуването: 27

За – 18


Против – 6

Въздържали се – 3
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „РОДОПИ”: /Г. Ташев/Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет