Обявление за малка обществена поръчкажүктеу 43.82 Kb.
Дата14.04.2019
өлшемі43.82 Kb.

00229-2010-0007

BG-с. Говежда: 02 - Услуги на сухопътния транспорт, вкл. услуги с бронирани автомобили и куриерски услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Държавно горско стопанство "Говежда" ДП, с. Говежда, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, За: инж. Милко Еделов Благоев, Република България 3474, с. Говежда, Тел.: 088 2598240, E-mail: dl.govejda@nug.bg, Факс: 088 4934715

Място/места за контакт: инж. Милко Еделов БлагоевДопълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Друг: Държавно предприятие по ЗГ

Основна дейност на възложителя

Друг: Управление на държавния горски фонд и контрол върху горите и земите от горския фондВъзложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАII.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Извършване на транспортна услуга - периодичен превоз с товарни превозни средства на прогнозно количество дървесина от обекти на територията на ДГС "Говежда" ДП до гр. Свищов

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Услуги
Категория услуги: 2

Място на изпълнение: от територията на Държавно горско стопанство "Говежда" ДП до гр. Свищов


Код NUTS: BG312

ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Възлагане на обществена поръчка чрез провеждане на открит конкурс за избор на изпълнител за извършване на транспортна услуга с предмет:Периодичен, по заявка на ДГС "Говежда" ДП товарен превоз на прогнозно количество 4000 / Четири хиляди/ тона натоварена обла дървесина от обекти / ТИР - площадки/ находящи се на територията на горското стопанство до гр. Свищов

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

60000000

Описание:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)

ІІ.1.5) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани вариантиНЕ
II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общо прогнозно количество - 4000 /Четири хиляди / тона

Прогнозна стойност без ДДС

96000 BGN

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Крайна дата

30.12.2011 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Горанцията за участие в процедурата е в размер на 960 /Деветстотин и шестдесет/лв. вносима в касата на стопанството или по банкова сметка на ДГС "Говежда" в срок до 15.00 часа на 20.01.2011 г. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % от достигната стойност на поръчката, вносима в касата на ДГС "Говежда" ДП или по банкова сметка IBAN BG10UBBS580021055756420, BIC UBBS BGSF, банка ОББ, клон Монтана преди подписване на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Плащанията ще се извършват по банкова сметка, посочена от изпълнителя, след представяне от изпълнителя на надлежно оформена фактура и товарителница.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Участниците следва да притежават Лицензия за обществен превоз на товари, издадена по реда на Наредба № 33 от 3 наември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България. Превоза следва да бъде извършен при спазване изискванията на Закона за автомобилните превози, Наредба № 33 от 3 наември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.както и всички други нормативни актове, касаещи превоза на товари на територията на Република България.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Съгласно документацията за участие.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Съгласно документацията за участие.
Минимални изисквания: Съгласно документацията за участие.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: Необходимите товарни транспортни средства съгласно документацията за участие.
Минимални изисквания: Съгласно документацията за участие.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услугиІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугатаДА

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс
ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ
IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)Срок за получаване на документация за участие

Дата: 13/01/2011 00:00 Час: 16:00Платими документи

ДА

Цена

50 BGN

Условия и начин на плащане

Документи за участие в процедурата се предоставят всеки работен ден от 03.01.2011 г. до 16.00 часа на 13.01.2011 г. срещу представяне на документ за внесена невъзстановима сума.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти

Дата: 20.01.2011 г.  Час: 16:00

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Срок в дни

90

IV.3.7) Условия при отваряне на офертитеДата: 21/01/2011 00:00 Час: 10:00

Място

Административната сграда на ДГС "Говежда" ДПЛица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Кандидатите или упълномощени от тях представители.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Държавно горско стопанство "Говежда" ДП, с. Говежда, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, Република България 3474, с. Говежда, Тел.: 088 2598240, E-mail: dl.govejda@nug.bg, Факс: 088 4934715

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление17.12.2010 г. 

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет