Обявление за малка обществена поръчкажүктеу 151.73 Kb.
Дата24.01.2018
өлшемі151.73 Kb.

00619-2011-0002

BG-Елена: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

община Елена, ул. "Иларион Макариополски" № 24, За: Сашо Петков Топалов, Република България 5070, Елена, Тел.: 06151 6132, E-mail: obshtina@elena.bg, Факс: 06151 6510

Място/места за контакт: кмет на община Елена

Общ адрес на възлагащия орган: http://www.elena.bg.

Допълнителна информация може да бъде получена на:

община Елена, ул. "Иларион Макариополски" № 24, За: инж. Димитринка Борисова Иванова, Република България 5070, Елена, Тел.: 06151 6262, E-mail: obshtina@elena.bg, Факс: 06151 6510

Място/места за контакт: директор на дирекция УТАБ

Общ адрес на възлагащия орган: www.elena.bg.Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на:

община Елена, ул. "Иларион Макариополски" № 24, За: инж. Димитринка Борисова Иванова, Република България 5070, Елена, Тел.: 06151 6262, E-mail: obshtina@elena.bg, Факс: 06151 6510

Място/места за контакт: директор на дирекция УТАБ

Общ адрес на възлагащия орган: www.elena.bg.Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиВъзложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАII.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изпълнение на пътно - ремонтни работи на общински пътища, на територията на община Елена - по обособени позиции (ОП), както следва: 1. ОП 1: Ремонт на път VTR 3140 „Елена - Багалевци – Тодювци” - участък; 2. ОП 2: Ремонт на път VTR 3087 „Елена – Горни Чукани” - участък; 3. ОП 3: Ремонт на път VTR 1074 „Марян – Чакали” - участък; 4. ОП 4: Ремонт на път VTR 3115 /ІІІ-662, Твърдица – Елена/ - Елена, ул. „Усои”; 5. ОП 5: Ремонт на път VTR 3144 /ІІІ-662, Твърдица – Елена/ - Елена, ул. „Пърчовци” - /ІІІ-662/.”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: община Елена
Код NUTS:

ІІ.1.3) Кратко описание на поръчкатаOП 1: Почистване на наноси по платното/банкети, Почистване на отводнителни окопи, Изкоп за отводнителен окоп, Превоз земни почви до 2 км, Разваляне повредена асфалтова настилка с дебелина 4 см, включително натоварване на отпадъците, Превоз асфалтобетонови отпадъци до 3 км, Превоз асфалтобетонови отпадъци до 4 км, Доставка несортиран трошен камък, Ремонт трошенокаменна настилка, Запечатване на пукнатини, по-големи от 3 мм в асфалтобетонови настилки, Ремонт на повредена настилка, вкл. всички свързани с това разходи и възстановяване с неплътен асфалтобетон с дебелина 4 см. - отнася се за участъци, които ще бъдат преасфалтирани, Ремонт на повредена настилка, вкл. всички свързани с това разходи и възстановяване с плътен асфалтобетон с дебелина 4 см, Фрезоване на съществуващата асфалтобетонова настилка, включително натоварване на отпадъците, Направа на първи битумен разлив за връзка, Направа на втори битумен разлив за връзка, Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон - биндер, Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, Предпазна ограда водосток. ОП 2: Ремонт трошенокаменна настилка, Доставка трошен камък, Ремонт стари бордюри, включително изкъртване и полагане, Полагане на нови бордюри, Запечатване на пукнатини, по-големи от 3 мм в асфалтобетонови настилки, Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /биндер/ за кръпки, Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за кръпки, Направа на първи битумен разлив за връзка, Направа на втори битумен разлив за връзка, Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон - биндер, Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, Фрезоване на съществуващата асфалтобетонова настилка, включително натоварване и превоз на отпадъци на 1 км, Доставка и полагане на хоризонтална маркировка. ОП 3: Почистване на банкети, Разкъртване на съществуваща асфалтобетонова настилка, Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително насотварване, превоз и разтоварване на депо, Изкоп, Превоз до 5 км и депониране земни почви, Направа на банкети от скални почви, Насип зад бордюри, Асфалтова смес за долен пласт на покритието 0/16 (неплътен асфалтобетон), Плътен асфалтобетон тип „А”, Първи битумен разлив, Бетон Б25 за тротоарен блок на съществуващи водостоци, положен на място включително кофража и всичкщи материали и разходи, необходими за изпълнението, Стоманена мрежа ф 6,5 през 15 см, Полагане бордюри 18/35, Подложен бетон В15, Бетонови риголи – 0,50м бетон клас В30, БДС 7268-83, положен на място, включително кофража и всички материали и разходи, необходими за изпълнението, съгласно раздел 7160 на Т.С., Облицовани отводнителни окопи с бет.окоп – ЕО 1,5/100(200), Покрит бетонов окоп, Предпазна ограда ЕПОС 4.00 /набивна/, Предпазна ограда ЕПОС 2,00 /анкерирана/ и парапет, Стълбове за пътни знаци, Индивидуални знаци от група Д – ІІ типоразмер светлоотразителни, Направа на стандартни пътни знаци ІІ типоразмер светлоотразителни, Направа хоризонтална маркировка с перли. ОП 4: Почистване на отводнителни окопи, Изкоп за отводнителен окоп, Почистване и ремонт шахта тръбен водосток, Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон за кръпки, Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за кръпки, Направа на първи битумен разлив за връзка, Направа на втори битумен разлив за връзка, Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон - биндер, Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, Фрезоване на съществуващата асфалтобетонова настилка, ключително натоварване и превоз на отпадъци на 4 км, маркировка. ОП 5: Почистване на отводнителни окопи, Изкоп за отводнителен окоп, Почистване и ремонт тръбен водосток, Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /биндер/ за кръпки, Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за кръпки, Направа на първи битумен разлив за връзка, Направа на втори битумен разлив за връзка, Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон - биндер, Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, Фрезоване на съществуващата асфалтобетонова настилка, включително натоварване и превоз на отпадъци на 4 км, маркировка.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233120, 45233142, 45233221

Описание:

Строителни и монтажни работи на пътища


Работи по ремонт на пътища
Работи по пътна маркировка на пътища

ІІ.1.5) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:За една или повече обособени позиции

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ
II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

В рамките на средствата, осигурени в бюджета на община Елена за 2011 г.

Прогнозна стойност без ДДС

454077 BGN

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Крайна дата

09.12.2011 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие: Внася се по обособени позиции (ОП) – за всяка, за която участва кандидата. Същите са в размер (без включен ДДС), както следва: - ОП 1: „Ремонт на път VTR 3140 „Елена - Багалевци – Тодювци” – участък” – 500 лв.; - ОП 2: „Ремонт на път VTR 3087 „Елена – Горни Чукани” – участък” – 800 лв.; - ОП 3: „Ремонт на път VTR 1074 „Марян – Чакали” – участък” – 1350 лв.; - ОП 4: „Ремонт на път VTR 3115 /ІІІ-662, Твърдица – Елена/ - Елена, ул. „Усои”” – 920 лв.; - ОП 5: „Ремонт на път VTR 3144 /ІІІ-662, Твърдица – Елена/ - Елена, ул. „Пърчовци” - /ІІІ-662/” – 850 лв. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност – срока на валидност на офертата – или 6 (шест) месеца от датата на представяне на офертата. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка: IBAN: BG20CECB97903397002000, BIC: CECBBGSF, „Централна Кооперативна банка” АД – клон Велико Търново, офис Елена. При представяне на гаранция - в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата и обособената позиция, за която се представя гаранцията. 2. Гаранция за изпълнение на договора: В размер на 3% (три на сто) от стойността на всеки сключен договор – по обособени позиции. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – най-малко за срока на изпълнение на договора. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договорът, за който се представя гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Финансирането ще се извърши със средства от бюджета на община Елена, съгласно разчетите за финансиране на капиталови разходи за 2011 г.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участникът, е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, при сключване на договор със същото, то трябва да представи документ за регистрация на юридическо лице. В този случай новосъздаденото дружество е обвързано от офертата, подадена от обединението и от договореностите постигнати с него.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: 1. Копие от документа за актуално състояние, издадено от компетентния орган не по-рано от два месеца преди датата на разглеждане на офертите или идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. При участие на чуждестранно лице – копие на документ, удостоверяващ актуалния юридически статус на участника и правомощията на лицата, представляващи го в настоящата процедура, съобразно националното му законодателство; Копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице; За обединение – заверено копие от договор за създаване на обединението; 2. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упъномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата); 3. ЕИК/БУЛСТАТ (заверено копие) и регистрация по ЗДДС, ако е регистриран (заверено копие); 4. Административни сведение за участника (по образец).

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Заверени от участниците копия от годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, оформени съгласно Закона за счетоводството за 2010 г.
Минимални изисквания: Участникът да има положителен финансов резултат към 31.12.2010 г. Същият се доказва със заверено копие на отчет за приходи и разходи за периода или със счетоводна справка, подписана от управителя и главния счетоводител на фирмата.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Списък на договорите за строителство (по образец), изпълнени през последните 5 (пет) години, придружен с препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти. Препоръките да посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 2. Списък на лицата, които ще са на разположение на участника за изпълнение на поръчката, вкл. тези които ще отговарят за контрола на качеството (по образец). 3. Копия на документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на ръководните служители, отговорни за изпълнение на поръчката, както и на специализираните служители, които пряко ще изпълняват поръчката. 4. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участника за изпълнение на поръчката, с посочване годината на производство, придружена със заверени копия на регистрационни талони или други документи, удостоверяващи собствеността или с окончателни договори за наем. Да се приложи копие от контролен талон за извършен годишен технически преглед на товарните автомобили, включени в списъка на техническото оборудване, удостоверяващ тяхната изправност към датата на подаване на офертата.
Минимални изисквания: 1. Да има изпълнени договори за ремонт и текуща поддръжка на пътна мрежа на стойност не по-малка от 1 000 000 лв. (един милион) за последните три години (общо). 2. Няма. 3. Да има минимум един пътен инженер и един машинен инженер. 4. Участниците трябва да разполагат с необходимата техника за изпълнението на поръчката. Същата трябва да бъде собствена или наета с окончателен писмен договор, удостоверяващ, че техниката ще бъде на разположение на кандидата за целия срок на договора/ите. Минимално изискуема техника: а. Машина за ремонт на поврхностни повреди и по-големи пукнатини на асфалтовата настилка – 1 бр.; б. Валяци – 2 бр.; в. Автогудронатор – 1 бр.; г. Самосвали – 2 бр.; д. Машина за запълване на пукнатини – 1 бр.; е. Машина за полагане на хоризонтална пътна маркировка – 1бр. 5. Участникът трябва да разполага със собствена асфалтова база или да има сключен рамков договор за доставка на асфалтова смес; 6. Участникът трябва да разполага със строителна лаборатория - собствена или да има сключен рамков договор.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услугиРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:

Посочените по-долу показатели:


Показател: Ценови показател; тежест: 40
Показател: Техническа оценка на кандидата; тежест: 50
Показател: Срок за изпълнение; тежест: 10

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ
IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)Срок за получаване на документация за участие

Дата: 06.06.2011 г.  Час: 12:00Платими документи

ДА

Цена

9.6 BGN

Условия и начин на плащане

Сумата може да бъде платена в брой в Центъра за информация и обслужване на гражданите на община Елена, в момента на закупуване на документацията или да бъде внесена по банков път на следната сметка: Община Елена, IBAN: BG33CECB97908497002000, BIC: CECBBGSF, Код за вид плащане: 447000, „Централна кооперативна банка” АД – клон Велико Търново, офис Елена.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти

13.06.2011 г.  10:00

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Срок в месеци

6

IV.3.7) Условия при отваряне на офертитеДата: 13.06.2011 г.  Час: 10:30

Място

община Елена - стая 211Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители могат да присъстват при действията на комисията по чл. 38, ал. 3 и 4 от НВМОП, както и при отваряне на ценовите оферти.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация

1. Във връзка с чл. 35, ал. 4 от НВМОП, Община Елена предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, на интернет адрес: www.elena.bg. 2. Община Елена си запазва правото - при финансов остатък по предвидения бюджет, да се възложи на същия изпълнител - допълнителни пътно - ремонтни работи - по реда на чл. 53, ал. 1, т. 11 от НВМОП - чрез процедура на договаряне с покана.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.05.2011 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 / Наименование Ремонт на път VTR 3140 „Елена - Багалевци – Тодювци” - участък.

1) Кратко описание

Предвидени видове работи: Почистване на наноси по платното/банкети (м), Почистване на отводнителни окопи (м), Изкоп за отводнителен окоп (м), Превоз земни почви до 2 км (м), Разваляне повредена асфалтова настилка с дебелина 4 см, включително натоварване на отпадъците (м2), Превоз асфалтобетонови отпадъци до 3 км (м3), Превоз асфалтобетонови отпадъци до 4 км (м3), Доставка несортиран трошен камък (м), Ремонт трошенокаменна настилка (м), Запечатване на пукнатини, по-големи от 3 мм в асфалтобетонови настилки, Ремонт на повредена настилка, вкл. всички свързани с това разходи и възстановяване с неплътен асфалтобетон с дебелина 4 см. (м) - отнася се за участъци, които ще бъдат преасфалтирани, Ремонт на повредена настилка, вкл. всички свързани с това разходи и възстановяване с плътен асфалтобетон с дебелина 4 см (м), Фрезоване на съществуващата асфалтобетонова настилка, включително натоварване на отпадъците (м), Направа на първи битумен разлив за връзка (м), Направа на втори битумен разлив за връзка (м), Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон - биндер (т), Доставка и полагане на плътен асфалтобетон (т), Предпазна ограда водосток (м).

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233142


Описание:

Работи по ремонт на пътища

3) Количество или обем

Участниците ще оферират по единични цени за видовете работи. Краят на участъка и количествата на видовете ПРР ще бъдат указани при подписване на договора между Община Елена и Изпълнителя, в зависимост от предложените цени за изпълнение на видовете ПРР.Прогнозна стойност, без ДДС
51960 BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Начална дата  г. , Крайна дата 09.12.2011 г. 

5) Допълнителна информация

Няма.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 / Наименование Ремонт на път VTR 3087 „Елена – Г. Чукани” - участък.

1) Кратко описание

Предвидени видове работи: Ремонт трошенокаменна настилка (м3), Доставка трошен камък (м3), Ремонт стари бордюри, включително изкъртване и полагане (м), Полагане на нови бордюри (м), Запечатване на пукнатини, по-големи от 3 мм в асфалтобетонови настилки, Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /биндер/ за кръпки (т), Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за кръпки (т), Направа на първи битумен разлив за връзка (м), Направа на втори битумен разлив за връзка (м), Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон - биндер (т), Доставка и полагане на плътен асфалтобетон (т), Фрезоване на съществуващата асфалтобетонова настилка, включително натоварване и превоз на отпадъци на 1 км (м2), Доставка и полагане на хоризонтална маркировка (м2).

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища

3) Количество или обем

Участниците ще оферират по единични цени за видовете работи. Краят на участъка и количествата на видовете ПРР ще бъдат указани при подписване на договора между Община Елена и Изпълнителя, в зависимост от предложените цени за изпълнение на видовете ПРР.Прогнозна стойност, без ДДС
81695 BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Начална дата  г. , Крайна дата 09.12.2011 г. 

5) Допълнителна информация

Няма.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 / Наименование Ремонт на път VTR 1074 "Марян – Чакали" - участък.

1) Кратко описание

Предвидени видове работи: Почистване на банкети (м3), Разкъртване на съществуваща асфалтобетонова настилка (м3), Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително насотварване, превоз и разтоварване на депо (м2), Изкоп (м), Превоз до 5 км и депониране земни почви (м3), Направа на банкети от скални почви (м3), Насип зад бордюри (м3), Асфалтова смес за долен пласт на покритието 0/16 (неплътен асфалтобетон) (тон), Плътен асфалтобетон тип „А” (м2), Първи битумен разлив (м2), Бетон Б25 за тротоарен блок на съществуващи водостоци, положен на място включително кофража и всичкщи материали и разходи, необходими за изпълнението (м3), Стоманена мрежа ф 6,5 през 15 см (м2), Полагане бордюри 18/35 (м), Подложен бетон В15, Бетонови риголи – 0,50м бетон клас В30, БДС 7268-83, положен на място, включително кофража и всички материали и разходи, необходими за изпълнението, съгласно раздел 7160 на Т.С. (м3), Облицовани отводнителни окопи с бет.окоп – ЕО 1,5/100(200) (м), Покрит бетонов окоп (м), Предпазна ограда ЕПОС 4.00 /набивна/ (м), Предпазна ограда ЕПОС 2,00 /анкерирана/ и парапет (м), Стълбове за пътни знаци (бр.), Индивидуални знаци от група Д – ІІ типоразмер светлоотразителни (бр.), Направа на стандартни пътни знаци ІІ типоразмер светлоотразителни (м2), Направа хоризонтална маркировка с перли (м2).

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища

3) Количество или обем

Участниците ще оферират по единични цени за видовете работи. Краят на участъка и количествата на видовете ПРР ще бъдат указани при подписване на договора между Община Елена и Изпълнителя, в зависимост от предложените цени за изпълнение на видовете ПРР.Прогнозна стойност, без ДДС
138887 BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Начална дата  г. , Крайна дата 09.12.2011 г. 

5) Допълнителна информация

Няма.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 / Наименование Ремонт на Път VTR 3115 /ІІІ-662, Твърдица –Елена/ - Елена, ул. „Усои”.

1) Кратко описание

Предвидени видове работи: Почистване на отводнителни окопи (м), Изкоп за отводнителен окоп (м3), Почистване и ремонт шахта тръбен водосток (бр.), Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /биндер/ за кръпки (т), Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за кръпки (т), Направа на първи битумен разлив за връзка (м), Направа на втори битумен разлив за връзка (м), Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон - биндер (т), Доставка и полагане на плътен асфалтобетон (т), Фрезоване на съществуващата асфалтобетонова настилка, включително натоварване и превоз на отпадъци на 4 км (м2), Доставка и полагане на хоризонтална маркировка (м2).

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища

3) Количество или обем

Участниците ще оферират по единични цени за видовете работи. Краят на участъка и количествата на видовете ПРР ще бъдат указани при подписване на договора между Община Елена и Изпълнителя, в зависимост от предложените цени за изпълнение на видовете ПРР.Прогнозна стойност, без ДДС
93955 BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Начална дата  г. , Крайна дата 09.12.2011 г. 

5) Допълнителна информация

Няма.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 / Наименование Ремонт на Път VTR 3144 /ІІІ-662, Твърдица –Елена/ - Елена, ул. „Пърчовци” - /ІІІ-662/.

1) Кратко описание

Предвидени видове работи: Почистване на отводнителни окопи (м), Изкоп за отводнителен окоп (м3), Почистване и ремонт тръбен водосток (бр.), Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /биндер/ за кръпки (т), Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за кръпки (т), Направа на първи битумен разлив за връзка (м), Направа на втори битумен разлив за връзка (м), Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон - биндер (т), Доставка и полагане на плътен асфалтобетон (т), Фрезоване на съществуващата асфалтобетонова настилка, включително натоварване и превоз на отпадъци на 4 км (м2), Доставка и полагане на хоризонтална маркировка (м2).

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища

3) Количество или обем

частниците ще оферират по единични цени за видовете работи. Краят на участъка и количествата на видовете ПРР ще бъдат указани при подписване на договора между Община Елена и Изпълнителя, в зависимост от предложените цени за изпълнение на видовете ПРР.Прогнозна стойност, без ДДС
87580 BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Начална дата  г. , Крайна дата 09.12.2011 г. 

5) Допълнителна информацияНяма.

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет