Одитен доклад №0400005213 за извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическа партия “Лидер”жүктеу 228.97 Kb.
Дата26.02.2018
өлшемі228.97 Kb.
түріДоклад
ОДИТЕН ДОКЛАД

0400005213


за извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическа партия “Лидер”, който да включва и одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за частични и нови избори за общински съветници и кметове, проведени през 2012 г.

Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане № 343 от 19.12.2013 г. на председателя на Сметната палата


СЪДЪРЖАНИЕ


Част първа Резюме

4

Част втора Въведение

5

1. Основание за извършване на одита

5

2. Информация за одитирания обект

5

3. Цели на одита

5

4. Обхват на одита

5

5. Критерии за оценка

5

Част трета Констатации

6

Раздел първи

Финансова дейност и управление на предоставеното държавно и/или общинско имущество на политическа партия “Лидер”

6

1. Изготвяне и представяне в Сметната палата на годишния финансов отчет от политическата партия

6

2. Формиране на приходите, извършване на разходите и спазване на законовата забрана за извършване на стопанска дейност и за учредяване и участие в търговски дружества и кооперации

6

2.1. Формиране на приходите

6

2.2. Извършване на разходите

7

2.3. Спазване на законовата забрана за извършване на стопанска дейност и за учредяване и участие в търговски дружества и кооперации

7

3. Управление на предоставеното имущество

7

4. Поддържане и актуализиране на информацията в публичния регистър на партията

8

Раздел втори

Декларирани приходи и извършени разходи във връзка с предизборната кампания за частични и нови избори за общински съветници и кметове

8

1. Частични избори за кмет с. Радовене общ, Роман

8


2. Избори за общински съветници общ. Кюстендил

9

3. Избори на общински съветници община Белоградчик

10

4. Частични избори за кмет на с. Баланово общ. Дупница 22.04.2012 г.

11

5. Частични избори за кмет на с.Баланово общ. Дупница 04.11.2012 г.

12

Част четвърта

Заключение

13
СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
ГФО

Годишен финансов отчет

ЗСч

Закон за счетоводството

ЗПП

Закон за политическите партии

ПП

Политическа партия

СС

Счетоводен стандарт

СП

Сметна палата

ДВ

Държавен вестник

ОИК

Общинска избирателна комисия

ИК

Изборен кодекс

ОПР

Отчет за приходите и разходите

ЗКПО

Закон за корпоративно подоходно облагане

НАП

Национална агенция по приходите

ТЗ

Търговски законЧаст първа

РЕЗЮМЕ

В съответствие с Програмата за одитната дейност за 2013 г. на Сметната палата и на основание Заповед № ОД-4-052 от 01.07.2013 г. на г-н Цветан Цветков, заместник - председател на Сметната палата е извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на


ПП „Лидер”, който включва и одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за частични и нови избори за общински съветници и кметове, проведени през 2012 г.

Годишният финансов отчет на ПП „Лидер” е представен в Сметната палата на 08.03.2013 г., с вх. № 48-00-119, в срока по чл. 34, ал. 4 от ЗПП. Отчетът отговаря по форма и съдържание на изискванията на чл. 34 от ЗПП.

За 2012 г. политическа партия „Лидер” отчита 65 200,00 лв. приходи от членски внос.

Политическа партия „Лидер” за одитираната 2012 г. на основание чл. 26 от ЗПП е получила държавна субсидия в размер на 1 680 476 лв.

Получените приходи от ПП „Лидер” са осчетоводени по съответните счетоводни сметки от Индивидуалния й сметкоплан и са намерили отражение в ГФО за 2012 г.

Извършените разходи са документално обосновани, осчетоводени и са отчетени по съответните счетоводни сметки, съгласно Индивидуалния сметкоплан, при спазване на приетата Счетоводна политика.

Спазена е законовата забрана за извършване на стопанска дейност и за учредяване и участие в търговски дружества и кооперации.

За одитирания период ПП „Лидер” отговаря на изискванията на чл. 31, ал. 2 от ЗПП, поради което има правно основание да ползва под наем помещения държавна или общинска собственост.

През 2012 г. за осъществяване на дейността си партията е ползвала 12 броя имоти общинска собственост, като е изплатила средства за наеми в размер на 6 138 лв.

ПП „Лидер” е спазила изискването на чл. 29, ал. 2 от ЗПП за актуализиране и поддържане на публичен регистър на интернет страницата си.

През одитираната 2012 г. ПП „Лидер” е участвала в частични и нови избори за общински съветници и кметове на кметства.

В Сметната палата са представени отчети за приходите, разходите и поетите задължения свързани с предизборните кампании на партията за избори на общински съветници и кметове на кметства. Отчетите съответстват по форма на утвърдения от Сметната палата образец.

Набраните и изразходвани средства за предизборните кампании не надвишават определените с ИК прагове за финансиране на предизборните кампании. Средствата, изразходвани за изборите, са отразени в годишния финансов отчет на ПП „Лидер” за 2012 г.
Част втора

ВЪВЕДЕНИЕ

1. Основание за извършване на одита

Одитът е осъществен на основание чл. 5, ал. 1, т. 4 и чл. 6, ал. 2, т. 10 от Закона за Сметната палата и Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2013 г., и в изпълнение на Заповед № ОД-4-052 от 01.07.2013 г. на г-н Цветан Цветков, заместник–председател на Сметната палата.2. Информация за одитирания обект

Съгласно Закона за политическите партии, Политическа партия (ПП) „Лидер” е регистрирана в регистъра на политическите партии на Софийски градски съд с Решение по фирмено дело № 109118/2007 г. от 24.07.2007 г.

Политическата партия се представлява от Кънчо Янев Филипов.

Съгласно Устава, партията е създадена, с цел участие в изборите за президент, местно самоуправление, парламент и Европейски парламент.

През одитираната 2012 г. ПП „Лидер” е участвала в провеждането на нови и частични избори за избор на кметове на кметства и общински съветници.

3. Цели на одита

3.1. Да се оцени законосъобразността на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на ПП „Лидер”.

3.2. Да се установи съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с участието на партията в предизборната кампания за нови избори на общински съветници и кметове проведени през 2012 г., с нормативните изисквания.

3.3. Да се осигури публичност и прозрачност на финансовата дейност на ПП „Лидер”.


4. Обхват на одита

В обхвата на одитната задача се включват проверка и оценка на:

1. Изготвяне и представяне в Сметната палата на ГФО за 2012 г. на
ПП „Лидер“;

2. Формиране на приходите и извършване на разходите.

3. Управление на предоставеното имущество на ПП „Лидер“.

4. Поддържане и актуализиране на информацията в публичния регистър от ПП.

5. Отчитане на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания за частични и нови избори на общински съветници и кметове, проведени през 2012 г.

5. Критерии за оценка

При одита на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на ПП “Лидер” са използвани следните критерии за оценка:

1. Съответствие на Годишния финансов отчет за 2012 г. с изискванията на Закона за счетоводството, Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия и Закона за политическите партии, и представянето му в срок пред Сметната палата .

2. Съответствие на формираните приходи и извършените разходи от политическата партия с изискванията на Закона за политическите партии, Закона за счетоводството и договорите за наем.

3. Създаване и поддържане на публичен регистър в съответствие с изискванията на чл. 29, ал. 2 от Закона за политическите партии.

4. Съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за частични и нови избори за общински съветници и кметове, проведени през 2012 г. с изискванията на Изборния кодекс и Закона за политическите партии.


Част трета

КОНСТАТАЦИИ

Раздел първи

Финансова дейност и управление на предоставеното държавно и/или общинско имущество на политическа партия “Лидер”

1. Изготвяне и представяне в Сметната палата на годишния финансов отчет от политическата партия

Годишният финансов отчет на ПП „Лидер” е представен в Сметната палата на 08.03.2013 г., с вх. № 48-00-119, в срока по чл. 34, ал. 4 от ЗПП. Отчетът отговаря по форма и съдържание на изискванията на чл. 34 от ЗПП.1

Отчетът е съставен от специализирано счетоводно предприятие и е подписан от съставителя и от представляващия политическата партия в съответствие с изискванията на чл. 34, ал. 3 от ЗСч.

Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред Сметната палата на годишния финансов отчет на партията за 2012 г.

2. Формиране на приходите, извършване на разходите и спазване на законовата забрана за извършване на стопанска дейност и за учредяване и участие в търговски дружества и кооперации

2.1. Формиране на приходите

В годишния финансов отчет на партията са отразени налични финансови средства на 01.01.2012 г. в общ размер 1 231 173 лв.

За 2012 г. политическа партия „Лидер” отчита 65 200 лв. приходи от членски внос.2

При проверката е установено, че приходите от членски внос са събирани в местните организации на партията и превеждани периодично в централата. Отчетените приходи от членски внос са осчетоводени в съответствие с утвърдения Индивидуален сметкоплан и при спазване изискванията на приетата Счетоводна политика на ПП „Лидер” и са отразени в годишния финансов отчет на партията за 2012 г.

Политическа партия „Лидер” за одитираната 2012 г. на основание чл. 26 ЗПП е получила държавна субсидия в размер на 1 680 476 лв.

При съпоставяне на отчетената от партията субсидия и получената в Сметната палата информация от МФ, се установи, че същата е вярно и точно осчетоводена. Приходите са включени в Отчета за приходи и разходи за 2012 г. Спазена е забраната на чл. 28 ал. 2 от ЗПП за предоставяне на средства от държавната субсидия за обезпечаване на вземания на трети лица.3

За одитирния период ПП „Лидер” не е получила приходи от дарения.4

Спазени са законовите изисквания при формиране на приходи. Получените приходи от ПП „Лидер” са осчетоводени по съответните счетоводни сметки от Индивидуалния й сметкоплан и са намерили отражение в ГФО за 2012 г.

2.2. Извършване на разходите

За 2012 г. от ПП „Лидер ” са отчетени разходи в размер на 1 887 773 лв.

От извършената проверка на отчетените разходи по икономически елементи се установи, че са изразходвани за външни услуги 1 493 968 лв., за заплати 210 973 лв., разходи за социално осигуряване – 38 447 лв., разходи за амортизации - 14 993 лв., финансови разходи - 54 206 лв. и други извънредни разходи - 75 186 лв.

При извършения одит се установи, че всички извършени и отчетени разходи са 2012 г. за присъщи за дейността на партията, съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗПП. Същите са документално обосновани, като са приложени изискуемите от ЗС първични счетоводни документи – фактури, касови бележки, РКО.

Извършените разходи са правилно осчетоводени по съответните счетоводни сметки, съгласно приетия Индивидуален сметкоплан и спазване на прилаганата Счетоводна политика. Отразени са в отчета за приходите и разходите, приложен към ГФО за 2012 г. Въведена е аналитична отчетност за извършваните разходи, свързани с участие на партията в проведените през 2012 г. избори за кметове на кметства и общински съветници.5

В счетоводният баланс на партията са отчетени задължения в размер на 277 378 лв. към доставчици, задължения към персонала - 20 002 лв., за социално осигуряване - 7 882 лв. и данъчни задължения - 2 187 лв.Извършените разходи са документално обосновани, осчетоводени са и са отчетени по съответните счетоводни сметки, съгласно Индивидуалния сметкоплан, при спазване на прилаганата Счетоводна политика.

2.3. Спазване на законовата забрана за извършване на стопанска дейност и за учредяване и участие в търговски дружества и кооперации

В годишния финансов отчет не са отразени дългосрочни финансови активи - дялове и участия в търговски дружества и кооперации. При проверката на предоставените документи не са установени факти, доказващи дялове и участия на ПП „Лидер” в търговски дружества и кооперации.

От документалната проверка не са установени формирани приходи и извършени разходи от търговска дейност по смисъла на чл. 1 от Търговския закон.6

Спазена е законовата забрана за извършване на стопанска дейност и за учредяване и участие в търговски дружества и кооперации.
3. Управление на предоставеното държавно и общинско имущество на ПП „Лидер“.

За одитирания период ПП „Лидер” отговаря на изискванията на чл. 31, ал. 2 от ЗПП, поради което има правно основание да ползва под наем помещения - държавна или общинска собственост.

През 2012 г. за осъществяване на дейността си партията е ползвала 12 броя имоти общинска собственост, като е изплатила средства за наеми в размер на 6 138 лв. В посочената сума са включени и изплатени 86 лв. за наем на община Червен бряг, както и 529 лв. на община Добрич, за наети помещения за минал период. Двете помещения не са използвани през 2012 г. от партията.

Към 31.12.2012 г. ПП „Лидер” няма неизплатени наемни вноски за предоставени под наем имоти – общинска собственост.74. Поддържане и актуализиране на информацията в публичния регистър на партията

При извършване на проверка, относно спазване на изискването на ЗПП за актуализиране и поддържане на публичен регистър на интернет страницата на политическата партия се установи, че ПП „Лидер” е спазила изискването на чл. 29, ал. 2 от ЗПП.

В публичния регистър на политическата партия е публикуван годишният финансов отчет за 2012 г., отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане, във връзка с предизборните кампании за избиране на общински съветници и кметове на кметства, за участието на партията в изборите проведени през 2012 г.8

Спазено е законовото изискване за поддържане и актуализиране на публичния регистър от ПП „Лидер”.
Раздел втори

Декларирани приходи и извършени разходи във връзка с предизборната кампания за частични и нови избори за общински съветници и кметове на кметства

През одитираната 2012 г. ПП „Лидер” е участвала в провеждането на нови и частични избори за избор на кметове на кметства и общински съветници.9

Партията има регистрация за участие в изборите за общински съветници и кметове през 2011 г. През одитирания период няма промяна в лицето, което я представлява, не е регистрирала промяна в Устава си, поради което няма задължение да представя в Сметната палата данни за банковата сметка по обслужване на предизборната и кампания за участие в нови и частични избори проведени през 2012 г., съгласно чл. 280, т. 1 и чл. 285, ал. 1 от Изборния кодекс.

1. Частични избори за избор на кмет на кметство Радовене, община Роман проведени на 11.03.2012 г.

Политическа партия „Лидер” е регистрирана за участие в частични избори за избор на кмет на с. Радовене общ. Роман с Решение № 186 от 15.01.2012 г. на Общинската избирателна комисия.

На проведените избори няма избран кмет издигнат от партията.

1.1. Изготвяне и представяне в Сметната палата на отчета за приходите и разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания .

В Сметната палата е представен отчет за приходите, разходите и поетите задължения за проведените избори с вх. № 48-00-1096 от 12.06.2012 г. със закъснение от определения в чл. 159, ал. 1 на Изборния кодекс срок, със съответните приложения на хартиен и електронен носител. Отчетът съответства по форма на утвърдения от Сметната палата образец. Към отчетът е представено извлечение от банковата сметка, обслужваща предизборната кампания на партията.10

При представяне на отчета за приходите, разходите и поетите задължения за участие на ПП „Лидер” в изборите не са спазени изисквания на чл. 159, ал. 1 на Изборния кодекс.

Представения в Сметната палата отчет е с нулеви стойности.

При извършения одит не се установиха получени приходи и извършени разходи свързани с проведените избори.11
2. Избори за общински съветници на община Кюстендил, проведени на 13.05.2012 г.

За участие на ПП „Лидер” в изборите за избор на общински съветници в гр. Кюстендил е регистрирана с Решение № 29 от 03.04.2012 г. на ОИК.

Като кандидати за общински съветници партията е издигнала 37 човека и е получила четири мандата.12

2.1. Изготвяне и представяне в Сметната палата на отчета за приходите и разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.

В Сметната палата е представен отчет с вх. № 48-00-1091 от 01.06.2012 г. за приходите, разходите и поетите задължения за проведените избори, в определения в чл. 159, ал.1 на Изборния кодекс срок, със съответните приложения на хартиен и електронен носител. Отчетът съответства по форма на утвърдения от Сметната палата образец. Към отчетът е представено извлечение от банковата сметка, обслужваща предизборната кампания на партията.13

При представяне на отчета за приходите, разходите и поетите задължения за участие на ПП „Лидер” в изборите са спазени изисквания на Изборния кодекс.

2.2. Декларирани приходи от политическата партия - собствени средства, дарения от физически лица, предоставени средства от издигнати кандидати.

В представения отчет пред Сметната палата ПП „Лидер” декларира, че предизборната кампания е финансирана със собствени средства – от получената държавна субсидия в размер на 25 000 лв.

При извършеният одит не се установиха други приходи - дарения от физически лица, както и средства предоставени от издигнати кандидати. Предоставени са само лични автомобили от издигнатите кандидати за ползване по време на кампанията.14Спазени са изискванията, регламентирани с ИК, за набиране на приходи за провеждане на избори за общински съветници.

2.3. Разходвани средства и поети задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.

За предизборната кампания на партията за избори за общински съветници са отчетени разходи в размер на 24 461,47 лв., от които 128 лв. за канцеларски материали1 2 629,39 лв. за гориво, 3 432 лв. за радио емисии, 760 лв. за печатни медии, 3 312 лв. за информационни агенции, 6 720 лв. за социологически проучвания, 2 977 лв. за плакати и флаери, за масови прояви – 1977 лв.

Отчетените разходи са подкрепени с издадени първични счетоводни документи. Извършените разходи са включени в ГФО за 2012 г.15

Спазени са изискванията на чл. 155 от ИК.

Спазени са законовите ограничения за финансиране на предизборната кампания на партията за проведените избори за общински съветници.

В съответствие с чл. 160 от Изборния кодекс, в Сметната палата са представени изискуемите декларации за извършените разходи. от избраните общински съветници,16

3. Избори за общински съветници на община Белоградчик, проведени на 22.07.2012 г.

За участие в избори за избор на общински съветници на община Белоградчик ПП „Лидер” е регистрирана с Решение № 194 от 27.06 2012 г. на ОИК.

Като кандидати за общински съветници партията е издигнала 13 човека, като на проведените избори няма избрани общински съветници.

3.1. Изготвяне и представяне в Сметната палата на отчета за приходите и разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания .

В Сметната палата е представен отчет за приходите, разходите и поетите задължения за участие в изборите с вх. № 48-00-1197 от 10.08.2012 г., в законоустановения в чл. 159, ал. 1 на Изборния кодекс срок. Отчетът съответства по форма на утвърдения от Сметната палата образец и е окомплектован със съответните приложения на хартиен и електронен носител. Към отчетът е представено извлечение от банковата сметка, обслужваща предизборната кампания на партията.17

При представяне на отчета за приходите, разходите и поетите задължения за участие на ПП „Лидер” в изборите са спазени изисквания на Изборния кодекс.

3.2. Декларирани приходи от политическата партия - собствени средства, дарения от физически лица, предоставени средства от издигнати кандидати.

В представения отчет пред Сметната палата ПП „Лидер” декларира, че предизборната кампания е финансирана със собствени средства, от получената държавна субсидия в размер на 3 600 лв.

При извършения одит не се установиха други приходи - дарения от физически лица, както и средства предоставени от издигнати кандидати.18

Издигнати кандидати са предоставили за ползване собствени превозни средства.19

Спазени са изискванията, регламентирани с ИК, за набиране на приходи за провеждане на избори за общински съветници.

3.3. Разходвани средства и поети задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.

За предизборната кампания на партията за избори на общински съветници са отчетени разходи в размер на 3 586,86 лв., от които 857 лв. за гориво, 67 лв. канцеларски материали, 224 лв. за плакати, 1984 лв. разходи за масови прояви и 740 лв. разходи за командировки.

Отчетените разходи са подкрепени с първични счетоводни документи. Извършените разходи са включени в ГФО за 2012 г.20Спазени са изискванията на чл. 155 от ИК.

Спазени са законовите ограничения за финансиране на предизборната кампания на партията за проведените избори за общински съветници.

4. Частични избори за кмет на кметство с. Баланово, община Дупница, проведени на 22.04.2012 г.

За участие в частичните избори за избор на кмет на кметство с. Баланово партията е регистрирана с Решение № 191 от 26.02.2012 г. на ОИК Дупница.

На проведените избори с Решение № 202 ат 22.04.2012 г. РИК обявява за избран издигнатия от партията кандидат.

В Сметната палата е представен отчет за приходите, разходите и поетите задължения за участие в изборите с вх. № 48-00-1007 от 11.05.2012 г., в законоустановения в чл. 159, ал. 1 на Изборния кодекс срок. Отчетът съответства по форма на утвърдения от Сметната палата образец и е окомплектован със съответните приложения на хартиен и електронен носител.21При представяне на отчета за приходите, разходите и поетите задължения за участие на ПП „Лидер” в изборите са спазени изисквания на Изборния кодекс.

С Отчетът за приходите, разходите и поетите задължения са обявени


90 лв. разходи за плакати извършени със собствени средства, от получена държавна субсидия. При извършеният одит не се установиха други набрани средства и извършени разходи, свързани с провеждане на изборите за кмет на кметство Баланово.22

Спазени са регламентираните с ИК изисквания за набиране на приходи и законовите ограничения за финансиране на предизборната кампания на партията за проведените частични избори за избор на кмет на кметство.

Избраният за кмет на с. Баланово е представил в Сметната палата изискуемата в чл. 160 на Изборния кодекс декларация за изразходените средства.235. Частични избори за кмет на кметство Баланово, община Дупница, проведени на 04.11.2012 г.

За участие на ПП „Лидер” в изборите за избор на кмет на кметство Баланово, община Дупница е регистрирана с Решение № 205 от 29.09.2012 г. на ОИК Дупница.

На проведените избори с Решение № 212 от 04.11.2012 г. ОИК обявява за избран издигнатия от партията кандидат.

5.1. Изготвяне и представяне в Сметната палата на отчета за приходите и разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.

В Сметната палата е представен отчет за приходите, разходите и поетите задължения за участие в изборите с вх. № 48-00-1007 от 16.11.2012 г., в законоустановения в чл. 159, ал. 1 на Изборния кодекс срок. Отчетът съответства по форма на утвърдения от Сметната палата образец и е окомплектован със съответните приложения на хартиен и електронен носител. Към отчетът е представено извлечение от банковата сметка, обслужваща предизборната кампания на партията.24

При представяне на отчета за приходите, разходите и поетите задължения за участие на ПП „Лидер” в изборите са спазени изисквания на Изборния кодекс.

5.2. Декларирани приходи от политическата партия - собствени средства, дарения от физически лица, предоставени средства от издигнати кандидати.

В представения отчет пред Сметната палата ПП „Лидер” декларира, че предизборната кампания е финансирана със собствени средства от получената държавна субсидия в размер на 400 лв.

При извършения одит не се установиха други приходи - дарения от физически лица, както и средства предоставени от издигнатият кандидат.25Спазени са изискванията, регламентирани с ИК, за набиране на приходи за провеждане на избори за общински съветници.

5.3. Разходвани средства и поети задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.

За предизборната кампания на партията за частични избори за общински съветници са отчетени разходи в размер на 400 лв от които 50 лв. за предавания от частни радиа, 58 лв. от частни телевизии и 291 лв. - разходи за плакати. Отчетените разходи са подкрепени с издадени фактури.Извършените разходи са включени в ГФО за 2012 г.26

Спазени са изискванията на чл.155 от ИК.

Спазени са законовите ограничения за финансиране на предизборната кампания на партията за проведените избори за кмет на кметство.

Избраният за кмет на кметство Баланово е представил в Сметната палата изискуемата в чл. 160 на Изборния кодекс декларация за изразходените средства.27


Част четвърта

Заключение

От извършения одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на ПП „Лидер” за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. могат да се изведат следните основни изводи:

Годишният финансов отчет на партията за 2012 г. е представен на Сметната палата в законоустановения срок.

През одитирания период са спазени забраните на чл. 22 от ЗПП за осъществяване на стопанска дейност и за учредяване и участие на партията в търговски дружества и кооперации.

За одитирания период партията е изразходвала за дейността си получени средства като държавна субсидия и събран членски внос.

През 2012 г. партията разходва средства при спазване изискванията на


чл. 29, ал. 1 от ЗПП – за подготовка и участие в частични и нови избори за избор на кметове на кметства и на общински съветници, за осигуряване работата на партийните структури, за организационни разходи по провеждане на мероприятия и за други присъщи за дейността й разходи.

За одитирания период ПП „Лидер” отговаря на изискванията на чл. 31,


ал. 1 и ал. 2 от ЗПП, поради което има правно основание да ползва под наем помещения държавна или общинска собственост.

През 2012 г. за осъществяване на дейността си партията е ползвала 12 броя имоти общинска собственост, като е изплатила за наеми 6 137,65 лв.

ПП „Лидер” е осигурила публичност и прозрачност на дейността си чрез страницата си в глобалната мрежа посредством поддържането и актуализирането на публичния си регистър, в съответствие с изискванията на чл. 29, ал. 2 от ЗПП.

През одитирания период ПП „Лидер” участва в частични избори за избор на кмет на кметства и нови избори за общински съветници.

В Сметната палата са представяни отчети за приходите, разходите и поетите задължения, за проведените избори. Отчетите съответстват по форма на утвърдения от Сметната палата образец.

Набраните и изразходвани средства за предизборната кампания не надвишават определения в ИК праг за финансиране на предизборната кампания.

Средствата, изразходвани за изборите са отразени в годишния финансов отчет на ПП „Лидер”
В подкрепа на констатациите от одитния доклад са събрани 19 броя одитни доказателства, които заедно с работните документи, отразяващи отделните етапи на одитния процес, се намират в Сметната палата на адрес:
гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37.
Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане № 343 от 19.12.2013 г. на председателя на Сметната палата.

Приложение №1

С П И С Ъ К
ЗА УЧАСТИЕТО НА ПП „ЛИДЕР” НОВИ И ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ

ПРЕЗ 2012 Г.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------№ Населено място вид дата

по ред на изборите на

провеждане
1. с. Радовене общ.Роман избор на кмет 11.03.2012 г.

2. гр. Кюстендил изб. общински съветници 13.05.2012 г.

3. гр. Белоградчик изб.общински съветници 22.07.2012 г.

4. с. Баланово общ. Дупница избор кмет 22.04.2012 г.

5. с. Баланово общ. Дупница избор кмет 04.11.2012 г.

ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД

04000052131. Списък на участията на ПП „Лидер” в проведените през 2012 г. частични и извънредни избори.

ОПИС НА ОДИТНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД

0400005213

Одитни доказателства28

Брой страници29

001

РД-И-1 Проверка ГФО 2012 г.

2

002

РД- И-2 Проверка приходи от членски внос

8

003

РД-И-3 Проверка на приходите от държавна субсидия

4

004

РД-И-4 Проверка на приходите от дарения за 2012 г.

2

005

РД-И-5 Проверка на разходите ГФО 2012 г.

3

006

РД-И-6 Установяване спазване забрана за стоп.дейност

1

007

РД-И-7 Спазване на чл. 31 и чл. 32 от ЗПП пред.имущество

5

008

РД-И-8 Спазване на чл. 29 ал. от ЗПП – Публичен регистър

2

009

РД-И–9 Съответствие на представени отчети за избори

3

010

РД-И-10 Приходи дарения физ.лица за избори

2

011

РД-И-11 Проверка на приходи от предоставени с-ва от издигнати кандидати от ПП „Лидер”

3

012

Решение № 29 на РИК Кюстендил

3

013

РД-И-12 Проверка разходи избори Кюстендил

19

014

РД-И-13 Проверка чл. 160 от ИК Кюстендил

2

015

РД-И-14 Проверка. разходите избори Белоградчик

13

016

РД-И-15 Проверка разходи избори с. Баланово 22.04.2012 г.

5

017

РД-И-16 Проверка разходи с. Баланово 04.11.2012 г.

7

018

РД-И-18 Проверка чл. 160 от ИК Баланово 22.04.2012 г.

2

019

РД-И-19 Проверка чл. 160 от ИК Баланово 04.11.2012 г.

2
1 Одитно доказателство № 1

2 Одитно доказателство №2

3 Одитно доказателство № 3

4 Одитно доказателство № 4

5 Одитно доказателство № 5

6 Одитно доказателство № 6

7 Одитно доказателство №7

8 Одитно доказателство № 8

9 Приложение № 1

10 Одитно доказателство № 9

11 Одитно доказателство № 10 № 11

12 Одитно доказателство № 12

13 Одитно доказателство № 9

14 Одитно доказателство № 10 и № 11

15 Одитно доказателство № 13

16 Одитно доказателство № 14

17 Одитно доказателство №9

18 Одитно доказателство № 10 и № 11

19 Одитно доказателство № 11

20 Одитно доказателство № 15

21 Одитно доказателство № 9

22 Одитно доказателство № 10, № 11 № 15

23 Одитно доказателство № 18

24 Одитно доказателство №9

25 Одитно доказателство № 10, № 11

26 Одитно доказателство 17

27 Одитно доказателство № 19

28 Наименование на приложения документ.

29 Брой страници на съответния документ.
Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет