Одлук а за избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на интерен огласжүктеу 30.81 Kb.
Дата23.02.2018
өлшемі30.81 Kb.
түріЗакон

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за административни службеници (Службен Весник на Република Македонија бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015),Градоначалникот на Општина Кичево донесеО Д Л У К А

за избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на интерен оглас

1.Административниот службеник Арѓент Балажи, по пат на интерен оглас, се избира за работно место Помлад соработник за организирање и администрирање на локални даноци, такси и надоместоци во Одделение за за даноци, такси, надоместоци и за други приходи на општината во Секторот за финансиски прашања шифра УПР 01 01 В04 000 со звање Помлад соработник за организирање и администрирање на локални даноци, такси и надоместоци во Одделение за за даноци, такси, надоместоци и за други приходи на општината

2.Избраниот административен службеник во рок од 3 (три) дена од денот на објавувањето на оваа одлука должен е да достави докази за исполнување на посебните услови.
3.По завршувањето на постапката за избор и конечноста на Одлуката ,Градоначалникот на Општина Кичево ќе донесе Решение за унапредување на избраниот административен службеник од точка 1 на оваа Одлука .

4.Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето .Образложение
Врз основа на барање за започнување на постапка за унапредување на административен службеник со интерен оглас бр.01/2016 и Известување за обезбедени финансиски средства бр.09-238/4, Одделението за управување со човечки ресусрси објави интерен оглас на веб страната на Општина Кичево.

Комисијата за селекција за унапредување на административен службеник формирана со Решение бр.09-238/3 од 1.02.2016 година,спроведе административна селекција по наведениот интерен оглас и состави Записник и прилог ранг листа со бодирање на докази со бр.09-238/25 од 11.02.2016 година.

Комисијата за селекција на административен службеник го закажа и спроведе интервјуто со единствениот кандидат Арѓенд Балажи, за што состави записник од работата на Комисијата заради спроведување на интервју на ден 15.02.2016 година, заведен под број 09-238/26.

Финалната ранг листа од спроведеното интервју е доставена до Градоначалникот на Општина Кичево со прворангираниот кандидат .

Согласно финалната ранг листа која е составен дел од Записникот и со оглед на тоа дека наведениот кандидат е единствен кандидат кој ги исполнува потребните услови за наведеното работно место се одлучи како ви диспозитивот на оваа Одлука.

Упатство за правно средство: Против оваа Одлука за избор,кандидатот има право на жалба во рок 8 (осум) дена до Агенција за администрација ,од денот на објавување на Одлуката на веб страната на Општина Кичево .

Доставено до:

-Избраниот административен службеник

-Архива

Бр. /Nr.__________Dt.__________год.

Në bazë të nenit 52 paragrafi 1 nga Ligji për nëpunësit administrativ (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015), Kryetari i Komunës së Kërçovës solli:V E N D I M

Për zgjidhjen e kandidatit për avancim të nëpunësit administrativ përmes shpalljes interne

1.Nëpunësi administrative Argjend Ballazhi përmes shpalljes interne, u zgjodh për vendin e punës Bashkëpuntor i ri për organizimin dhe administrimin të tatimeve, taksave dhe kompenzimeve lokale në Seksionin për tatime, taksa, kompenzime dhe të hyrave tjera të komunës në Sektorin për çështje financiare, me shifër UPR 01 01 V04 000 me titull Bashkëpuntor i ri për organizimin dhe administrimin të tatimeve, taksave dhe kompenzimeve lokale në Seksionin për tatime, taksa, kompenzime dhe të hyrave tjera të komunës .

2.Nëpunësi i zgjedhur administrativ në afat prej 3 (tre) ditëve nga dita e publikimit të këtij Vendimi është i obliguar të dorëzojë prova për plotësimin e kushteve të veçanta.
3.Pas përfundimit të procedures së zgjedhjes dhe vendimit përfundimtar, Kryetari i Komunës së Kërçovës do të sjell Aktvendim për avancim të nëpunësit të zgjedhur administrativ nga pika 1 e këtij Vendimi.
4. Ky Vendim hyn në fuqi me ditën e sjelljes.

Arsyetim
Në bazë të kërkesës për fillimin e procedurës për avancim të nëpunësit administrativ me shpallje interne nr.01/2016 dhe njoftimit për mjete të siguruara nr.09-238/4 Seksioni për menaxhim me resurset njerëzore publikoi shpallje interne në faqen elektronike të Komunës së Kërçovës.

Komisioni për selektim për avancim të nëpunësit administrativ e formuar me Aktvendimin nr.09-238/3 nga dt.1.02.2016, realizoi selektimin administrtiv pas shpalljes interne dhe përpiloi Procesverbal dhe listën rradhitëse me pikë të provave me nr.09-238/25 nga dt.11.02.2016 .


Komisioni për selektim të nëpunësive administrativ e planifikoi dhe e realizoi intervistën me kandidatin e vetëm Argjent Ballazhi, për çka përpiloi Procesverbal nga puna e Komisionit për realizimin e intervistës më dt.15.02.2016, regjistruar nën numrin 09-238/26.

Lista finale rradhitëse nga intervista e realizuar i është dorëzuar Kryetarit të Komunës së Kërçovës, me kandidatin e pare të renditur.Në pajtim me listen finale rradhitëse e cila është pjesë përbërse e Procesverbalit dhe duke pasur parasysh se kandidati i lartëpërmendur është i vetmi kandidat i cili i plotëson kushtet e nevojshme për punën e kërkuar dhe u vendos sin ë dispozitivin e Këtij Vendimi.

Udhëzim për mjetin juridik: Kundër këtij Vendimi për zgjedhje, kandidati ka të drejtë në ankesë në afat prej 8 (tetë) ditë deri te Agjencia për administratë, nga dita e shpalljes së Vendimit në faqen elektronike të Komunës së Kërçovës.
Dorëzuar deri te:

  • Кandidati i zgjedhur administrativ

  • ArkiviОПШТИНА КИЧЕВО

ГРАДОНАЧАЛНИК

Fatmir
KOMUNA E KËRÇOVËS

KRYETAR

Dehari


Каталог: dokumente


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет