Қолдану саласыжүктеу 291.58 Kb.
Дата08.05.2018
өлшемі291.58 Kb.

«Шығыс-Қазақстан мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК


Мазмұны


1

Қолдану саласы …………………………………………………....

4

2

Нормативті сілтемелер …………………………………………………

4

3

Белгілеулер мен қысқартулар ………………………………………….

4

4

Жалпы ереже ……………….…………………………………...…........

4

5

Оқу бағдарламасын әзірлеу және әрекетке енгізу тәртібі ……..............

5

6

Пән оқу бағдарламасының құрылымы.…………………………..........

5

7

Өзгертулер ………………………………………………………………

6

8

Келісу, сақтау және тарату …………………………………..................

7


1 Қолдану саласы
1.1 Осы «Пәннің оқу бағдарламасын жасау туралы ережесі» (бұдан былай – Ереже) С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің (бұдан былай – Университет) мақсатын, міндетін және университетте әзірленген пәннің оқу бағдарламарын жасау тәртібін анықтайды.

1.2 Осы Ереже Университет кафедраларының ПОҚ оқу-әдістемелік құжаттамалары түрлерін әзірлеу үшін және оқу үрдісінің ұйымдастырылуын оқу-әдістемемен қамтамасыз етуде ішкі тексерулер жүргізу үшін қолданылады.


2 Нормативті сілтемелер
2.1 Қазіргі ереже келесі заңдастырылған актілер мен нормативті құжаттардың талаптарын ескере отырып жасалды:

- Қазақстан Республикасы 2007 жыл 27 шілдедегі №319-111 «Білім туралы» заңы;

- Білім және ғылым министрлігінің 2011 жылдың 20 сәуіріндегі №152 «Оқу үрдісін кредиттік технология бойынша оқытуды ұйымдастыру ережесін бекіту туралы» бұйрығы;

- Білім және ғылым министрлігінің 2007 жылдың 29 қарашасындағы №583 «Оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру ережесін бекіту туралы» бұйрығы;

- Білім және ғылым министрлігінің 2012 жылдың 23 тамызындағы №1080 «Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру деңгейіне сәйкес білім стандартын бекіту туралы» бұйрығы;

- 028-12 Е ШҚМУ «С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің әдістемелік кеңесі туралы» Ереже;

- 01-12 ӘН ШҚМУ «СМЖ құжаттарды рәсімдеу талабы».3 Белгілеулер мен қысқартулар


МЖМБС – Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім берудің жалпыға міндетті білім беру стандарты

РОӘК – Республикалық оқу-әдістемелік кеңес (мамандық бойынша жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім беру)


ПОҚ - Профессор-оқытушылар құрамы.
4 Жалпы ереже
4.1 Типтік оқу бағдарламасы – МЖМБС типтік оқу жоспарының нақты пән бойынша оқытудың мемлекеттік компонентінің нақты мазмұнымен анықталатын құжат.

Типтік оқу бағдарламасы МЖМБС талаптарына сәйкес әзірленіп, білім беру аясындағы орталық атқарушы органмен бекітіледі.

Типтік бағдарлама болмаған жағдайда мамандық пәнінің оқу бағдарламасы жасалынады.

4.2 Пәннің оқу бағдарламасы – жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім берудің МЖМБС-на сәйкес пәнді (міндетті компоненттің) оқытудың мақсатын, міндетін, мазмұны мен технологиясын анықтайтын құжат.

4.3 Республикалық оқу әдістемелік кеңесінде (әрі қарай-РОӘК) мамандық типтік оқу бағдарламасы болмаған жағдайда ПОҚ–мен мамандық пәнінің оқу бағдарламасы жасалынады.

4.4 Оқу бағдарламасы - меңгеруге тиісті әрбір оқу пәнінің мазмұны мен білім көлемін, іскерлік пен дағдыларын анықтайтын бағдарлама. Оқу бағдарламасының әрекет ету мерзімі 3жыл мерзіммен шектеледі.


5 Оқу бағдарламасын әзірлеу және әрекетке енгізу тәртібі
5.1 Оқу бағдарламасы келесі бөлімдерден тұрады: түсініктеме жазба, пән мазмұны және әдебиеттер тізімі (негізгі және қосымша бөлімдер).

5.2 Оқу бағдарламасы мазмұнының негізін оқытылатын пәннің (мемлекеттік компонент) негізгі бөлімдері көрсетілген, мамандық бойынша білім беру бағдарламасының міндетті минимумы құрайды. Бағдарламаның мазмұны пәнді меңгеру үшін білім көлемі туралы, білімнің тиісті саласы бойынша фундаменталды, жалпы қабылданған, сондай-ақ арнайы түсініктері бар нақты және дәл ақпарат беруі тиіс.

5.3 Оқытылатын материал көлемі пәннің ең аз мөлшердегі еңбек сыйымдылығына түзетілуі қажет. Пәннің мазмұны туралы барлық ақпарат бағдарламада бөлімдер мен тақырыптар бойынша топтастырылады. Пәнді толық түсіну үшін, бағдарламада сабақтың барлық түрі бойынша керекті тақырыптар мен сұрақтардың тізімі аз шамада болуы тиіс.

5.4 Оқу бағдарламасы келесі бөлімдерден тұрады: түсініктеме жазба, пән мазмұны және әдебиеттер тізімі (негізгі және қосымша баспа басылымы және интернет-көздері).

5.5 Пәннің оқу бағдарламасы кафедра отырысында, факультет кеңесінде және әдістемелік кеңесте қарастырылады және талқыланады.

5.6 Оқу бағдарламасы жұмыс берушілермен келісіледі және Университеттің Әдістемелік кеңесімен бекітіледі.


6 Пән оқу бағдарламасының құрылымы
6.1 Алғашқы бет (қосымша 1);

  1. Түсініктеме жазба;

Берілген пән қандай мамандықтар үшін арналған, пәннің мақсаты, міндеттері, студент пәнді оқып үйренудің нәтижесінде нені меңгеру керек екендігі(білімін, икемін, дағдыларын сипаттау арқылы), яғни пәнді оқып үйренудің нәтижесі(құзыреттілігі), пререквизиттері мен постреквизиттері.

  1. Пәннің мазмұны;

6.3.1 Кіріспе (нысандары туралы мәлімет, пәнді оқып үйрену әдістері, оның басқа ғылымдар арасында алатын орны мен рөлі, қысқаша тарихи очерк);

6.3.2 Негізгі бөлім (барлық ақпарат тізімі аз көлемде болатындай бөлімдер мен тақырыптарға топтастырылады) Бөлім тақырыбы (әрбір тақырыптың қысқаша мазмұны, негізгі сұрақтары, берілген тақырып бойынша ашылатын түсініктері, методологиялық бағыты және т.б.);

6.3.3 Практикалық сабақтар тақырыптарының жобалық тізімі. Семинар немесе практикалық сабақтарды қарастыру үшін жобалық тақырыптар көрсетіледі;


   1. Студенттің (магистранттың) оқытушымен өзіндік жұмыс тақырыптарының жобалық тізімі.СОӨЖ (МОӨЖ) қарастыру үшін жобалық тақырыптар көрсетіледі;

6.3.5 Студенттің (магистранттың) өзіндік жұмыс тақырыптарының жобалық тізімі. СӨЖ(МӨЖ)-да қарастыру үшін жобалық тақырыптар көрсетіледі;

  1. Әдебиеттер тізімі.

Пән бойынша әдебиеттер негізгі, қосымша деп бөлініп көрсетіледі, сонымен бірге интернет көздері де көрсетіледі. Әдебиеттер тізімінде соңғы 5 жылда шығарылған әдебиет көздері болуы тиіс.
7 Өзгертулер
7.1 Ережеге өзгерістер мен қосымшалар СБӨ рұқсатымен енгізіледі және оның қолы қойылып, өзгеріс туралы хабарлама түрінде құжатталады. Өзгеріс туралы хабарлау парағы белгіленген үлгіге сәйкес хатталады және осы ереже бар барлық құрылымдық бөлімшелерге беріледі. Түпнұсқаға және есепке алынған жұмыс даналарына өзгерістер мен қосымшалар ҚР ШҚМУ 001-12 талаптарына сәйкес енгізіледі. Сақтауға берілген ережеге өзгерістер енгізу туралы хабарламаны әзірлеуші бөлімше шығарады. Ережеге өзгерістерді ҚБЖ өзгерістерді және қосымшаларды тіркеу парағына белгілей отырып енгізеді;

7.2 Түпнұсқаға және есепке алынған жұмыс даналарына өзгерістер мен қосымшаларды енгізу үшін АМжББ және ҚБЖ жауапты;

7.3 Ережені тексерулердің мерзімділігін есепке алу парағына міндетті түрде белгілей отырып, ҚБЖ үш жылда кем дегенде бір рет қайта қарайды.

7.4 Ережеге өзгерістер мен қосымшаларды енгізу үшін мыналар негіз бола алады: • заң күші бар нормативтік-құқықтық актілерге жаңадан енгізілген өзгерістер мен қосымшалар;

 • ректордың бұйрықтары;

 • құрылымдық бөлімшелер арасында міндеттерді қайта бөлу;

- құрылымдық бөлімшелерді қайта құру;

- СБӨ рұқсатымен енгізілген өзгерістердің себебі көрсетілген ҚБЖ қызметтік жазбасы;

7.5 Ұйымның немесе құрылымдық бөлімшенің атауы өзгертілген кезде ереже ауыстырылуы керек.

7.6 Ауыстырылған ереже күшін жоғалтқан жағдайда университеттегі барлық даналар алынып, жаңасымен ауыстырылуы тиіс.

7.7 Ескірген ережені алу және ауыстыруға ҚҚЕжББ және АМжББ жауапты.

7.8 Ескірген ережеге «Жойылды» деген белгі, жою негіздемесі, күні және «Жойылды» деген белгіні қойған тұлғаның қолы қойылып, мұрағатқа жіберіледі. Мұрағаттық құжаттар жұмысқа пайдаланылмайды.


8 Келісу, сақтау және тарату
8.1 Ережені Қазақстан Республикасы нормативтік-құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес келісуді ҚҚЕжББ жүзеге асырады.

8.2 Ережені ҚБЖ әзірлейді.

Ережемен мыналар келіседі:

- СБӨ;


- Оқу және оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректор;

- АМжББ бастығы;

- құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау бөлімінің бастығы;

- заң кеңесшісі;

8.3 Ережені ректор бекітеді және жойылғанға дейін әрекет етеді.

8.4 Ереженің түпнұсқасы құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау бөлімінде сақталады және оның сақталуы үшін құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау бөлімінің бастығы жауапты болады.

8.5 Құрылымдық бөлімшенің барлық жұмысшыларының ереженің мазмұнымен жеке танысуы үшін ҚҚЕжББ, кадрлар бөлімінің бастығы және құқықтық қолдау жауапты.

8.6 Ереженің есепке алынған жұмыс даналарын құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау бөлімі таратады.

8.7 Ереженің есепке алынған жұмыс данасының бөлімшеде сақталуы үшін ҚБЖ жауапты.

Қосымша 1

ШҚМУ Е Ү 033-13-01-Оқу бағдарламасы

(Оқу бағдарламасының алғашқы беті)
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ Министрлігі

С.АМанжолов атындағы Шығыс қазақстан мемлекеттік университеті«Бекітілді»
С.Аманжолов атындағы
ШҚМУ Әдістемелік кеңесі
_____________ Т.А.Ә.
«___»____________20__ж.

ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(пәннің атауы)

(шифр, мамандық атауы)


(оқу кредиті көлемі)


Өскемен қ., 201__ жыл


Қосымша1 жалғасы

(Оқу бағдарламасы алғашқы бетінің келесі жағы)
Жасалған оқу бағдарламасы
(құрастырушының Т.А.Ә., қызметі, ғылыми дәрежесі және атағы)___________________ кафедра отырысында жұмыс берушілермен келісілді

«___»______________20__ж

№____ хаттама «___»_____________20__ж.

______________________кафедра отырысында қаралды және талқыланды
Кафедра меңгерушісі ______________________(аты-жөні)

№____ хаттама «___»_____________20__ж.

_________________________факультеті әдістемелік кеңесімен мақұлданды
Әдістемелік кеңес төрағасы________________(аты-жөні)

№____ хаттама «___»_____________20__ж.

_________________________ факультеті кеңесімен мақұлданды
Факультет кеңесі төрағасы _________________(аты-жөні)

Қосымша2


(«Түсініктеме жазба» бөлімінің үлгісі)
Түсініктеме жазба
Пән 6М012000 - Кәсіптік оқыту мамандығының магистранттарына арналған.

Пәнді оқытудың мақсаты: жүйелеу, тереңдету және педагогикалық жаңарту бойынша білімдерін жалпылау, жоғары кәсіптік білім берудің инновациялық үрдісін дамыту.

Пәннің міндеттері:

 1. Жоғары кәсіптік білім беруде инновациялық білім беру іс-әрекетін дамыту мен ұйымдастыру, құрылымын, жаңару маңызын оқып білу.

 2. Инновациялық іс-әрекет негізінде өзін-өзі анықтау мен өзін-өзі жетілдіру барысына дайындау, жеке басының кәсіби икемділігін, шығармашылығын, ынталылығын дамыту мен тәрбиелеуде мүмкіндік туғызу.

 3. Жоғары кәсіптік білім берудің жүйесінде инновациялық іс-әрекет дағдыларын қалыптастыру.

 4. Пәнді оқып білудің нәтижелері: пәнді оқып білудің нәтижесінде магистрант

Білуі тиіс: «инновация» ұғымының мәнін, «жаңару», «жаңашыл іс-әрекет», «педагогтың шығармашыл әлеуеті», кәсіптік білім берудің жаңашыл үрдістерінің ерекшелігін;

Істей білуі тиіс: жаңартушылық жасай білуі және жоо білім беру үрдісіне енгізе алуы;

Дағдыны игеруі тиіс: жаңартушылық ұйымдастыру және жоо білім беру үрдісіне енгізу;

Құзыреттілігі:

Пререквезиттер: педагогика, оқитындарды кәсіпке дайындау жүйесіндегі қазіргі оқыту технологиялары, педагогикалық технологиялары. Постреквезиттер: жоғары кәсіптік білім берудің теориясы мен практикасы.

Қосымша 3(«Пән мазмұны»бөлімінің үлгісі)
Пән мазмұны
Кіріспе

Оқып білетін пәннің нысаны педагогикалық жаңалық ретінде ғылым, қазіргі білім берудегі инновациялық үрдістер, инновация түрлері және т.б., болып табылады. Педагогикалық жаңашылдық педагогикалық инновацияның заңдылықтары және қағидаларымен айналысатын, педагогиканың бағытын қарастыруға болатын біршама жас ғылым.Инновациялық педагогикалық іс-әрекеттің қалыптасуы, дамуы және құрылымы

«Жаңарту», «инновация», «инновациялық үрдіс», «инновациялық білім беру мекемесі» түсініктерінің мағынасы. «инновация», «инноватика» түсініктерінің пайда болуы. Генезис «инновация» түсінігі. «Жаңалық» пен «инновация» түсініктерінің араласып кетуі және ажырату. ҚР «Инновациялық іс-әрекетті мемлекеттік қолдау туралы» Заңында «инновация» түсінігінің анықтамасы. «Инновациялық білім беру мекемесі» түсінігіне әртүрлі жолмен келу.

Инновацияны жүйелеу. Ғылыми-педагогикалық әдебиеттерде инновацияны жүйелеудің әр түрлі нұсқалары: қолдану аясы бойынша; жаңашылдықтың кеңдігі мен тереңдігіне жаңалық енгізуді жүзеге асыру әдісі бойынша, шығу тегінің сипаты бойынша(сыртқы, ішкі). Инновациялық білім беру үрдісінің түрлері: оқу-тәрбиелік үрдістің бұрынғы немесе осы бөлімдерін жатқызу бойынша; деңгейі бойынша; инновациялық әлеуеті бойынша; өзінің негізін қалаушы жайында және т.б.

…………………………………………………………………………….


Практикалық сабақ тақырыптарының жобалық тізімі

 1. Инновациялық іс-әрекеттердің қалыптасуы, дамуы және құрылымы .

 2. Инновациялық үрдісті отандық білім беру үрдісінде және т.б. дамыту.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….'> …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Студенттің(магистранттың) оқытушымен өзіндік жұмысының жобалық тізімі


 1. Инновациялық үрдістер және инновация түсінігі.

 2. Инновациялық үрдістің педагогикалық құбылыс ретіндегі мәні.

 3. Педагогтың шығармашылық әлеуетінің дамуы.

 4. Жоо оқытушыларының инновациялық іс-әрекетке даярлығы.

 5. Білім беру инновациясы мен т.б. дамуын басқару. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер

1.

2.3.

4.

5.Қосымша әдебиеттер

1.

2.3.

4.

5.


Интернет көздері

1.

2.3.

Танысу парағы
А.Т.Ә

Қызметі

Күні

Қолы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАРДЫ ТІРКЕУ ПАРАҒЫ


Өзгерту нөмірі

Өкімші құжатты (іс жүргізу) енгізу немесе өзгерту туралы нөмірі мен күні

Өзгертулер енгізу күні

Өзгерту енгізетін қызмет иесінің А.Т.Ә., лауазымы

Қолы

МЕРЗІМДІ ТЕКСЕРУДІ ЕСЕПКЕ АЛУ ПАРАҒЫ


Тексеру күні

Тексеру нәтижесі

Тексерушінің А.Т.Ә., лауазымы

Қолы
ШҚМУ Е 033-13 «Пәннің оқу бағдарламасын жасау туралы ереже». Бірінші басылым 15 беттің беті

Каталог: sites -> default -> files -> files -> education
education -> Ереже модульдік білім беру бағдарламаларының жасалымы туралы
education -> "Оқулықтарды, оқу-әдістемелік кешендері мен оқу-әдістемелік құралдарын әзірлеу, оларға сараптама, сынақ өткізу және мониторинг жүргізу
education -> Ереже ects тәртібі бойынша кредиттерді қайта тапсыру туралы е шқму 014-15 Екінші басылым
education -> Байқау туралы ереже, қазылар алқасы, жүлделі қор мөлшері анықталып, ректордың бұйрығымен бекітіледі
education -> «Пәннің үздік оқу әдістемелік кешені» байқауы
education -> Ереже пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені туралы


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет