Өндірістік тәжірибежүктеу 73.97 Kb.
Дата04.12.2018
өлшемі73.97 Kb.
түріРабочая программа
Рабочая программа


Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/03Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлдодар Мемлекеттік Университеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті

Өндірістік тәжірибе


ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

ПавлодарЛист утверждения рабочей программы


Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/04
БЕКІТЕМІН

Оқу ісі жөніндегі проректор

____________Пфейфер Н.Э.

«____»_____________200_ж.

Құрастырушылар: п.ғ. к., доцент Нұрбекова Ж.К.

аға оқытушы Оспанова Н.Н.
Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
Өндірістік тәжірибе бойынша 050703 – Ақпараттық жүйелер мамандығының студенттеріне арналған
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
Бағдарлама мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес 3.08.329-2006_ҚР МЖМБС негізінде әзірленген. № 779 ҚР БжҒМ бұйрығы, 2005ж. 23 желтоқсан.
Кафедра отырысында құпталды «____»_____________200_ж. Хаттама №_________
Кафедра меңгерушісі__________________________Ж.К.Нұрбекова

ФМжАТ факультетінің оқу әдістемелік кеңесінде мақұлданды «____»_____________200_ж. Хаттама №_________


ӘК төрағасы ____________________________________ А.З.Даутова

КЕЛІСІЛГЕН


Факультет деканы _________________ С.К.Тлеукенов «___»_______________ 2008ж.

(қолы) (айы, күні)


ОӘҚжЖБ келісілген


ОӘҚжЖБ бастығы ___________________А.А.Варакута «____»________________ 2008ж.

(қолы) (айы, күні)


1 ТӘЖІРИБЕЛЕРДІҢ МАҚСАТТАРЫ ЖӘНЕ МІҢДЕТГЕРІ, ОЛАРДЫҢ ОҚУ ҮРДІСІҢДЕГІ ОРНЫ

1.1. Тәжірибенің мақсаты

Өндірістік тәжірибенің мақсаты ақпаратты өңдеуге арналған өндірісте пайдаланылатын ақпараттық технологияларды терең оқыту, өндірістің есептеу ортасында программалық қамсыздандыруды жобалауды және жасауды оқытуда.12. Тәжірибе міңдеттері:

 • дипломдық тақырыпқа сәйкес функционалды есептерді, функционалды ішкі жүйелерді жасау және жобалау бойынша тәжірибелік дағдыларды алу;

 • экономикалық ақпараттық жүйелерді жобалау әдістерін оқыту. Экономикалық ақпараттық жүйелерді жасау барысында пайдаланылатын стандарттарды (соның ішінде халықаралық) оқыту;

 • өндірістегі экономикалық ақпараттық жүйелердің жұмыс істеу тиімділігін оқыту, өндірістегі ақпараттық жүйелердің мәселелерін зерттеу және жұмыс сапасын талдау;

 • типтік жобалық шешімдерді пайдаланып экономикалық ақпараттық жүйелерді жобалау принциптерін және ақпараттық жүйелерді жобалаудың негізгі кезеңдерін автоматтандыру әдістерін оқыту.2 ТӘЖІРИБЕНІҢ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ ЖӘНЕ МЕРЗІМДЕРІ

Өткізу уақыты: Өндірістік тәжірибе – 4, 6, 8 семестр, ұзақтылығы - 600 сағат.

Тәжірибе кәсіпорындарда, мекемелерде, oқy орындарында, ғылыми- зертгеу институттарында өтіледі.

Жұмысты орындау ЖОО тәжірибе жетекшісімен келісілген өндіріс администрациясының тапсырмасымен бірге жасалады. Өндіріспен жасалған келісім бойынша студент-тәжірибешілерге көмек ретінде дәрістерді оқу жасалады. Тәжірибенің және жеке тапсырманың орындалуын ООЖ және өндіріс жетекшілері тексереді.

Тәжірибе барысында мыналарды окып үйренуі кажет:


 • кәсіпорынның бөлімшесінің қызметінің ұйымдастырылуы мен
  басқарылуын;

 • мекеменің жоспарлау және каржыландыру сұрактарын;

 • тәжірибе өтілетін бөлімшенің өндірістік жабдықтарын және
  технологи ялық үрдістерін;

 • әрекеттегі стандарттар мен техникалық шарттарды, есептеуіш техниканың аппараттык және бағдарламалық кұралдарын колданудын ережелер мен нұскауларын;

 • зерттеулердің экономикалық тиімділігін аныктау мен аппараттык және
  бағдарламалық кұралдарды әзірлеудің әдістерін;

 • кұралдарды, есептеуіш техниканы, өлшеуіш кұралдарын қолдану
  ережелерін және олардың кызмет көрсетулерін оқып-үйрену;

 • өмір кау іпсіздігін қамтамасыз ету және экологиялык тазалык
  сұрактарын окып-үйрену.

Төмендегілерді меңгеруі кажет:

 • әрекет етуші стандартгар мен техникалык шарттарға сәйкестігін аныкгау үшін окып-үйренілетін есептеуіш техниканың аппараттык және бағдарламалық қамтамасыздандьрылу ының техникалық деңгейінін талдаудың әдістерін;

 • ЕТ-нің қолданатын кұралдарының жекелеме мінездемелерін бакылау
  және окып-үйрену үшін өлшеуіш техниканың колдану адістемесін;

 • аппараттык және бағдарламалық кұралдарды жобалауда колданылатын
  колданбалы бағдарламалык камтамасыздандырылуьның пакеттерін;

 • патентті зерттеулерді безендіру және жүргізу тәртібі мен әдістерін;

 • мекеменің бөлімшесінің жұмыс жасау бағыгы бойьнша мерзімді басылымдарды колдану тәртібін.

Төмендегілерді орындау қажет:

 • зерттеу такьрыбы бойынша ғылыми-техникалык ақпаратты жүзеге
  асырудың мүмкін нұскаларына салыстырмалы талдау;

 • орындалатын әзірлеменің техника-экономикалық негіздемесі;

 • есептің техникалык тапсырмасындағы шешімдердің бірнеше мүмкін
  шешімдерінің жүзеге асыруды;

 • өмір кауіпсіздігі бойынша шараларды, экологиялык тазалықты
  камтамасыз етуді талдау, интеллектуалды меншікті корғау, дипломдык
  жобаға техникалык әзірлемені стандартка сай даярлау

Дипломдық жобалаудың тапсырмасы өндіріс қажеттіліктерін ескеріп және мамандықтың кәсібіне сәкес тәжірибенің бірінші аптасында беріледі. Дипломдық жобаның тақырыбы кафедра отырысында бекітілуі тиіс.

3. Тәжірибе жеке тапсырмалары

Жеке тапсырмалар тақырыптарында өндіріс қажеттіліктері ескерілу тиіс және дипломдық жобалау тақырыптарымен байланысты болуы керек. Жеке тапсырмаларда компьютерлік жүйелерді жасау, ақпараттық процестерді, ақпараттық іздеу жүйелерін сипаттау сұрақтары болу тиіс.4. Есепке қойылатын талаптар.

Практика соңында студент практика багдарламасында көрсетілген негізгі сұрактардың және жекелеме тапсырмалардың кысқаша мазмұндалуынан тұратын есебін тапсырады. Сонымен бірге студент практика барысында жүргізілген бакыпауларды таңдап, корытындылауы керек. Есеп студенттін теориялык білімдерін практикалык есептерді шешуде колдану іскерліктерін көрсетуі кажет. Есеп төмендегі бөлімдерден тұрады: 1. титулдық парак;

 2. аннотация;

 3. мазмұны;

4)практиканың негізгі сұрақтарын мазмұндау;

5)жекелеме тапсырмаларды мазмұндау;

6)корытынды;

7)қолданылған әдебиеттердін тізімі.

Есептің жалпы көлемі 25-30 баспаланған беттерден тұруы керек, онын ішінде негізгі бөлімі жекелеме тапсырмалардың сұрақтарын мазмұндауға арналады. Мәтіндік бөлігі жеке парактарда безендіріледі, схемалар, сызбалар көрсетіледі. Есеп "мәтіндік кұжаттарды безендіру стандартьиа" сәйкес безендіріледі. Практиканын есебінің титулдык парағында кәсіпорындағы тәжірибе жетекшісінін аты-жөні, лауазымы және қолы болуы шарт. Қарсы жағдайда есеп қабылданбайды.

5. Тәжірибенің ұйымдастырылуы және бақылау әдістері.

Практика жетекшісінің практика туралы пікірді кұрастыруы үшін студент өз есебін тәжірибе аякталысымен 4 күн ішінде тапсыруы керек.

Сондай-ақ С.Торайғыров атындағы тәжірибе жетекшісімен карастырылып, колы койылады.

Тәжірибе жетекшісі тәжірибенін қорытындысы туралы сынақта және пікірді кұрастыруда студенттің жұмысының есебін негізге алуы керек.

Тәжірибе нәтижелерін бағалау барысында дипломдық жобалауға жиналған материалдардың көлемі және сапасы, жеке тапсырманы орындау сапасы ескеріледі. Тәжірибе бес балдық жүйемен бағаланады. «Қанағаттанарлықсыз» бағасын алған студенттер туралы сұрақ факультет деканының шешіміне тапсырылады.

ПМУ тәжірибе жетекшісі тәжірибе нәтижелері туралы кафедра меңгерушісіне тапсырады. Кафедра тәжірибе өткізу туралы есепті оқу бөліміне және факультет деканына тапсырады.
Әдебиеттер


 1. Б. Бөрібаев. Информатика және компьютер. Алматы, 1995.

 2. Қ.С. Әбдиев, М.Ж. Бекпашаев Алгоритмдеу негіздері.
  Көмекші оку құралы. -Алматы. 1993, -81 б.

 3. Е.Г.Абдильдин, Е.К.Балапанов, Б.Бөрібаев. Интернетке
  кіріспе "Бүкілдүниежүзілік өрмек". -Алматы, 1999.

 4. Т. Хакимова. Компьютерлік өңдеудің әдістемелері. Оку
  қүралы. -Алматы: «Ғылым» ғылыми баспа орталығы. 2002. -
  160 6.

 5. Қазақ тілі терминдерінің салалык ғылыми түсіндірме сөздігі.
  Информатика және компьютерлік техника. Алматы,
  «Мектеп» баспасы, 2002.

 6. Острейковский В.А. Информатика: Учеб. для вузов. - М.:
  Высш.шк., 1999.-511 с.

 7. Кубанива М., Табата М., Табата С, Ю. Хасэбэ.
  Математическая экономика на персональном компьютере. -
  М: Финансы и статистика, 1991.-304 с.

 8. Ben-Ari M. Understanding Programming Language. John & Sons
  Ltd.-New York. 1998.

 9. Симонович СВ. Информатика. Базовый курс. Учебник для
  вузов. -СПб: Издательство «Питер», 1999. -640 с.

 10. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. Основные
  алгоритмы.М.: Мир, 1976.-735 с.

 1. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных.- М.: Мир, 1989.

 2. Фути К., Судзуки Н. Языки программирования и
  схемотехника СБИС. Пер. с япон. -М.: Мир,1988.-224 с, ил.

 3. Иодан. Структурное программирование и конструирование
  программ.

 4. Майерс. Надежность программного обеспечения.

15. Брукс, Шлад. Ф. Как проектируется и создаются
программные комплексы.

16. Кастюк В.И. Конспект лекции по технологии


программирования.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет