Определениежүктеу 78.68 Kb.
Дата30.01.2018
өлшемі78.68 Kb.
түріРешение


Р Е Ш Е Н И Е
18
гр. Габрово, 03. 04. 2008 година
В ИМЕТО НА НАРОДА
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДГР. ГАБРОВО в публично заседание на четвърти март две хиляди и осма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ГИШИНА

при секретаря ПЕТРАНА ПЕТКОВА и с участието на прокурора ……………… като разгледа докладваното от съдия Д. Гишина адм. дело № 228 по описа за 2007 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 49, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/.

Жалбоподателят Петър Христов Петров от гр. Габрово оспорва Заповед № РД-18-50/31.08.2007 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр. София за одобряване на кадастрална карта /КК/ и кадастрални регистри /КР/ за част от землището на гр. Габрово определена от бившите землища Гачевци и Смирненски, включваща и селата Баевци, Бойновци, Врабците, Геновци, Горнова могила, Зелено дърво, Малуша, Мечковица, Моровеците, Пъртевци, Стоманеците, Трънито, Чукилите, община Габрово, област Габрово. В жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност на обжалваната заповед в посочената й част. Иска се корекция, респ. нанасяне на действително съществуващи имоти, описани в обстоятелствената част на жалбата. Прави се и искане за присъждане на направените по делото разноски.

Изпълнителният директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър /ИД на АГКК/ – гр. София – ответник в настоящото производство - не се явява и не изпраща представител. Не се изразява становище по наведените в жалбата оплаквания.

Заинтересованата страна Община Габрово, не се представлява в открито съдебно заседание и не изразява становище по жалбата.

След съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, на доводите и възраженията на страните и като извърши служебна проверка за законосъобразност, съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна:

С обжалваната Заповед № РД-18-50/31.08.2007 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр. София е одобрена КК и КР за част от землището на гр. Габрово определена от бившите землища Гачевци и Смирненски, включваща и селата Баевци, Бойновци, Врабците, Геновци, Горнова могила, Зелено дърво, Малуша, Мечковица, Моровеците, Пъртевци, Стоманеците, Трънито, Чукилите, община Габрово, област Габрово. Заповедта е обнародвана в “Държавен вестник” брой 80 от 05. 10. 2007 година. Възраженията на жалбоподателя Петров, изложени в жалбата, се свеждат до следното:

1. Имотът му 621.10 не бил нанесен правилно по съществуващите граници и размерите не били спазени; не били нанесени постройките, вписани в нотариалния акт, които съществували още от 1940 година и за тях се плащал данък;

2. Имотът му – земеделска земя, който е неразделна част от имот 226 е вкаран в полигона без негово съгласие – искането е имотът “…да се извади от полигона …” /цитатът е от стр. 2 от жалбата/, сочи, че на КК имотът бил под № 15 при цифра 223. В съдебно заседание на 08. 01. 2008 година жалбоподателят прави уточнение, че обжалва кадастралната карта и за имоти 226 и 223, които представлявали един негов цял имот. Пътят навлизал с 15 метра в неговия имот, имало трайностояща граница още преди коопериране на земята. В хода по същество в съдебно заседание на 04. 03. 2008 година жалбоподателят заявява, че не държи на искането си имот 621.15 да излезе от чертите на регулацията.

3. Да се нанесе имот 621.17, за който жалбоподателят бил представил документи;

4. Достъпът до гробищата не бил нанесен, както не била нанесена и цялата гробищна територия;

5. Асфалтовият път към входа на селото не бил нанесен правилно.

По отношение отразяването на поземлен имот /ПИ/ 14218.621.10 /скица на л. 13 от делото/ жалбоподателят е подал възражение вх. № 94-214/26.01.2007 година до комисията по чл. 47, ал. 1 от ЗКИР с искане да се коригира границата на имота с ПИ 14218.621.15 – улица и в КК да се отразят съществуващите сгради. Видно от Протокол № 94 от 13.07.2007 година на комисията възражението не е уважено с мотиви, че границите на имота са отразени в КК така, както са материализирани и неотразените в КК сгради не са предмет на КК.

Съгласно приложения по делото нотариален акт № 115 от 29. 12. 1975 година, вписан и като акт, от който собственикът черпи правата си по отношение на процесния ПИ 14218.621.10, жалбоподателят се легитимира като собственик на дворно място от 600 кв. м., заедно с построените в него паянтова къща, сушина /покрита порта/ и сушина.

Според заключението на вещото лице по назначената и изслушана техническа експертиза, неоспорено от страните и прието от съда, за кв. Пенчевци няма изработван кадастрален план, има само одобрен околовръстен полигон, към който няма описателна част, от която да е видно къде точно преминава. За граница на ПИ 14218.621.10 към улицата жалбоподателят показал на вещото лице забити в земята дървени колове. На КК границата на имота към улицата била по външната стена на двуетажната жилищна сграда. В южната част на ПИ имотната граница представлява каменна ограда – подпорна стена. В тази част на кв. Пенчевци грешно бил нанесен околовръстният полигон на урбанизираната територия. На копието – Приложение № 2 към заключението се виждало, че линията на полигона минавала на разстояние от около 2-3 метра от основи на сграда, които са били заснети от вещото лице. На КК полигонът бил нанесен от КВС. Получавало се навлизане на ПИ 290.190 /ливада/ в ПИ 621.10 и съседните му 621.9 и 621.11 от урбанизираната територия. В ПИ 621.10 съществували части от каменни зидове – остатъци от изгоряла сграда, а в имота се влизало от покрита порта-сушина. В заключение вещото лице сочи, че не са отразени правилно имотните граници на ПИ 621.10, така като са съществуващи и трайно оградени. Площта на имота по документ била 600 кв.м., а показана от жалбоподателя на място 814 кв. м. Не били нанесени покрита порта-сушина и стопанска постройка.

По смисъла на чл. 41 ЗКИР кадастралната карта и кадастралният регистър се създават чрез обединяване на данни, които се съдържат в карти, планове и друга документация, одобрени по реда на отменения ЗЕКНРБ, отменения ЗТСУ, ЗСПЗЗ, ЗВСВГЗГФ или са набрани чрез геодезически, фотограметрични и други измервания и изчисления, като данните за собствениците и носителите на други вещни права се набират от източниците по ал. 2 на същия член. Съдържанието, условията и редът за създаването и поддържането на КК и КР се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройство, издадена на основание чл. 31 ЗКИР, като към датата на издаване на обжалваната заповед, както и към настоящия момент действа Наредба № 3 от 28. 04. 2005 година за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (ДВ, бр. 41/13.05.2005 г.).

От събраните по делото доказателства не може да се направи извод, че границите на ПИ 14218.621.10 са неправилно нанесени, още повече че е налице претенцията, че жалбоподателят е собственик на по-голяма площ от посочената както на КК, така и в документа му за собственост. От една страна тази претенция е въпрос на субективни материални права, а от друга налице е връзка между площта и границите, между които тя се заключва и по правило промяната в единия елемент води до промяна и на другия. Такива факти не са посочени като част от фактически състав, с който трябва да се направи съобразяване при изработката на кадастъра, след като на място при изработване на КК е установено друго. Обстоятелството, че на практика жалбоподателят може би владее имота в други граници и с по-голяма площ е правно ирелевантно, тъй като КК е обединила графични данни, посочени в закона и документа за собственост, с което е спазено законовото изискване за съдържанието й. Описаното от вещото лице навлизане на ПИ 290.190 /ливада/ в ПИ 621.10 и съседните му 621.9 и 621.11 сочи на спор за материално право, който се явява преюдициален по отношение на настоящото производство. Неоснователно е и оплакването за ненанасяне на съществуващи сгради. От събраните по делото доказателства, включително и от представеното от жалбоподателя разрешение за строеж № 243 от 14. 06. 1995 година, издадено от Община Габрово, отнасящо се до ремонт на стопанска постройка /навес-порта, какъвто обект няма описан в титула за собственост на жалбоподателя/, не се установява сочените и квалифицирани от жалбоподателя като сгради обекти да представляват обект на кадастъра по смисъла на чл. 23, т. 2 от ЗКИР и да подлежат на отразяване в КК и КР.

Искането по отношение на ПИ 14218.290.226 /скица на л. 11 от делото/, ПИ 14218.290.223 и ПИ 14218.621.15 за изваждане от полигона съдът счита, че не подлежи на разглеждане и разрешаване в настоящото производство по чл. 49, ал. 2 от ЗКИР. На практика липсва възражение по повод неправилно нанасяне на имота в КК, респ. данните от КР, поради което обжалвания административен акт в частта за посочения имот следва да се приеме, че е благоприятен за жалбоподателя – не е налице правен интерес от оспорването, а по отношение на ПИ 14218.621.15 изявлението на жалбоподателя от съдебно заседание от 04. 03. 2008 година на практика представлява отказ от оспорването в тази му част и жалбата в частта за описаните по-горе имоти се явява процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството в тази му част да се прекрати. Следва да се отбележи и обстоятелството, че жалбоподателят не се легитимира като собственик на нито един от процесните 3 имота. ПИ 14218.290.226 в описаната по-горе скица е записан като собственост на наследници на Петър Христов Йосифов и липсват данни жалбоподателят да попада в кръга на тези лица, а ПИ 14218.290.223 и ПИ 14218.621.15 са записани като собственост на Община Габрово. Тези обстоятелства също биха довели до недопустимост на оспорването в случай на направено искане, относимо към предмета на производството по чл. 49, ал. 2 от ЗКИР.

Във връзка с искането ПИ 14218.621.17 /скица на л. 15 от делото/ да бъде записан на негово име и след дадени му на основание чл. 163, ал. 3 от АПК указания с Разпореждане от 06. 12. 2007 година, жалбоподателят представя заверено копие от Потъкмително от 29. 04. 1911 година, пункт 32 и 33 от което се отнасяли до процесния ПИ по твърдение на жалбоподателя. Съгласно заключението на вещото лице имотът на Петър Христов Йосифов, а не на жалбоподателя, не бил нанесен в ПИ 14218.621.17. Имотът по документи бил с площ от 100 кв.м., а показан от жалбоподателя на място 217 кв.м.

В посочената по-горе скица на л. 15 от делото е отбелязано, че няма информация за собственост. Съгласно описаното Потъкмително от 1911 година Рада Христова - Минчо Райкова отстъпва и предава във владение на брат си Петър Христов имотите, описани в 34 пункта. По делото липсват данни да е налице правоприемство между жалбоподателя и лицето Петър Христов, описан в Потъкмителното, поради което жалбата в тази й част е неоснователна.

Жалбата в частта относно достъпа до гробищата и площта на гробищната територия, както и асфалтовия път, водещ към селото е процесуално недопустима, тъй като жалбоподателят нито твърди, нито представя доказателства, че е титуляр на правото на собственост върху посочените имоти, т. е. жалбоподателят не е от кръга на заинтересуваните собственици, активно легитимирани да обжалват заповедта с оглед разпоредбата на чл. 49, ал. 4 от ЗКИР, след като не разполага с право на собственост върху засегнат от разработката имот. Гробищният парк представлява ПИ 14218.621.6 /скицата на л. 9 от делото/, а асфалтовият път – ПИ 14218.299.42 /скицата на л. 6 от делото/, като и двата имота за записани като собственост на Община Габрово.

Заповед № РД-18-50/31.08.2007 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр. София е издадена от компетентен орган при спазване на установената форма, административнопроизводствените правила и материалноправните разпоредби и в съответствие с целта на закона.
Водим от горното съдът
Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ дадения ход по същество в частта по жалбата на Петър Христов Петров от гр. Габрово срещу Заповед № РД-18-50/31.08.2007 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр. София по отношение на ПИ 14218.290.226, ПИ 14218.290.223 и ПИ 14218.621.15; ПИ 14218.621.6 и ПИ 14218.299.42 от одобрената с горепосочената заповед КК и КР.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Петър Христов Петров от гр. Габрово срещу Заповед № РД-18-50/31.08.2007 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр. София по отношение на ПИ 14218.290.226, ПИ 14218.290.223 и ПИ 14218.621.15; ПИ 14218.621.6 и ПИ 14218.299.42 от одобрената с горепосочената заповед КК и КР и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 228 по описа на Административен съд – гр. Габрово за 2007 година в тази му част.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Петър Христов Петров от гр. Габрово срещу Заповед № РД-18-50/31.08.2007 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр. София в останала й част.

ОСЪЖДА Петър Христов Петров от гр. Габрово, ул. “*******” № **, ЕГН ********** да заплати по сметка на Административен съд – гр. Габрово сумата от 175 /сто седемдесет и пет/ лева, представляваща разликата между първоначалния и окончателния размер на депозита по изготвената по делото съдебна експертиза по искане на жалбоподателя.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет