Ортогональдық шартты қанағаттандыратын өрнекті көрсетжүктеу 466.07 Kb.
Дата08.04.2019
өлшемі466.07 Kb.

Ортогональды› шартты ›ана“аттандыратын йрнекті кйрсет?

д±рыс жауабы жо›

Ортонормалау шартында n=m бол“анда .Кронекер-Вейерштрасс символы нешеге теЈ ?

д±рыс жауабы жо›

Ортонормалау шартында nm жа“дайда .Кронекер-Вейерштарсс символы нешеге теЈ ?

д±рыс жауабы жо›

x=0, x=a шектелген тік б±рышты потенциалды› ш±Ј›ырдыЈ ішінде потенциалды› энергия нешеге теЈ болады?

U=0U=1

U=a

U=-1

Бір йлшемдік потенциалды› ш±Ј›ырда“ы бйлшек [0,a] интервалыныЈ сыртында потенциалды› энергия нешеге теЈ?

.

U=1

U=0

U=a

U=-1

БйлшектіЈ энергетикалы› деЈгейлерін сипаттайтын квантты› сан n=1 кЇйде бол“анда“ы бйлшектіЈ толы› энергиясыныЈ йрнегін кйрсет

.д±рыс жауабы жо›

Ш±Ј›ырдыЈ ені кішірейген сайын Де Бройль тол›ын ±зынды“ы ›алай йзгереді?

азаяды

йзгермейді

артады

т±ра›ты болады

барлы› жауаптары д±рыс

ЖЇйеніЈ меншікті функциясын ›алай табады?А мен С

д±рыс жауабы жо›

БйлшектердіЈ тік б±рышты жЩне кез келген формалы потенциалды› тос›ауылды жЇріп йту кезіндегі I айма›тыЈ шартын кйрсет?

(.
(.
(a )

(0
(д±рыс жауабы жо›

иту коэффициентімен тЇсу коэффициентініЈ арасында“ы байланыс?

.д±рыс жауабы жо›
  • Гамильтон функциясы


..Д±рыс жауабы жо›

Гармониялы› осциллятордыЈ потенциалды› энергиясы

..Д±рыс жауабы жо›

Квантты› осциллятордыЈ стационарлы› кЇйін аны›тайтын Шредингер теЈдеуі мына тЇрде жазылады:

.Д±рыс жауабы жо›

Квантты› механиканыЈ негізін салушы:

М.Планк

Паскаль

Шредингер

Н.Бор

В.Гейзенберг

функциясыныЈ нормальды› шарты

..Д±рыс жауабы жо›

Оператор деп

Берілген . функция“а . функцияны сЩйкес келтіретін математикалы› функция

шектеулі математикалы› функция

Їздіксіз болу керек

физикалы› ма“ынасы жо›

траектория

издік тЇйіндес оператор деп

НЩтижесінде санныЈ функция“а кйбейтуін пайда болдыратын операторды айтамыз

шектеулі математикалы› функция

Їздіксіз болу керек

физикалы› ма“ынасы жо›

Берілген . функция“а . функцияны сЩйкес келтіретін математикалы› функция

Бос бйлшек деп

Сырт›ы йрістер жо› бол“ан жа“дайда ›оз“алатын бйлшектерді айтамыз

шектеулі математикалы› функция

Їздіксіз болу керек

физикалы› ма“ынасы жо›

Берілген . функция“а . функцияны сЩйкес келтіретін математикалы› функция

издік функция

...

Лаплас операторы сфералы› координатта мына тЇрде жазылады

..

ГейзенбергтіЈ аны›тамушылы› теЈсіздіктерін кйрсетіЈіз?p t≥π

p t≤π

1926 жылы аш›ан ±са› бйлшектер кЇйін сипаттайтын теЈдеуді кім ±сынды?

Шредингер

Гейзенберг

Мак Планк

Луй Де Бройль

Джермер

ШредингердіЈ бйлшектіЈ стационарлы› кЇйін сипаттайтын теЈдеуді кйрсет.

д±рыс жауабы жо›

Де –Бройль тол›ын ±зынды“ын кйрсетіЈіз?

д±рыс жауабы жо›

Нормалану шартын таЈда.

д±рыс жауабы жо›

Шредингер теориясынан атомныЈ орбиталды› магниттік моментін аны›тайтын йрнекті кйрсетіЈіз:

.

.

.

йрнегініЈ атауы ›андай н±с›ада д±рыс берілген?

Бор магнетоны

Зееман магнетоны

Шредингер магнетоны

Штерн магнетоны

Эйнштейн магнетоны

Сырт›ы магнит йрісініЈ Щсерінен пайда болатын ›осымша энергияныЈ йзгерісіне байланысты электроннныЈ тербеліс жиілігініЈ йзгерісін (Зееман эффектісін) Шредингер теориясы бойынша ›алай аны›тау“а болады? ирнекті кйрсетіЈіз:

..

Эйнштейн-де-Гааза йздерініЈ 1915 жылы жаса“ан тЩжірибелерінде ›андай йрнектіЈ д±рысты“ын тексерді?А жЩне В жауаптары

Д±рыс жауап келтірілмеген

йрнегіндегі коэффициентініЈ атауы ›андай?

Ланда коэффициенті

Гейзенберг коэффициенті

Планк коэффициенті

Штерн коэффициенті

Зееман коэффициенті

Штерн жЩне Герлах . йрнегініЈ д±рысты“ын тексеру ма›сатында, бір валентті атомдар шо“ын біртекті емес магнит йрісінен йткізіп тЩжірибе жаса“ан болатын. Б±л тЩжірибе ›ай жылы жасалды?

1921жылы

1920жылы

1922жылы

1927жылы

1925жылы

«Электрон зырылдауы› (±ршы›) сия›ты йз осінен айналады, сонды›тан оныЈ орбиталды› моментімен ›оса меншікті механикалы› моменті жЩне осыныЈ салдарынан оныЈ магниттік моменті болуы керек» деген жорамалды ›андай американ физиктері жасады?

Д.Уланбек жЩне С.Гаудсмит

Штерн жЩне Герлах

Эйншейн жЩне Гааза

Зееман жЩне Шредингер

Д±рыс жауап келтірілмеген

33. ЭлектронныЈ меншікті механикалы› (меншікті ›оз“алыс молшерініЈ) моменті оныЈ ... деп аталады:Спині

Квантты› саны

Магниттік моменті

Электрон кЇйі

Барлы“ы д±рыс

Спин жо“алып кетеді, егер Планк т±ра›тысы:ЭлектронныЈ меншікті механикалы› моментін сипаттайтын квантты› санныЈ йсіне проекциясы бЇтін сан болмай, жартылай сан болуы керек. Оны кйрсететін йрнекті аны›таЈыз:

.

Егер спиндік моменттіЈ проекцияларыныЈ мЇмкін болатын мЩндерініЈ ы›тималды“ы бйлшектіЈ координатына тЩуелсіз болса, онда . тол›ынды› функцияны бас›аша ›алай жазу“а болады? Д±рыс н±с›аны кйрсетіЈіз:кЇйде алын“ан спин операторыныЈ орташа мЩнін келесі йрнекпен аны›тау“а болады:

Д±рыс жауабы жо›

Толы› спин квадратыныЈ матрицасын кйрсетіЈіз:матрицаларыныЈ атауын кйрсетіЈіз:

Паули матрицалары

Гаудсмит матрицалары

Зееман матрицалары

Бор матрицалары

Уланбек матрицалары

Бозе-Эйнштейн бйлшектері бас›аша ›алай аталады?

Бозондар

Мезондар

Фермиондар

Нейтрондар

Протондар.

Ферми-Дирак бйлшектері бас›аша ›алай аталады?

Фермиондар

Мезондар

Бозондар

Нейтрондар

Протондар.

Паули принципіy тЇсіндіріЈіз?

Ферми бйлшектерден ›±рыл“ан жЇйеніЈ ішінде осы тйрт (n, l, m, s) квантты› санныЈ мЩндері бірдей екі бйлшек болуы мЇмкін емес, я“ни бір атомныЈ ішінде екі электрон бір мезгілде бірдей кЇйде бола алмайды.

Ферми бйлшектерден ›±рал“ан жЇйеніЈ ішінде осы Їш (n, l, m) квантты› санныЈ мЩндері бірдей екі бйлшек болуы мЇмкін емес, я“ни бір атомныЈ ішінде екі электрон бір мезгілде бірдей кЇйде бола алмайды.

Ферми бйлшектерден ›±рыл“ан жЇйеніЈ ішінде осы Їш (l, m, s) квантты› санныЈ мЩндері бірдей екі бйлшек болуы мЇмкін емес, я“ни бір атомныЈ ішінде екі электрон бір мезгілде бірдей кЇйде бола алмайды.

Ферми бйлшектерден ›±рыл“ан жЇйеніЈ ішінде осы тйрт (n, l, m, s) квантты› санныЈ мЩндері бірдей екі бйлшек болуы мЇмкін, я“ни бір атомныЈ ішінде екі электрон бір мезгілде бірдей кЇйде болады.

Д±рыс жауабы жо›.

Паули принципініЈ кйп электронды атомдар теориясын жЩне химиялы› элементтердіЈ периодты› жЇйесін ›±ру негіздерін тЇсіндіруге кімніЈ ы›палы зор болды?

Д.И.Менделеев

Шредингер

Луи-де-Бройль

Гейземберг

Д±рыс жауабы жо›.

Атом ішіндегі электронныЈ кЇйін сипаттау Їшін тйрт квантты› санды (n, l, m, s) ›олдану“а болады. Осында“ы n дегеніміз не?

Бас квантты› сан энергия деЈгейлерін аны›тайды.

ЭлектронныЈ орбиталы› ›оз“алыс мйлшері моментін сипаттайды.

Магниттік квантты› сан орбиталы› ›оз“алыс моментініЈ магнит йрісі ба“ытына тЇсірілген проекциясын сипаттайды.

Спиндік квантты› сан электронныЈ меншікті ›оз“алыс моментін аны›тайды.

Айтыл“андардыЈ бЩрі.

Паули принципін пайдаланып атомныЈ ›±рамында“ы байланыс›ан электрондар санын есептесек, мысалы, электрондардыЈ n, l, m квантты› сандары бірдей болса, Паули принципі бойынша тйртінші квантты› сан s, я“ни спиндік квантты› сан бірдей болмауы тиіс. Себебі спинніЈ мЩні екі тЇрлі. Олар ›андай мЩндер?

S=1/2; S=-1/2

S=1/3; S=-1/3

S=1/2; S=1/3

S=1/4; S=-1/4

S=1/4; S=1/2

Бас квантты› саны бірдей электрондар тобы белгілі электронды› ›абаттар немесе электронды› ›абы›шалар тЇзеді. Олар ›андай Щріптермен белгіленеді?

K, L, M, N, O....

A, B, C, D, E....

A, B, D, E, F....

O, P, R, S, T....

Д±рыс жауабы жо›.

Неон атомыныЈ ›±рылысын ›алай йрнектеуге болады жЩне м±нда“ы дЩреже кйрсеткіштері берілген энергетикалы› кЇйдегі орналас›ан электрон-дар санын кйрсетеді.

1s22s22p6

1s32s32p3

1s22p52p3

1s22s42p4

1s22s62p6

Химиялы› элементтердіЈ периодты› жЇйесін ›±рудыЈ физикалы› теория-сыныЈ д±рысты“ын нешінші элементтіЈ д±рысты“ынан бай›ау“а болады?

72-ші

65-ші

75-ші

52-ші

78-ші

Физикалы› теорияныЈ негізінде кімніЈ жорамалдауы бойынша сирек кез-десетін элементтер тобы 71-ші элементпен бітуі керек те, 72-ші элемент (Z=40) цирконий элементіне ±›сас болуы керек деген?

БордыЈ

ПаулидіЈ

МенделеевтіЈ

ШредингердіЈ

Д±рыс жауабы жо›

Неон элементініЈ 10-шы электроны L ›абатын (n=2) толы› толтыратын-ды›тан, натрий элементініЈ 11-шы электроны ›андай кЇйге орналасады?

3s(n=3, l=3)

2s(n=2, 1=2)

3s(n=1, l=2)

3s(n=3, l=2)

2s(n=4, l=5)

КеЈістіктіЈ Щрбір нЇктесінде микробйлшектердіЈ болу ы›тималды“ыныЈ ты“ызды“ын ›ай йрнек сипаттайды?

Д±рыс жауабы жо›

Квантты› осциллятордыЈ энергиясын аны›тайтын йрнекті белгіле.

Д±рыс жауабы жо›

Квантты› жЇйе тербелісініЈ нольдік энергиясы неге теЈ?
Д±рыс жауабы жо›

Эрмит ›атарындай функция . нені сипаттайды?

Сызы›ты› гармониялы› осцилляторды

ЭлектронныЈ магнит йрісінде ›оз“алысын

Спин операторын

Орташа симметриялы› йрістегі ›оз“алысты

Д±рыс жауабы жо›

БйлшектердіЈ тос›ауылдан йту ›±былысын ›алай атайды?

туннелдік эффект

Штарк эффекті

Зееман эффекті

Ша“ылу немесе сыну

Д±рыс жауабы жо›

Оператор сызы›ты› деп аталады, егер келесі шарттарды ›ана“аттандырса:

,
, ,

, .

,.

Д±рыс жауабы жо›

Егер функциясы ретінде алса›, онда операторды транспонирлеуде келесі йрнекті аламыз:

=.

љай функция операторыныЈ йздік функциясы болады:

Д±рыс жауабы жо›

Квантты› механика ›ай “асырда дамыды?

20“ б.к.

19“ б.к.

20“ б.к.

19“ б.к.

20“ б.к.

Кронекер белгісі ›андай шартпен аны›талынады?

.

б±л:

Шредингер йрнегі

Бернулли йрнегі

Менделеев-Клайперон йрнегі

Луи-де-Бройль йрнегі

Д±рыс жауап жо›

А шамасыныЈ орташа мЩні ›ай теЈдеумен йрнектеледі?Стационарлы› кЇйдегі тол›ынды› функцияны ›ай тЇрде жазу“а болады?
.

Егер шамалары бір уа›ытта белгілі мЩнге ие болса, онда екі оператордыЈ комутаторы неге теЈ?

0

1

2

3

-1

Егер бйлшек энергиясы потенциалды› тос›ауылдыЈ ш±Ј›ырынан кем болса, онда бйлшек ›алай ›оз“алады?

финитті

инфинитті

шексіз

шекті

ерікті

Нйлдік тол›ындардыЈ энергиясыныЈ ›андай тЇрі болады?Ε = ηωМатериалды› нЇктеден импульс моменті шамасы неге теЈ?Лаплас операторы сфералы› координаталар жЇйесінде ›андай тЇрде болады?

u=div grad

Егер энергия 3 эВ-›а теЈ бол“ан жа“дайда, онда фотонныЈ импульсі ›андай?

1.6Ч10-27 кг•м/с

1.6Ч10-26 кг•м/с

0.6Ч10-27 кг•м/с

3.6Ч10-27 кг•м/с

1.6Ч10-28 кг•м/с

Чебышев-ЭрмиттіЈ ал“аш›ы 3 полиномы ›андай тЇрге ие бола алады?

, ,

H0 = 0, ,

H0 = 2, ,

, H1 = ξ,

H0 = 2, H1 = ξ,

Біртекті магнит йрісінде ›оз“ал“ан бйлшектіЈ энергиясы келесі йрнекпен аны›талады:Ε = ηωБйлшек гамильтонианы біртекті магнит йрісінде ›оз“ал“анда келесі тЇрде болады:

.

Сутек атомыныЈ бірінші квантты› теориясын ±сын“ан кім?

Бор

Шредингер

Резерфорд

Планк

Бальмер

љай жылы Бор сутек атомныныЈ бірінші теориясын ±сынды?

1913ж

1921ж

1915ж

1910ж

1912ж

Бор энергиясы нешеге теЈ?

≈ 12,6 эВ

≈ 12 эВ

≈ 13,60 эВ

≈ 13 эВ

≈ 11, 60 эВ

Импульс момнетініЈ квантталу ережесін кйрсетіЈіз:

L = nħ

L = mυr

‹ L 2› = ħ2 l ( l + 1).

mе магниттік квантты сан нені білдіреді?

КеЈістіктегі электронды б±лттыЈ ориентациясын

Электронды б±лттыЈ йлшемін

Электронды б±лттыЈ пішінін

Электронды б±лттыЈ кйлеін

Барлы“ы

Магнит йрісінде зарядтал“ан бйлшектер Їшін Ландау йрнегі ›ай теЈдеудіЈ шешімі бола алады?

Шредингер

Дирак

Ландау

Гейзенберг

Фон Нейман

ЭлектронныЈ шы››ан ж±мысы 4,3 эВ. ФотоэффекттіЈ ›ызыл шегін аны›таЈыз:

0,35 мкм

0,29 мкм

0,55 мкм

0,49 мкм

0,15 мкм

ШредингердіЈ стационарлы› емес кЇйдегі теЈдеуі ›андай тЇрде болады?
.

Импульс моментініЈ проекциясын ›андай квантты› сан аны›тайды?

Магнитті квантты› сан;

Орбитальді квантты› сан

Бас квантты› сан;

Магнитті спиндік квантты› сан;

Д±рыс жауап жо›

Импульс моментініЈ модулін аны›тайтын квантты› сан:

Орбитальді квантты› сан;

Магнитті квантты› сан;

Бас квантты› сан;

Магнитті спиндік квантты› сан;

Д±рыс жауап жо›

Электрон энергиясын аны›тайтын квантты› сан:

Бас квантты› сан;

Орбитальді квантты› сан;

Магнитті квантты› сан;

Магнитті спиндік квантты› сан;

Д±рыс жауап жо›

Атомда“ы электрон энергиясын ›андай йрнекпен аны›тайды?

.

Ферми бйлшектері ›ай статистика бойынша тЇсіндіріледі?

Ферми – Дирак статистикасы;

Больцман статистикасы;

Бозе – Эйнштейн статистикасы;

Бозе статистикасы;

Дирак статистикасы.

Спині бЇтін жЩне нйлдік ма“ынада“ы бйлшектер:

бозондар;

электрондар;

нейтрино;

фермиондар;

нуклондар

Спині жартыбЇтін ма“ынада“ы бйлшектер:

фермиондар;

п-мезондар;

К- мезондар;

бозондар;

фотондар

Спин моментініЈ квантты› санын аны›тайтын йрнек:Жалпы N Бозе бйлшектерінен т±ратын жЇйе Їшін тол›ынды› функция тЇрі:Жалпы N Ферми бйшектерінен т±ратын жЇйе Їшін тол›ынды› функцияныЈ тЇрі:Ауыр сутегініЈ (дейтерия) массасы неге теЈ?

.

Сутегі атомы Їшін бірінші радиалды функция:Атомда“ы электронныЈ толы› тол›ынды› функциясы ›алай аны›талынады?Импульс моментініЈ модулі ›андай формуламен аны›талады?Лагерра полиномын аны›тайтын формула:

.

Бор магнетоны нешеге теЈ:

µБ=0,927*10-23Дж/Тл;

µБ=0,927*1023Дж/Тл;

µБ=0,927*10-24Дж/Тл;

µБ=0,927*10-20Дж/Тл;

µБ=0,927*10-19Дж/Тл.

Бор магнетонын аны›тайтын йрнек:

;

;

;


.

Толы› тол›ынды› функцияны ›андай келесі тЇрде келтіруге болады?=

Д±рыс жауап жо›

Тол›ынды› вектор тол›ын ±зынды“ымен ›андай ›атынас ар›ылы байланыста болады?

Д±рыс жауап жо›

љандай функция бйлшектіЈ еркін ›оз“алысына сай келеді?

тол›ынды›

ортонормалау

меншікті

сызы›ты›

Д±рыс жауап жо›

Импульс операторыныЈ меншікті тол›ынды›функциясы болып келесі йрнек табылады?

.

.

Р=k*h

p=h

Д±рыс жауап жо›

тол›ынды› вектор модулі ›андай мЩндерді ›абылдай алады?

кез келген мЩндерді

оЈ мЩндерді

теріс мЩндерді

›осымша мЩндерді

Д±рыс жауап жо›

БйлшектіЈ ты“ызды› саны Їшін классикалы› физикада ›андай Їздіксіздік теЈдеуі орын алады?.

Д±рыс жауап жо›

Остроградский-Гаусс теоремасын ›олдана отырып, кйлемде бйлшектер саныныЈ йзгеруі Їшін келесі теЈдеуді аламыз?Квантты› механикада бйлшектердіЈ кйлемдегі орналасу ы›тималды“ы келесі йрнекпен аны›талады?БіздіЈ жа“дайда Гамильтониан ›алай аны›талады?

Д±рыс жауап жо›

Нормалау т±ра›тысы?.

Д±рыс жауап жо›

Классикалы› механикада аналогтары жо›, механикалы› Їрдіс?

туннельдік эффект

тол›ынды› функция

потенциалды› тос›ауыл

а“ын ты“ызды“ы

Д±рыс жауап жо›

Тос›ауыл Їстіндегі ша“ылу б±л егер-?

тос›ауыл биіктігінен кйп болса

тос›ауыл биіктігінен аз болса

тос›ауылдыЈ сол жа“ынан білінеді

тос›ауылдыЈ оЈ жа“ынан білінеді

Д±рыс жауап жо›

Тос›ауыл астынан йту немесе туннельдік эффект б±л егер-?

тос›ауыл биіктігінен аз болса

тос›ауыл биіктікгінен кйп болса

тос›ауылдыЈ сол жа“ынан білінеді

тос›ауылдыЈ оЈ жа“ынан білінеді

Д±рыс жауап жо›

Гамильтониан уа›ыттан тЩуелсіз бол“анды›тан, онда стационарлы› жа“дайды жЩне тол›ынды› функцияны келесі тЇрде келтіруге болады?

,Д±рыс жауап жо›

тол›ынды› функциясыныЈ координатты› бйлігі, ШредингердіЈ стационарлы› теЈдеуініЈ шешімінен аны›талады, берілген жа“дай Їшін ол келесі тЇрге ие?,

Д±рыс жауап жо›

®ш облыс Їшін потенциалды› энергия бйлек сипатталады?

Д±рыс жауап жо›

Потенциалды› тос›ауыл мйлдірлігі келесі йрнек ар›ылы аны›талады?U0 биіктігіне ие потенциалды› ›абыр“а“а ±шып келетін бйлшектердіЈ схемалы› бейнеленуі?
Д±рыс жауап жо›

I жЩне II облыстар Їшін Шредингер теЈдеуі келесі форма“а ие болады ?
Д±рыс жауап жо›

ша“ылу коэффициеті Їшін ›арапайым тЇрлендірулер ар›ылы келесі теЈдеуді аламыз?

Д±рыс жауап жо›

Потенциалды› тос›ауылды резонансты› тЇрде йту?=0иту коэффициентініЈ минималды мЩндері?

D=1+R

D=1

Д±рыс жауап жо›

Тос›ауыл енініЈ йсуімен, осцилляция йту коэффициентініЈ шамасы ›алай йзгереді?

йседі

йзгеріссіз ›алады

кемиді

йседі жЩне кемиді

Д±рыс жауап келтірілмегенДостарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет