ОқУ ҚҰралы көкшетау 2007жүктеу 1.46 Mb.
бет4/7
Дата16.05.2018
өлшемі1.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Кесім - бірнеше адамның қатысуымен жасалатын және анықталған деректер мен оқиғаларды растайтын кұжат.

Құрылымы:

- жалпы бланк штампының реквизиттері;

- Қ¥МТ бойынша кәсіпорын коды;

- индекс;

- БҚМТ бойынша кұжат пішінінің коды;

- құжаттың аты

- жазылу мерзімі мен индексі;

- мәтіннің тақырыбы;

- мәтін;


- мекеменің грифі;

- косымшаның бар екендігі туралы белгі;

- төрағаның және комиссия мүшелерінің қолдары, шешімдері

(фамилиялары, аты-жөндері);

- визаланғаны туралы белгі;

- бақылау туралы белгі;

- кұжаттың орындалғандығы және іске тігуге жіберілгендігі туралы

белгі.Бекітемін

Зауыт директоры

А. В. Аврамов

КЕСІМ
07.05.2006 ж. №28 Қарағанды қаласы


Сәлемдемені алу туралы
Негіздеме: № 134 06.05.2006 ж. шығарылған зауыт директорының бұйрығы.
Кесім жасаған комиссия:

Төрағасы: жабдықтау бөлімінің басшысы В. Н. Мешков

Комиссия мүшелері:

Зауыт инженері В. Н. Павлов

Зауыт қоймасының меңгерушісі М. М. Малкина
Зауыт мекенжайына жабдықтаушы зауытынан сәлемдеме келді.

Сәлемдемені ашқан кезде № 187222 үстеме бойынша саналатын «маркасы Ракета» сағаттарына 12 корпус жетіспейді. Комиссия

46

тұжырымға келді: жабдықтаушы-зауытынан маркасы «Ракета» сағатына жетіспеген корпусын талап ету.


Кесім үш данада жасалды.

1-ші данасы - жабдықтаушы зауытқа

2-ші данасы — № 1 зауытқа

3-ші данасы - іске


Комиссия төрагасы В. Н. Мешков
Комиссия мүшелері В. Н. Павлов

М. М. Малкина


Іске 501-3 хатшы Л. А. Клюева
Бекітемін

Зауыт директоры

А. В. Аврамов

КЕСІМ


17.05.2006 ж. №29 Қарағанды қаласы
Жарық беру кұралдарын алу туралы
Негіздеме: № 135 16.05.2006 ж. шығарылған зауыт

директорының бұйрығы.

Кесім жасаған комиссия :

Төрағасы: жабдықтау бөлімінің басшысы И. П. Приблагина

Комиссия мүшелері:

Электрик А. С. Дүйсекеев

Зауыт қоймасының меңгерушісі М. М. Малкина
Негізгі кесім жоғарыдағы қызметкерлердің қатысуымен жасалды. Зауытқа 25 500 (жиырма бес мың бес жүз) теңгеге жиһаз сатып алу жоспарланған бірақ, ол ақшаға жабдықтау бөліміне қажетті жарық беру құралдары алынды.
Кесім үш данада жасалды.

1-ші данасы - жабдықтаушы бөліміне

2-ші данасы - № 1 зауытка

3-ші данасы - іске


Комиссия төрағасы И. П. Приблагина
Комиссия мүшелері А. С. Дүйсекеев

М. М. Малкина


Іске 501-3 хатшы Л. А. Клюева


47
БЛАНКТІК ІС-ҚАҒАЗДАРЫНЫҢ ҮЛГІЛЕРІ
Кадр есебі жөніндегі жеке

ІС ПАРАҒЫ
1.Тегі_______________________________

Аты_________________________________ Фотосуретке

Әкесінің аты _________________________ арналған

2. Жынысы __________________________ орын

3.Туған күні, айы және жылы____________

4.Туған жері _________________________

(село, аудан, қала, республика)

5. Ұлты_______________________________

6. Білімі_______________________________

48


Личный листок

по учету кадров

1. Фамилия______________________

Имя____________________________

Отчество_________________________ Место

2 Пол___________________________ для

3 Год, число и м-ц рождения________ фотокарточки

4 Место рождения_________________

(село, деревня, город, район, область республика)

5 Национальность_____________________

6 Образование________________________


49

50


51
52


12. Какие государственные награды имеет (когда и чем награждены)13. Отношение к воинской обязанности и воинское звание_________

Состав______________________________________________________

(командный, политический,административный, технический и т. д. )


14. Семейное положение в момент заполнения личного листка

___________________________________________________________

(перечислить членов семьи с указанием возраста)

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________
15. Домашний адрес и телефон_______________

«__»________________20___ж.

(дата заполнения)

Личная подпись


(Работник, заполняющий личный листок, обязан обо всех последующих изменениях (образовании, присвоении ученой степени,ученого звания и т.д.) сообщать по месту работы для внесения этих изменений в его личное дело)

____________________________

(предприятие, организация)

53
Жеке карточка
54

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА

55

56

57

(Құрылымдык бөлімшенің Адресат

атауы) Қарар

ӨТІНІШ
_________________________________________байланысты мені

(ауысудың себебі жазылады)

________________________________________________________

(құрылымдық бөлшшенің атауы жазылады)

________________________________________________________

(қызметтің атауы жазылады)


ауыстыруыңызды өтінемін.

________________________________________________________

(күні, айы, жылы) (қызметкердің қолы) (аты-жөні)

(наименование структурного Адресат

подразделения) Резолюция

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести меня на должность___________________________

(наименование должности)

___________________________________________________________

(наименование структурного подразделения)

___________________________________________________________
в связи с____________________________________________________

(причина перевода)____________________________________________________________

(число, месяц, год) (подпись работника) (Ф. И. О.)


58
_______________________

(мекеме аты)

_______________________

________________________

(мекеме басшысының аты-жөні)


АРЬІЗ

Демалыс беру туралы

табель №_______________ бастап___________ жұмыс күніне

(күні,айы,жылы)

___________________ демалыс беруіңізді сұраймын.

(демалыс түрі)

___________________негізделді. (қолы)

(құжат аты)

______________________

(название учреждения)

_________________________

_________________________

(руководитель учреждения)
ЗАЯВЛЕНИЕ
«___»_______ 200__г. №______

_____________________________

(Ф.И.О.)

О предоставлении отпуска

Табель №_____________________

С______________________по_____________на____________

(число, месяц, год) (число, месяц, год) (количество дней)

прошу предоставить_______________________отпуск.

(вид отпуска)

(подпись)

Обоснование___________________________

(название документа)

_______________________________________________

(Министрліктің, кәсіпорынның атауы)

59

60

61


62

63

Демалыс билеті
64

65

Талап арыз

66

67

Сенімхат

68

69

__________№__________________________________________'>__________________№________________'>БҰЙРЫҚ


_______________________№________________

(Шығарылған жері)________________________


(Қызмет бабындағы нұсқауға

өзгерістер енгізу туралы)


______________________________________________________

(инженер-техник қызметкерлер мен қызметшілер категориясы)

_______________________________________________________________

(негіздеме)

___________________________________________________________
Б а й л а н ы с т ы б ұ й ы р а м ы н:

____________________________________________________________

(инженер-техник қызметкерлер мен кызметшілер категориясының атауы)
қызмет нұсқауына мынадай өзгерістер енгізілсін:

1._________________________________________________________

2._________________________________________________________

3._________________________________________________________________________ __________ ____________

Мекеме басшысы Қолы Аты-жөні
Қол қоятындар

_________________ ___________ ____________

_________________
70

_____________________________________________________

(Наименование министерства, предприятия)
ПРИКАЗ

___________№_______________

(место издания)_______________________
О внесении изменений

в должностную (ые)

инструкцию (ии)

_____________________________________________________

категории ИТР и служаших

В связи с_____________________________________________

обоснование
П р и к а з ы в а ю:

Внести в должностную (ые) инструкцию (ии)_______________

______________________________________________________

(наименование категории ИТР и служащих)

следующие изменения:

1._____________________________________________________

2._____________________________________________________

3._____________________________________________________

_______________________________________________________

Руководитель подпись Ф. И. О. учреждения
Визы

_______________________________________

_______________________________________
71

ЖҰМЫСҚА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ

Б¥ЙРЫҚТЫҢ САУАЛ-СҰРАҚ ТҮРІ
Елтаңба
(Министрліктің, ведомствоның атауы)

(Мекеменің, ұйымның немесе кәсіпорынның атауы)


БҰЙРЫҚ

__________________№__________

______________________________

(шығарылған жері)

жұмысқа алу туралы есеп нөмірі_____________________________
020 Табельдік нөмірі_______________________________________

030 Фамилиясы____________________________________________

031 Аты__________________________________________________

032 Әкесінің аты ___________________________________________

040 Қабылдау түрі __________________________________________

050 Қызметі________________________________________________

060 Құрылымдық бөлімше____________________________________

(басқарма)

___________________________________________________________

(бөлім)


070 Жалақысы______________________________________________

080 Қабылданған күні________________________________________

090 Негіздеме_______________________________________________

(күні, айы, жылы)


Бірлестіктің бас директоры___________________________________

Қолы (аты-жөні)

Қол қоятындар

Кадр бөлімінің бастығы

Бас механик
Бұйрықпен таныстым________________________________________

(қызметкердің қолы)


72

АНКЕТНАЯ ФОРМА ПРИКАЗА

О ПРИЕМЕ НА РАБОТУ
Герб
(Наименование министерства, ведомства,

учреждения, организации или предприятия)


ПРИКАЗ
______________№_____

__________________

(место издания)

О приеме на работу учетный номер___________________________


020 Табельный номер_______________________________________

030 Фамилия______________________________________________

031 Имя__________________________________________________

032 Отчество______________________________________________

040 Вид приема___________________________________________

050 Должность_____________________________________________

060 Структурное подразделение______________________________

(управление)

____________________________________________________________________

(отдел)


070 Оклад_________________________________________________

080 Дата приема____________________________________________

(число, месяц, год)

090 Основание______________________________________________


Генеральный директор_______________________________________

объединения подпись (Ф.И.О.)


Визы

Начальник отдела кадров

Главный механик
С приказом

ознакомлен________________________________________________

(подпись работника)
Информация перенесена на

машинный носитель_________________________________________

(подпись дата)
73
Хаттаманың үлгісі

(Министрліктің, ведомствоның,

кәсіпорынның атауы)
ХАТТАМА

______ № ___________

_____________________

_____________________

жөніндегі комиссия мәжілісі
Төрағасы - Т. Т. Таласов

Хатшысы - X. X. Хайдаров

Қатысқандар:__________________

(тізімі қоса беріліп отыр)


КҮН ТӘРТІБІ:

1.

2.


1. Тыңдалды:

Т. Т. Тайжановтың баяндамасы_____________________________

(баяндаманың мәтіні қоса беріліп отыр)

С ө й л е г е н д е р:


С.С. Сәрсенов - сөздің қысқаша жазбасы

Б. Б. Бейсенов -


Қабылданған қаулы:

1.1.__________________________________________ мақұлдансын

1.2.______________________________________________________


  1. Тыңдалды:

Сөйлегендер:


Қабылданған қаулы:
Төрағасы________________ ______________________

қолы аты-жөні


Хатшысы_______________ ______________________

қолы аты-жөні

74

(наименование министерства,

ведомства, предприятия)
ПРОТОКОЛ

___________________

_____________________

заседания комиссии по...


Председатель - С. С. Смирнов

Секретарь - М. И. Антонова
Присутствовали: ________________

(список прилагается)


ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О разработке и принципах...

Доклад заведующего...

2.0...
1. Слушали:

Соколову А. И.________________________(текст доклада прилагается)
В ы с т у п и л и:

Иванов М. И. - краткая запись выступления

Петров Н. И. -
П о с т а н о в и л и:

1.1. Одобрить...

1.2. ...
2.Слушали:
Выступили:
Постановили:
Председатель ____________ ________________

подпись Ф. И. О.


Секретарь_______________ ________________

Подпись Ф. И. О.

75

мекеме


штампы
АНЫҚТАМА
_______________________________________________берілді,

себебі ол______________________________________________


__________________________________/жұмыс істейді, оқиды/

____________________________________көрсету үшін берілді

________ ________ _______________

(қызметі) (колы) (аты-жөні)

штамп

учрежденияСПРАВКА
дана_________________________________________________,

в том, что он(а) работает (учится)________________________

_____________________________________________________

Справка дана по месту требования_____________________

_____________________________________________________

___________ __________ _______________

(должностъ) (подпись) (Ф.И.О. )
76

КЕТУ ҚАҒАЗЫ

_______________________________________________________

_______________________________________________ берілді.

«___»__________ 200__ж.
№№


Бөлімше

Төленбеген қарыз

болуы


Жауапты адамның немесе басшының қолы

0 01

Бөлім басшысы0 02

Қаржыландырушы0 03

Іс жүргізуші0 04

Кәсіпкер0 05

Куәлікті тапсырды


______________

______________

(мекеме аты)

_______________________________________________

(қызметі) (қолы) (аты-жөні)

«_____»_______________200__г.

ОБХОДНОЙ ЛИСТ
Выдан_________________________________________________

_______________________________________________________

«___» __________200__г.№ п/п

Подразделение

Наличие

задолженностиПодпись руководителя или ответственного

001

Начальник отдела002

Финансист003

Делопроизводитель004

Хозяйственник005

Удостоверение сдал__________________________

__________________________

(название учреждения)
____________________ _____________ ______________

должность подпись Ф. И. О.


« ___ »___________200__г.
77

(министрліктің, БЕКІТІЛГЕН

ведомствоның атауы) Министрдің бұйрығы
АКТ
___________№_____________№

____________________________

(шығарылған жері)

____________________________

(өндірістік бірлестіктің

_________________________________

атауы)

жою туралыНегіздеме: «__________________________________________________

_____________________________________________________________

туралы» министрдің ________________№_____________бұйрығы.

Акт жасаған комиссия: ________________________________________

Төрагасы:_____________________________________________________

(қызметі, аты-жөні)

Комиссия мүшелері: 1.__________________________________________

(қызметі, аты-жөні)

2.____________________________________________________________

(қызметі, аты-жөні)

______________________________________________________________

(мәтін)
3 дана етіп жасалған:


1 - данасы ____________

2 - данасы ____________

3 – данасы ____________


Каталог: Книги
Книги -> Таќырып: Деректану пјні
Книги -> Кәсіби өсудің жоғАРҒы мектебі
Книги -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
Книги -> Оразбек Нұсқабаев
Книги -> Мұхтар Әуезовтің «Абай», «Абай жолы» романдарының әдеби сында танылу және бағалану тарихы.
Книги -> Қазақстан республикасы
Книги -> Н. ТҰЯҚ баев т к. Арыстанов б. ӘБішев жалпы геология курсы
Книги -> А. Ж. Сейтембетова
Книги -> С. П. Наумов омыртқалылар зоологиясы
Книги -> М а 3 м ұ н ы қазақ тілі леқсикологиясына кіріспе қазақ лексикологиясының мақсаты мен зерттеу объекгісі лексика


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет