ОқУ ҚҰралы көкшетау 2007жүктеу 1.46 Mb.
бет5/7
Дата16.05.2018
өлшемі1.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Комиссия төрағасы _____________ __________

Қолы Аты-жөні


Комиссия мүшелері ______________ __________

Қолы Аты-жөні


78

(наименование министерства, УТВЕРЖДЕНО

ведомства) Приказ министра

АКТ
_____________№_______________ ____________№

__________________________

(место издания)
О ликвидации______________________

(наименование

________________________________________

производственного объединения)


Основание: приказ министра_________________________________

__________________ от_____________________№______________

«О_______________________________________________________

Составлен комиссией:_______________________________________

Председатель:______________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)


Члены комиссии: 1._________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

2.________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(текст)

____________________________________________________________________Составлен в 3 экземплярах:
1-экземпляр ____________

2-экземпляр ____________

3-экземпляр_____________
Председатель комиссии_______________ ___________

подпись Ф. И. О.Члены комиссии ____________________ ____________

подпись Ф. И. О.


79

ЖЕКЕ ЕҢБЕК КЕЛІСІМІ

(қызмет көрсетуші кұрамға арналған)
Көкшетау қаласы «___»___________200__ж.
РМҚК Жарғы негізінде қызмет атқаратын___________________

(мекеме аты)

атынан оның______________________________________________

(мекеме басшысының қызметі, аты-жөні)

бұдан әрі «жұмыс беруші» деп аталады, бір жағынан және

______________________________бұдан былай «жұмысшы» деп

аталады. Төмендегідей келісім жасады.
I. КЕЛІСІМНІҢ СИПАТЫ МЕН ШАРТТАРЫ
1.1. Жұмыс беруші қызмет беріп, ал Жұмысшы жұмысты__________

Қызметінде штаттық кесте негізінде және төменгі шарт бойынша

айқындалған жағдайларда жұмыс істеуге міндеттеледі.

1.2. Осы келісім бойынша берілген жұмыс Жұмысшының негізгі

қызметі болып табылады.

1.3. Жұмысшы қосымша қызмет пен қосымша жұмыс істеуді тек Жұмыс

берушінің рұксатымен жүзеге асыра алады.

1.4. Жұмысшы өзінің қызметіне байланысты бөлінген материалды

құндылықтардың сақталуына жауапты.
II. КЕЛІСІМ МЕРЗІМІ
2.1. Осы келісім________________бекітілді.

Басталуы: «___»____________________

Аяқталуы: «___»___________________

2.2. Жұмысшының ұйымдастырушылық қызметі мен біліктілігін

байқау үшін сынақ мерзімі бекітіледі.

2.3. 2.2. пункті бойынша байқау мерзімі бітпей тұрып келісімшартты

жазбаша түрде________________біржақты бұзуға болады.

күн, ай, жыл бұрын

2.4. Байқау мерзімі кезінде Жұмысшыға ҚР-ң «Еңбек туралы» Заңы

мен нормаларын, осы келісімнің шарттарын сақтау талап

етіледі.

80
III. ЖҰМЫСШЫ МІНДЕТТЕНЕДІ:


3.1. Жұмыс беруші белгілеген қызметтік міндеттерді дұрыс атқаруға.

3.2. Келісімнің барлық шарттарын орындауға.

3.3. ҚР-н Еңбек туралы заңының барлық шарттарын орындауға.

3.4. Осы келісімшарт бойынша жұмыс беруші бөлген мүлікті сақтауға

материалдық жауапкершілігі туралы шартқа Жұмысшы қол

қоюға міндетті.  1. Жұмыс берушіге келтірілген залалды Жұмысшы «Еңбек туралы»

ҚР-ң 91-бап, 2-7 пункт X» 493-1 1999 жылғы 10-желтоқсан

көрсетілген жағдайларда толық өтеуге материалдық

жауапкершілігі міндеттеледі.
IV. ЖҰМЫС БЕРУШІ МІНДЕТТЕНЕДІ
4.1. Еңбек жағдайына байланысты қолданылып жүрген

зандылықтарды сақтауға.

4.2. Еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етуге.

4.3. Штат кестесі бойынша анықталған тариф негізінде жалақы

белгілеуге.

4.4. Оның өтініші негізінде 5 күн төмендегі кұжаттарды тосуға:

- еңбек кітапшасы не оны ауыстыратын құжат.

- бұйрықтан көшірме (жұмысқа алу, ауыстыру, шығару, алғыс

жариялау, жазалау т. б.)

- еңбекақысы, еңбек мерзімі туралы, қызметі туралы және т.б.

анықтамалар.

4.5. Осы келісім шарт мерзімі ішінде Жұмыс беруші жұмысшыны

аттестациялауға кұкылы.
V. ЖҰМЫСШЫНЫҢ ЕҢБЕК ЖАҒДАЙЫ
5.1. Жұмысшыға: 5 күндік (6 күндік) жұмыс аптасы, бір, екі күндік —

демалыс белгіленеді.

5.2. 8 сағаттық (7 сағ.) жұмыс күні сағат______ден сағат_____дейін.

5.3. «ҚР Еңбек туралы»10. 12. 99 № 493-1 ҚР зандылыгының 49-50

бабында көрсетілген жагдайларда мерзімнен тыс жұмыс істеуге

болады.


5.4. Басқа жұмысқа ауыстыру, «ҚР Еңбек туралы» ҚР зандылығының

12-23-бабында көрсетілген жағдайларды ескеріп жағдайын

өзгертуге болады.

5.5. «Еңбек туралы» ҚР заңдылығының 48, 56, 59-баптары бойынша

жұмысшы жұмыска түнгі мезгілде, демалыс және мереке күндері

шақырылуы мүмкін.

81

5.6. Жұмысшыға орташа жалақысымен қызметі сақталып, күнтізбелікмөлшерде акылы еңбек демалысы беріледі. Осы келісім қол

қойылған күннен ________ айдан кейін демалысқа шығу кұқығы

беріледі. Екі жактың келісімі бойынша демалыс тоқтатылуы мумкін.

5.7. Себепті жағдайларға байланысты жұмысшыға______________күн

мерзімінде ақысыз демалыс беріледі.

5.8. Жұмыс беруші өндірістік қызметтілікке байланысты жұмысшыны

ақысыз демалысқа жіберуге құқылы.

6. Ерекше белгілер:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________


Осы келісім бірдей заңдылық күші бар екі данада кұрылды.
ҚОСЫМША: Толық материалдық жауапкершілік туралы келісім

1 бетте 1 данада кұрылады.


Жұмыс беруші Жұмысшы

82

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

(на обслуживаюший персонал)
г. Кокшетау «___»________200__г.

РГКП Кокшетауский государственный университет имени Ш. Ш. Уалиханова, действующий на основании Устава, в лице

________________________________________, именуемый в дальнейшем

«Работодатель» с одной стороны и_______________________________

именуемый в дальнейшем «Работник», заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Работодатель представляет, а работник обязуется выполнить

работу в должности_____________________________________

согласно штатному расписанию и на условиях, определенных

настоящим договором.

1.2. Работа по данному договору является местом трудовой

деятельности Работника.

1.3. Работник имеет право на совмещение должностей и осуществле-ние трудовой деятельности по совместительству только по согласию Работодателя.

1.4. «Работник» принимает на себя полную материальную ответствен-

ность за обеспечение сохранности вверенных ему «Работодателем» в

связи с выполнением возложенных должностных обязанностей

материальных ценностей.
II. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий договор заключен на ________________________

начало:«_____»_______________г.

окончание: «___»______________г.

2.2. С целью проверки организаторских способностей и квалификации

Работнику устанавливается испытательный срок в_____________

месяца.


2.3. До истечения срока испытания по п. 2.2. допускается расторжение

договора в одностороннем порядке при условии письменного

уведомления сторон за_______________месяца.


  1. При прохождении срока испытания на Работника распространяют-

ся нормы законодательства о труде в РК и условия настоящего

договора.

83

III. РАБОТНИК ОБЯЗУЕТСЯ:


3.1. Исполнять добросовестно возложенные Работодателем

должностные обязанности.

3.2. Соблюдать условия настоящего договора.

3.3. Соблюдать условия действующего законодательства о труде РК.

3.4. Работник обязан подписать договор о полной материальной

ответственности за сохранность имущества, переданного ему

работодателем в связи с исполнением по настоящему договору.


  1. Работник несет материальную ответственность в полном размере за ущерб, причиненный работодателю в случаях, определенных ст. 91 п. 2-7 «О труде в РК» № 493-1 от 10. 12. 99 г.

IV. РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:


4.1. Обеспечить в соответствии с действующим законодательством

условия для трудовой деятельности и полной сохранностью

вверенных ему материальных ценностей.

4.2. Обеспечить безопасность труда.

4.3. Установить заработную плату в соответслвии с тарификацией по

штатному расписанию.

4.4. Выдать в течение пяти дней по его заявлению следующие

документы:

- трудовую книжку или заменяющий ее документ.

- выписку из приказов (о приеме, переводе, увольнении,

поощрении, наказании и т. д.)

- справку об оплате труда, времени работы, должности и т. д.

4.5. Работодатель имеет право в течение действия настоящего

договора проводить аттестацию Работника.


V. УСЛОВИЯ ТРУДА РАБОТНИКА
5.1. Работнику устанавливается:

пятидневная (шестидневная) рабочая неделя с одним (двумя)

выходным (и) днем (днями)_______________________

5.2. Восьмичасовой (семичасовой) рабочий день с «___» часов до

«___» часов.

5.3. Допускается сверхурочные работы в пределах, установленных ст.

49-50 Закона РК «О труде в РК» от 10.12.99 № 493-1.

5.4. Перевод на другую работу, изменение условий труда допускаются

производить при соблюдении условий, определенных ст. ст. 17-23

Закона РК «О труде в РК».  1. Работник может быть привлечен на работу в ночное время,

выходные и праздничные дни при соблюдении условий,

определенных ст. ст. 48, 56, 59 Закона РК «О труде в РК».

84

5.6. Работнику предоставляется оплачиваемый отпуск продолжительно-стью ______ календарных дней с сохранением должности и

средней заработной платы. Право на отпуск возникает по

истечении ________ месяцев со дня подписания настоящего

договора. Отпуск может быть прерван по соглашению сторон.

5.7. При наличии уважительных причин Работнику может быт

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы

общей сложностью______дней.


  1. Работодатель оставляет за собой право в случае производственной

необходимости отправить Работника в отпуск без содержания.
VI. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
ПРИЛОЖЕНИЕ: договор о полной материальной

ответственности на 1 листке в 1 экз.

Работодатель Работник

85


ЕҢБЕК ШАРТЫ
I. ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙЛАР
Университет Жарғысының негізінде қызмет атқаратын, 14.01.2002 ж. № 0000035 мемлекеттік лицензиясы, 15.03.2001 ж-нан № 1907-1902-ГП куәлігі «Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік

университеті», РМҚК атынан профессор____________________және

бұдан әрі «Қызметкер» деп аталатын_________________________

ӘЖК____________________, СТТН________________________д~

ЖК№ ______________________________

Мекенжайы бойынша тұратын, білім беру туралы Заңына және ҚР Еңбек Кодексіне сәйкес осы еңбек шартын жасады.


II. ЕҢБЕК ШАРТЫНЫҢ МӘНІ
2.1. Жұмыс беруші Қызметкерді________________ ретінде еңбектің

қалыпты жаідайын жасап, жұмыс береді

2.2. Еңбек міндеттерін іске асыру басы 200__ж.________басталады.

__________________________________________________________

Осы шарт тараптардың екі жағына орындалу үшін міндетті.
III. ЕКІ ЖАҚТЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
3.3. Жұмыс берушінің құқықтары:

- ҚР ЕК белгілеген тәртіпте осы Шартты өзгеруге және бұзуға;

(әрі қарай ЕШ);

- өкілеттігі шегінде актілер шығаруға;

- (ҚР ЕК сәйкес) Қызметкерді көтермелеуге, тәртіптік пен

материалдық жауапкершілікке тартуға;

- Қызметкердің оқытылуына жұмсалған өз шығындарын

қайтаруға;

- Қызметкерге сынақ мерзімін белгілеуге;

- жұмысты уәждемелеу мақсатында Қызметкерлермен

аттестация өткізуге;

- қызметкерден еңбек, ұжымдық шарттың, еңбек тәртіптің

ережелерін және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етуге;

- берушінің басқа актілерін талап етуге.

86

3.2. Жұмыс беруші міндеті:- ҚР ЕК сәйкес Қызметкерге еңбек жағдайын, еңбекті сақтандыру

және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етуге;

- ҚР ЕК сәйкес, қызметкердің өтініші, демалыс кестесі бойынша

жыл сайын жалақысы сақталатын, еңбек демалысын беруге;

- қызметкерге штаттық кестесімен белгіленген мөлшерде және

бір айда бір реттен кем емес, әр кейінгі айдың 10 күнінен

кешіктірмей жалақыны төлеуге;

- қызметкерге мерзімінен тыс, түнгі мезгілде және мерекелік

күндердегі жұмысы үшін, ҚР ЕК сәйкес, ставкаға негізделіп,

ақы төлеуге;

- қызметкердің еңбек қызметін растайын кұжаттарын және оның

зейнеткерлік қамтамасыз етуіне ақша аудару туралы

мәліметтерін сақтауды және университет архивіне тапсыруды

қамтамасыз етеді;

- қызметкердің жұмыс уақытының, оның ішінде мерзімінен тыс

жұмыстың нақты есебін жүргізуді;

- қызметкердің міндетті әлеуметтік сақтандыруын іске асыруды;

- қызметкерлер еңбек міндеттерін орындау үшін қажетті

материалдарымен техникалық құжаттармен және

басқа құралдармен, өздерінің каржы есебінен, қамтамасыз

етілуіне;

- ЕК сәйкес, кызметкерлерде кәсіпкерлік дайындығын, қайта

дайындауды және біліктілігін жоғарлатуды қамтамасыз етуге.

3.3. Қызметкерлердің кұқықтары:

- ҚР ЕК сәйкес белгілеген тәртіпте және шартарды, осы шартты

өзгертуге және бұзуға;

- әрекет етегін нормативтік актілерге сәйкес жасаған еңбегі үшін

жалақысын алуға;

- ҚР ЕК сәйкес демалуға, жыл сайынғы жалақысы сақталатын

демалысқа шығуға құқығы бар;

- кәсіподақ немесе басқа қоғамдық ұйымдардың мүшесі болуға;

- өзінің кәсіптік біліктілігін жоғарылатуға;

- еңбек қауіпсіздігі мен сақтау талаптарына сай келетін еңбек

жағдайларына;

- енбек жағдайы, жалақының төленуі мен мөлшері туралы толық

және сенімді ақпарат алуға; • жекеше және ұжымдық қорғау құралдарымен, арнайы

киіммен және т. б. қамтамасыз етілуіне.

3.4. Қызметкер міндетті:

- өз қызметтік міндетін адал атқаруға;

- осы еңбек шарттың шарттарын сақтауга;

87

- енбек пен атқару тәргібінің ережелерін, қызметтік жәнепедагогикалық этиканың нормаларын сақтау, әріптестермен

іскерлік қатынастарын жасауына;

- еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті корғау бойынша, өрт кауіпсіздігі

мен өндірістік тазалықтың талаптарын сақтауға;

- жұмыс берушінің және қызметкерлердің мүлігіне ұқыптылық-

пен қарауға;

- мемлекеттік құпияны құрайтын мәліметтерді, қызметтік,

коммерциялық немесе заңмен қорғалатын, еңбек міндеттерін

орындалуымен байланысты оған мәлім болған басқа құпияны

жария қылмауға;

- Жұмыс берушіге келтірілген зиянды ҚР ЕК белгілеген шекте

орнына келтіруге;

- Белгіленген мерзімде медициналық қарудан өтуге;

- Қызметкердің бастамасы бойынша оқыту шарты белгілеген

мерзімге дейін еңбек шартты бұзған жағдайда, оқыту шартына

сәйкес, ол оқытумен байланысты шығынды жұмыс берушіге

етейді.
IV. ЕРЕКШЕ ШАРТТАР
4.1. Осы шарттың колдану мерзімі ішіндегі жұмыс қызметкердің еңбек

қызметінің негізгі орны болады.

4.2. Қызметкерге екі (бір) демалыс күні бар, бес (алты) күндік жұмыс

аптасы белгіленеді, аптасына_____сағат белгіленеді, ҚР ЕК-нің

шегінде мерзімнен тыс жұмыс істеуге рұқсат етіледі.

4.3. Жоғары оку орынның ішінде негізгі жұмыстан тыс қызметтік

жалақыдан 50 %-дан артық емес, немесе 1,5 ставкадан артық емес

(ҚР ЕК 72 б. 2. т., 11.01.2002 ж. 41 Қаулысының 19 Қосымшасы 10

т.) кәсіптің (қызметтің) қосалкы қызмет атқаруға рұксат етіледі.
V. ЕҢБЕК ШАРТЫНЫҢ МЕРЗІМІН ӨЗГЕРТУ,

БҰЗУ ЖӘНЕ ҰЗАРТУ НЕГІЗДЕМЕЛЕРІ


5.1. Еңбек шартты оған қол қойылған күннен бастап күшіне енеді

және 2.1. т. көрсетілген мерзімде әрекет етеді.

5.2. Еңбек шарты тараптардың келісімімен немесе тараптардың

біреуінің бастамасы бойынша, сонымен қатар тараптардың

еркінен тыс себептерге байланысты бұзылуы мүмкін (ҚР ЕК

бойынша).

5.3. Егерде «Қызметкер» еңбек пен атқару тәртібін бұзса, «Жұмыс

беруші» Еңбек шартын өз тарапынан бұзуы мүмкін.

5.4. Осы шарт заңдылық күші бірдей____данада жасалады.

88

5.5. Еңбек шарты әрекетінің мерзімі өткесін, еңбек шарты жаңамерзімге жасалуға мүмкін.

5.6. Келесі бұйрықтар шығарылады:

- Жұмысқа қабылдау туралы

«____»_____200__ж. №___ (М. О.)

- Шарттың тоқтатылуы немесе бұзылуы туралы

«____»______200__ж. №____ (М. О.)


Еңбек шартын бұзу негізі__________________
Қызметкер __________ _________________

(қолы, мерзімі) аты-жөні, тегі


Жұмыс беруші___________ ______________

қолы аты-жөні, тегі


ТРУДОВОИ ДОГОВОР
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
РГКП «Кокшетауский государствснный университет имени Ш. Уалиханова», гос. лицензия № 0000035, от 15.03.2002 г., свидетельство № 1907-1902-ГП от 15.03.2001 г., в лице ректора, профессора III. И. Ибраева, действующего на основании Устава Университета, утвержденного приказом Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, именуемый в дальнейшем «Работодателем» и именуемый в дальнейшем «Работник»_____________________________________

СИК_________________________, № РНН___________________________

№ удостоверения личности _______________________________________

проживающий по адресу__________________________________________

в соответствии с Законом об образовании и Трудовым кодексом РК заключили настоящий трудовой договор.
II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2. 1. Работодатель предоставляет Работнику работу с нормальными

условиями труда в качестве_______________________________

2. 2. Начало осуществления трудовых обязанностей с «___ »____200__ г.

_______________________________________________________________

Настоящий договор является обязательным для исполнения обеими сторонами.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Работодатель имеет право:

89

- в порядке, установленном ТК РК, изменять и расторгать данныйдоговор;

- издавать в пределах своих полномочий акты;

- поощрять Работника, привлекать к дисциплинарной и

материальной ответственности (согласно ТК РК);

- на возмещение своих затрат, связанных с обучением Работника;

- устанавливать Работнику испытательный срок;

- в целях мотивации работы проводить аттестацию Работников;

- требовать от работников выполнения условий трудового, коллективного договора, правил трудового распорядка и других актов работодателя.


3. 2. Работодатель обязуется:

- обеспечить Работнику условия труда, охрану труда и ТБ в

соответствии с ТК РК;

- предоставлять ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск, по графику

согласно заявления «Работника» в соответствии ТК РК;

- оплачивать работнику заработную плату в размере,

установленным штатным расписанием и не реже одного раза в месяц,

не позднее 10 числа каждого последующего месяца;

- оплачивать работнику за сверхурочные, ночные и праздңичные дни

работы согласно ТК РК, исходя из ставки (оклада);

- обеспечить сохранность и сдачу в архив университета

документы, подтверждающие трудовую деятельность работника и

сведения об отчислении денег на его пенсионное обеспечение;

- вести точный учет рабочего времени работнику, в том числе

сверхурочных работ;

- осуществлять обязательное страхование работников;

- обеспечить работников средствами и материалами, технической

документацией и иными средствами, необходимыми для

исполнения трудовых обязанностей за счет собственных средств;

- обеспечить работникам профессиональную подготовку, переподго-

товку и повышение их квалификаций в соответствии с ТК.
3.3. Работник имеет право:

- в порядке, и на условиях предусмотренных ТК РК изменять и

расторгать настоящий ТД;

- на оплату труда в соответствии с действующими нормативными

актами;

- на отдых, на ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии сТК РК;

- на добровольное членство в профсоюзах или других

общественных организациях;

- на повышение своей профессиональной квалификаций;

- на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и

охраны труда;

- на возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с

исполнением трудовых обязанностей;

- на получение полной и достоверной информации о состоянии

условий труда, выплате и размерах заработной платы;

90

- на обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты,спец. одежды и т. д.

3. 4. Работник обязуется:

- добросовестно исполнять свои должностные обязанности;

- соблюдать условия настоящего трудового договора;

- соблюдать правила трудовой и исполнительской дисциплины, нормы

служебной и педагогической этики, поддерживать деловые

отношения с коллегами;

- соблюдать требование по безопасности и охране труда, пожарной

безопасности и производственной санитарии на рабочем месте;

- бережно относиться к имуществу работодателя и работников;

- не разглашать сведений, составляющие государственные

секреты, служебную, коммерческую или иную охраняемую

законом тайну, ставших ему известными в связи с выполнением

трудовых обязанностей;

- возмещать работодателю причиненный вред в пределах,

установленных ТК РК;

- в установлснные сроки проходить медицинские обследование;

- в случае расторжения трудового договора до срока,

установленного договором обучения, по инициативе работника

работник возмещает работодателю затраты, связанные с его

обучением согласно условием договора обучения.
IV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Работа по данному договору является основным местом трудовой деятельности работника.

4.2. Работнику устанавливается пяти (шести) дневная рабочая неделя с

двумя (одним) выходными днями, устанавливается_______часов в

неделю, допускаются сверхурочные работы в пределах ТК РК.

4.3. допускается совмещение профессий (должности) внутри вуза вне основной работы не выше 50 % от должностного оклада, т. е. не более 1,5 ставки (ст. 72 п. 2 ТК РК, Приложение 19 п. 10 Пост. 41 от 11.01.2002 г.).


V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ И ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ТД

5.1. ТД вступает в силу с момента его подписания и действует в сроки, указанные в п. 2. 2.

5.2. ТД может быть расторгнут по соглашению сторон, или по инициативе одной из сторон, а также по обстоятельствам не зависящим от воли сторон (согласно ТК РК).

5.3. ТД может быть расторгнут в одностороннем порядке «Работодате-лем» при нарушении «Работником» трудовой и исполнительской дисциплины.

5.4. Договор составлен в____экземплярах, каждый из которых имеет

одинаковую юридическую силу.

91

5.5. По окончании срока действия ТД может быть заключен на новыйсрок.

5.6. Изданы приказы:

- о приеме на работу №______от_________200_ г.

- о расторжении или прекращения договора № ___

_______от_________200_г. М. П.
Основание расторжения ТД_______________________М. П.
Работник:________________________.____________

(подпись, дата) Ф. И. О.


Работодатель:__________________________ _________

(подпись, дата) Ф. И. О.


Согласовано:

юрисконсульт___________

пред. профкома____________________

руководитель СМК___________

руководитель о/к_____________
__________________________________________________________

(мекеме аты)


ТІЗІМДІК

__________________________________200__жыл

ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕР
Демалыс және мейрам күндері................................................В

Келмей қалу, заңмен рұксат етілген (мемлекеттік міндеттерді

орындау жэне т. б........................................................................Г

Қызметтік іс-сапарлар.................................................................К

Кезекті демалыс............................................................................О

Жұмысқа жарамсыздық (ауру, карантин және т. б.).................Б

Сәбилі болуына байланысты демалыс........................................Р

Мерзімнен тыс жұмыс сағаты.....................................................С

Жұмысқа себепсіз шықпау..........................................................П

Кешігу және жұмыстан ерте кету...............................................Н


ЕСКЕРТУ: Сан бағаналарында жұмыспен өтелген сағат саны көрсетіледі.


Каталог: Книги
Книги -> Таќырып: Деректану пјні
Книги -> Кәсіби өсудің жоғАРҒы мектебі
Книги -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
Книги -> Оразбек Нұсқабаев
Книги -> Мұхтар Әуезовтің «Абай», «Абай жолы» романдарының әдеби сында танылу және бағалану тарихы.
Книги -> Қазақстан республикасы
Книги -> Н. ТҰЯҚ баев т к. Арыстанов б. ӘБішев жалпы геология курсы
Книги -> А. Ж. Сейтембетова
Книги -> С. П. Наумов омыртқалылар зоологиясы
Книги -> М а 3 м ұ н ы қазақ тілі леқсикологиясына кіріспе қазақ лексикологиясының мақсаты мен зерттеу объекгісі лексика


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет