Пән атауы: Физиканы оқыту әдістемесіжүктеу 2.64 Mb.
бет1/6
Дата27.04.2019
өлшемі2.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6

О›ытудыЈ ›азіргі заман“ы технологиялары


@@@ Орта мектепте физиканы о›ытудыЈ теориялы› негіздері

$$$ 1 D


О›ыту Щдістемесі деген не?

A. О›у-тЩрбие процесі

B. О›ыту ма›сатын тЇсіндіреді

C. О›ыту, ма›сат›а жету тЩсілі

D. М±“алімніЈ о›ушы“а білім беру Щдісі жЩне оныЈ тЩсілі

E. О›ыту мазм±ны


$$$ 2 В

ПЩн бойынша о›у ба“дарламасы неніЈ негізінде ›±рылады:

A. О›у жоспарыныЈ

B. Ба“дарламаныЈ

C. О›улы›тардыЈ

D. О›у материалдарыныЈ

E. Білім туралы заЈныЈ
$$$ 3 С

Саба› йткізудіЈ ±жымды› формасына жатады:

A. Дифференциалдан“ан тапсырмалар бойынша ж±мыс

B. Ж±лдызшалар бойынша ж±мыс

C. Барлы› о›ушылармен бір мезгілде ж±мыс жасау

D. Перфокарталармен

E. љатарлар бойынша ж±мыс
$$$ 4 Е

Мектеп физика курсыныЈ бірінші бас›ышында негізгі ±йымдастырылатын лабораториялы› саба›тар:

A. Фронтальды ж±мыстар жЩне физикалы› практикумдар

B. Физикалы› практикумдар

C. Эксперименттік Їй ж±мыстары

D. Фронтальды тЩжірибелер

E. Фронтальды лаборатоиялы› ж±мыстар
$$$ 5 В

ПЩн бойынша олимпиадалар йткізудіЈ негізгі ма›саты болып табылады:

A. Сыныптан тыс о›у-тЩрбие ж±мыстарын ±йымдастыру

B. О›ушылардыЈ пЩнге ›ызы“ушылы“ын дамыту жЩне олардыЈ сол пЩнге бейімділігін аны›тау, ›абілеттерін дамыту

C. О›у-Щдістемелік ж±мыстарды ±йымдастыру

D. О›ушыныЈ пЩнге ›ызы“ушылы“ын дамыту жЩне білімін тексеру

E. О›ушылардыЈ білімін тексеру
$$$ 6 Е

®йірме – б±л:

A. Факультативтік саба› формасы

B. Сыныптан тыс ж±мыс формасы

C. љосымша о›ытудыЈ ›азіргі эпизодты› формасы

D. О›ытудыЈ негізгі формасы

E. ’ылым“а бейімділігі бар о›ушылармен ж±мыс формасы
$$$ 7 А

О›ыту процесініЈ соЈ“ы нЩтижесі (итог):

A. Білімі

B. О›ыту тЩсілі

C. НЩтиже

D. О›ыту Щдістері

E. Шлемдіккйз›арас (Мировоззрение)
$$$ 8 А

Ауызша ба›ылау тЇрлері:

A. конференция, семинар, презентация

B. сына›, ба›ылау ж±мысы

C. релейлік сына›, тест, презентация

D. сына›, блиц-турнир, семинар, пЩндік о›у конференциясы

E. презентация, ауызша с±рау, диктант немесе шы“арма
$$$ 9 А

БілімдердіЈ ›алыптас›анда“ыныЈ негізгі кйрсеткіші:

A. ±“ымдарды игеру

B. фактілерді игермеу

C. о›у жылдамды“ы

D. конспект жаза білу

E. практикалы› Щсерді моделдеу
$$$ 10 С

О›ытуды ±йымдастырудыЈ негізгі тЇрлері

A. факультативтік саба›тар

B. саба›тан тыс ж±мыс

C. саба›

D. ›осымша саба›тар

E. ›о“амды› ж±мыстар
$$$ 11 Е

О›у пЩндерініЈ мазм±ныны ашатын Щдебиет:

A. дЩптер

B. атлас


C. карта

D. ›±рал (пособие)

E. о›улы›
$$$ 12 Е

О›улы› ... болып табылады

A. о›ытудыЈ техникалы› ›±рлы

B. о›ыту тЩсілі

C. о›ыту Щдісі

D. о›ытудыЈ кймекші ›±ралы

E. о›ытудыЈ негізгі ›±ралдарыныЈ бірі
$$$ 13 С

О›улы›тыЈ ›±рылымы ... аны›талады

A. газеттегі ма›алалармен

B. љР заЈдарымен

C. ба“дарламамен

D. Щдістемелік ›±ралмен

E. љР ›±жаттарымен
$$$ 14 В

°жымды›, топты›, жеке -

A. тЩрбие тЇрлері

B. о›у процесін ±йымдастырудыЈ формалары

C. о›ыту Щдістері

D. саба› тЇрлері

E. ба›ылау Щдісі
$$$ 15 В

КЇнтізбелік жоспарлау ... негізделген

A. перспективті жоспарлау“а

B. та›ырыпты› жоспарлау“а

C. саба› жоспарына

D. бір та›ырыппен біріктірілген саба›тар жЇйесін жоспарлау“а

E. екі туыстас саба›тыЈ жоспарларына
$$$ 16 В

’ылыми ойлау Їшін негізгі сипатты (тЩн) ерекшелік Основные, принципиальные черты, характерные для научного мышления: 1-диалектикалы› ›арама-›айшылы››а негізделген нысанныЈ, ›±былыстыЈ жЩне іскерліктіЈ диалектикалы› ›арама-›арсы ›асиеттердіЈ бір мезгілде бар болуын тЇсіну; 2-›±былыстар мен іскерліктіЈ йзара негізделген йзара баайланысын тЇсіну, жЩне осы байланысты аны›тау жЩне осы байланыстарды талдау; 3-Їнемі дау мен ›оз“алоыс Їстіндегі нысанды немесе ›±былысты ›арастыра білу іскрлігі; 4-білімніЈ на›тылы“ын, белгілі жа“дайларда оныЈ а›и›аттылы“ын тЇсіну; 5-санды› жЩне сапалы› йзгерістердіЈ йзара байланысын тЇсіну; 6-,ылыми білім дамында теріске шы“арудыЈ білінуін (кйрінуін) кйре білу.

A. 1,2,4,5

B. 1-6


C. 3,6

D. 2,5


E. 2,3,4
$$$ 17 D

’ылыми ойлау Їшін диалектикалы› формула сипатты: 1-« бірмезгілде ол да бас›асы да, (›арама-›арсы)»; 2-«бірмезгілде ол да бас›асы да емес»; 3-«немесе-немесе…»

A. 1

B. 2


C. 3

D. 1,2


E. 1,2,3
$$$ 18 Е

Физика саба›тарында экологиялы› білім беруді жЇзеге асыру жолдары:

A. Физикалы› заЈдылы›тарды ау›ымды (глобальдных) атмосфералы› ›±былыстар негізінде тЇсіндіру (циклондардыЈ жЩне анти циклондардыЈ пайда болуы, олардыЈ ›оз“алысына ЖердіЈ айналысыныЈ Щсері, жЩне т.с.с.)

B. имір сЇру орнында экологиялы› мониторингті жЇзеге асыру“а мЇмкіндік беретін комплектілер (жиынты›тар) мен ›±ралдарды демонстрациялау.

C. АдамзаттыЈ йндірістік іскерілігініЈ нЩтижелерін кйрсету ма›сатында саба›ты таби“атта йткізу.

D. Адамзат іскерлігініЈ Щсерін кйрсететін фильмдердіЈ Їзіндісін (фрагментін) демонстарциялау.

E. А- D жауаптары Щділ (д±рыс).
$$$ 19 Е.

О›у мотивін ... ретінде ›арастыру“а болады.

A. Жеке адамныЈ (личности) интегралды ›асиеті, я“ни зияткерлік (интеллектуальных), еріктік (волевых), сезімдік (эмоциональных) ›асиеттердіЈ жиынты“ы

B. ШртЇрлі мазм±нда“ы жЩне сипатта“ы о›у іскерлігініЈ жеЈісініЈ себебі

C. О›у іскерлігініЈ шы“у кезеЈі

D. Танымды› ›ыз“ушылы›

E. А-С жауаптары
$$$ 20 В

О›удыЈ Щлеуметтік мотивіне келесілерді жат›ызу“а болады: 1-кеЈ, я“ни ›о“ам“а пайдалы болуы Їшін білім алу“а ±мтылу; 2-тар, я“ни бас›алардыЈ арасында аны›тал“ан орынды білуге ±мтылу; 3-Щлеуметтік ›ызмет, я“ни о›ушылармен, 챓алімдермен жЩне баслара йзара ›арым-›атынас (›ызметтес болу“а) жасау“а ±мтылу; 4-жалпы, я“ни таным Щдісіне, йз бетімен ж±мыс істеу тЩсілдеріне ›ызы“ушылы›; 5-пЩндік, я“ни пЩн бойынша жаЈа білімдерді игеруге о›ушыларды ба“ыттау; 6-йз бетінше білім алу, я“ни о›у іскерлігіндегі йз бетінше реттеушілік жЩне білімді йз бетінше жетілдіруге ба“ыттал“анды›.

A. 1,2,3,4,5,6

B. 1,2,3


C. 4,5,6

D. 3


E. 4,6
$$$ 21 С

О›удыЈ танымды› мотивіне келесілерді жат›ызу“а болады: 1-кеЈ, я“ни ›о“ам“а пайдалы болуы Їшін білім алу“а ±мтылу; 2-тар, я“ни бас›алардыЈ арасында аны›тал“ан орынды білуге ±мтылу; 3-Щлеуметтік ›ызмет, я“ни о›ушылармен, 챓алімдермен жЩне баслара йзара ›арым-›атынас (›ызметтес болу“а) жасау“а ±мтылу; 4-жалпы, я“ни таным Щдісіне, йз бетімен ж±мыс істеу тЩсілдеріне ›ызы“ушылы›; 5-пЩндік, я“ни пЩн бойынша жаЈа білімдерді игеруге о›ушыларды ба“ыттау; 6-йз бетінше білім алу, я“ни о›у іскерлігіндегі йз бетінше реттеушілік жЩне білімді йз бетінше жетілдіруге ба“ыттал“анды›.

A. 1,2,3,4,5,6

B. 1,2,3


C. 4,5,6

D. 1,4,6


E. 4,6
$$$ 22 А

Танымды› ›ызы“ушылы›ты дамытудыЈ негізгі кезеЈдер:

A. љыз“ушылы›тыЈ пайда болуы (любопытства) → ›ызы“а білушілік (любознательность) → эпизодты› ›ызы“ушылы› → т±ра›ты танымды› ›ызы“ушылы› → жеке адам“а ба“ытталушылы›

B. љыз“ушылы›тыЈ пайда болуы (любопытства) → ›ызы“а білушілік (любознательность) → жеке адам“а ба“ытталушылы›

C. љызы“а білушілік (любознательность) → эпизодты› ›ызы“ушылы› → т±ра›ты танымды› ›ызы“ушылы›

D. љызы“а білушілік (любознательность) → т±ра›ты танымды› ›ызы“ушылы›

E. Эпизодты› ›ызы“ушылы› → т±ра›ты танымды› ›ызы“ушылы› → жеке адам“а ба“ытталушылы›
$$$ 23 С

Мектептік о›у пЩні «физика»-ныЈ ерекшеліктеріне жат›ызу“а болады: 1-Щлеуметтік-практикалы› мЩнділікті; 2-меЈгерілген ›±былыстар мен заЈдарды логикалы› талдау жолымен жаЈа білімдерді алу кезіндегі жаЈалы› элементтерін; 3-о›у материалы мазм±ныныЈ ймірлік мЩнділігін; 4-практикада алын“ан білімдерді ›олдану мЇмкіндігін; 5-меЈгерілген заЈдылы›тардан ›андай-да бір ›орытындыларды кЇтпегендік (неожиденность некоторых выводов из изученных закономерностей); 6-физикалы› ›±былыстар мен тЩжірибелерді демонстарциялау кезінде эстетикалы› уайымшылды›тыЈ (переживаний) пайда болуы.

A. 2,4

B. 1,3,4,5C. 1,2,3,4,5,6

D. 1,4


E. 2,5,6
$$$ 24 D

О›ытудыЈ репродуктивті Щдістері тобына жатады:

A. МЩселелік баяндау

B. Эвристикалы›, зерттеушілік Щдістер

C. ТЇсіндіру-иллюстративті, эвристикалы›

D. ТЇсіндіру-иллюстративті

E. МЩселелік баяндау, эвристикалы›, зерттеушілік Щдістер
$$$ 25 В

О›ытудыЈ продуктивті Щдістері тобына жатады:

A. МЩселелік баяндау

B. Эвристикалы›, зерттеушілік Щдістер

C. ТЇсіндіру-иллюстративті, эвристикалы›

D. ТЇсіндіру-иллюстративті

E. МЩселелік баяндау, эвристикалы›, зерттеушілік Щдістер
$$$ 26 А

ТанымныЈ теориялы› Щдістеріне келесілерді жат›ызу“а болады:

A. Абстракциялау, идеализациялау, моделдеу, ойша эксперимент жасау, аналогия Щдісі, дедукция

B. Идеализациялау

C. Моделдеу, ойша эксперимент жасау

D. Аналогия Щдісі

E. Абстракциялау, ойша эксперимент жасау, дедукция
$$$ 27 В

О›ыту тЩсілдерін келесідегідей негізгі топтар“а бйлуге болады:

A. Вербальды, экранды, дыбысты›, техникалы›

B. Вербальды, кйрекілік, арнайы, техникалы›

C. Кестелер, диаграммалар, схемалар, ›±ралдар, суреттер, чертеждар

D. Арнайы ›ондыр“ылар, о›ытудыЈ экранды›-дыбысты› ›±ралы

E. О›улы›тар, есептер жина“ы, дидактикалы› материалдар
$$$ 28 D

О›ытудыЈ вербальды тЩсіліне (средства) жат›ызу“а болады:

A. Экранды›, дыбысты›, экранды-дыбысты›

B. ЩртЇрлі ›ондыр“ылар, ›±ралдар, мультимедиялы› ›±ралдар

C. Кестелер, диаграммалар, схемалар, суреттер, чертеждар

D. М±“алімніЈ ауызша баяндауы, о›улы›тар, есептер жина“ы, аны›тамалы› ›±ралдар, таратпа жЩне дидактикалы› материалдар

E. В, С, D кйрсетілгендердіЈ барлы“ы
$$$ 29 С

О›ытудыЈ кйрнекілік тЩсіліне жат›ызу“а болады:

A. Экранды›, дыбысты›, экранды-дыбысты›

B. ШртЇрлі ›ондыр“ылар, ›±ралдар

C. Кестелер, диаграммалар, схемалар, суреттер, чертеждар

D. М±“алімніЈ ауызша баяндауы, о›улы›тар, есептер жина“ы, аны›тамалы› ›±ралдар, таратпа жЩне дидактикалы› материалдар

E. А, В, С кйрсетілгендердіЈ барлы“ы
$$$ 30 В

О›ытудыЈ арнайы тЩсіліне жат›ызу“а болады:

A. Экранды›, дыбысты›, экранды-дыбысты›

B. ШртЇрлі ›ондыр“ылар, ›±ралдар

C. Кестелер, диаграммалар, схемалар, суреттер, чертеждар

D. М±“алімніЈ ауызша баяндауы, о›улы›тар, есептер жина“ы, аны›тамалы› ›±ралдар, таратпа жЩне дидактикалы› материалдар

E. А, В кйрсетілгендердіЈ барлы“ы
$$$ 31 А

О›ытудыЈ техникалы› тЩсіліне жат›ызу“а болады:

A. Экранды›, дыбысты›, экранды-дыбысты›

B. ШртЇрлі ›ондыр“ылар, ›±ралдар

C. Кестелер, диаграммалар, схемалар, суреттер, чертеждар

D. М±“алімніЈ ауызша баяндауы, о›улы›тар, есептер жина“ы, аны›тамалы› ›±ралдар, таратпа жЩне дидактикалы› материалдар

E. А, В, С кйрсетілгендердіЈ барлы“ы
$$$ 32 А

О›ытудыЈ дыбысты› техникалы› тЩсіліне жат›ызу“а болады:

A. Радио, магнитофон

B. Телевизор

C. Телевизор, диапроектор

D. Кинопроектор, магнитофон

E. Кинопроектор, магнитофон, радио
$$$ 33 С

О›ытудыЈ экранды-дыбысты› техикалы› тЩсіліне жат›ызу“а болады:

A. Радио, магнитофон

B. Телевизор

C. Телевизор, кинопроектор, бейнемагнитофон

D. Кинопроектор, магнитофон

E. Кинопроектор, магнитофон, радио
$$$ 34 D

Мектептік физикалы› приборлардыЈ негізгі типіне не жатады?

A. Демонстрациялы› ›±ралдар

B. Лабораториялы› ›±ралдар

C. Физикалы› практикум ›±ралдары

D. Демонстрациялы› жЩне лабораториялы› ›±ралдар, физикалы› практикум ›±ралдары

E. Демонстрациялы› жЩне лабораториялы› ›±ралдар
$$$ 35 D

Физиканы меЈгерту кезінде ›олданылатын дидактикалы› материалдар:

A. Дыбысты› ›±ралдар

B. Статикалы› проекция Їшін ›±ралдар

C. Динамикалы› проекция Їшін ›±ралдар

D. Дыбысты› ›±ралдар статикалы› жЩне динамикалы› проекция Їшін ›±ралдар

E. Дыбысты› ›±ралдар, динамикалы› проекция Їшін ›±ралдар
$$$ 36 С

Динамикалы› проекция Їшін ›±ралдар“а жатады:

A. Радио хабарлар, дыбыстыЈ магниттік жазбасы, слайдтар

B. Суреттер, чертеждар, ›а“азда“ы немесе мйлдір пленкада“ы жазу

C. кинофильмдер, бейнежазбалар, о›у теле хабарлары

D. Суреттер, чертеждар, бейнежазбалар

E. ДыбыстыЈ магниттік жазбасы, слайдтар
$$$ 37 Е

О›у-Щдістемелік кешен б±л:

A. М±“алім мен о›ушы Їшін о›у жЩне Щдістемелік ›±ралдар

B. Физиканы о›ытуда“ы а›параты› технология“а енетін о›ыту тЩсілініЈ жЇйесі

C. М±“алім мен о›ушы еЈбегін “ылыми ±йымдастыру тЩсілініЈ жЇйесі

D. А, В жауаптары

E. А,В,С жауаптары
$$$ 38 А

Физика саба“ы жЇйесініЈ компоненті болып табылады:

A. О›у материалыныЈ мазм±ны, о›ытудыЈ Щдістері мен тЩсілдері, о›у процесін ±йымдастырудыЈ формалары

B. О›ытудыЈ Щдістері мен тЩсілдері

C. О›у материалыныЈ мазм±ны, о›ытудыЈ тЩсілдері

D. О›ытудыЈ Щдістері, о›у процесін ±йымдастырудыЈ формалары

E. О›у материалыныЈ мазм±ны, о›у процесін ±йымдастырудыЈ формалары
$$$ 39 D

Кйрсетілген саба› тЇрлері саба›тыЈ ›андай тЇрлеріне жатады: дЩріс-саба›; ЩЈгіме-саба›; практикалы› ж±мыстарды орындау саба“ы; теориялы› зерттеулерді орындау саба“ы; аралас саба› (я“ни ж±мыстыЈ ЩртЇрі ›амтыл“ан)?

A. Білімді тексеру жЩне тЇзету саба›тары

B. Білімді жалпылау жЩне жЇйелеу саба›тары

C. Білімді, іскерлікті жЩне да“дыларды жетілдіру саба›тары

D. ЖаЈа о›у материалын меЈгерту саба“ы

E. А- D жауаптарыныЈ ішінде д±рысы жо›
$$$ 40 С

Кйрсетілген саба› тЇрлері саба›тыЈ ›андай тЇрлеріне жатады: есептер шы“ару саба“ы; йз бетінше ж±мыстарды орындау саба“ы; лабораториялы› ж±мыс саба“ы; экскурсия саба“ы; семинар?

A. Білімді тексеру жЩне тЇзету саба›тары

B. Білімді жалпылау жЩне жЇйелеу саба›тары

C. Білімді, іскерлікті жЩне да“дыларды жетілдіру саба›тары

D. ЖаЈа о›у материалын меЈгерту саба“ы

E. А- D жауаптарыныЈ ішінде д±рысы жо›
$$$ 41 А

Кйрсетілген саба› тЇрлері саба›тыЈ ›андай тЇрлеріне жатады: ауызша жЩне жазбаша с±рау; сына›; сына›ты› лабораториялы› ж±мыс; ба›ылау ж±мысы?

A. Білімді тексеру жЩне тЇзету саба›тары

B. Білімді жалпылау жЩне жЇйелеу саба›тары

C. Білімді, іскерлікті жЩне да“дыларды жетілдіру саба›тары

D. ЖаЈа о›у материалын меЈгерту саба“ы

E. А- D жауаптарыныЈ ішінде д±рысы жо›
$$$ 42 А

ЖаЈа материалды меЈгерту саба“ыныЈ жалпы ›±рылымы келесі кезеЈдерден т±рады:

A. Бар білімді белнедіру→жаЈа білімді ›алыптастыру→жаЈа білімді ›олдану→Їй тапсырмасы

B. ЖаЈа білімді ›алыптастыру→жаЈа білімді ›олдану

C. Бар білімді белнедіру→жаЈа білімді ›алыптастыру →Їй тапсырмасы

D. ЖаЈа білімді ›алыптастыру→ Їй тапсырмасы

E. Бар білімді белнедіру→жаЈа білімді ›алыптастыру
$$$ 43 А

Экскурсияны ±йымдастыру жЩне йткізу келесі негізі кезеЈдерден т±рады:

A. Жоспарлау→дайындау→йткізу→ экскурсияныЈ ›орытындысын шы“ару

B. Дайындау→экскурсияны йткізу

C. Жоспарлау→йткізу→ экскурсияныЈ ›орытындысын шы“ару

D. Жоспарлау→дайындау→экскурсияны йткізу

E. иткізу→ экскурсияныЈ ›орытындысын шы“ару
$$$ 44 В

Физика бойынша о›ушылардыЈ жетістігін тексеру Щдістеріне жатады:

A. Ауызша фронтальды жЩне жеке тексеру

B. Ауызша, жазбаша тексеру, практикалы› іскерлікті тексеру

C. Жеке жЩне фронтальды лабораториялы› ж±мыс, жазбаша тексеру

D. Практикалы› іскерлікті тексеру

E. Ба›ылау ж±мыстары
$$$ 45 А

О›ушылардыЈ на›ты білімін аны›тау Їшін жЇргізіледі:

A. О›ушыныЈ білімін жЩне іскерлігін алдын-ала тексеру

B. О›ушыныЈ білімін жЩне іскерлігін а“ымды› тексеру

C. О›ушыныЈ білімін жЩне іскерлігін периодты тексеру

D. О›ушыныЈ білімін жЩне іскерлігін ›орытынды тексеру

E. О›ушыныЈ білімін жЩне іскерлігін тексерудіЈ кез-келген тЇрі ›олданылуы мЇмкін
$$$ 46 В

О›у материалын меЈгеру жЩне о›ыту кезеЈдерініЈ барлы“ында йткізіледі:

A. О›ушыныЈ білімін жЩне іскерлігін алдын-ала тексеру

B. О›ушыныЈ білімін жЩне іскерлігін а“ымды› тексеру

C. О›ушыныЈ білімін жЩне іскерлігін периодты тексеру

D. О›ушыныЈ білімін жЩне іскерлігін ›орытынды тексеру

E. О›ушыныЈ білімін жЩне іскерлігін тексерудіЈ кез-келген тЇрі ›олданылуы мЇмкін
$$$ 47 С

Физика курсыныЈ бйлімін, та›ырыбын меЈгергеннен кейін немесе о›у то›саныныЈ соЈында Щдетте йткізіледі:

A. О›ушыныЈ білімін жЩне іскерлігін алдын-ала тексеру

B. О›ушыныЈ білімін жЩне іскерлігін а“ымды› тексеру

C. О›ушыныЈ білімін жЩне іскерлігін периодты тексеру

D. О›ушыныЈ білімін жЩне іскерлігін ›орытынды тексеру

E. О›ушыныЈ білімін жЩне іскерлігін тексерудіЈ кез-келген тЇрі ›олданылуы мЇмкін
$$$ 48 D

Бйлімді, та›ырыпты меЈгергеннен кейін, то›сан немесе о›у жылыныЈ соЈында о›ушылардыЈ білімін тексеру Їшін жЇргізіледі:

A. О›ушыныЈ білімін жЩне іскерлігін алдын-ала тексеру

B. О›ушыныЈ білімін жЩне іскерлігін а“ымды› тексеру

C. О›ушыныЈ білімін жЩне іскерлігін периодты тексеру

D. О›ушыныЈ білімін жЩне іскерлігін ›орытынды тексеру

E. О›ушыныЈ білімін жЩне іскерлігін тексерудіЈ кез-келген тЇрі ›олданылуы мЇмкін
$$$ 49 А

О›у физикалы› есептерін шы“арудыЈ келесідей Щдістерін ажыратады:

A. аналитика-синтетикалы›, аналитикалы›, синтетикалы›

B. аналитика-синтетикалы›, графикалы›

C. есептеу, сапалы›

D. синтетикалы›, эвристикалы›

E. логикалы›, математикалы›
$$$ 50 С

О›у физикалы› есептерін шы“арудыЈ келесідей тЩсілдерін ажыратады:

A. логикалы›, математикалы›

B. математикалы›, эксперименттік

C.логикалы›, математикалы›, эксперименттік

D. логикалы›, эксперименттік

E. логикалы›, эвристикалы›
$$$ 51 А

О›ушылар“а есеп шы“ару да“дысын ›алыптастыруда, 챓алім: 1-физикалы› есептерді шы“арудыЈ негізгі Щдістерін білуі керек; 2-физика бойынша есеп шы“арудыЈ тЩсілдерін білуі керек; 3-о›у есептерініЈ ›±рылымы мен мазм±нын жЩне оны шы“ару процесін; 4-физикалы› есептерді жалпы жЩне на›ты алгоритмін меЈгеруі керек; 5-±сыныл“ан алгоритмнен жЩне жекелеген операциялардан (амалдардан) оныЈ ›±рылымды› элементтерін ажырата білуі, о›у процесіне алгоритмді енгізу тЩсілін меЈгеруі керек.

A. 1, 2, 3, 4, 5

B. 1, 3, 4

C. 4, 5

D. 2, 5


E. 2, 3
$$$ 52 Е

Физика бойынша графикалы› есептердіЈ келесідей тЇрлері болуы мЇмкін: 1- екі физикалы› шаманыЈ арасында“ы тЩуелділігі график тЇрінде берілген немесе олардыЈ арасында“ы байланысты графиктік тЇрде бейнелеу талап етілген есептер; 2- физикалы› процестердіЈ графикалы› интерпретациясын ›олданатын есептер; 3- шамалар арасында“ы тЩуелділіктер кестеге немесе аналитикалы› келтіріледі жЩне керісінше берілетін есептер A. 1

B. 2

C. 3


D. 1, 2

+E. 1, 2, 3


$$$ 53 В

«... болуы Їшін не істеу керек?», «егер... болса, не болады?», «љайда ›олданылады?» тЇріндегі есептер мЩселеніЈ сипаты бойынша .... жатады

A. физикалы› есептерге

B. Логикалы› есептерге

C. эксперименттік есептерге

D. математикалы› есептерге

E. сапалы› есептерге
$$$ 54 D

«Молекулалы› физика» бйлімінде макроскопиялы› жЇйелердіЈ ›асиеттерін сипаттау Їшін ... ›олданылады.

A. статистикалы› Щдіс

B. термодинамикалы› Щдіс

C. жЇйе ›асиеттерініЈ ішкі ›±рылымына тЩуелділігі

D. Статистикалы› жЩне термодинамикалы› Щдістер, жЇйе ›асиеттерініЈ ішкі ›±рылымына тЩуелділігіне кйЈіл аударады,

E. заттыЈ молекула-кинетикалы› теориясыныЈ негізгі ›а“идасы
$$$ 55 А

Электродинамиканы меЈгерту кезінде .... ±“ымын ›алыптастыру“а ерекше кйЈіл бйлінеді

A. Біртекті электромагниттік йріс (единого электромагнитного поля)

B. электростатикалы› йріс

C. стационар электр жЩне магнит йрістері

D. ›±йынды электр жЩне магнит йрістері

E. нЇктелік заряд
$$$ 56 А

Физикалы› теория ядросына кіреді:

A. ЗаЈдар, постулаттар, принциптер, іргелі т±ра›тылар

B. заЈдар

C. принциптер, постулаттар

D. эксперименттер, фактілер

E. эксперименттер, фактілер,іргелі т±ра›тылар
$$$ 57 C

Педагогикалы› эксперимент тймендегі кезеЈдерден т±руы мЇмкін (жауап толы“ыра› болып табылады):

A. љалыптастыру (констатирующий), ізденуші

B. ®йретуші, ба›ылаушы

C. љалыптастыру (констатирующий), ізденуші, Їйретуші, ба›ылаушы

D. љалыптастыру (констатирующий), ізденуші, Їйретуші

E. Ізденуші, Їйренуші, ба›ылаушы
$$$ 58 А

Педагогикалы› эксперименттіЈ Їйретуші жЩне ба›ылаушы кезеЈдерінде йткізу Щдістері ›олданылуы мЇмкін:

A. Сауалнама жЇргізу, тестілеу, эксперттік ба“а

B. Сауалнама жЇргізу

C. Тестілеу, эксперттік ба“а

D. Сауалнама жЇргізу, эксперттік ба“а

E. Сауалнама жЇргізу, тестілеу
$$$ 59 C

ФизиканыЈ сатылы› ›±рылымы принциптерінде материалдарды орналастыру жЇйелері ›андай болуы мЇмкін? 1.Сызы›ты›; 2.Концентрлік; 3.Сатылы›; 4.љ±рылымды›

A. Тек 1.

B. Тек 2.

C. Тек 3.

D. Тек 4.

E. 1-2-3.
$$$ 60 E

Жалпы білім берудіЈ Щлеуметтік-жеке ма›саты - б±л:

A. АлдыЈ“ы ±рпа›тыЈ жеке тЩжірибелерін меЈгеру

B. ПсихиканыЈ функционалды механизмдерін дамыту

C. Жеке адамныЈ жалпылан“ан типологиялы› ›асиеттерін ›алыптастыру

D. Жеке адамныЈ оЈ индивидуалды (жеке) ›асиеттерін –›абілеттілігін, ›ызы“ушылы“ын, икемділігін (склонностей) дамыту

E. A-D н±с›аларында кйрсетілгендердіЈ барлы“ы
$$$ 61 A

Физикалы› теорияныЈ ›±рылымы т±рады:

A. Негізі>ядро>салдар

B. Фактілер>гипотеза>салдар>эксперимент

C. Негізі>фактілер>эксперимент

D. Фактілер>заЈдар>салдар

E. Гипотеза> заЈдар> салдар
$$$ 62 C

Логикалы› ›±рылымда физикалы› білімді .... деЈгейлерге ажыратады:

A. Жо“ары, орта, тйменгі

B. Жо“ары, теориялы›

C. Эмпирикалы›, теориялы›

D. Эмпирикалы›

E. Жалпы, эмпирикалы›
$$$ 63 B

Физиканы о›ыту кезінде Щлемдік кйз›арас (мировоззрения) ›алыптастырудыЈ негізгі компоненттері: 1-Щлемдік кйз›арас іргетасын ›алыптастыру, я“ни таби“ат жЩне оны адамныЈ тануы жайында“ы жалпылан“ан білімдер жЇйесі; 2-таби“атты танудыЈ диалектика-материалистік т±жырымдары мен кйз›арастарын жЩне оныЈ таным процесін ›алыптастыру; 3-о›ушылардыЈ диалектикалы› ойлауын дамыту, я“ни ›арама-›арсылы›ты ойлау іскерлігін дамыту

A. 1

B. 1,2,3


C. 2,3

D. 3


E. 1,3
$$$ 64 A

Танымды› іс-Щрекет сипаты бойынша о›ыту ЩдістемесініЈ классификациясы:

A. ТЇсіндірме-кйрнекілік, репродуктивті, мЩселелік (проблемное) баяндау, эвристикалы›, зерттеушілік

B. Сйздік, кйрнекілік, практикалы›

C. °йымдастырушылы›, о›у-танымды› іс-Щрекетті ба›ылау жЩне ал“а ±мтылдыру (стимулирование)

D. Теориялы›, эмпирикалы›

E. А-D жауаптары д±рыс
$$$ 65 A

О›у-Щдістемелік кешендердіЈ жиныты“ы Їш ›±раушымен беріледі:

A. О›у жЩне Щдістемелік ›±ралдар, о›ыту тЩсілдерініЈ жЇйесі, еЈбекті “ылыми ±йымдастыру тЩсілі

B. О›у жЩне Щдістемелік ›±ралдар, телекоммуникациялар, физикалы› эксперимент Їшін ›±ралдар

C. Физика курсын о›ытуды ›олдау Їшін о›ыту тЩсілдері

D. О›у жЩне Щдістемелік ›±ралдар, физика курсын о›ытуды ›олдау Їшін о›ыту тЩсілдері

E. ЕЈбекті “ылыми ±йымдастыру тЩсілі, о›у, лабораториялы›, демонстрациялы› ›ондыр“ылар

$$$ 66 E


Демонстрациялы› тЩжірибелер келесі талаптарды ›ана“аттандыруы керек:

A. Сенімді (убедительность), ›ызы›ты (занимательность), ›ауіпсіздік техникасыныЈ ережесіне сЩйкес

B. °“ыны›тылы“ы (выразительность), сенімділік (убедительность), надежность,

C. љыс›а уа›ытты, ›ызы›ты (занимательность), кйрінерлігі (видимость)

D. °“ыны›тылы“ы (выразительность), сенімділік (убедительность), ›ауіпсіздік техникасыныЈ ережесіне сЩйкес

E. °“ыны›тылы“ы (выразительность),сенімділік (убедительность), надежность, ›ыс›а уа›ытты, ›ызы›ты (занимательность), кйрінерлігі (видимость), ›ауіпсіздік техникасыныЈ ережесіне сЩйкес


$$$ 67 D

Саба› жоспары тймендегі элементтерді ›амтуы керек: 1- саба›тыЈ та›ырыбы мен міндеттерін; 2- саба›ты йткізудіЈ уа›ыты кйрсетілген кезеЈдерін; 3-білімдерді тексерудіЈ мазм±ны мен Щдістерін; 4-жаЈа материалды меЈгеру Щдістері мен жал“асымдылы“ын; 5-›ажетті мЩліметтерімен ›ойыл“ан демонстарциялар тізімі; 6-ОТљ (ТСО) жЩне кйрнекіліктердіЈ тізімі; 7-шы“арыл“ан есептер мен жатты“улар; 8-Їй тапсырмасы

A. 1,4,8 жеткілікті

B. 1,2,3


C. 4,8

D. 1- 8 кйрсетілгендердіЈ барлы“ы

E. 3,5,8
$$$ 68 E

Практикалы››а ›андай о›ыту Щдістері жатады?

A. ДЩріс

B. ШЈгіме

C. ТЇсіндіру

D. Кітаппен ж±мыс

E. Лабораториялы› ж±мыс
$$$ 69 D

Кйрнекілікке ›андай о›ыту Щдістері жатады?

A. ДЩріс

B. ШЈгіме

C. ТЇсіндіру

D. Демонстрациялы› эксперимент

E. Кітаппен ж±мыс
$$$ 70 A

Сйздікке ›андай Щдістер жатады?

A. ШЈгіме

B. Демонстрациялы› эксперимент

C. Лабораториялы› ж±мыс

D. Физикалы› практикум

E. Есептер шы“ару
$$$ 71 E

ЖаЈа материалды меЈгеру (о›у) саба“ы ›амтуы мЇмкін:

A. МЩселелік жа“дайды тудыру жЩне оны шешуді ±йымдастыруды

B.МЩселені эксперименттіЈ кймегімен зерттеу

C.Алын“ан нЩтижелерді талдау

D.Ал“ан білімді бекіту ма›сатында о›ушылардыЈ жатты“уы

E.Жо“арыда кйрсетілген элементтердіЈ барлы“ы
$$$ 72 E

Практикалы› іскерліктер мен да“дыларды ›алыптастыру саба“ы .... ›±рылымды› элементтерді ›амтуы мЇмкін:

A.Кіріспе бйлім (ЩЈгімелесу)

B.Ж±мыстыЈ ма›сатын аны›тау

C.Ж±мыстыЈ орындалу Їлгісі

D.Жатты“у

E. Жо“арыда кйрсетілген элементтердіЈ барлы“ы
$$$ 73 С

Практикалы› іскерліктер мен да“дыларды ›алыптастыру саба›тарыныЈ маЈызды ›±раушысы ... болуы керек:

A.Кіріспе бйлім.

B.ЭксперименттіЈ кймегімен мЩселені зерттеу

C.О›ушы“а ±сыныл“ан ж±мыстыЈ орындалу Їлгісін 챓алімніЈ кйрсетуі

D.љорытындыны шы“ару, ›орытынды сйз (ЩЈгіме (беседа))

E.®й тапсырмасы
$$$ 74 C

Білімдерді жалпылау мен ›айталау саба›тарыныЈ ›±рылымды› элементтері болуы керек:

A.МЩселелік жа“дайды тудыру жЩне оны шешуді ±йымдастыру

B.М±“аллімніЈ жаЈа материалды тЇсіндіруі

C.О›ушыныЈ жатты“уды жЩне есептіЈ шешуін тЇсіндіруі

D. О›ушы“а ±сыныл“ан ж±мыстыЈ орындалу Їлгісін 챓алімніЈ кйрсетуі

E. Жо“арыда кйрсетілген элементтердіЈ барлы“ы
$$$ 75 C

Білімді ба›ылау (учёта) жЩне ба›ылау саба“ыныЈ ›±рылымды› элементі:

A. М±“аллімніЈ жаЈа материалды тЇсіндіруі

B. О›ушы“а ±сыныл“ан ж±мыстыЈ орындалу Їлгісін 챓алімніЈ кйрсетуі

C.О›ушылардыЈ ба›ылау тапсырмаларын орындауы

D.О›у кинлфильмдерін кйру (кйрсету)

E. Жо“арыда кйрсетілген элементтердіЈ барлы“ы
$$$ 76 E

Аралас саба›тыЈ ›±рылымды› элементтері:

A.®й тапсырмасын тексеру жЩне б±рын меЈгерілген материалды меЈгеру

B.ЖаЈа мЩліметтерді меЈгеру

C.ЖаЈа материалды меЈгеру табыстылы“ын тексеру

D.®й тапсырмасы

E. Жо“арыда кйрсетілген элементтердіЈ барлы“ы
$$$ 77C

Мектеп о›ушыларыныЈ шы“армашылы› белсенділігін дамыту, оларда йз бетінше білім алу мен ›олдана білу да“дысын ›алыптастыру Їшін .... ма›сатты

A.Ма›сатты тЇрде меЈгеру саба›тарын жЇргізу

B. О›у жЩне танымал “ылыми кинофильмдерді кйрсетуді ±йымдастыру

C.О›у семинарлары мен конференцияларын йткізу

D.Ж±мыстыЈ орындалу Їлгісін кйрсету

E. Жо“арыда кйрсетілген элементтердіЈ барлы“ы
$$$ 78 A

Физика курсыныЈ радиальды сызы›ты› ›±рылымы ... ›арастырады.

A.КурстыЈ с±ра›тары мен та›ырыптарын бір рет меЈгеруді

B. КурстыЈ с±ра›тары мен та›ырыптарын екі рет меЈгеруді

C.О›ушылардыЈ жас ерекшеліктерін ескеруді

D.Физика курсын екі сатыда меЈгеруді

E. Жо“арыда кйрсетілген элементтердіЈ барлы“ы
$$$ 79 B

Физика курсыныЈ концентрлік ›±рылымы ... ›арастырады

A.КурстыЈ с±ра›тары мен та›ырыптарын бір рет меЈгеруді

B. КурстыЈ с±ра›тары мен та›ырыптарын екі рет меЈгеруді

C.О›ушылардыЈ жас ерекшеліктерін ескеруді

D.Физика курсын екі сатыда меЈгеруді

E. Жо“арыда кйрсетілген элементтердіЈ барлы“ы
$$$ 80 D

О›у материалыныЈ сатылы орналасуы ... ›арастырады

A.КурстыЈ с±ра›тары мен та›ырыптарын бір рет меЈгеруді

B. КурстыЈ с±ра›тары мен та›ырыптарын екі рет меЈгеруді

C.О›ушылардыЈ жас ерекшеліктерін ескеруді

D.Физика курсын екі сатыда меЈгеруді

E. Жо“арыда кйрсетілген элементтердіЈ барлы“ы
$$$ 81 E

Диалектика-материалистік кйз›арас ›алыптастырудыЈ маЈызды элементі ... болып табылады

A.машина ж±мысыныЈ физикалы› негізін ашу

B.Физикалы› теориялардыЈ жЩне іргелі эксперименттердіЈ мЩнін кйрсету

C.АдамныЈ ›алыптас›ан шы“армашылы› ролін кйрсету

D.БілімніЈ объективтілігі, ›±былыстардыЈ йзара байланыстылы“ы

E. Жо“арыда кйрсетілген элементтердіЈ барлы“ы
$$$ 82 A

Физика саба›тарында“ы еЈбек тЩрбиесініЈ маЈызды элементі .... болып табылады:

A.машина ж±мысыныЈ физикалы› негізін ашу

B.Физикалы› теориялардыЈ жЩне іргелі эксперименттердіЈ мЩнін кйрсету

C.АдамныЈ ›алыптас›ан шы“армашылы› ролін кйрсету

D.БілімніЈ объективтілігі, ›±былыстардыЈ йзара байланыстылы“ы

E.КурстыЈ с±ра›тары мен та›ырыптарын бір рет меЈгеруді

B. КурстыЈ с±ра›тары мен та›ырыптарын екі рет меЈгеруді


$$$ 83 D

Физика мен математиканы о›ытуда пЩнаралы› байланыс ... кйрінеді

A.Физикалы› экспериментте техникалы› объектілерді ›олдануда

B.Астрофизика элементтерін меЈгеруде

C.ЗаттыЈ ›±рылысы жайында“ы тЇсініктерді кеЈейтуде

D.Физиканы о›ытуда математикалы› білімдерді ›олдануда

E.Са›талу заЈдарын меЈгеруде
$$$ 84 C

Физиканы жЩне химияны о›ытуда пЩнаралы› байланыс ... кйрінеді

A.Физикалы› экспериментте техникалы› объектілерді ›олдануда

B.Астрофизика элементтерін меЈгеруде

C.ЗаттыЈ ›±рылысы жайында“ы тЇсініктерді кеЈейтуде

D.Физиканы о›ытуда математикалы› білімдерді ›олдануда

E.Са›талу заЈдарын меЈгеруде
$$$ 85 B

Физиканы жЩне астрономияны о›ытуда пЩнаралы› байланыс ... негізделген

A.Физикалы› экспериментте техникалы› объектілерді ›олдану“а

B.Астрофизика элементтерін меЈгеруге

C.ЗаттыЈ ›±рылысы жайында“ы тЇсініктерді кеЈейтуге

D.Физиканы о›ытуда математикалы› білімдерді ›олдану“а

E.Са›талу заЈдарын меЈгеруге
$$$ 86 B

О›ытудыЈ дЩстЇрлік Щдістері ... ›амтиды 1. ’ылым негіздерін меЈгеруді

 2. Тек “ылым негіздерін меЈгеруді “ана емес, сондай-а› білім алу процесініЈ йзін де

 3. Класс-саба› жЇйесі жа“дайында о›ыту процесін жекелендіруді

 4. О›ыту процеінде кйрнекілікті кЇшейтуді

 5. Жо“арыда кйрсетілген элементтердіЈ барлы“ы

$$$ 87 B


Проблемалы› о›ыту ±й“арылады (предполагает):

 1. ’ылым негіздерін меЈгеруді

 2. ’ылым негіздерін меЈгертіп ›ана ›оймай, сондай-а› білім алу процесініЈ йзін де меЈгертеді.

 3. О›у процесінде кйрнекілікті кЇшейтуді

 4. Сынып-о›у жЇйесі жа“дайында“ы о›у процесін индивидуализациялауды

 5. Жо“арыда кйрсетілген элементтердіЈ барлы“ы

$$$ 88 C


Ба“дарамалап о›ыту ±й“арылады (предполагает):

 1. ’ылым негіздерін меЈгеруді

 2. ’ылым негіздерін меЈгертіп ›ана ›оймай, сондай-а› білім алу процесініЈ йзін де меЈгертеді.

 3. Сынып-о›у жЇйесі жа“дайында“ы о›у процесін индивидуализациялауды

 4. О›у процесінде кйрнекілікті кЇшейтуді

 5. Жо“арыда кйрсетілген элементтердіЈ барлы“ы

$$$ 89 D


О›ытудыЈ визуальды техникалы› ›±ралдарын ›олдану ±й“арылады (предполагает):

 1. ’ылым негіздерін меЈгеруді

 2. ’ылым негіздерін меЈгертіп ›ана ›оймай, сондай-а› білім алу процесініЈ йзін де меЈгертеді.

 3. Сынып-о›у жЇйесі жа“дайында“ы о›у процесін индивидуализациялауды

 4. О›у процесінде кйрнекілікті кЇшейтуді

 5. Жо“арыда кйрсетілген элементтердіЈ барлы“ы

$$$ 90 A


О›ытудыЈ визуальды техникалы› ›±ралдарына жатады:

 1. Статикалы› экранды ›±ралдар

 2. Дыбыс жазу жЩне шы“ару ›±ралдары

 3. Кино›ондыр“ылар, теледидар жЇйелері.

 4. Ба“дарламалап о›ыту жЩне білімдерді ба›ылау

 5. Жо“арыда кйрсетілген элементтердіЈ барлы“ы

$$$ 91 B


О›ытудыЈ аудиотехникалы› ›±ралдарына жататындары:

 1. Статикалы› экранды ›±ралдар

 2. Дыбыс жазу жЩне шы“ару ›±ралдары

 3. Кино›ондыр“ылар, теледидар жЇйелері.

 4. Ба“дарламалап о›ыту жЩне білімдерді ба›ылау

 5. Жо“арыда кйрсетілген элементтердіЈ барлы“ы

$$$ 92 C


О›ытудыЈ аралас (комбинированным) аудиовизуальды ›±ралдарына жататындары:

 1. Статикалы› экранды ›±ралдар

 2. Дыбыс жазу жЩне шы“ару ›±ралдары

 3. Кино›ондыр“ылар, теледидар жЇйелері.

 4. Ба“дарламалап о›ыту жЩне білімдерді ба›ылау

 5. Жо“арыда кйрсетілген элементтердіЈ барлы“ы

$$$ 93 А


НеніЈ кймегімен 챓алім а›паратты хабарлауды жЇзеге асырады?

A. Ауызша сйздіЈ

B. Басыл“ан сйздіЈ (печатного слова)

C. О›ытудыЈ кйрнекілік тЩсілі

D. Іскерлік ЩдістердіЈ кйрнекілік тЩсілі

E. Жазбаша ж±мыстыЈ


$$$ 94 А

«ЖаЈа материалды меЈгерту» саба“ыныЈ типіне саба›тардыЈ тЇрлері кіреді:

A. Лекция-саба›, есеп шы“ару саба“ы, ЩЈгімелесу саба“ы, ауызша с±рау

B. Лекция-саба›, ЩЈгімелесу саба“ы, практикалы› ж±мыстарды орындау саба“ы, теориялы› зерттеулерді орындау саба“ы, аралас саба›

C. Есеп шы“ару саба“ы, йз бетінше ж±мыстарды орындау саба“ы, лабораториялы› ж±мыс саба“ы, семинар, экскурсия саба“ы

D. Есеп шы“ару саба“ы

E. Зертханалы› саба›
$$$ 95 А

МКТ жЩне термодинамика арасында ›андай ›±рылым бойынша байланыс орнатылады?

A. Алдымен молекулалы› физиканыЈ идеялары мен ±“ымдары, содан кейін термодинамиканыЈ ±“ымдары мен заЈдары о›ытылады, сосын алдыЈ“ысы жЩне соЈ“ысы макроскопиялы› жЇйелердіЈ ›±рылым мен ›асиеттерін ›арастыруда ›олданылады

B. Алдымен термодинамиканыЈ ±“ымдары мен заЈдары, содан кейін молекулалы› физиканыЈ идеялары мен ±“ымдары о›ытылады, сосын алдыЈ“ысы жЩне соЈ“ысы макроскопиялы› жЇйелердіЈ ›±рылым мен ›асиеттерін ›арастыруда ›олданылады

C. МКТ жЩне термодинамика арасында“ы байланыстыЈ ›андай ›±рылым бойынша ›±рылатынында принципиалды айырмашылы› жо›

D. Еш›андай байланыс орнатылмайды

E. Сатылы ›±рылым
$$$ 96 С

МЩселелік (проблемалы›) о›ыту б±л:

A. Дамыта о›ыту идеясы мен принципін жЇзеге асыратын бірден-бір педагогикалы› жЇйе

B. Саба› кезінде о›у уа›ытында ±йымдастырылатын о›ушылардыЈ білімдері мен іскерліктерін тексерудіЈ (массовая форма) жалпы формасы

C. Физика саба›тарына ›ызы“ушылы“ын арттыру ар›ылы о›ушыларды пЩнді тереЈ жЩне жан-жа›ты о›у“а баулу

D. ДЩстЇрлі о›ыту

E. ЖаЈа педагогикалы› технологияларды ›олданып о›ыту
$$$ 97 А

О›у-Щдістемелік кешенді (комплексті) ... бйлуге болады.

A. О›ушылар“а жЩне 챓алімдерге арнал“ан о›у-Щдістемелік ›±рал

B. О›ыту тЩсілдерініЈ жЇйесі, оныЈ ішінде жаЈа а›паратты› технологияныЈ тЩсілдері ›амтылады

C. М±“алім мен о›ушы еЈбегін “ылыми ±йымдастыру тЩсілініЈ жЇйесі

D. О›улы›тар“а

E. Есептер жина“ына
$$$ 98 С

О›ытудыЈ техникалы› тЩсілі болады:

A. Дыбысты›

B. Экранды›

C. Экранды-дыбысты›

D. Кітап


E.Парта
$$$ 99 Е

ФизиканыЈ сатылы› ›±рылымы принциптерінде материалдарды орналастыру жЇйелері ›андай болуы мЇмкін? 1.Сызы›ты›; 2.Концентрлік; 3.Сатылы›; 4.љ±рылымды›

A. Тек 1.

B. Тек 2.

C. Тек 3.

D. Тек 4.

E. 1-2-3.
$$$ 100 А

О›у мотиві болып табылады:

A. Индуктивті жЩне дедуктивті

B. Шлеуметтік жЩне танымды›

C. Перспективті жЩне фактілік

D. Перспективті

E. љо“амды›
$$$ 101 B

Фронтальды лабораториялы› ж±мыстыЈ сиатты ерекшелігі болып табылады: 1. Жазбаша н±с›аулы› бойынша лабораториялы› ж±мысты йз бетінше орындау.

 2. М±“алімніЈ басшылы“ымен бір типті ›ондыр“ымен лабораториялы› ж±мысты орындау

 3. КЇнделікті ›орша“ан ортада жЇргізілетін ба›ылаулар

 4. СыныптыЈ барлы“ы Їшін 챓алімніЈ орындауы

 5. Жо“арыда кйрсетілгендердіЈ барлы“ы

$$$ 102 C

Сыныптан тыс тЩжірибелер мен ба›ылаулардыЈ сипатты ерекшелігі болып табылады:


 1. М±“алімніЈ басшылы“ымен бір типті ›ондыр“ымен лабораториялы› ж±мысты орындау

 2. Жазбаша н±с›аулы› бойынша лабораториялы› ж±мысты йз бетінше орындау.

 3. КЇнделікті ›орша“ан ортада жЇргізілетін ба›ылаулар

 4. СыныптыЈ барлы“ы Їшін 챓алімніЈ орындауы

 5. Жо“арыда кйрсетілгендердіЈ барлы“ы

$$$ 103 A

Физикалы› практикумдардыЈ сипатты ерекшелігі болып табылады:


 1. Жазбаша н±с›аулы› бойынша лабораториялы› ж±мысты йз бетінше орындау.

 2. М±“алімніЈ басшылы“ымен бір типті ›ондыр“ымен лабораториялы› ж±мысты орындау

 3. КЇнделікті ›орша“ан ортада жЇргізілетін ба›ылаулар

 4. СыныптыЈ барлы“ы Їшін 챓алімніЈ орындауы

 5. Жо“арыда кйрсетілгендердіЈ барлы“ы

$$$ 104 D

Демонстарциялы› экспериметтіЈ сипатты ерекшелігі болып табылады:


 1. Жазбаша н±с›аулы› бойынша лабораториялы› ж±мысты йз бетінше орындау.

 2. М±“алімніЈ басшылы“ымен бір типті ›ондыр“ымен лабораториялы› ж±мысты орындау

 3. КЇнделікті ›орша“ан ортада жЇргізілетін ба›ылаулар

 4. СыныптыЈ барлы“ы Їшін 챓алімніЈ орындауы

 5. Жо“арыда кйрсетілгендердіЈ барлы“ы

$$$ 105 С

Перспективті жоспарлау – б±л ...

A. Шрбір білімді жоспарлау

B. Саба›тыЈ Щрбір та›ырыбы бойынша тЇйінді с±ра›тарды бйлу

C. То›сандар бойынша о›у материалын бйлу

D. Саба›тыЈ Щрбір элементін жоспарлау

E. Жо“арыда кйрсетілгендердіЈ барлы“ы


$$$ 106 B

Та›ырыпты› жоспарлау – б±л ...

A. Шрбір білімді жоспарлау

B. Саба›тыЈ Щрбір та›ырыбы бойынша тЇйінді с±ра›тарды бйлу

C. То›сандар бойынша о›у материалын бйлу

D. Саба›тыЈ Щрбір элементін жоспарлау

E. Жо“арыда кйрсетілгендердіЈ барлы“ы
$$$ 107 D

Саба›ты жоспарлау – б±л ...

A. Шрбір білімді жоспарлау

B. Саба›тыЈ Щрбір та›ырыбы бойынша тЇйінді с±ра›тарды бйлу

C. То›сандар бойынша о›у материалын бйлу

D. Саба›тыЈ Щрбір элементін жоспарлау

E. Жо“арыда кйрсетілгендердіЈ барлы“ы
$$$ 108 А

МолекулалардыЈ жылдамды›тар бойынша таралу заЈын теория жЇзінде кім ашты?

A. Штерн

B. Максвелл

C. Бойль-Мариотт

D. Гей-Люссак

E. Ньютон
$$$ 109 Е

«Молекулалы› физика» бйлімінде макроскопиялы› жЇйелердіЈ ›асиеттерін сипаттау Їшін ..... Щдістер ›олданылады. 1.эмпирикалы›; 2.дидактикалы›; 3.статистикалы›; 4.термодинамикалы›

A. Тек 1

B. Тек 2


C. Тек 3

D. Тек 4


E. 3-4
$$$ 110 А

Мына бйлімдер: кинематика негіздері, динамика негіздері, са›талу заЈдары, механикалы› тербелістер мен тол›ындар физика курсыныЈ ›айсысына енеді?

A. Механика

B. Молекулалы› физика

C. Электординамика

D. Термодинеамика

E. Атомды› физика
$$$ 111 А

«Молекулалы› физика» бйлімінде не о›ытылады?

A. Саны кйп бйлшектерден т±ратын жЇйелер, энергия тЇрлері

B. љоз“алыс тЇрлері жЩне ›оз“алыс теЈдеулері

C. Жары›тыЈ тол›ынды› ›асиеттері

D. Жары›тыЈ сыну заЈын

E. Жары› жылдамды“ын

$$$ 112 C

Орта меткете физиканы о›ытудыЈ екінші бас›ышына ›ай сынып жатады?


 1. 7 сынып

 2. 8 сынып

 3. 10-11 сынып

 4. 11 сынып

 5. 7-9 сынып

$$$ 113 C

«Архимед заЈы» ›ай сыныпта, ›ай бйлімде о›ытылады?


 1. 7 мынып «ЗаттыЈ ›±рылысы жайында“ы негізгі ±“ымдар»

 2. 8 сынып «ДенелердіЈ йзара Щсерлесуі»

 3. 7 сынып «љатты денелердіЈ, с±йы›тардыЈ жЩне газдардыЈ ›ысымы»

 4. 8 сынып «Ж±мыс жЩне кЇш»

 5. 9 сынып «Механика»

$$$ 114 C

ТараулардыЈ ›айсысы 8 сыныпта о›ытылмайды?


 1. Жылулы› ›±былыстар

 2. Электрлік ›±былыстар

 3. Механикалы› ж±мыс, энергия

 4. Электрлік жЩне маниттік ›±былыстар

 5. Магниттік ›±былыстар

$$$ 115 С

Бір›ылпты жЩне бір›алыпты Їдемелі тЇзу сызы›ты ›оз“алыс, ›исы› сызы›ты ›оз“алыс жЩне олардыЈ сипаттамалары механиканыЈ ... тарауында о›ытылады.

A. динамика

B. кинематика жЩне динамика

C. кинематика

D. са›талу заЈдары

E. механикалы› тербелістер мен тол›ындар


$$$ 116 D

Динамиканы о›ыту кезінде материалды меЈгертудіЈ келесі жал“асымдылы“ы ±сынылады:

A. кЇшмассаНьютонныЈ I,II,III заЈдарыкЇштердіЈ суперпозиция принципі

B.НьютонныЈ I,II,III заЈы кЇшмасса

C. материалды меЈгерту жал“асымдылы“ы кез келген болуы мЇмкін

D. НьютонныЈ I заЈы›оз“алыстыЈ негізгі динамикалы› сипаттамаларыНьютонныЈ II заЈыНьютонныЈ III заЈы

E. кЇшмассакЇштердіЈ суперпозиция принципіНьютон заЈдары
$$$ 117 А

изара Щсерлесуші денелердіЈ арасында“ы ›ашы›ты› функциясы ... болып табылады.

A. Гравитациялы› кЇштер жЩне серпімділік кЇштер

B. тек гравитациялы› кЇштер

C. Їйкеліс кЇштер

D. кез-келген кЇштер

E. серпімділік кЇштер
$$$ 118 С

ДенелердіЈ салыстырмалы жылдамды“ыныЈ функциясы ...болып табылады.

A. гравитациялы› жЩне серпімділік кЇштер

B. тек гравитациялы› кЇштер

C. Їйкеліс кЇштері

D. кез-келген кЇштер

E. серпімділік кЇштер
$$$ 119 А

Физиканы о›ыту барысында ›андай жа“дайда ойша эксперимент ±сынылуы мЇмкін?

A. егер на›ты эксперимент жЇргізу мЇмкін болмаса

B. уа›ытты Їнемдеу ма›сатында

C. егер о›ушылардыЈ білім дЩрежесі жеткілікті мйлшерде жо“ары болса

D. ойша экспериментті тек факультативті саба›тарда “ана ±сыну“а болады

E. фронтальды лабораториялы› ж±мыстарды йткезуген кезде

$$$ 120 А

Егер заряд тынышты›та болса, немесе ›андай-да бір инерциялы› сана› жЇйесінде бір›алыпты ›оз“алса, онда ол ... йріс ›±райды.

A. электрлік

B. электрлік жЩне магниттік

C. магниттік

D. гравитациялы› жЩне электрлік

E. еш›андай йріс ›±рамайды

$$$ 121 В

Егер заряд ›андай-да бір инерциялы› сана› жЇйесіне ›атысты бір›алыпсыз ›оз“лса, онда ол ... йріс ›±райды.

A. электрлік

B. электрлік жЩне магниттік

C. магниттік

D. гравитациялы› жЩне электрлік

E. еш›андай йріс ›±рамайды
$$$ 122 А

Электрлік заряд абсолютті (инвариантты), я“ни….

A. ол сана› жЇйесін таЈдау“а тЩуелсіз (ол сана› жЇйесіне тЩуелсіз)

B. бір›алыпты ›оз“алыс кезінде ол йзгеріссіз ›алады

C.электр зарядыныЈ таЈбасы Щр›ашанда оЈ

D. модулі бойынша барлы› зарядтар теЈ

E. ол ›орша“ан кеЈістікте электр йрісін тудырмайды
$$$ 1223 С

Элекр зарядыныЈ дискреттілігі .... жЇргізген тЩжірибелермен дЩлелденген.

A. Р.Милликен

B. А.Ф.Иоффе

C. Р.Милликен жЩне А.Ф.Иоффе

D. Ш.Кулон

E. Г.Ом
$$$ 124 В

НЇктелік зарядтыЈ электростатикалы› йрісініЈ бейнелейтін кЇштік сызы›тар...

A. т±йы›

B. т±йы› емес

C. олардыЈ тЇрі зарядтыЈ таЈбасына байланысты

D. олардыЈ тЇрі зарядтыЈ шамасына байланысты

E. кез-келген болуы мЇмкін
$$$ 125 С

КЇштік йріс потенциалды сипат›а ие:

A. магниттік

B. электромагниттік

C. электростатикалы›

D. біртекті электрлік

E. кез-келген кЇштік йріс
$$$ 126 А

Электростатикалы› йрістіЈ кЇштік сипаттамасы ... болып табылады

A. кернеулік

B. потенциал

C. потенциалдар айырмасы

D. йрісті тудыратын зарядтыЈ шамасы

E. Кулон заЈымен аны›талатын кЇш
$$$ 127 А

Электростатикалы› йрістіЈ негізгі ›асиеті: 1-электростатикалы› йріс тынышты›та“ы сондай-а› ›оз“алыста“ы электр зарядына ›андай-да бір кЇшпен Щсер етеді; 2-электростатикалы› йріс энергияныЈ ›андай-да бір ›орына ие жЩне ж±мыс жасау“а ›абілетті; 3-электростатикалы› йріс магнит йрісімен байланысты емес; 4-электростатикалы› йріс потенциялды.

A. 1,2,3,4

B. 2


C. 2,4

D. 4


E. 1,3
$$$ 128 А

Газ заЈдарын индуктивті меЈгеру кезінде «Молекулалы› физика» бйлімі келесідей ›±рылымда болады:

A. МКТ негізгі ›а“идаларытермодинамика негіздеріидеал газдыЈ молекула-кинетикалы› теориясы газдардыЈ, с±йы›тардыЈ жЩне ›атты денелердіЈ ›асиеттері жЩне олардыЈ тЇрленуі

B. МКТ негізгі ›а“идалары идеал газдыЈ молекула-кинетикалы› теориясы термодинамика негіздері газдардыЈ, с±йы›тардыЈ жЩне ›атты денелердіЈ ›асиеттері

C. термодинамика негіздері идеал газдыЈ молекула-кинетикалы› теориясы МКТ негізгі ›а“идалары газдардыЈ, с±йы›тардыЈ жЩне ›атты денелердіЈ ›асиеттері жЩне олардыЈ тЇрленуі

D. МКТ негізгі ›а“идалары газдардыЈ, с±йы›тардыЈ жЩне ›атты денелердіЈ ›асиеттері жЩне олардыЈ тЇрленуі идеал газдыЈ молекула-кинетикалы› теориясы термодинамика негіздері

E. молекула-кинетикалы› теория негіздері температураидеал газ кЇйініЈ негізгі теЈдеуі термодинамиканыЈ бірінші теЈдеуі газдардыЈ, с±йы›тардыЈ жЩне ›атты денелердіЈ ›асиеттері
$$$ 129 А

Газ заЈдарын дедуктивті меЈгеру кезінде «Молекулалы› физика» бйлімі келесідей ›±рылымда болады:

A. молекула-кинетикалы› теория негіздері температураидеал газ кЇйініЈ теЈдеуі, газ заЈдарытермодинамиканыЈ бірінші заЈы газдардыЈ, с±йы›тардыЈ жЩне ›атты денелердіЈ ›асиеттері

B. МКТ негізгі ›а“идалары термодинамика негіздері идеал газдыЈ молекула-кинетикалы› теориясы газдардыЈ, с±йы›тардыЈ жЩне ›атты денелердіЈ ›асиеттері жЩне олардыЈ тЇрленуі

C. молекула-кинетикалы› теория негіздері газ заЈдары термодинамиканыЈ бірінші заЈы газдардыЈ, с±йы›тардыЈ жЩне ›атты денелердіЈ ›асиеттері

D. молекула-кинетикалы› теория негіздерітемпература газ заЈдары

E. ›±рылым еркін болуы мЇмкін
$$$ 130 В

Жеке газ заЈдарын идеал газ кЇйініЈ теЈдеулерін ....... барысында идеал газ кЇйініЈ теЈдеулерінен алады.

A. ....меЈгеруде индуктивті тЩсілді ›олдану

B. ....меЈгеруде дедуктивті тЩсілді ›олдану

C. . ....меЈгеруде индуктивті, сондай-а› дедуктивті тЩсілді ›олдану

D. жЇргізілген эксперимент нЩтижелерін жалпылау

E. газ заЈдарын идеал газ кЇйініЈ теЈдеуінен алу“а болмайды
$$$ 131 D

Электромагниттік тол›ынды о›ыту кезінде .... ›олданылады

A.радио›абылда“ыш моделі ›олданылады

B. радиотелеграфты жЩне радиотелефонды линия моделі

C. электромагниттік тол›ынныЈ таралу жЩне ›ашы›ты››а а›паратты жеткізу моделі

D. радио›абылда“ыш моделі, радиотелеграфты жЩне радиотелефонды линия моделі, электромагниттік тол›ынныЈ таралу жЩне ›ашы›ты››а а›паратты жеткізу моделі

E. ›андай-да бір моделдерді ›олдану ±сынылмайды
$$$ 132 В

Егер жылдамды› жЩне Їдеу векторлары сЩйкес келсе, онда дене ..... ›оз“алады

A. бір›алыпты

B.бір›алыпты Їдемелі

C. бір›алыпты кемімелі

D. шеЈбер бойымен

E. б±л векторлар Їнемі параллель
$$$ 133 Е

.... ›арастыру кезінде масса материяныЈ инертті ›асиеттініЈ йлшемі (мера) ретінде ›арастырылады.

A.Ньютон заЈдарын

B. ИмпульстіЈ са›талу заЈын

C. БЇкілЩлемдік тартылыс заЈы

D. Ньютон заЈдары, импульстіЈ са›талу заЈы, бЇкілЩлемдік тартылыс заЈы

E. Ньютон заЈдары, импульстіЈ са›талу заЈы
$$$ 134 А

Физикада тЩуелсіз деп есептейді, я“ни йзара Щсер бір-біріне ›осылатын болса (сводящимися друг к другу):

A. электромагнитті, гравитациялы›, ядролы› – кЇшті жЩне Щлсіз

B. электромагниттік, гравитациялы›

C. ядролы› – кЇшті жЩне Щлсіз

D. электромагниттік, ядролы›, - кЇшті жЩне Щлсіз

E. гравитациялы›, ядролы›
$$$ 135 D

љандай йзара Щсер атом ядросыныЈ жЩне элементар бйлшектердіЈ ›асиеттерін, ›±рылымын негіздейді?

A. электромагнитті, гравитациялы›, ядролы› – кЇшті жЩне Щлсіз

B. электромагниттік, гравитациялы›

C. ядролы› – кЇшті жЩне Щлсіз

D. электромагниттік, ядролы›, - кЇшті жЩне Щлсіз

E. гравитациялы›, ядролы›
$$$ 136 В

НьютонныЈ бірінші заЈы ›андай сана› жЇйесіне ›атысты орындалады?

A. кез-келген сана› жЇйесіне ›атысты

B. Инерциялы› сана› жЇйесіне ›атысты

C. Инерциялы› емес сана› жЇйесіне ›атысты

D. айналмалы сана› жЇйесіне ›атысты

E. тЇзу сызы›ты ›оз“алыста“ы сана› жЇйесіне ›атысты
$$$ 137 Е

Механиканы меЈгеру кезінде энергия жЩне ж±мыс ±“ымдарын ›алыптастырудыЈ мЇмкін жолдары:

A. ж±мыс жЩне энергия ±“ымдары арасында“ы байланысты аша отырып, энергия ±“мын ж±мыс ±“ымына тЩуелсіз енгізеді

B. ж±мысты кинетикалы› энергияныЈ йзгерісімен байланыстыратын теЈдеуден энергия жЩне ж±мыс ±“ымдарын бірге енгізеді

C. ж±мыс жЩне энергия жайында б±рыннан белгілі тЇсінктерін дамытады

D. ж±мыс жЩне энергия ±“ымдары арасында“ы байланысты ашу жал“асымдылы“ымен ж±мыс жЩне энергия ±“ымдары жайында“ы б±рыннан белгілі тЇсініктерін дамытады

E. А-С жауаптарын ›олданады, дегенмен энергия жЩне ж±мыс ±“ымдарын ›алыптастырудыЈ бас›а да тЩсілдері бар болуы мЇмкін
$$$ 138 А

Ж±мыс сипаттайды:

A. Механикалы› жЇйе энергиясын йзгеріске ±шырататын процесс

B. механикалы› жЇйеніЈ кЇйі

C. механикалы› жЇйеге кЇштіЈ Щсері

D. механикалы› жЇйе ›оз“алысы жылдамды“ыныЈ йзгерісі

E. механикалы› жЇйе кЇйініЈ йзгерісі
$$$ 139 А

Тербелмелі процесс келесі шамаларды сипаттайды:

A. амплитуда, жиілік, тербелмелі нЇкте периоды

B. ы“ысу, жылдамды›, смещение, скорость, тербелмелі нЇкте Їдеуі

C. ы“ысу, амплитуда, уа›ыт

D. ы“ысу, амплитуда, фаза

E. амплитуда, жиілік, период, ы“ысу, жылдамды›, Їдеу
$$$ 140 B

Тол›ын – б±л….

A. ›андайда-бір кйлемді толтыратын зат бйлшегініЈ тербелмелі ›оз“алысы

B. љандайда бір ортада тербелістіЈ таралу процесі

C. с±йы› бетіндегі бйлшектіЈ тербелісі

D. ›оз“алысты сипаттайтын ›андайда-бір шаманыЈ уа›ыт бойынша йзгерісі

E. ›андайда бір кеЈістікті толтыратын зат ішіндегі ›абаттыЈ ы“ысуы
$$$ 141 В

Жеке газ заЈдарын идеал газ кЇйініЈ теЈдеулерін ....... барысында идеал газ кЇйініЈ теЈдеулерінен алады.

A. ....меЈгеруде индуктивті тЩсілді ›олдану

B. ....меЈгеруде дедуктивті тЩсілді ›олдану

C. . ....меЈгеруде индуктивті, сондай-а› дедуктивті тЩсілді ›олдану

D. жЇргізілген эксперимент нЩтижелерін жалпылау

E. газ заЈдарын идеал газ кЇйініЈ теЈдеуінен алу“а болмайды
$$$ 142 D

ЗаттыЈ ішкі энергиясы дегеніміз......

A. зат›а берілген жылу мйлшері

B. зат молекуласыныЈ Щсерлесу энергиясы

C. зат температурасын 1 К йзгерту Їшін зат›а беруге ›ажетті энергия

D. МолекулалардыЈ жылулы› ›оз“алысыныЈ кинетикалы› энергиясы мен олардыЈ йзара ЩсерлесуініЈ потенциалды› энергиясыныЈ ›осындысы

E. ж±мыс істеу процесінде заттыЈ ал“ан энергиясы
$$$ 143 А

ЖЇйеніЈ тепе-теЈдік кЇйін сипаттайтын функция ... болып табылады

A. температура

B. ›ысым


C. ›ысым жЩне кйлем

D. масса


E. ты“ызды›
$$$ 144 В

ЖЇйеніЈ ішкі энергиясы ... болып табылады

A. процесс функциясы

B. кЇй функциясы

C. функцией, определяемой работой, совершенной системой

D. процесс функциясы, сондай-а› кЇй функциясы

E. жЇйеге берілген энергия“а тЩуелді функция
$$$ 145 Е

Карно циклі процестердіЈ жал“асымдылы“ын кйрсетеді:

A. изохоралы›- изотермиялы›-изобаралы›

B. адиабаталы›-изотермиялы›- изохоралы›

C. изобаралы›-изотермиялы›-адиабаталы›

D. изохоралы›- адиабаталы›- изобаралы›

E. адиабаталы›-изотермиялы›- адиабаталы›-изотермиялы›
$$$ 146 А

Дыбыс тол›ындарын келесідей жал“асымдылы›пен о›у ±сынылады:

A. дыбыс кйздері жЩне ›абылда“ыштары дыбыс тол›ындарыныЈ таралу механизмі адамныЈ дыбыс тол›ындарын ›абылдауы акустикалы› тол›ын ›асиеттері

B. адамныЈ дыбыс тол›ындарын ›абылдауы дыбыс тол›ындарыныЈ таралу механизмі

C. акустикалы› тол›ын ›асиеттері дыбыс кйздері жЩне ›абылда“ыштары дыбыс тол›ындарыныЈ таралу механизмі

D. дыбыс тол›ындарыныЈ таралу механизмі акустикалы› тол›ын ›асиеттері

E. дыбыс кйздері адамныЈ дыбыс тол›ындарын ›абылдауы
$$$ 147 C

Термоядролы› реакцияны кйрсет

A.ПротонныЈ нейтрон“а айналу реакциясы

B.Сутегі ядроларыныЈ жылу бйлу ар›ылы бірігу реакциясы

C.ОтынныЈ жану реакциясы

D.Уран ядроларыныЈ жылу бйлу ар›ылы ыдырау реакциясы

E.НейтронныЈ протон“а айналу реакциясы
$$$ 148 B

Телехабар Їш физикалы› процестен т±рады:

1.Электрлік сигналды байналыс каналы ар›ылы жіберу;

2.Электрлік сигналды оптикалы› кескінге айналдыру;

3.Оптикалы› кескінді электрлік синал“а айналдыру.

Осы процестердіЈ д±рыс реті

A. 2-1-3

B. 3-1-2


C. 1-2-3

D. 3-2-1


E. 2-3-1
$$$ 149 А

Б±р“ы ережесі 1. Магнит йрісініЈ кЇш сызы›тарыныЈ ба“ытын аны›тайды

 2. ТоктыЈ ба“ытын аны›тайды

 3. Тогы бар йткізгішке Щсер етуші магниттік кЇштіЈ ба“ытын аны›тайды

 4. МагниттіЈ оЈтЇстік полюсін аны›тайды

 5. МагниттіЈ солтЇстік полюсін аны›тайды

$$$ 150 B

Магнит индукциясы векторыныЈ ба“ыты


 1. Электр тогымен ба“ыттас

 2. СолтЇстік полюстен оЈтЇстікке ›арай

 3. Магнит тілше осіне перпендикуляр

 4. КонтурдыЈ нормалына ›арама-›арсы

 5. ОЈтЇстік полюстен солтЇстікке ›арай

$$$ 151 B

’ылыми ойлау Їшін негізгі сипатты (тЩн) ерекшелік: 1-диалектикалы› ›арама-›айшылы››а негізделген нысанныЈ, ›±былыстыЈ жЩне іскерліктіЈ диалектикалы› ›арама-›арсы ›асиеттердіЈ бір мезгілде бар болуын тЇсіну; 2-›±былыстар мен іскерліктіЈ йзара негізделген йзара баайланысын тЇсіну, жЩне осы байланысты аны›тау жЩне осы байланыстарды талдау; 3-Їнемі дау мен ›оз“алоыс Їстіндегі нысанды немесе ›±былысты ›арастыра білу іскрлігі; 4-білімніЈ на›тылы“ын, белгілі жа“дайларда оныЈ а›и›аттылы“ын тЇсіну; 5-санды› жЩне сапалы› йзгерістердіЈ йзара байланысын тЇсіну; 6-“ылыми білім дамында теріске шы“арудыЈ білінуін (кйрінуін) кйре білу.

A. 1,2,4,5

B. 1-6

C. 3,6


D. 2,5

E. 2,3,4
$$$ 152 D

’ылыми ойлау Їшін диалектикалы› формула сипатты: 1-« бірмезгілде ол да бас›асы да, (›арама-›арсы)»; 2-«бірмезгілде ол да бас›асы да емес»; 3-«немесе-немесе…»

A. 1


B. 2

C. 3


D. 1,2

E. 1,2,3
$$$ 153 Е

Физика саба›тарында экологиялы› білім беруді жЇзеге асыру жолдары:

A. Физикалы› заЈдылы›тарды ау›ымды (глобальдных) атмосфералы› ›±былыстар негізінде тЇсіндіру (циклондардыЈ жЩне анти циклондардыЈ пайда болуы, олардыЈ ›оз“алысына ЖердіЈ айналысыныЈ Щсері, жЩне т.с.с.)

B. имір сЇру орнында экологиялы› мониторингті жЇзеге асыру“а мЇмкіндік беретін комплектілер (жиынты›тар) мен ›±ралдарды демонстрациялау.

C. АдамзаттыЈ йндірістік іскерілігініЈ нЩтижелерін кйрсету ма›сатында саба›ты таби“атта йткізу.

D. Адамзат іскерлігініЈ Щсерін кйрсететін фильмдердіЈ Їзіндісін (фрагментін) демонстарциялау.

E. А- D жауаптары Щділ (д±рыс).


$$$ 154 Е.

О›у мотивін ... ретінде ›арастыру“а болады.

A. Жеке адамныЈ (личности) интегралды ›асиеті, я“ни зияткерлік (интеллектуальных), еріктік (волевых), сезімдік (эмоциональных) ›асиеттердіЈ жиынты“ы

B. ШртЇрлі мазм±нда“ы жЩне сипатта“ы о›у іскерлігініЈ жеЈісініЈ себебі

C. О›у іскерлігініЈ шы“у кезеЈі

D. Танымды› ›ыз“ушылы›

E. А-С жауаптары
$$$ 155 B

Шсері сырт›ы фотоэффект ›±былысына “ана негізделген ›±рал 1. Фотодиод

 2. Вакуумдік фотоэлемент

 3. Электронды› шам

 4. Диод

 5. Фотокедергі

$$$ 156 B

Тас вертикаль жо“ары ла›тырыл“анда


 1. Кинетикалы› жЩне потенциалды› энергиялары артады

 2. Кинетикалы› энергия кеміп, потенциалды› энергия артады

 3. Кинетикалы› жЩне потенциалды› энергиялары йзара теЈ

 4. Потенциалды› энергия кеміп, кинетикалы› энергия артады

 5. Кинетикалы› жЩне потенциалды› энергиялары кемиді

$$$ 157 А

Арнайы салытырмалылы› теорияныЈ постулатына сЩйкес инерциалы› сана› жЇйесінде бірдей йтетіні...


 1. Кез келген физикалы› ›±былыстар

 2. Тек ›ана электр ›±былыстары

 3. Тек оптикалы› ›±былыстар

 4. Тек ›ана жылулы› ›±былыстар

 5. Тек ›ана механикалы› ›±былыстар

$$$ 158 А

Танымды› ›ызы“ушылы›ты дамытудыЈ негізгі кезеЈдер:

A. љыз“ушылы›тыЈ пайда болуы (любопытства) → ›ызы“а білушілік (любознательность) → эпизодты› ›ызы“ушылы› → т±ра›ты танымды› ›ызы“ушылы› → жеке адам“а ба“ытталушылы›

B. љыз“ушылы›тыЈ пайда болуы (любопытства) → ›ызы“а білушілік (любознательность) → жеке адам“а ба“ытталушылы›

C. љызы“а білушілік (любознательность) → эпизодты› ›ызы“ушылы› → т±ра›ты танымды› ›ызы“ушылы›

D. љызы“а білушілік (любознательность) → т±ра›ты танымды› ›ызы“ушылы›

E. Эпизодты› ›ызы“ушылы› → т±ра›ты танымды› ›ызы“ушылы› → жеке адам“а ба“ытталушылы›


$$$ 159 D

О›ытудыЈ репродуктивті Щдістері тобына жатады:

A. МЩселелік баяндау

B. Эвристикалы›, зерттеушілік Щдістер

C. ТЇсіндіру-иллюстративті, эвристикалы›

D. ТЇсіндіру-иллюстративті

E. МЩселелік баяндау, эвристикалы›, зерттеушілік Щдістер
$$$ 160 В

О›ытудыЈ продуктивті Щдістері тобына жатады:

A. МЩселелік баяндау

B. Эвристикалы›, зерттеушілік Щдістер

C. ТЇсіндіру-иллюстративті, эвристикалы›

D. ТЇсіндіру-иллюстративті

E. МЩселелік баяндау, эвристикалы›, зерттеушілік Щдістер
$$$ 161 А

ТанымныЈ теориялы› Щдістеріне келесілерді жат›ызу“а болады:

A. Абстракциялау, идеализациялау, моделдеу, ойша эксперимент жасау, аналогия Щдісі, дедукция

B. Идеализациялау

C. Моделдеу, ойша эксперимент жасау

D. Аналогия Щдісі

E. Абстракциялау, ойша эксперимент жасау, дедукция
$$$ 162 В

О›ыту тЩсілдерін келесідегідей негізгі топтар“а бйлуге болады:

A. Вербальды, экранды, дыбысты›, техникалы›

B. Вербальды, кйрнекілік, арнайы, техникалы›

C. Кестелер, диаграммалар, схемалар, ›±ралдар, суреттер, чертеждар

D. Арнайы ›ондыр“ылар, о›ытудыЈ экранды›-дыбысты› ›±ралы

E. О›улы›тар, есептер жина“ы, дидактикалы› материалдар
$$$ 163 D

О›ытудыЈ вербальды тЩсіліне (средства) жат›ызу“а болады:

A. Экранды›, дыбысты›, экранды-дыбысты›

B. ЩртЇрлі ›ондыр“ылар, ›±ралдар, мультимедиялы› ›±ралдар

C. Кестелер, диаграммалар, схемалар, суреттер, чертеждар

D. М±“алімніЈ ауызша баяндауы, о›улы›тар, есептер жина“ы, аны›тамалы› ›±ралдар, таратпа жЩне дидактикалы› материалдар

E. В, С, D кйрсетілгендердіЈ барлы“ы
$$$ 164 А

Жер бетіндегі кЇн мен тЇнніЈ ауысуы ЖердіЈ йз осінен айналуына байланысты. Осы жа“дайда“ы сана› жЇйесі 1. КЇнге байланысты.

 2. Планеталар“а байланысты.

 3. Жерге байланысты.

 4. Ай“а байланысты.

 5. Кез келген денеге байланысты.

$$$ 165 D

ЖердіЈ жасанды серігініЈ орбитасыныЈ радиусын 2 есе арттырса айналым периоды 4 есе артады. Осы жа“дайда“ы жасанды серіктіЈ жылдамды“ыныЈ йзгерісі


 1. 2 есе артады.

 2. 4 есе артады.

 3. 8 есе артады.

 4. 2 есе кемиді.

 5. 4 есе кемиді.


Каталог: ebook
ebook -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
ebook -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
ebook -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
ebook -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
ebook -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
ebook -> Тест сұРАҚтары мемлекеттік кәсіпорынның ақша қорларының ең басты- сы?
ebook -> Ќазаќстан республикасы
ebook -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
ebook -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет