Пән: «Экономикалық теория негіздері» Мамандықтар: 05. 03. 04.жүктеу 387.2 Kb.
Дата21.04.2019
өлшемі387.2 Kb.


ҚАЗТҰТЫНУОДАҒЫ

ҚАРАҒАНДЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ


БЕКІТЕМІН

Бірінші проректор-оқу - әдістемелік жұмыс бойынша проректор, э.ғ.к., профессор Бұғыбаева Р.О.


_____________

«____»__________ 2007 ж.


КЕЛІСІЛДІ

Жаңа технологиялар және аралық оқыту бойынша проректор, х.ғ.к., профессор

Ибышев Е.С.
____________________

«____»__________ 2007 ж.

СИЛЛАБУС

БАКАЛАВРИАТ

Пән: «Экономикалық теория негіздері»

Мамандықтар: 05.03.04. «Кеден ісі»

05.03.01. «Заңгерлік»

05.07.32 «Стандартизация, метрология және сертификация»

Кафедра: Экономикалық теория және халықаралық экономикаБарлығы 2 несие

Дәрістер 15 сағат


Семинарлық сабақтар 15 сағат

Барлық аудиториялық сағаттар 30


СӨЖ 60 сағат

Оның ішінде: СӨЖО 22 сағат


Еңбек сыйымдылығы 90 сағат


Емтихан


КараҒандЫ - 2007
Силлабусты аға оқытушы Аркенова Ж.Р. экономикалық мамандықтағы бакалаврларды дайындау бағытындағы мемлекеттік және жергілікті басқару мамандықтарының жұмыс оқу жоспары, «Экономикалық теория» пәнінің типтік бағдарламасының және пәннің ҚЭУҚ-МИ-85-04.01-2005 оқу - әдістемелік кешенінің құрылымына қойылатын талаптар негізінде құраған.

Экономикалық теория және халықаралық экономика кафедрасының оқу – әдістемелік семинарының отырысында қарастырылған.


«31» тамыз 2007 ж. Хаттама № 1


Экономикалық теория және

ХЭ кафедрасының жетекшісі Жетпісбаева М.Қ.

Оқытушы туралы мағлұмат:

Сүйіндіков Ж.С. экономикалық теория және халықаралық экономика кафедрасының доценті, ғылыми басылымдары жалпы көлемде 110 б.п., «Микроэкономика», «Экономикалық теория» пәндерінен дәрістер оқып, семинарлық сабақтар жүргізеді.

Аркенова Ж.Р. экономикалық теория және халықаралық экономика кафедрасының оқытушысы, «Микроэкономика», «Макроэкономика» пәндерінен семинарлық сабақтар жүргізеді.

Офис: экономикалық теория және халықаралық экономика кафедрасы, аудитория №266

Қарағанды қаласы, Академическая көшесі 9

Тел: 44-16-24 (143)

Үлгі 1

Пәннің сипаттамасы

Пәнді оқытудың мақсаты: осы курс экономикалық ғылымдардың негізгі аспектісі болып есептелінеді, оны оқып үйренуге байланысты экономикалық заңдар мен категорияларының экономиканы дамытуда рөлін ашып, көрсетуге болады.

Курстың орталық проблемасы қазіргі нарықтық экономиканың заңдылығын зерттеу, материалдық игілікті өндіру кезіндегі тиімділігін арттыру. Экономикалық теорияның кейбір сұрақтарын қарастыру жағдайында экономикалық ғылымның әртүрлі көзқарастарын қарастыру (классикалық, неоклассикалық, неокейнсиандық, институционалдық, институционалдық емес т.с.с.) Нарықтық экономиканың диалектикалық даму білімін білу, экономиканы мемлекеттің реттеуімен қалыптастыру және ұлттық экономиканы дүниежүзілік экономика интеграциялау арқылы дамыту.Пәнді оқытудағы міндеттер:

Жалпы нарықтық экономиканың жұмыс істеу кезінде микро және макро деңгейдегі принциптер мен заңдардың жалпы мәнін көрсету керек.

Экономикалық талдаудың ерекшелігімен таныстыру.

Нарықтық экономиканың негізгі алынатын категорияларының мазмұнын ашу, оған жататын түсініктер тауар, ақша, нарық, сұраныс, ұсыныс, тепе-теңдік, тиімділік, бәсеке, монополия, инфляция, жұмыссыздық т.с.с.

Индекс пен көрсеткіштердің көңіл аударарлық коэффиценттерінің қолайлы есептеу тәсілін беру.

Пререквизиттер: «Экономикалық теория» курсын оқу негізінде студенттің сызықтық алгебрадан, дифференциалдық және интегралдық есептеуден, негізгі ықтималдықтар теориясынан қажетті білімі болуы қажет.

Постреквизиттер: «Экономикалық теория» курсын оқу студенттерге микро - макроэкономиканы және экономикалық мамандықтар үшін арнаулы білім салаларын оқу кезінде керек.

Пәннің әдістемесі: Бұл курстың негізгі әдісін баяндау кезінде экономикалық ғылымның даму жағдайын қазіргі экономикалық теорияның даму жағдайына байланыстыра қарастыра отырып, ғылымның даму кезеңін анықтаймыз.

Теориялық және әртүрлі мектептердің ойлары қазіргі уақытта экономикалық теория шын мағынасында экономикалық ғылымға айналды және өзгешелігін пайдалану арқылы іргелі және әлеуметтік сипат алуда.

Осыған байланысты оқу процесінде материалдарды қабылдау үшін және түсінуге байланысты «тренажерлылық» оқу әдістемесін пайдалану керек. Бұл әдіс мамандық білімнің қалыптасуына, іскерлікті қабілетті арттыруға, оған әсер ететін факторлар ситуациялық есептер, кейс-әдістер, тестілер, іскерлік ойындар т.с.с.

Үлгі 2

Білім беруді бағалаудың саясаты мен процедурасы

Пән бойынша қорытынды баға 1 және 2 аралық бақылау бойынша (60%) және қорытынды бақылау бойынша (40%) үлгерімділіктің максималды көрсеткіштерінің сомасы ретінде анықталып, 100%-ды құрайды, яғни қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады:мұнда:

– бірінші рейтингтік бағалаудың пайыздық мазмұны;

- екінші рейтингтік бағалаудың пайыздық мазмұны;

Э – емтихан бағасының пайыздық мазмұны.

Пән бойынша курстық жұмыс болса, онда оның бағасы орташа рейтингке қосылады – Рор = (Р1 + Р2 + курстық жұмыс бойынша алынған балл)/3.

Жоғарыда келтірілген формула бойынша қорытынды бағаны есептеудің дұрыстығы үшін білім алушының білімін 0 ден 100%-ге дейінгі пайыздарда аралық бақылау кезінде бағалау қажет.Төменде кредиттік жүйе бойынша білім алушылардың білімін бағалаудың көпбалды әріптік жүйесі келтірілген.

Әріптік жүйе бойынша баға

Балдардың сандық эквиваленті

Пайыздық құрамы

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

А

4.0

95-100

өте жақсы

А-

3.67

90-94

В+

3.33

85-89

жақсы

B

3.0

80-84

В-

2.67

75-79

С+

2.33

70-74

қанағат

C

2.0

65-69

С-

1.67

60-64

D+

1.33

55-59

D

1.0

50-54

F

0

0-49

қанағат емес


Білім алушылар білімін бағалау критериялары

«А», «А-» («өте жақсы») – егер білім алушы барлық бағдарламалық материалды тереңнен игеріп, сәйкесінше, оны еш бұлжыьпай баяндай білсе, тапсырма типі өзгерген кезде жауап беру барысында қиналмаса, қойылған мәселелерді еркін шеше алса, монографиялық материал білімін көрсетсе, қабылданған шешімдерді дұрыс негіздей білсе, тәжірибелік жұмыстарды орындауда жанжақты дағды және ептіліктерді меңгере білсе, қателіктерді жібермей, материалды дербес талқалй білсе аталмыш баға қойылады;

«В+» «В», «В-» («жақсы») – егер білім алушы бағдарламалық материалды нақты білсе, оны мәні бойынша сауатты баяндай білсе, сұраққа жауап беру барысында айқынсыздықтарды жібермесе, теориялық ережелерді дұрыс қолдана білсе және тәжірибелік мәселелерді шешуде қажетті дағдыларды қолдана білсе аталмыш бағалар қойылады;

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («қанағат») – егер білім алушы тек негізгі материалды ғана меңгеріп, бірақ жекелеген бөліктерді білмесе, айқынсыздықтарды жіберсе, тұжырымдамалары жеткілікті түрде дұрыс болмаса, бағдарламалық материалды баяндауда ілеспелілікті бұзса және тәжірибелік тапсырмаларды орындауда қиналса аталмыш бағалар қойылады;

«F» («қанағат емес») – егер білім алушы бағдарламалық материалды білмесе, айтарлықтай қателіктер жіберсе, тәжірибелік жұмыстарды орындауда үлкен қиындыққа ұшыраса аталмыш баға қойылады.

Аталмыш криетрияларды оқытушы емтихан бағасын қою барысында да басшылыққа алады.

А- дан А, В-дан В+-ға дейін, D дан С+-ға дейінгі амплитуда бағаны таңдау білім алушының жоғарыда келтірілген критерияларға білімі мен ептілігінің сәйкес келуі дәрежесімен анықталады.
Апелляция процедурасы

Емтихан қорытындылары бойынша аппеляцияға арыз Регистратор атына білім алушының жеке арызы бойынша нәтижені жариялағаннан кейін үш күн ішінде қабылданады. Аппеляцияға арыздар тіркеу бөлімінде тіркеуге алынады, онда студент аппеляцияланатын сұрақ мәні көрсетуге тиіс. Апелляция білім алушының емтихандық жауабын қайта рецензиялау жолымен кафедра жетекшісімен тағайындалатын кафедраның пәндік аппеляциялық коммиссиясымен жүргізіледі.Үлгі 3

Кесте 1. Оқу түрлеріне байланысты сағаттардың бөлінуі

Тақырыптардың атаулары

Сағаттар

Дәрістер

Семинарлық сабақтар

СӨЖ

Оның ішінде СӨЖОЭкономикалық теорияның пәні мен әдістері..

1

1

5

1Қоғамдық өндіріс және оның құрылымы.

1

1

3

2Экономикалық институттар: меншік және кәсіпкерлік.

1

1

4

1Экономикалық жүйелердің типтері мен олардың даму заңдылықтары.

1

1

3

2Қоғамдық шаруашылықтың нысандары. Тауарлы өндіріс. Ақша.

1

1

4

2Нарық: түрлері, құрылымы,үлгілері.

1

1

5

1Сұраныс пен ұсыныс. Бәсеке және монополия.

1

1

3

2Капитал (қорлар). Ауыспалы айналым мен айналым.

1

1

4

1Өндіріс шығындары. Өндіріс факторларынан түсетін табыстар.

1

1

5

1Жүйе ретіндегі Ұлттық экономика.

1

1

3

2Экономикалық тепе-теңдік және экономикалық өсу.

1

1

5

1Экономикалық циклдар. Инфляция және жұмыссыздық.

1

1

5

1Мемлекеттік реттеу: маңызы, мақсаттары, құралдары.

1

1

4

2Мемлекеттің әлеуметтік және аймақтық саясаты.

1

1

4

2Халықаралық экономикалық қатынастар. Сыртқы экономикалық қызметті реттеу.

1

1

3

1
БАРЛЫҒЫ

15

15

60

22


Кесте 2. Пән бойынша дәрістер мен семинарлық сабақтардың графигі.
Күні

Уақыты

Тақырыптардың атауы

ДӘРІСТЕР

1Экономикалық теорияның пәні мен әдісі.

2Қоғамдық өндіріс және оның құрылымы

3Экономикалық институттар: меншік және кәсіпкерлік.

4Экономикалық жүйелердің типтері мен олардың даму заңдылықтары.

5Қоғамдық шаруашылықтың нысандары. Тауарлы өндіріс. Ақша.

6Нарық: түрлері, құрылымы,үлгілері.

7Сұраныс пен ұсыныс. Бәсеке және монополия

8Капитал (қорлар). Ауыспалы айналым мен айналым.

9Өндіріс шығындары. Өндіріс факторларынан түсетін табыстар.

10Жүйе ретіндегі Ұлттық экономика.

11Экономикалық тепе-теңдік және экономикалық өсу.

12Экономикалық циклдар. Инфляция және жұмыссыздық.

13


Мемлекеттік реттеу: маңызы, мақсаттары, құралдары

14Мемлекеттің әлеуметтік және аймақтық саясаты.

15Халықаралық экономикалық қатынастар. Сыртқы экономикалық қызметті реттеу.

ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚТАР

1Экономикалық теорияның пәні мен әдістері..

2Қоғамдық өндіріс және оның құрылымы.

3Экономикалық институттар: меншік және кәсіпкерлік.

4Экономикалық жүйелердің типтері мен олардың даму заңдылықтары.

5Қоғамдық шаруашылықтың нысандары. Тауарлы өндіріс. Ақша.

6Нарық: түрлері, құрылымы,үлгілері.

7Сұраныс пен ұсыныс. Бәсеке және монополия.

8Капитал (қорлар). Ауыспалы айналым мен айналым.

9Өндіріс шығындары. Өндіріс факторларынан түсетін табыстар.

10Жүйе ретіндегі Ұлттық экономика.

11Экономикалық тепе-теңдік және экономикалық өсу.

12Экономикалық циклдар. Инфляция және жұмыссыздық.

13Мемлекеттік реттеу: маңызы, мақсаттары, құралдары.

14Мемлекеттің әлеуметтік және аймақтық саясаты.

15Халықаралық экономикалық қатынастар. Сыртқы экономикалық қызметті реттеу.

СӨЖО

1Экономикалық теорияның пәні мен әдістері..

2Қоғамдық өндіріс және оның құрылымы.

3Экономикалық институттар: меншік және кәсіпкерлік.

4Экономикалық жүйелердің типтері мен олардың даму заңдылықтары.

5Қоғамдық шаруашылықтың нысандары. Тауарлы өндіріс. Ақша.

6Нарық: түрлері, құрылымы,үлгілері.

7Сұраныс пен ұсыныс. Бәсеке және монополия.

8Капитал (қорлар). Ауыспалы айналым мен айналым.

9Өндіріс шығындары. Өндіріс факторларынан түсетін табыстар.

10Жүйе ретіндегі Ұлттық экономика.

11Экономикалық тепе-теңдік және экономикалық өсу.

12Экономикалық циклдар. Инфляция және жұмыссыздық.

13Мемлекеттік реттеу: маңызы, мақсаттары, құралдары.

14Мемлекеттің әлеуметтік және аймақтық саясаты.

15Халықаралық экономикалық қатынастар. Сыртқы экономикалық қызметті реттеу.1 ТАҚЫРЫП. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕОРИЯНЫҢ ПӘНІ МЕН ӘДІСІ.

(1-3)


ДӘРІС ЖОСПАРЫ (1 сағат):

 1. Экономикалық теорияның пәні. Экономикалық теорияның даму кезеңдері

 2. Негізгі экономикалық түсініктер мен категориялар. Экономикалық заңдар.

 3. Экономикалық теорияның әдістемесі. Экономикалық теорияның қызметтері.СЕМИНАР ЖОСПАРЫ (1 сағат):

 1. Экономикалық ғылымның даму кезеңдері. «Экономикалық теория», «Саяси экономика» және «Экономикс» ғылымдарының өзара байланысы.

 2. Негізгі экономикалық түсініктер: қажеттіліктер, материалдық игіліктер және қызметтер, экономикалық ресурстар. Экономикалық игіліктер мен қажеттіліктердің мәні мен жіктелуі. Ресурстардың шектеулілігі және оларды пайдаланудағы баламалылық.

 3. Экономикалық теорияның қызметтері мен әдістері.

 4. Адам және экономика. Адамдардың экономикалық іс - әрекетін мотивациялау.

Әдебиет:1,3,6,

2 ТАҚЫРЫП. Қоғамдық өндіріс және оның құрылымы.

(2-6)


Дәріс жоспары (1 сағат)


 1. Қоғам өміріндегі өндірістің мәні.

2. Еңбек процесінің қарапайым сәттері. Өндіргіш күштер мен өндірістік қатынастар.

3 Өндірістің негізгі факторлары: еңбек, капитал, жер және кәсіпкерлік қызмет

4 Өндірістің өсуінің өндіріс факторларын пайдаланудан тәуелділігі.

5. Қоғамдық өндіріс. Ұдайы өндіріс. Қоғамдық өнімнің қозғалыс сатылары.


СЕМИНАР ЖОСПАРЫ (1 сағат):

1. Игілік, өнім, қызмет. Қажеттіліктердің жіктемесі. Ресурстардың түрлері. Өндірістік мүмкіндіктер қисығы.

2. Кооперация, мамандану, еңбек бөлінісі.

3. Өндіріс факторларының өзара орын алмастырушылығы. Еңбек өнімділігі мен қарқындылығы.

4. Өндірістік функция. Өндірістің тиімділігі.

5. Ресурстардың, өнімдер мен табыстың ауыспалы айналымы.3 ТАҚЫРЫП Экономикалық институттар: меншік және кәсіпкерлік

(2-4-5)

Дәріс жоспары (1 сағат)

1. Экономикалық институттар, олардың мәні, ролі мен өзіне тән ерекшелігі.Трансакциялық шығындар концепциясы. Институттар мен ұйымдар.

 1. Меншік экономикалық, заңы және тарихи категория ретінде.

 2. Меншіктің түрлері

 3. ҚР-дағы меншік қатынастарын қайта құру.

 4. «Меншік құқығының» экономикалық теориясы.


СЕМИНАР ЖОСПАРЫ (1 сағат):

 1. Меншіктің экономикалық және құқықтық мазмұны. Меншіктің объектілері мен субъектілері.

 2. Меншік формалары көптүрлілігінің объективті қажеттілігі. Меншік формалары.

 3. Мемлекет иелігінен шығару және жекешелендіру: кезеңдері, формалары, әдістері, мәселелері.

 4. Нарықтық экономика жағдайындағы, меншікті экономикалық жүзеге амырудың тәсілі ретінде.

 5. Кәсіпкерліктің (бизнестің) түрлері мен нысандары.

 6. Қазақстандағы кәсіпкерлікті дамытудың басым бағыттары.

Әдебиет: 1, 3-5, 8
4 тақырып.Экономикалық жүйелердің типтері мен олардың даму заңдылықтары.

(1-3, 5, 8, 9)ДӘРІС ЖОСПАРЫ (1 сағат):

 1. Экономиканы жүйелі тұрғыда қарастыру қоғамның экономикалық жүйесі және оның әлеуметтік-экономикалық дамуы кезеңдерінің негізгі бағыттары. Экономикалық жүйелердің дамуының критерийлері.

 2. Формациялық тұрғы. Өндірістің бес тәсілі.

 3. Өркениетті тұрғы: өркениеттің типтері, олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтары.

 4. Дәстүрлі, әкімшілік, нарықтық, аралас экономикалар. Ақпараттық экономика.


СЕМИНАР ЖОСПАРЫ (1 сағат):

1. Экономикалық жүйелердің сипаттамасы мен дамуы.

2.Экономикалық жүйелердің түрлері.

3.Әміршіл - әкімшіл экономикалық жүйенің нарықтыққа ауысуы. Өтпелі экономика және оның негізгі сипаттары мен заңдылықтары.

Әдебиет: 1,3,5,8,9

5 тақырып. Қоғамдық шаруашылықтың нысандары. Тауарлы өндіріс. Ақша..

(1 – 6, 12)ДӘРІС ЖОСПАРЫ (1 сағат):

 1. Қоғамдық шаруашылықтың негізгі нысандары мен үлгілері. Натуралды шаруашылық, оның белгілері мен ерекшеліктері.

 2. Тауарлы шаруашылық: пайда болу шарттары мен себептері, негізгі белгілері.

 3. Тауар. Тауардың қасиеттері: құн және тұтыну құны.

 4. Ақшаның мәні.

 5. ҚР ұлттық валютаның қалыптасуы мен нығаюы.


СЕМИНАР ЖОСПАРЫ (1 сағат:

 1. Натуралды шаруашылық, оның белгілері мен ерекшеліктері.

 2. Құнның еңбектік теориясы. Шекті пайдалылық теориясы.

 3. Құн нысандарының дамуы мен ақшаның пайда болуы.

 4. Ақшаның атқаратын қызметтері. Ақша формаларының эволюциясы: тауарлық-ақша, металл, қағаз, несиелік, «электрондық» ақшалар. Ақша айналысының заңы. Ақша реформалары.

 5. ҚР ұлттық валютаның қалыптасуы мен нығаюы.

Әдебиет 1,6,12


6 тақырып. Нарық: түрлері, құрылымы, үлгілері.

(1-12)


ДӘРІС ЖОСПАРЫ (1 сағат):

 1. Нарықтың мәні мен атқаратын қызметтері. Нарықтың түрлері мен олардың жіктелуі.

 2. Нарықтың құрылымы. Нарықтың инфрақұрылымы.

 3. Нарық қатынастар жүйесі ретінде. Нарықтық қатынастардың субъектілері.

 4. Нарықтық экономиканың үлгілері. Бұрынғы кеңестік елдер кеңістігіндегі нарықтық қайта құрулар.

 5. Нарықтық қайта құрудың қазақстандық үлгісі. ҚР жедел экономикалық, әлеуметтік және саяси жаңару жолында.СЕМИНАР ЖОСПАРЫ (1 сағат):

 1. Нарықтың мәні мен атқаратын қызметтері. Нарықтың түрлері мен олардың жіктелуі.

 2. Экономикалық жүйелердің дамуының критерийлері. Нарықтың мәні мен атқаратын қызметтері. Нарықтың түрлері мен олардың жіктелуі.

 3. Нарықтық қатынастардың субъектілері. Нарықтың артықшылықтары мен кемшіліктері

 4. ҚР жедел экономикалық, әлеуметтік және саяси жаңару жолында.

7 тақырып. Сұраныс пен Ұсыныс. Бәсеке және монополия.

(9-10-11)

Дәріс жоспары (1 сағат):

  1. Сұраныс заңы. Сұраныс қисығы. Сұранысқа әсер ететін факторлар.

  2. Ұсыныс заңы. Ұсыныс қисығы. Ұсынысқа әсер ететін факторлар.

  3. Сұраныс пен ұсыныстың өзара әрекеті. Нарықтық тепе-теңдік.

  4. Икемділік түсінігі. Икемділік теориясының тәжірибеде қолданылуы.

  5. Бәсекенің мәні, оның экономикалық рөлі. Жетілген және жетілмеген бәсеке теориясы.

  6. Монополия теориясы. Монополиялық бәсеке. Акционерлік қоғамдар(корпорациялар)

  7. Қазіргі жағдайдағы халықаралық монополиялар мен монополистік бірлестіктердің рөлі. Нарықтық экономиканың монополияланбаған секторы.


СЕМИНАР ЖОСПАРЫ (1 сағат):

    1. Сұраныс пен ұсыныстың экономикалық табиғаты. Сұраныс пен ұсыныс заңдары. Нарықтық тепе-теңдік.

    2. Икемділік түсінігі. Икемділік коэффициенттері.

    3. Баға мен табыс бойынша сұраныс икемділігі. Баға бойынша ұсыныс икемділігі.

    4. Тұтынушының іс-әрекет теориясы. Тұтынушының пайдалылықты максимизациялауға қатысты кардиналистік және ординалистік пайымдаулар.

    5. Жетілген және жетілмеген бәсеке теориясы. Монополия теориясы.

    6. Монополиялық бәсеке. Қаржылық өнеркәсіптік топтар.

7.Қазіргі жағдайдағы халықаралық монополиялар мен монополистік бірлестіктердің рөлі. Нарықтық экономиканың монополияланбаған секторы.


8 тақырып. Капитал (қорлар). Ауыспалы айналым мен айналым.

(7-6-4)

Дәріс жоспары (1 сағат):

 1. Кәсіпкерлік капитал. Кәсіпкерлік капиталдың ауыспалы айналымы мен айналымы. Негізгі және айналмалы капитал.

 2. Кәсіпорын қорларының құрылымы. Қорлардың ауыспалы айналымы мен айналымы.

 3. Ауыспалы айналымның сатылары. Физикалық және моралдық тозу.

 4. Амортизация және амортизациялық қор.

 5. Инвестициялар өндірістік қорларды қаржыландырудың көзі ретінде. Инвестициялардың құрылымы.

 6. Өндіріс уақыты мен айналыс уақыты. Кәсіпорынның айналмалы қаражаттары.

 7. Кәсіпкерлік капиталды тиімді пайдаланудың көрсеткіштер жүйесі.


СЕМИНАР ЖОСПАРЫ (1 сағат):

 1. Капиталдың экономикалық категория ретіндегі мәні. Негізгі және айналым капиталы.

 2. Негізгі капиталдың тозуы. Тозу түрлері. Негізгі капиталдың амортизациясы.

3.Капиталдың айналымы мен қайта айналымы.

4. Өндіріс уақыты мен айналыс уақыты. Кәсіпорынның айналмалы қаражаттары.

5.Кәсіпкерлік капиталды тиімді пайдаланудың көрсеткіштер жүйесі.

9 тақырып. Өндіріс шығындары. Өндіріс факторларынан түсетін табыстар.

(9-10)


дәріс жоспары (1 сағат):

 1. Өндіріс шығындарының мәні және олардың түрлері.

 2. Бухгалтерлік, экономикалық және қалыпты пайда.

 3. Шекті шығындар мен шекті табыс теңдігінің ережесі

 4. Масштаб әсері.

 5. Өндіріс шығындарын минимизациялау мен пайданы максимизациялау.

 6. Жалақы. Номиналды және нақты жалақы. Жалақының деңгейі мен динамикасы.

 7. Экономикалық рента жерден және оның қойнауынан алынатын табыс нысандарында. Рентаның түрлері.


СЕМИНАР ЖОСПАРЫ (1 сағат):

 1. Шығындар экономикалық категория ретінде.

 2. Шығын түрлері: бухгалтерлік, экономикалық, тұрақты, ауыспалы, жиынтық, орташа, шекті, трансакциялық.

 3. Фирманың жалпы, орташа, шекті табысы.

 4. Пайыз-капиталдан түсетін табыс. Пайыздық қойылым. Пайыздық қойылымды анықтайтын факторлар.

 5. Дифференциалдық рента I және II, абсолюттік рента. Жалға төленетін ақы. Жер бағасы.10 тақырып. Жүйе ретіндегі ұлттық экономика.

(2 - 7, 12)дәріс жоспары (1 сағат):

 1. Ұлттық экономиканың құрылымы.

 2. Қоғамдық ұдайы өндірістің мазмұны мен түрлері.

 3. Макродеңгейдегі ұдайы өндірістің үлгілері. Ұдайы өндірістің экстенсивті және интенсивті типтері

 4. Ұлттық есеп жүйесінің (ҰЕЖ) жалпы сипаттамасы.

 5. Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер. ЖІӨ есептеу әдістемесі, ұлттық табыс, жеке және қолда бар табыс

 6. Ұлттық байлық: мазмұны мен құрылымы. ҚР ұлттық байлығы. Ұлттық экономиканың бәсекелестік қабілетін арттыру факторлары. Ұлттық экономиканың басты бағыты ретінде қазақстандық кластерлер жүйесін құру.


СЕМИНАР ЖОСПАРЫ (1 сағат):

 1. Макроталдаудың ерекшеліктері. Кірістер мен шығындар айналымының макроэкономикалық үлгісі

 2. Макроэкономикалық саясаттың мақсаттары. Ұлттық есеп жүйесі.

 3. Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер. ЖІӨ есептеу әдістері (шығындар, кірістер және қосылған құн бойынша)

 4. Ұлттық байлық: мазмұны мен құрылымы. ҚР ұлттық байлығы. Ұлттық экономиканың бәсекелестік қабілетін арттыру факторлары. Ұлттық экономиканың басты бағыты ретінде қазақстандық кластерлер жүйесін құру.11 тақырып. Экономикалық тепе – теңдік және экономикалық өсу.
дәріс жоспары (1 сағат):

 1. Жиынтық ұсыныс және жиынтық сұраныс.

 2. Макроэкономикалық тепе – теңдіктің классикалық теориясы.

 3. Жеке, жалпы және нақты тепе-теңдік. Жалпы экономикалық тепе-теңдіктің үлгілері.

 4. Экономикалық өсу: мәеі, көрсеткіштері және факторлары.

 5. «Қазақстан -2030» Президент Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауындағы Қазақстан экономикасының дамуының басымды бағыттары.


СЕМИНАР ЖОСПАРЫ (1 сағат):

1. Жиынтық сұраныс пен ұсыныс теориясы.

2. Макроэкономикалық тепе – теңдік теориясы. Макроэкономикалық тепе – теңдіктен ауытқу.

3. Экономикалық өсудің жаһандық тенденциялары, ресурстарды үнемдеу арқылы экономикалық өсуге көшуі.

4. Қазіргі экономикалық өсудің маңызды факторы –адам капиталы.


 1. «Қазақстан -2030» Президент Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауындағы Қазақстан экономикасының дамуының басымды бағыттары.


12 тақырып. Экономикалық циклдар. Инфляция және жұмыссыздық.

(2-7)


дәріс жоспары (1 сағат):

 1. Нарықтық экономика дамуының циклдылығы. Циклдық ауытқулардың сыртқы және ішкі себептері.

 2. Экономикалық циклдардың мазмұны мен түрлері.

 3. Орта мерзімдік цикл. Инвестициялардың тұрақсыздығы – орта мерзімді циклдардың маңызды факторы.

 4. Дағдарыс: маңызы, себептері, әлеуметтік –экономикалық салдары.

 5. Инфляция және жұмыссыздық. Инфляцияның себептері, көрсеткіштері мен түрлері.

 6. Жұмыссыздық: мәні, себептері мен нысандары. Оукен заңы.

 7. Бұрынғы кеңестік экономикадағы экономикалық дағдарыстардың ерекшеліктері. Дағдарысқа қарсы саясат және Қазақстан Республикасындағы тұрақты экономикалық өсудің бағдарламалары.


СЕМИНАР ЖОСПАРЫ (1 сағат):

    1. Экономикадағы циклдың мазмұны, белгілері мен фазалары. Экономикадағы циклдық ауытқулардың себептері: ішкі және сыртқы

    2. Циклдардың түрлері. Циклдар теориясы.

    3. 3. Орта мерзімдік цикл. Инвестициялардың тұрақсыздығы – орта мерзімді циклдардың маңызды факторы. Дағдарыстар.

4.Инфляция және жұмыссыздық. Инфляцияның себептері, көрсеткіштері мен түрлері.

5.Жұмыссыздық: мәні, себептері мен нысандары. Оукен заңы.

6.Бұрынғы кеңестік экономикадағы экономикалық дағдарыстардың ерекшеліктері. Дағдарысқа қарсы саясат және Қазақстан Республикасындағы тұрақты экономикалық өсудің бағдарламалары.

13 тақырып. мемлекеттік реттеу: мәні, мақсаттары және құралдары.

(2-6, 12)дәріс жоспары (1 сағат):

 1. Экономиканы мемлекеттік реттеу: мақсаттары, мәселелері және құралдары.

 2. Ақша – несиелік жүйе. Ақша – несие саясатының құралдары.

 3. Қаржылық жүйе. Мемлекеттік бюджет. Бюджетті –салықтық саясат.

 4. Нарықтық экономикадағы әлеуметтік саясат: табыстарды функционалды және дербес бөлу, табыстарды бөлудегі теңсіздікті өлшеу.


СЕМИНАР ЖОСПАРЫ (1 сағат):

 1. Экономиканы мемлекеттік реттеудің қажеттілігі. Оның мақсаттары мен құралдары

 2. Ақша – несиелік жүйе. Несиенің мәні мен формалары. Монетарлық саясат.

 3. Қаржылық жүйе. Мемлекеттік бюджеттің түсінігі мен құрылымы. Фискалдық саясат.

4. Табыстарды бөлудегі теңсіздік (Джини коэффициенті, Лоренц қисығы). Табыстарды қайта бөлудегі мемлекеттік саясат

Әдебиет: 2 – 6, 12


14 тақырып.Мемлекеттің әлеуметтік және аймақтық саясаты

(3-4-5)

дәріс жоспары (1 сағат):

 1. Мемлекеттің әлеуметтік саясаты: қажеттілігі, мәні және мақсаттары.

 2. Табыстардың құрылымы. Қоғамдағы табыстарды бөлу, теңсіздік мәселесі.

 3. ҚР-дағы халықты әлеуметтік қорғаудың негізгі бағыттары. Қазақстанның жедел әлеуметтік жаңаруы.

 4. Аймақтық саясат. Аймақтық саясатты жүзеге асырудың әдістері мен құралдары. ҚР аймақтық дамуының жағдайы мен болашағы.


СЕМИНАР ЖОСПАРЫ (1 сағат)

 1. Мемлекеттің әлеуметтік саясаты: қажеттілігі, мәні және мақсаттары.

 2. Табыстардың құрылымы. Қоғамдағы табыстарды бөлу, теңсіздік мәселесі.

 3. ҚР-дағы халықты әлеуметтік қорғаудың негізгі бағыттары. Қазақстанның жедел әлеуметтік жаңаруы.

 4. Аймақтық саясат. Аймақтық саясатты жүзеге асырудың әдістері мен құралдары. ҚР аймақтық дамуының жағдайы мен болашағы.

15 тақырып Халықаралық экономикалық қатынастар. Сыртқы экономикалық қызметті реттеу.

(1-3-5)


Дәріс жоспары (1 сағат)


  1. Халықаралық еңбек бөлінісі және елдің бәсекелестік қабілеттілігі.

  2. Салыстырмалы артықшылықтар теориясы. Халықаралық еңбек бөлінісіндегі Қазақстанның орны.

  3. Жаһанданудың қазіргі тенденциялары. Елдің әлеуметтік экономикалық процестеріне жаһанданудың тигізетін әсері. Жаһандық мәселелерді шешудегі халықаралық ынтымақтастық

  4. Сыртқы экономикалық қызметті реттеудің мақсаттары мен құралдары.

  5. Әлемдік интеграциялық процестер мен халықаралық экономикалық ұйымдарға Қазақстанның қатысуы. Экономикалық интеграцияның басымдылықтары.

СЕМИНАР ЖОСПАРЫ (1 сағат)

1.Халықаралық еңбек бөлінісі және елдің бәсекелестік қабілеттілігі.

2.Салыстырмалы артықшылықтар теориясы. Халықаралық еңбек бөлінісіндегі Қазақстанның орны.

Жаһанданудың қазіргі тенденциялары. Елдің әлеуметтік экономикалық процестеріне жаһанданудың тигізетін әсері.

3.Жаһандық мәселелерді шешудегі халықаралық ынтымақтастық

4.Сыртқы экономикалық қызметті реттеудің мақсаттары мен құралдары.

5.Әлемдік интеграциялық процестер мен халықаралық экономикалық ұйымдарға Қазақстанның қатысуы. Экономикалық интеграцияның басымдылықтары.


Үлгі 4

пәннің оқу - әдістемелік қамтамасыз етілуі

1.ұсынылатын әдебиет тізімі

4.1.негізгі әдебиет

1. Экономикалық теория негіздері. Оқулық / Әубәкіров Я. Ә., Нәрібаев К. Н., Жатқанбаев Е. Б. және басқ. - Алматы, 1998.

2. Экономикалық теория. Оқулық / Әубәкіров Я. Ә., Байжумаев Б. Б. ж.б. - Алматы, 2000.

3. Экономикс. Оқу құралы / Әубәкіров Я. Ә., Қабдиев Д. Қ., Досқалиева В. Қ., Досқалиев С. Д. - Алматы, 1998.

4. Экономикалық ілімдер тарихы. Оқу құралы // Әубәкіров Я. Ә., Нәрібаев К. Н., Қабдиев Д. Қ., Жатқанбаев Е. Б., Досқалиев С. Д. ж.б. - Алматы, 1998.

5. Макроэкономика. Оқулық / Р. Дорнбуш, С. Фишер - Алматы, 1997.

6. Жатқанбаев Е. Б. Аралас экономика негіздері - Алматы, 1997.

7. Қазақстан экономикасы. Оқулық / Нұрғалиев Қ. Р. - Алматы, 1999.

8. Жалпы экономикалық теория. Оқулық (Ред. Шеденов У. К. - Ақтөбе: Ноу-Хау, 2002)

9. Ақша, несие, банктер. Оқулық / Ғ. С. Сейтқасымов - Алматы: Экономика, 2001.

10. Бердалиев К. Б. Қазақстан экономикасын басқару негіздері. Оқу құралы - Алматы: Экономика, 2001.

11. Мадиярова Д. М. Сыртқы экономикалық саясат және экономикалық қауіпсіздік. Оқу құралы - Алматы: Экономика, 2000.

12. Мамыров Н. Қ. ж.б. Халықаралық экономикалық қатынастар. Оқу құралы - Алматы: Экономика, 1998.

13. Мельников В. Д., Ілиясов К. К. Қаржы. Оқулық - Алматы: Экономика, 1994.

14. Мұқаұлы С., Үпішев Е. Табиғат пайдалану экономикасы. Оқу құралы - Алматы: Экономика, 1999.

15. Төлемісов О. Реформалардың экономикалық тиімділігін және мемлекеттік басқару жүйесін бағалау. Оқу құралы - Алматы: Экономика, 2001.

16. Хошаназаров Қ. Маркетинг негіздері. Оқулық - Алматы: Экономика, 2001.

17. Шеденов Ө. Қ., Сағындықов Е. Н., Жүнісов Б. А., Байжомартов Ү. С., Конягин Б. И. Жалпы экономикалық теория - Ақтөбе: А-Полигра, 2004.

18. Экономикалық теория. ҚЭУҚ - Қарағанды, 2004.

19. Экономикалық теория. Оқу-тәжірибелік құрал /Шумеков З.Ш., Сүйіндіков Ж.С., Жанағұлов А.Ш.-ҚЭУҚ-Қарағанды 2005

20. Макроэкономика. Оқу-тәжірибелік құрал /Бұғыбаева Р.О.,Жанағұлов А.Ш., Жетпісбаева М.Қ., Сүйіндіков Ж.С., Есдаулетова М.А.-Қарағанды 2002.

21. Экономикалық саясат. Оқу-тәжірибелік құрал /Жанағұлов А.Ш., Сүйіндіков Ж.С.,Байгуренова М.А., Есдәулет М.А., Қуаныштаева А.Е.-Қарағанды 2006

22. Экономикалық теория. Кесте альбомы. /Сүйіндіков Ж.С., Толпаков Ж.С.-Қарағанды 2001

23. Нарықтық экономиканың терминалогиялық түсіндірме сөздігі./Сүйіндіков Ж.С.-КЭУ, 2003

24. Баликоев В.З. Общая экономическая теория-Москва, 2006

25. Экономикалық теория. Акимбеков С.А./Астана, 2002.
4.2. ҚОСЫМША ӘДЕБИЕТ

19.Экономика: Учебник/ Под ред. Архипова А. И., Нестеренко А.Н., Большакова А.К. – М.: «Проспект», 1998

20. Шеденов У.К., Байжомартов У.С., Теоретическая экономика . Учебник для ВУЗов. Алматы-Актюбинск, 1998

21. Макконелл Кэмпбэлл Р., Стенли Л. Брю. Экономикс в 2-х т. –М., Республика 1992

22. Экономическая теория под ред. Сумцовой Н.В., Орловой Л.Г. – М.: ЮНИТИ, 2000

23. Учебное пособие по экономической теории. – 6 изд., перераб. и доп. – Караганда, КЭУК, 2001


24. Борисов Е., Волков Ф. «Основы экономической теории» - М., 1997

25. Маркс К. «Капитал» Т. 2, отдел 3 «Воспроизводство всего общественного капитала», гл. 19. – М., Политиздат

26. Мостовая Е.Б. Основы экономической теории: Курс лекций. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 1997. – 496 с

27. Носова С.С. Экономическая теория: Учебник для вузов.- М.: Гуманитарный издательский центр. ВЛАДОС, 1999.- 520с.

28.

28. Экономическая теория: Учебное пособие. / Под ред. И.К. Ларионова.- М.: Изд. Дом «Дашков и К°»29. Сахариев С.С., Сахариева А.С. Современный курс Экономической теории А. Даникер 2002

30. Роббинс Л. Предмет экономической науки.THESIS М., 1993

31. Бартенев С.А. Экономические теории и школы. – М., Бек, 1996

32. Политическая экономия под ред. В.А.Медведева – М.: Политиздат – 1990 – 735 с.


2. бақылау сұрақтары

2.1. бірінші аралық бақылауды өткізуге арналған сұрақтар

1. «Экономика» ұғымы. Экономика ұғымын үш көзқарастық тұрғыдан анықтау: экономика шаруашылық іс-әрекет ретінде, экономикалық шаруашылық жүргізу жағдайында қалыптасатын адамдар арасындағы қатынастар ретінде.

2. Экономикалық ғылымның сипаттамасы және даму кезеңі.

3. Экономикалық теория пәні және экономикалық ғылым жүйесіндегі орны.

4. Экономикалық теорияның қызметі.

5. Негізгі экономикалық түсінік: тұтыну, материалдық игілік және қызмет, экономикалық ресурстар, сирек кездесетін (шектеулі) ресурстар, экономикалық қарым-қатынас, экономикалық заңдар және категориялар.

6. Экономиканы ғылыми тану әдісі: ғылыми абстракция әдісі, анализ және синтез, индукция және дедукция, экономика-математика үлгісін жасау, экономикалық тәжірибе жүргізу.

7. Меншіктің экономикалық және құқықтық мазмұны.

8. «Иемдену - айыру» қатынастары.

9. Меншік объектілері және субъектілері.

10. Меншік құқығының экономикалық теориясы.

11. ҚР меншік қатынастарын қайта құру.

12. Мемлекет игілігін алу және жекешелендіру: кезеңдері, түрлері, әдістері, проблемалары.

13. Натуралды шаруашылық экономиканы ұйымдастырудың алғашқы тарихи формасы (көрінісі) ретінде. Натуралды шаруашылықтың негізгі белгілері және дамып өзгеруі.

14. Айырбас қатынастарының дамуы және ақшаның пайда болуы.

15. Тауарлы шаруашылықтың пайда болу жағдайлары.

16. Тауар және оның сипаттық белгілері.

17. Ақша жалпылама айырбас эквиваленті ретінде. Ақшаның қызметі.

18. Экономикалық жүйе және оның элементтері. Экономикалық жүйедегі меншіктік қатынастың орны.

19. Экономикалық жүйелерді жіктеп, анықтау.

20. Өтпелі экономиканың заңдылықтары: меншікті мемлекет иелігінен алу және жекешелендіру, ішкі және сыртқы экономикалық жағдайды босату, нарықтық инфрақұрылымды қалыптастыру.

21. Нарықтық экономика тауар-ақша қатынастарының ең жоғарғы даму сатысы.

22. Нарықтың мәні және қызметі. Нарықтың артықшылықтары мен кемшіліктері.

23. Нарықтың түрлері.

24. Нарықтық инфрақұрылым.

25. Нарық механизмінің элементтері: сұраныс, ұсыныс, баға, бәсеке.

26. Сұраныс заңы. Сұраныс қисығы. Сұранысқа әсер етуші факторлар.

27. Ұсыныс заңы. Ұсыныс қисығы. Ұсынысқа әсер етуші жағдайлар.

28. Сұраныс пен ұсыныстың арақатынасы. Нарық тепе-теңдігі.


2.2. екінші аралық бақылауды өткізуге арналған сұрақтар
1. Икемділік ұғымы. Икемділік коэффиценті. Сұранымның баға және табыс бойынша икемділігі. Ұсыныстың баға бойынша икемділігі.

2. Тұтынушылық мінез-құлық. Тұтынушылық (кардиналистік) және кезекті (қосымша ординалистік) пайдалықты максималдау талдамы.

3. Өндіріс және ұдайы өндіріс. Жеке дара ұдайы өндіріс.

4. Фирма - нарықтық экономиканың субъектісі.

5. Капиталдың айналымы және қайтармалы айналым.

6. Негізгі және айналмалы капитал.

7. Негізгі капиталдың ескіруі. Ескірудің түрлері.

8. Амортизация. Қор жинау мәні және жағдайлары.

9. Инвестициялар және оның түрлері.

10. Бухгалтерлік және экономикалық шығындар.

11. Тұрақты, өзгермелі, жалпы, орташа және шекті шығындар.

12. Фирманың табысы: жалпы, орташа және шекті.

13. Өндіріс факторлары.

14. Факторлық табыстар: жалақы, пайыз, жер рентасы, пайда.

15 Жерді экономикалық бағалау және нарықтық бағасы.

16. Экономикалық және бухгалтерлік пайда. Өндірушінің шығындарын минимизациялау және пайдасын максимизациялау ұстанымы.

17. Экономикалық жүйе және оның элементтері. Экономикалық жүйедегі меншіктік қатынастың орны.

18. Экономикалық жүйелерді жіктеп, анықтау.

19. Өтпелі экономиканың заңдылықтары: меншікті мемлекет иелігінен алу және жекешелендіру, ішкі және сыртқы экономикалық жағдайды босату, нарықтық инфрақұрылымды қалыптастыру.

20. Нарықтық экономика тауар-ақша қатынастарының ең жоғарғы даму сатысы.

21. Нарықтың мәні және қызметі. Нарықтың артықшылықтары мен кемшіліктері.

22. Нарықтың түрлері.

23. Нарықтық инфрақұрылым.

24. Нарық механизмінің элементтері: сұраныс, ұсыныс, баға, бәсеке.

25. Сұраныс заңы. Сұраныс қисығы. Сұранысқа әсер етуші факторлар.

26. Ұсыныс заңы. Ұсыныс қисығы. Ұсынысқа әсер етуші жағдайлар.

27. Сұраныс пен ұсыныстың арақатынасы. Нарық тепе-теңдігі.

28. Мемлекеттің әлеуметтік және аймақтық саясаты: Мемлекеттің әлеуметтік саясаты: қажеттілігі, мәні және мақсаттары.

29. Аймақтық саясат. Аймақтық саясатты жүзеге асырудың әдістері мен құралдары. ҚР аймақтық дамуының жағдайы мен болашағы.

Халықаралық еңбек бөлінісі және елдің бәсекелестік қабілеттілігі.

Салыстырмалы артықшылықтар теориясы. Халықаралық еңбек бөлінісіндегі Қазақстанның орны.

30. Жаһанданудың қазіргі тенденциялары. Елдің әлеуметтік –экономикалық процестеріне жаһанданудың тигізетін әсері. Жаһандық мәселелерді шешудегі халықаралық ынтымақтастық.

31. Сыртқы экономикалық қызметті реттеудің мақсаттары мен құралдары.

Әлемдік интеграциялық процестер мен халықаралық экономикалық ұйымдарға Қазақстанның қатысуы.

2.3. емтиханға арналған сұрақтар
1. «Экономика» ұғымы. Экономика ұғымын үш көзқарастық тұрғыдан анықтау: экономика шаруашылық іс-әрекет ретінде, экономикалық шаруашылық жүргізу жағдайында қалыптасатын адамдар арасындағы қатынастар ретінде.

2. Экономикалық ғылымның сипаттамасы және даму кезеңі.

3. Экономикалық теория пәні және экономикалық ғылым жүйесіндегі орны.

4. Экономикалық теорияның қызметі.

5. Негізгі экономикалық түсінік: тұтыну, материалдық игілік және қызмет, экономикалық ресурстар, сирек кездесетін (шектеулі) ресурстар, экономикалық қарым-қатынас, экономикалық заңдар және категориялар.

6. Экономиканы ғылыми тану әдісі: ғылыми абстракция әдісі, анализ және синтез, индукция және дедукция, экономика-математика үлгісін жасау, экономикалық тәжірибе жүргізу.

7. Меншіктің экономикалық және құқықтық мазмұны.

8. «Иемдену - айыру» қатынастары.

9. Меншік объектілері және субъектілері.

10. Меншік құқығының экономикалық теориясы.

11. ҚР меншік қатынастарын қайта құру.

12. Мемлекет игілігін алу және жекешелендіру: кезеңдері, түрлері, әдістері, проблемалары.

13. Натуралды шаруашылық экономиканы ұйымдастырудың алғашқы тарихи формасы (көрінісі) ретінде. Натуралды шаруашылықтың негізгі белгілері және дамып өзгеруі.

14. Айырбас қатынастарының дамуы және ақшаның пайда болуы.

15. Тауарлы шаруашылықтың пайда болу жағдайлары.

16. Тауар және оның сипаттық белгілері.

17. Ақша жалпылама айырбас эквиваленті ретінде. Ақшаның қызметі.

18. Экономикалық жүйе және оның элементтері. Экономикалық жүйедегі меншіктік қатынастың орны.

19. Экономикалық жүйелерді жіктеп, анықтау.

20. Өтпелі экономиканың заңдылықтары: меншікті мемлекет иелігінен алу және жекешелендіру, ішкі және сыртқы экономикалық жағдайды босату, нарықтық инфрақұрылымды қалыптастыру.

21. Нарықтық экономика тауар-ақша қатынастарының ең жоғарғы даму сатысы.

22. Нарықтың мәні және қызметі. Нарықтың артықшылықтары мен кемшіліктері.

23. Нарықтың түрлері.

24. Нарықтық инфрақұрылым.

25. Нарық механизмінің элементтері: сұраныс, ұсыныс, баға, бәсеке.

26. Сұраныс заңы. Сұраныс қисығы. Сұранысқа әсер етуші факторлар.

27. Ұсыныс заңы. Ұсыныс қисығы. Ұсынысқа әсер етуші жағдайлар.

28. Сұраныс пен ұсыныстың арақатынасы. Нарық тепе-теңдігі.


28. Мемлекеттің әлеуметтік және аймақтық саясаты: Мемлекеттің әлеуметтік саясаты: қажеттілігі, мәні және мақсаттары.

29. Аймақтық саясат. Аймақтық саясатты жүзеге асырудың әдістері мен құралдары.

30. ҚР аймақтық дамуының жағдайы мен болашағы.

31. Халықаралық еңбек бөлінісі және елдің бәсекелестік қабілеттілігі.

32. Салыстырмалы артықшылықтар теориясы.

33. Халықаралық еңбек бөлінісіндегі Қазақстанның орны.

34. Жаһанданудың қазіргі тенденциялары. Елдің әлеуметтік –экономикалық процестеріне жаһанданудың тигізетін әсері.

35. Жаһандық мәселелерді шешудегі халықаралық ынтымақтастық.

36. Сыртқы экономикалық қызметті реттеудің мақсаттары мен құралдары.

37. Әлемдік интеграциялық процестер мен халықаралық экономикалық ұйымдарға Қазақстанның қатысуы.


38. Икемділік ұғымы. Икемділік коэффиценті. Сұранымның баға және табыс бойынша икемділігі. Ұсыныстың баға бойынша икемділігі.

39. Тұтынушылық мінез-құлық. Тұтынушылық (кардиналистік) және кезекті (қосымша ординалистік) пайдалықты максималдау талдамы.

40. Өндіріс және ұдайы өндіріс. Жеке дара ұдайы өндіріс.

41. Фирма - нарықтық экономиканың субъектісі.

42. Капиталдың айналымы және қайтармалы айналым.

43. Негізгі және айналмалы капитал.

44. Негізгі капиталдың ескіруі. Ескірудің түрлері.

45. Амортизация. Қор жинау мәні және жағдайлары.

46. Инвестициялар және оның түрлері.

47. Бухгалтерлік және экономикалық шығындар.

48. Тұрақты, өзгермелі, жалпы, орташа және шекті шығындар.

49. Фирманың табысы: жалпы, орташа және шекті.

50. Өндіріс факторлары.

51. Факторлық табыстар: жалақы, пайыз, жер рентасы, пайда.

52. Жерді экономикалық бағалау және нарықтық бағасы.

53. Экономикалық және бухгалтерлік пайда. Өндірушінің шығындарын минимизациялау және пайдасын максимизациялау ұстанымы.

54. Экономикалық жүйе және оның элементтері. Экономикалық жүйедегі меншіктік қатынастың орны.

55. Экономикалық жүйелерді жіктеп, анықтау.

56. Өтпелі экономиканың заңдылықтары: меншікті мемлекет иелігінен алу және жекешелендіру, ішкі және сыртқы экономикалық жағдайды босату, нарықтық инфрақұрылымды қалыптастыру.

57. Нарықтық экономика тауар-ақша қатынастарының ең жоғарғы даму сатысы.

58. Нарықтың мәні және қызметі. Нарықтың артықшылықтары мен кемшіліктері.

59. Нарықтың түрлері.

60. Нарықтық инфрақұрылым.

61. Нарық механизмінің элементтері: сұраныс, ұсыныс, баға, бәсеке.

62. Сұраныс заңы. Сұраныс қисығы. Сұранысқа әсер етуші факторлар.

63. Ұсыныс заңы. Ұсыныс қисығы. Ұсынысқа әсер етуші жағдайлар.

64. Сұраныс пен ұсыныстың арақатынасы. Нарық тепе-теңдігі.

65. Мемлекеттің әлеуметтік және аймақтық саясаты: Мемлекеттің әлеуметтік саясаты: қажеттілігі, мәні және мақсаттары.

66. Аймақтық саясат. Аймақтық саясатты жүзеге асырудың әдістері мен құралдары.

67. ҚР аймақтық дамуының жағдайы мен болашағы.

68. Халықаралық еңбек бөлінісі және елдің бәсекелестік қабілеттілігі.

69. Салыстырмалы артықшылықтар теориясы. Халықаралық еңбек бөлінісіндегі Қазақстанның орны.

70. Жаһанданудың қазіргі тенденциялары. Елдің әлеуметтік –экономикалық процестеріне жаһанданудың тигізетін әсері. Жаһандық мәселелерді шешудегі халықаралық ынтымақтастық.

71. Сыртқы экономикалық қызметті реттеудің мақсаттары мен құралдары.72. Әлемдік интеграциялық процестер мен халықаралық экономикалық ұйымдарға Қазақстанның қатысуы.


Каталог: attachments -> article -> 731
article -> Элективті пәндер каталогы мамандық 5В070400 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру»
article -> Аудит пәнінен курстық ЖҰмыс жазу жөнінде әдістемелік нұСҚаулар, тақырыптар
article -> Капиталдыњ ауыспалы айналымы мен айналысы
article -> Кафедра Правового регулирования экономических отношений
article -> Қазтұтынуодағы
article -> Конспект урока биологии по теме: «Биотические связи в сообществе»
article -> ҚазтұтынуодағЫ
article -> Ќазтўтынуодаєы
article -> 1. Оқу-танысу практикасының мақсаты мен міндеттері
731 -> 1 тақырып. Экономикалық теорияның қоғам дамуындағы орны мен ролі


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет